Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1759
Toplam 15387672
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

Sevgili peygamberimiz iddet ieren birok tutum ve davrana muhatap olsa da hayat boyunca iddettin her trnden uzak durmu. Toplumun hibir ferdine, hatta hayvanlara bile iddet uygulanmasna asla msaade etmemitir.
27/04/2015

Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabna, “Müflis (iflas eden) kimdir, biliyor musunuz?” diye sordu. Sahabiler “Bize göre müflis paras, mal, mülkü olmayan kimsedir.” diyerek cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber (s.a.s.): “Benim ümmetimin müflisi u kimsedir; kyamet gününde namaz, oruç ve zekât ibadetini ifa etmi olarak gelir, fakat una sövmü, buna iftira etmi, unun maln yemi, bunun kann dökmü ve unu dövmütür. Bundan dolay onun iyiliklerinin sevab alnr, hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan kul haklar ödenmeden sevaplar tükenirse hak sahiplerinin günahlar kendisine yüklenir, sonra da cehenneme atlr.” (Müslim, Birr ve Sla, 59.) Hz. Peygamberin ashabna müflis olarak tantt kiinin iflasna sebep olan fiillerin ortak özellii iddet içermesidir. Çünkü iddet “sertlik, arlk, kabalk, çevreyi sindirmek için yaplan hareket, kar görüte olanlara kaba kuvvet kullanmak, sert davranmak” gibi anlamlara gelir. (Türkçe Sözlük, TDK, Ankara, II, 1385.) Buna göre vurma, dövme gibi fiziksel; hakaret, tehdit, tahkir etmek gibi duygusal; maddi olarak hakkn vermemek gibi iktisadi eylemlerin her biri iddet kavram içerisinde yer alr. Bu kavram Kur’an ve hadislerde fitne, fesat, tuyan, zulüm, bay, eza, minnet, merah, iftira gibi birçok kelime ile ifade edilir.

 Kur’an noktay nazarndan konuya bakldnda u manzara ile karlarz. nsan en güzel ekilde yaratlan (Tîn, 95/4.), erefli olan (sra, 17/70.) göklerdekilerin ve yerdekilerin, (Lokman, 31/20.) güne ve ayn, gece ile gündüz hizmetine sunulduu (Nahl, 16/12.) bir varlktr. Onu bu ekilde yaratan Allah, ona kar çok merhametlidir ve merhametinin tezahürü olarak ona peygamberini gönderen (Enbiya, 21/107.) ve ondan insanlara kar güzel muamelede bulunmasn isteyendir. (Nahl, 16/125.) Peygamberinin dava snda muvaffakiyetinin sebebini de “Allah’n rahmeti sayesinde onlara kar yumuak davrandn. Eer kaba, kat yürekli olsaydn, onlar senin etrafndan dalp giderlerdi” (Âl-i mran, 3/159.) eklinde açklayandr. Bunun yannda Allah cana kymay haram klm, (sra, 17/33.) emretmi; haksz yere bir insann katledilmesini bütün insanlar öldürmek, bir insann (hayatn kurtararak) yaamasna vesile olmay da bütün insanlar yaatmak (Maide, 5/32.) olarak nitelendirmitir. Yüce Allah ayrca “nsanlar arkadan çekitirip, ka göz hareketleriyle alay edenlere yazklar olsun!” (Hümeze, 104/1.) buyurarak, ka göz hareketleri vb. iaretlerle insanlarla alay etmeyi, onlar ayplamay, toplumda küçük düürmeyi yasaklam (Hucurat, 49/11.) ve psikolojik iddetin de önüne set çekmitir. Kur’an’da Allah’n merhametinden, insann kymetinden bu ekilde bahsedilmesine ramen iddet hep hayatn gerçeklerinden birisi olmu, ilk insandan itibaren hep var olagelmi ve Kur’an’da geçmi ümmetlere ait iddet örnekleri zikredilmitir. (Maide, 5/27-31; Enbiya, 21/68-72; Büruc, 85/4-10.) Hatta Allah Teala’nn yeryüzünde halifesi olarak insan yaratacan bildirdii zaman meleklerin, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksn?” (Bakara, 2/30.) söyleminden hareketle baz müfessirler, cinlerin de yeryüzünde fesat çkardklarn dolaysyla iddetin insanlk tarihinden önce de vaki olduunu ifade etmektedirler. (el- Hâzin, Lübabü’t-te’vil fî meâni’t-tenzîl, nr: Muhammed Emin, Beyrut, ts, I, 40.)

Sevgili peygamberimiz iddet içeren birçok tutum ve davrana muhatap olsa da hayat boyunca iddettin her türünden uzak durmu. Toplumun hiçbir ferdine,hatta hayvanlara bile iddet uygulanmasna asla müsaade etmemitir. Onun örnek hayat iddete müsamaha göstermeyen uygulamalarn misalleriyle doludur. Hz. Peygamberin risaletle görevlendirildii dönemde toplumun iddete en fazla maruz kalan kesimi hiç üphesiz kölelerdi. Peygamberimiz de birçok kez kölelere iddet uygulandna ahit olmutu. Bunlardan birisinde kölesini krbaçlayarak döven Ebu Mes’ud el-Bedri’yi “Bilmi ol ey Ebu Mes’ud! Allah’n senin üzerindeki gücü, senin bu kölenin üzerindeki gücünden daha fazladr.” diyerek ikaz etmi, (Müslim, Eyman, 34.) kyamette en iddetli azap göreceklerin insanlara en çok ikence edenler olduunu (Tayalisi, Müsned, II, 11.) bildirmitir.

Kadnlar da iddete en çok maruz kalan toplum kesimlerindendir. Bu hususta Allah Rasulü “Kadnlarn hukuku konusunda Allah’tan saknn.” (Müslim, Hac, 147.) buyurmu, “Sizin en hayrlnz elerine kar en iyi davranannzdr.” (Tirmizi, Rada’, 11.) diyerek de erkekleri kadnlara iyi muamelede bulunmaya tevik etmitir. Bir sefer esnasnda hanmlar tayan develeri hzlca süren Encee’ye! “Yava sür, kristalleri tarken yava ol!” (Buhari, Edeb, 111.) ikaznda bulunarak kadnlara nazik davranlmas gerektiine dikkat çekmi; “Sizden biri günün sonunda ayn yata paylaaca hâlde (nasl olur da) hanmn dövmeye kalkr?” (Buhari, Tefsir, (ems) 1.) diyerek eine iddet uygulayan erkeklere bu tavr hiç yaktrmamtr.

O, çocuklara da efkat ve merhametle muamele etmi onlara kar asla iddet içeren bir tavr sergilememitir. Daha çocuk yata Sevgili Peygamberimizin hanei saadetinde yaamaya balayan Enes bu durumu çok güzel anlatr: “Rasulüllah’a (s.a.s.) on sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun “öf” demedi. Herhangi bir eyden dolay, ‘Niçin böyle yaptn?’ demedii gibi, ‘öyle yapsaydn ya’ da demedi.” (Müslim, Fedail, 51.) Çocuklara bu ekilde davranan ve onlara kz erkek ayrm yaplmakszn güzel davranlma sn isteyen Hz. Peygamber çocuklarn da anne babalarna saygyla muamelede bulunmalarn isterdi.

Özellikle anneye eziyet etmenin Allah tarafndan haram klndn belirtmitir. (Buhari, Edeb, 6.) “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize sayg göstermeyen bizden deildir.” (Tirmizi, Birr ve Sla,15.) sözü ile de ebeveyn-evlat, genç-yal ilikisinin çerçevesini veciz bir ekilde belirlemitir. Hz. Peygamber toplumda hata yapanlara kötü muamelede bulunmaz onlara asla iddet uygulamaz, sevgiye ve merhamete dayanan bir yöntemle onlar eitirdi. Bu minvalde o, mescide bevleden bir bedeviye hogörüyle yaklaarak hatasn uygun bir dille kendisine anlatm; (Tirmizi, Taharet, 112.) cemaatle namaz klnrken konuan Muaviye b. el-Hâkem es-Sülemi’yi nazikçe uyarmt. Nitekim onun halim eitim yönteminden etkilenen Muaviye öyle demiti: “Anam babam, ona feda olsun. Ne ondan önce ne de sonra kendisinden daha hayrl bir öretici asla görmedim. Vallahi beni ne azarlad ne dövdü, ne de bana kötü konutu!” (Müslim, Mesacid ve Mevziu’s-salat, 33.)

Sevgili Peygamberimiz sadece Müslümanlarn deil, Müslüman olmayanlarn da iddete hiçbir surette maruz kalmalarna müsaade etmemi, hatta Müslümanlar gayrimüslimler hakknda “Dikkatli olun. Kim bir zimmiye hakszlk ederse, onun hakkn eksik verirse, ona gücünün üstünde eyler yüklerse veya gönülsüz olarak ondan bir ey alrsa, ben kyamet gününde o kiinin dümanym.” (Ebu Davud, Harac, fey’ ve imare, 31-33) diyerek uyarmt. Bir defasnda Medine çarsnda bir Yahudi ile tartan Müslüman, Yahudiye tokat atm, olay Hz. Peygambere intikal ettiinde O, Medineli sahabinin bu yaptna çok kzmt. (Müslim, Fedail, 159.) Müslümanlarla beraber yaayan gayrimüslimler hakknda bu ekilde davranan Allah Rasulü sava zamannda dahi iddetin her türlüsünü yasaklam, ikenceye sfr toleransla yaklam, düman askerlerine kar insan onuruna yakmayan tavr ve tutumlara müsamaha göstermemitir. Bu çerçevede O, savaan askerlerin dnda kalan kadn, çocuk (Buhari, Cihad, 147.) ve din adamlar (bn Hanbel, I, 301.) gibi sivillere müdahale edilmemesini emretmi, o dönemde yaygn olarak uygulanan savata öldürülenlerin organlarnn kesilmesini de kesinlikle yasaklamtr. (Ebu Davud,Cihad, 82.)

nansn, inanmasn tün insanlara insan onuruna yakr bir ekilde davranan Allah Rasulü hayvanlara iddete de tahammül göstermemi, onlara da merhametle muamele etmeyi tavsiye etmitir. Bu meyanda Hz. Peygamber bir gün inleyen ve alayan bir deve görmü hayvann ban okayp, gözyalarn silmi bunun üzerine hayvan sakinlemiti. Hayvann sahibi yanna geldiinde Allah Rasulü ona “Allah’n sana verdii bu deve hakknda Allah’tan korkmuyor musun? Deve bana ikâyette bulundu. O bana senin kendisini aç braktn ve fazla çaltrarak yorduunu ikâyet etti.” (Ebu Davud, Cihad, 44.) diyerek hayvann sahibini ikaz etmitir. Yine Sevgili Peygamberimiz susuzluktan topra yalayan bir köpee su veren adam Allah’n baladn bildirmi, (Buhari, Mezalim, 23.) bir yolculuk esnasnda karnca yuvasn atee verip yakanlar (Ebu Davud, Cihad, 112.) uyarm, bir kediyi hapsedip aç ve susuz brakarak ölmesine neden olan kadnn cehennemlik olduunu zikretmitir. (Müslim, Birr ve Sla, 135.) Ayrca “çinde can tayan hiçbir eyi hedef yapmayn!” (bn Mace, Zebaih, 10.) buyurarak hayvan larn hedef olarak dikilip onlara at yaplmasn, böylece onlara iddet uygulanmasn yasaklamtr.

Sonuç olarak Allah Rasulü Cenab Hakk’n ona ilhamyla tüm yaratlanlara merhametle muamele etmi, yaratlan yaratandan ötürü sevmi, kâinata sevgi ile bakm, herhangi bir varla iddeti, zulmü, eziyet ve ikenceyi kesinlikle ho görmemitir. Bizlere de bu ekilde yaamay tavsiye etmitir. Müslümanca yaamak bunu gerektirir, Çünkü “Müslüman elinden ve dilinden insanlarn güvende olduu kimsedir.” (Nesai, man ve eraiuh, 8.)

 

Bu yaz 2868 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, dorusu Allah kendinden bir kelimeyi sana mjdelemektedir. Onun ad Meryem olu sa Mesih'tir. O, dnyada ve ahirette 'sekin, onurlu, saygndr' ve (Allah'a) yakn klnanlardandr.."

( l-i mrn sresi - 45)

Bir Hadis

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) szllk konusunda o kadar titizdir ki, nsanlar gldrmek iin yalan syleyen kimselere yazklar olsun.

(Eb Dvd, Edeb, 80)

Bir Dua

Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurmutur:

Ey insanlarn Rabbi! Rahatszl gider! ifa veren sensin. Senin verecein ifadan baka ifa yoktur. yle bir ifa ver ki ardnda hi hastalk izi brakmasn.

(Mslim, Selm, 47)

Hikmetli Sz

demolu lesi, yer altna giresi, Kim iyidir kim kt, orada malum olas. Burada zn bilenler, Hakka kulluk klanlar, Hak yoluna girenler, aydnlk yzl olas.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com