Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 9340
Toplam 15599036
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

ÜMMET OLMAK

Siz, insanlar iin ortaya karlm en hayrl mmetsiniz. yilii emredersiniz, ktlkten alkoyarsnz ve Allaha inanrsnz... (l-i mran, 3/110.)
12/02/2024

Ümmet kelimesi, “bir peygamberin tebli ettii dine inanan veya o dine muhatap olanlarn meydana getirdii topluluk” anlamnda kullanlan bir terimdir. (Halil brahim Bulut, “Ümmet”, Türkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, 42/308.) Kelimenin asl olan “emm” kökünde; yönelmek, öne geçmek, önder ve imam olmak gibi manalarn dikkat çektii görülmektedir. Bir ii idare ve slah eden, çekip çeviren, önderlik eden kiiye bu manada imam denildii gibi bir eyin asl ve dayana, terbiye edicisi anlamnda olmak üzere “ümm” kelimesinin anne manasna geldiini de hatrlamak yerinde olacaktr. (Ragb el-sfahani, el-Müfredat, “emm” md.; bn Manzur, Lisanü’l-Arab, “emm” md.)

Zikredilen bu manalardan birçounun Kur’an ayetlerinde yer ald görülmektedir. Özellikle, bir peygambere tabi olanlarn oluturduu topluluk anlamnda ümmet kelimesi, bu topluluun birtakm üstün özellikleri yannda ayn zamanda baz sorumluklarn da ifade edecek ekilde ayetlerde geçmektedir. Bu balamda, “çinizden hayra çaran, iyilii emredip kötülüü meneden bir topluluk bulunsun. te onlar kurtulua erenlerdir.” (Âl-i mran, 3/104.) mealindeki ayet, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker görevinin toplumsal bir sorumluluk olarak slam ümmetine verildiini ifade etmektedir.

Buna göre Yüce Allah, Müslümanlar içinden onlara önderlik edecek, birlik ve beraberliklerini salayacak, onlara iyilii emredip kötülükten sakndracak bir sosyal kontrol mekanizmasnn bulunmasn istemektedir ki müfessirler Müslümanlarn böyle bir kurumu oluturmalarnn farz- kifaye olduunu belirtmilerdir. (DB Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, c.1 s.645.)

slam ümmetinin bir dier özellii ise “te böylece, siz insanlara ahit olasnz, peygamber de size ahit olsun diye sizi arlklardan uzak bir ümmet yaptk...” (Bakara, 2/143.) mealindeki ayette ifade edildii üzere her konuda orta yolu tutan, dengeli, ilim ve amel ile donanm adil ve hayrl bir toplum olmasdr. (Beyzavi, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, 1/110; Celalüddin es-Süyuti-Celalüddin el-Mahalli, Tefsiru’l-Celaleyn, 22.) “Siz, insanlar için ortaya çkarlm en hayrl ümmetsiniz. yilii emredersiniz, kötülükten alkoyarsnz ve Allah’a inanrsnz...” (Âl-i mran, 3/110.) ayetinde de vurgulanan hayrl olma vasf, ümmet olarak bizlere bir hedef çizmekte ve ayn zamanda bir sorumluluk da yüklemektedir. Allah’a sarslmaz bir iman ile balanmakla birlikte iyinin ve iyiliin yannda olmak, kötünün ve kötülüün ise karsnda durmak bu sorumluluklarn banda gelmektedir.

Ümmet olarak bizlere yüklenen emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker görevinin hem bireysel hem de toplumsal yönü vardr. slam toplumu olarak yerine getirmemiz gereken görevler olduu gibi her bir bireye de müstakil olarak düen görevler vardr elbette. Hz. Peygamber’in (s.a.s.), “Bir kötülük (münker) gören kii onu eliyle önlesin. Buna gücü yetmeyen diliyle kar çksn. Bunu da yapamayan (kötülüe) kalben buzetsin ki artk bu da imann en zayf derecesidir.” (Müslim, man, 78; Tirmizi, Fiten, 11.) hadisi bu konuda taknmamz gereken tavrn en güzel ifadesidir. Buna göre, “kötülüü el ile önleme” sorumluluu, Müslümanlar toplumda iyiliin köklemesini ve kötülüün giderilmesini salayacak bir güç meydana getirmek ve salam bir toplumsal yap oluturmakla yükümlü klar. “Kötülüe dille kar çkma” sorumluluu genel olarak iyilikten yana olma ve kötülüe tepki gösterme bilincinin toplumda canl tutulmasn, eitim, öretim, irad, yazl ve sözlü yaynlar gibi kurumsal çalmalarn önemini gösterir. “Kötülüe kalben buzetme” ise bütün Müslümanlar için en düük düzeyde bir sorumluluktur ki Hz. Peygamber bunu “imann en zayf derecesi” saymtr. Zira bu pasif bir tavrdr. (DB Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, c.1 s. 647-648.)

Kur’an’da, Allah yolunda mücadele eden Müslümanlarn “salam örülmü bir duvar gibi kenetlenmi” (Saff, 61/4.) olarak vasfedilmesi, sahip olmamz gereken birlik, beraberlik ve dayanma ruhunu vurgulamas adna son derece önemlidir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.), “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acmakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduu zaman, dier uzuvlar da bu sebeple uykusuzlua ve ateli hastala tutulurlar.” (Buhari, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66.) eklindeki nitelemesi de ayn ekilde dikkat çekicidir. Bütün bu vasflarn bizlere ayn zamanda önemli sorumluluklar yükledii bir gerçektir. Zira ayet ve hadislerde slam ümmetinin birtakm üstün özellikleri ile zikredildiini söyleyerek avunmak, Müslümanlar olarak içerisinde bulunduumuz problemlerden kurtarmayacaktr bizi. Yapmamz gereken çok ey vardr. Önce kendi nefsimizi slah etmekle balayan sorumluluumuz, ailemizden akrabalarmza, komularmzdan yakn ve uzak çevremize kadar geni bir yelpazeye uzanmaktadr. Ancak, ümmet olma vasf bununla da snrl deildir elbette. Suriye’den Irak’a, Yemen’den Afrika’ya, Dou Türkistan’dan Filistin’e kadar dünyann dört bir yannda nerede bir mazlum ve madur kardeimiz varsa onunla olabilmek, yardmna koabilmek, acsn paylaabilmek, derdiyle hemhâl olabilmek de ümmet olmann bir gereidir. Ümmetin birlii, kurtuluu, salah ve refah için dua etmek, Allah’a niyazda bulunmak elbette önemlidir. Ancak sadece dua etmenin yeterli olmayaca, gücümüz ve takatimiz orannda maddi ve manevi olarak din kardelerimizin yannda olmamz gerektii ortadadr.

Bir taraftan mazlum kardelerimize acrken, onlar için üzüldüümüzü söylerken dier taraftan zalime destek olacak türden davranlar sergilemek ümmet olma uuruyla badamayacaktr. Satn aldmz bir ürünün kaynan sorgulamak, kalite veya marka takntsyla hareket etmemek, bile bile slam dümanlarna destek olmamak bireysel anlamda her birimizin yapabilecei eylerdir. Kalbimizle kötülüe kar çkma, dilimizle hakikati haykrma yannda elimizle yapabileceimiz bu tür bir tavr ve duru elbette ki daha önemli, ümmet olma adna daha anlamldr. Ve bütün bunlar sadece kriz anlarnda yapmak deil, hayatmzn her ann kuatacak ekilde bir yaam tarzna dönütürmek de son derece önemli ve gereklidir. te o zaman ümmet olma uuruyla hareket ettiimizi söyleme imkânmz olacaktr.

 

Doç. Dr. Bayram KÖSEOLU /Diyanet Aylk Dergi

 

Bu yaz 893 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Kim sabreder ve balarsa, phesiz bu, azme deer ilerdendir.

( r sresi - 43)

Bir Hadis

Kb bni yz radyallahu anh,
Hz. Reslullah sallallahu aleyhi ve sellemin yle buyurduunu iitmitir:

phesiz her mmetin bir fitnesi vardr. mmetimin fitnesi (imtihan vesilesi) de maldr.Tirmiz, Zhd 26

Bir Dua

Allahm! Helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan mstani olmam ihsan eyle, fazl kereminle beni senden bakasna muhta eyleme.

(Hkim, Deavt, No: 1973)

Hikmetli Sz

Hocana tazim ve hrmet et. nk hoca hakk ana-baba hakkndan fazladr.
Ana-baban dnyan mamur ederken, hocan ahiretini mamur eder.
Onun iindir ki, hocaya hrmet, ana-babaya hrmetten efdaldir.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com