Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 951
Toplam 15061412
En Fazla 20355
Ortalama 2597
ye Says 1174
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Huzurda Huu ile Durmak

Huu kelimesinin kk anlam; sakin olmak, boyun emek, itaat etmek ve tevazu gstermektir. Huu; kalpte, gzde ve seste olur. nsann gzn ve boynunu emesi ve sesini ksmas ya saygdan ya da sululuktan olur.
18/01/2016

“O’NUN huzurunda divan durmak” dinin direi, imann alameti, amellerin en faziletlisi ve Allah’a en sevimli olan, Yüce Allah’a yaklamann yolu, müminin nuru, mirac ve bütün ibadetlerin özü ve özeti olan, ilk defa farz klnan ve ahirette ilk defa hesab sorulacak olan namazdr.

Namaz ile ilahî huzurda divan duran mümin; Allah’ anp O’na kulluunu ikrar etmi, hayatna çeki düzen vermi, inanç, söz, eylem ve davran itibaryla bütün kötülük, çirkinlik, edepsizlik, haram, yasak ve günahlardan korunmu, maddi ve manevi arnmay salam, Allah’n rzasn ve cennetini kazanm olur.

Kur’an ve sünnette bu hususlarn birçok delili vardr. u ayet ve hadis bunlardan birer örnektir: “man edip salih ameller ileyen, be vakit namaz dosdoru klp servetinin zekâtn verenlerin mükâfatlar Allah katndadr. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara, 2/277.) “Allah, be vakit namaz farz klmtr. Kim abdesti güzelce alr, be vakit namaz vaktinde klar, rükûunu, secdesini ve huusunu tam yaparsa bu kimseye Allah’n onu balayp cennete koyacana sözü vardr. Namazlarn klmayan kimseye ise Allah’n bir sözü yoktur. Dilerse onu balar ve cennetine koyar, dilerse ona azap eder.” (Ebu Davud, Salât, 9.)

nsan, “beer” olmas hasebiyle hatasz ve kusursuz olmaz. Günlük hayatnda farkna varmadan madden ve manen kirlenir. Allah’a ortak komak, Allah’ ve ayetlerini inkâr etmek ve ikiyüzlülük gibi inançla veya içki, kumar, evlilik d iliki (zina), hrszlk, adam öldürme, yalan söyleme, hile yapma, rüvet ve faiz alp verme, gybet ve iftira etme gibi amelle ilgili olup tövbe etmeyi gerektiren büyük günahlar hariç “namaz”, kusurlarn ve hatalarn balanmasna vesile olur. Peygamberimiz (s.a.s.); “Be vakit namaz ve cuma namaz dier cuma namazna kadar büyük günahlar ilenmedii sürece aralarnda ilenen günahlara kefarettir.” buyurmu (Müslim, Taharet, 14-15.) ve slam’n be temel esasndan biri olan be vakit namazn klan kimseyi, günde be defa bir nehirde ykanan kimseye benzetmitir: “Ne dersiniz? Birinizin kapsnn önünde bir rmak olsa ve burada günde be defa ykansa rmak bu kimsede hiç kir brakr m? Sahabenin; ‘Hayr hiçbir kir brakmaz’ diye cevap vermesi üzerine Peygamberimiz; ‘te be vakit namaz da böyledir. Allah, bu sebeple günahlar temizler, yok eder.” buyurmutur. (Buhari, Mevakitu’s-salât, 6.)

Yüce Allah, Müminun suresinin 1 ve 2’nci ayetlerinde namazlarn huu ile klan müminlerin gerçekten kurtulua ereceklerini bildirmi, cennetlerin en âlâs olan Firdevs cennetine girecek müminlerin özelliklerinin ilk srasnda namaz huu ile klmay zikretmitir.

Huu kelimesinin kök anlam; sakin olmak, boyun emek, itaat etmek ve tevazu göstermektir. Huu; kalpte, gözde ve seste olur.nsann gözünü ve boynunu emesi ve sesini ksmas ya saygdan ya da suçluluktan olur.

Huu, iki yerde kalpte ve uzuvlarda söz konusudur. Huunun asl kalpte tezahürü bedende olur. Kalp Allah’a itaat edip boyun eerse azalar da boyun eer. (Kurtubi, XII, 103-104.) Peygamberimiz (s.a.s.), namazda sakal ile megul olan birisini görmü ve “eer bu adamn kalbi huu içinde olsayd uzuvlar da huu için de olurdu.” (Kurtubi, XII, 103.) buyurmutur.

Kalbin huusu; iman edip Allah’a son derece sayg duymas, Allah’n büyüklüünü ve gücünü, kendisinin küçüklüünü ve aczini hissetmesi, Allah’ övmesi, anmas ve O’na itaat etmesi, kar gelmekten saknmas ve O’ndan korkmasdr. (bk. Zümer, 39/23; Hadid, 57/16.)

Namazda huu; namaz Peygamberimiz (s.a.s.)’in bildirdii ekilde, farz, vacip, sünnet, adap ve tadil-i erkânna riayet ederek, kemal-i edep, huzur- kalp ve ihlasla klmak; namazda sükûnet ve vakar içinde olmak, saa ve sola bakmamak, gözlerini sadece secde mahalline çevirmek; kalbinde Allah’n kelam ve namazn dndaki duygu, düünce ve vesveseleri brakmaya çalmak ve riyakârlktan saknmaktr.

Namazda huunun, kalbî ve bedenî olmak üzere iki boyutu vardr. Kalbî boyutu niyet ve ihlastr. Bedenî boyutu ise namazn farz, vacip, sünnet ve adabna uymaktr. Bedendeki huu, kiinin namaz klarken sanda ve solunda bulunanlar fark etmeyecek kadar namaza dalmas, namazda uzuvlar ve giysileri ile megul olmamasdr. Muhammed b. Sirin, “Rasulüllah (s.a.s.) namazda semaya bakard. Bunun üzerine Allah, “Onlar ki, namazlarnda derin sayg içindedirler” ayetini indirdi. Rasulüllah (s.a.s.) bundan sonra namazda secde mahalline bakmaya balad.” demitir. (Kurtubi, XII, 103-104.) Müslümanlardan namazda saa sola bakanlarn olmas üzerine bu ayetin indii rivayeti de vardr. (Taberi, X, 18/3; Kurtubi, XII, 103-104.)

Namazda huu, ilahî bir emirdir, bu emre uyulmas gerekir. Bu emir, Müminun suresinde, müminlerin nitelii olarak zikredilmitir. “Kurtulua eren müminler, namazlarnda huu içindedirler.” (Müminun, 23/2.) ayeti, müminler, namazlarn huu içerisinde klsnlar demektir. Bu tür emre, emr-i gayrisarih denir. Namazn huu içerisinde klnmasna u ayetler de delalet eder: “Onlar Kur’an’ düünmüyorlar m?” (Muhammed, 47/24.); “Beni anmak için namaz kl” (Taha, 20/20.); “Gafillerden olma!” (A’raf, 7/205.); “Kur’an’ tertil ile (ar ar ve anlayarak) oku.” (Müzzemmil, 73/4.); “Ne söylediinizi bilinceye kadar namaza yaklamayn.” (Nisa, 4/43.)

Namazda okunan Kur’an’n manasna dikkat etmeden birinci ve ikinci ayetteki düünme ve anlama gerçeklemez. Namazda gaflet eden, gönlünü ve uzuvlarn namaza uygun olmayan eylerle megul eden kimse üçüncü ve dördüncü ayete, zihnini namazn dnda bir eyle megul eden kimse ise beinci ayete muhalefet etmi olur ve namazda huu gerçeklemez. Namazn gaflet ile klan kimse, Allah’ zikretmi olamaz. Hâlbuki namaz Allah’ anmak için klmas gerekir.

Namazn huu ile klnyor olabilmesi için kyam, rükû ve secde gibi bedensel hareketler ile dilin ayet, zikir ve dua cümlelerini okumas yeterli deildir. Bu beden hareketlerinin kalpteki kulluk niyeti ve bilinci ile bütünletirilmesi, Allah’a sayg uuruyla anlaml hâle getirilmesi gerekir.

Namazn huu ile klnyor olabilmesi için kiinin geçerli bir imana sahip olmas, ihlasn bulunmas ve namazn ekil artlarna (farz ve vaciplerine) riayet edilmesi gerekir. man olmayan kimsenin Allah’a huu ile yönelmesi beklenemez; imansz bir kimse namaz klyorsa din dilinde bu kimseye münafk denir. Namazn farzlarn ve vaciplerine riayet etmeyen kimsenin huusu dolaysyla namaznn kabulü söz konusu olmaz.

Namaz huu ve ihlas ile klmann göstergesi, kiinin haramlardan ve günahlardan uzak olmasdr. Peygamberimiz (s.a.s.), “Kimin namaz kendisini çirkin söz, eylem ve davranlardan, haram ve günahlardan alkoymam ise bu namaz, kendisini ancak Allah’tan uzaklatrr.” buyurmutur. (Taberani, el-Mu’cemü’l-Kebîr, No: 11025.) Çünkü gafletle klnan namaz, insan kötülüklerden alkoyamaz. Bu tür kimsenin namazdan kâr yorulmaktan ibarettir. (Razi, Müminun, 23/2.)

 

Doç. Dr. smail KARAGöZ / DYANET AYLIK DERG

 

Bu yaz 3010 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

21 Sa'bn 1445 |  02.03.2024

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

Gece-boyunca da pek az uyurlard.

( Zriyt sresi - 17)

Bir Hadis

Hz. Enes (ra) 'tan rivayetle;

Efendimiz (sav) buyurdular ki:

"Allah (c.c.) buyuruyor:

'Kulum Bana bir kar yaklatnda, Ben ona bir arn yaklarm.

O Bana bir arn yaklatnda Ben ona bir kula yaklarm.

Bana yryerek gelirse, Ben ona koarak giderim.'"Buhari

Bir Dua

Allahm! Kullarn maherde topladn veya maherde kaldrdn gn beni
azabndan koru.

(Tirmiz, Deavt, 18)

Hikmetli Sz

Haramlardan ve phelilerden sakn. Cmer ol, datarak iki cihan gnlden kar. Btn ilerinde dosta acele etmeden orta halli ol.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com