Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 795
Toplam 15946687
En Fazla 25928
Ortalama 2682
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Mescitler Arasnda

Mescid-i Aksa’ya Dair

Kendisine ayetlerimizden bir ksmn gsterelim diye kulunu (Muhammedi) bir gece Mescid-i Haramdan evresini bereketlendirdiimiz Mescid-i Aksaya gtren Allahn an ycedir. Hi phesiz O, hakkyla iitendir, hakkyla grendir. (sra, 17/1.)
07/09/2015

Secde, insann ilk yaratlndan beri hürmet ve saygy ifadesidir. (bkz. Bakara, 2/34.) Secdenin ve tazimin gerçekletii yerlere de mescit (çoulu mesacit) denilir. Bunun bir dier ifadesi ise ibadet edilen mekân anlamnda “mabettir.” Kur’an, üç semavi dinin ibadet mekânlarna iaret etmi ve bu alanlarn saygnlnn ve korunmuluunun altn öyle çizmitir: “Eer Allah’n, insanlarn bir ksmn bir ksmyla defetmesi olmasayd, içlerinde Allah’n ad çok anlan manastrlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi…” (Hac, 22/40.) Ancak gerek Kur’an da gerekse Sevgili Peygamberimizin sözlerinde, bu mabetler arasnda üçüne ayr bir önem verilmitir. Bunlar; Mescid-i Haram (Kâbe), Mescid-i Aksa (Beyti’l-Makdis) ve Mescdi-i Nebevi’dir. Kâbe’nin inasnda Hz. brahim ve olu Hz. smail’in, Beyti’l-Makdis’in inasnda Hz. Süleyman’n, Mescid-i Nebevi’nin inasnda ise Sevgili Peygamberimiz bizzat çalt bilinmektedir. Dolaysyla her üç mescit de bir peygamber hatrasdr. Bir hadislerinde Efendimiz, “Yolculuk ancak u üç mescitten birine yaplr. Benim u mescidime, Mescidi Haram’a ve Mescid-i Aksa’ya.” (Müslim, Kitabu’l Hacc, 15/415, 511, 512.)

Cahiliye döneminde baz kimseler, hürmet ve saygya layk gördükleri yerleri ziyaret için yolculuk yaparlar ve ziyaret ettikleri bu yerlerin bereket ve faziletinden kendilerine pay çkarrlard. slam geldikten sonraki süreçte bu konuda, dinin deer atfettii ve sembolik bir anlamnn bulunduu baz yerlerle alakal karkla neden olabiliyordu. te bu duygu ile bu üç mescit dnda baka bir mescitte namaz klmaya nezr edip niyet eden kimseler hakknda bu hadisin söylendii nakledilir. (Âbâdî Ebu’t-Tayyib, Avnu’l-Ma’bûd, Daru’l-Kutubu’l-lmiyye, Beyrut, VI. 12; Sahih-i Buhârî Tecrîd-i Sarih Tercemesi ve erhi, Ankara, 1976, IV, 168.)

Mescid-i Aksa, Kudüs’te bulunan ve Beyti’l- Makdis diye de anlan yeryüzünde ina edilen ikinci mescit olarak da anlan (Buhari, Enbiya, 40.) mabedin addr. Bugün Mescid-i Aksa diye de bilinen bu mekân, içinde yapmna Hz. Davud zamannda balanan; tamamlanmas Hz. Süleyman’a nasip olan mabet (Beyti’l-Makdis) bata olmak üzere ve Süleyman Mabedini de içine alan külliyeye karlk gelir. Kur’an’n iaret ettii bu mescit, Hicaz’a bir aylk mesafede olduu için de “en uzak yer” anlamnda “Aksa” diye nitelenmitir.

Mescid-i Aksa’ya ve onun bulunduu bölgeyeKur’an’da birçok ayette de iaret edilir. Örnein Hz. brahim ve yeeni Hz. Lut’un ele alnd bir ayette “Ve onu (brahim’i) de, (kardeinin olu) Lut’u da, gelecek bütün çalar için kutlu kldmz bir beldeye ulatrarak kurtardk.” (Enbiya, 21/71.) denilir ki, ayete konu edilen mübarek mekân, Kudüs’ün yer ald Filistin ve am civarlardr. Daha sonrasnda Hz. Musa’nn Msr dönüü kavmine söyledii, “Ey kavmim! Allah’n size yazd kutsal topraa girin. Sakn ardnza dönmeyin. Yoksa ziyana urayanlar olursunuz.” eklindeki sözlerinde iaret edilen mukaddes toprak/ el-arza’l-mukaddes, müfessirlerin açklamalarna göre yine Kudüs/Filistin ve am civarlardr. Mabedin inas sonrasnda Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya’nn yaad yer de burasdr. Meryem’in çocukluu da bu mekânda geçmitir. Ayette buna iaret edilerek öyle buyrulur: “Bunun üzerine Rabbi onu (Hanne’nin duasn) güzel bir ekilde kabul buyurdu ve onu (Hz. Meryem’i) güzel bir ekilde yetitirdi. Zekeriya’y da onun bakmyla görevlendirdi…” (Âl-i mran, 3/37.) Ayette ifade edilen “mihrap”, Mescid-i Aksa külliyesinin içinde mündemiç bulunan ibadet ve ihtiyaçlar için kullanlan küçük bölmenin ve odann addr. Meryem’in eitim ve terbiyesiyle megul olan Hz. Zekeriya’nn buraya sk sk urad anlalmaktadr. Ayn mekânda Hz. Zekeriya Allah’n kendisine bir evlat vermesini istemi ve kendisine, “Onun (Zekeriya (a.s.)’nn) mihrapta namaz klmakta olduu srada melekler kendisine, “Allah sana, Allah katndan olan kelimeyi dorulayc, efendi, kendine hâkim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’y müjdelemektedir.” diye seslendiler.” (Âl-i mran, 3/39.) denilmitir.

Görüldüü üzere ayetlerde biz inananlarn ilk kblesi olan Mescid-i Aksa, övgü ile yâd edilmitir. Hz. Peygamber de hadislerinde burada klnan namazn dier mescitlerde klnan namazlardan daha faziletli olduunu öyle bildirir: “...Mescid-i Aksa’da klnan bir namaz (Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi hâriç), dier mescitlerde klnan namazlardan (derece olarak) bin kat daha sevaptr...” (bn Mace, kametu’s-Salah, 196.)

Mescid-i Aksa, birçok nebinin urak yeri olan, bata Yahudi ve Hristiyanlar olmak üzere bir dönem biz Müslümanlarn da kblesi olan ve bu yüzden her üç din mensuplarnca da kutsal kabul edilen bir mekân olup, Hz. Peygamber’in yaad sra ve Miraç yolcuunda da bütün peygamberlerle bulutuu bir mekândr. Kudüs, tarihte birçok kere el deitirmi ve uzun süre Müslümanlarn kendisine hizmette bulunduu bir dönem yaasa da, bugün hak ettii deerden yine mahrum olup layk olduu yönetim altnda deildir. Hatta âdeta esir ve esaret dönemi yaamaktadr. Hatrasnda ve köklerinde biz inananlar için derin izler brakan yerler olarak bu mahzun ve madur parçamz, son dinin mensuplarndan ilgi ve alaka beklemektedir. Sevgili Nebi, “Beyt-i Makdis’e gidiniz. Eer gidemez ve içinde namaz klamazsanz kandillerinde yaklmak üzere oraya zeytinya gönderiniz.” (Ebu Davud, Kitabu’s-Salat, 14.) eklindeki sözleri, daha o mekânlar fethedilmeden söylenmi anlam yüklü bir mesajdr. Kur’an’n zikrettii birçok nebinin hatrasnn yaand, bata Hz. brahim ve ailesi olmak üzere Hz. Zekeriya ve Hz. Davut gibi peygamberlerin hâlen metfun olduu bu kutlu mekân, bizlerden ilgi, alaka (sevgi) ve teveccüh beklemektedir. Yazmz Mescid-i Aksa konusunda Hz. Süleyman’a nispet edilen Efendimizden (s.a.s.) nakledilen u rivayetle noktalam olalm: Hz. Süleyman (a.s.), Mescid-i Aksa’nn inaatn bitirince, yapt bir duada Allah’tan üç ey istemitir: a. Allah’n hükmüne uygun hüküm verme kabiliyeti, b. Kendisinden önce veya sonra hiç kimseye nasip olmayacak mülk ve saltanat c. Yaptrd mescidine ibadet niyetiyle girecek herkesin, oradan bütün günahlarndan arnm olarak anasndan doduu günkü gibi çkmas... Hz. Peygamber, Hz. Süleyman (a.s.)’a ilk iki dileinin verildiini söyler ve ‘Üçüncü dileinin de verilmesini umarz.’ buyurur. (bn Mace, kame, 196; Ahmed, Müsned, II, 176.)

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

 

Bu yaz 3259 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

18 Muharrem 1446 |  25.07.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eini yaratan ve her ikisinden birok erkek ve kadn tretip-yayan Rabbinizden korkup-saknn. Ve (yine) kendisiyle, birbirinizle dilekletiiniz Allah'tan ve akrabalk (balarn koparmak)tan saknn. phesiz Allah, sizin zerinizde gzeticidir.( Nisa Suresi - 1)

Bir Hadis

Eb Hreyre radyallahu anh yle dedi:

Hz. Reslullah sallallahu aleyhi ve selleme:
- nsanlar cennete en fazla gtrecek ey nedir? diye soruldu.
Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem:
- Allaha kar takvl olmak ve gzel ahlktr buyurdu.
- nsanlar cehenneme en fazla gtrecek ey nedir? diye sorulunca da:
- Az ve cinsel organdr buyurdu.Tirmiz, Birr 62

Bir Dua

"Allahm! Rahmetinin gereklerini, mafiretinin srekliliini, her trl gnahtan uzak ve salim olmay, her trl iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardmnla cehennem ateinden kurtulmay istiyorum.

(Hakim, Deavt, No: 1925)

Hikmetli Sz

Tohum sa, bitmezse toprak utansn! Hedefe varmayan mzrak utansn! Hey gidi kheylan, komana bak sen! atlarsan, douran ksrak utansn! ... lmden ilerde var dediin, Geride ne varsa brak utansn!


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com