Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1709
Toplam 15387622
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

slam’n Gençlik Tasavvuru

Hz. Muhammed (s.a.s.), genlere ve genlik ana dair, dier dinlerde bulunmayan zenginlik ve zgnlkte neriler sunmaktadr.
24/10/2014

Birlemi Milletler Örgütü’nün tanmna göre, “Genç, 15-25 yalar arasnda, örenim gören, hayatn kazanmak için çalmayan ve ayr bir evi bulunmayan kiidir.” (bkz. Atalay Yörükolu, Gençlik Ça, Ankara 1986, s. 3.) Psikoloji kaynaklarnda ise gençlik, “ergenlik ça (bülu) öncesinden balayarak 20-25 yalarna kadarki yllar kapsayan zaman dilimi” olarak kabul edilmektedir. (Geni bilgi için bkz. c. I. Sandström, Çocuk ve Gençlik Psikolojisi (çev. Refia U. emin), 2. bs. st. Ün. Edebiyat Fak. Yay. No: 1614, stanbul 1982; Refia Uurel emin, Gençlik Psikolojisi, stanbul 1980.) Buna göre, yaklak 10-13 yllk bir dönemi ifade eden bir kavramdr gençlik...

Genel anlamda bu çan, birtakm fizyolojik gelime ve deimeler yannda, ruhsal bakmdan da pek çok deiiklii beraberinde getirdiini görürüz. Duygusal ini çklarn, davranlardaki tutarszln skça yaand dönemdir gençlik ça. Yine, zihnî uyann, bilinçlenme ve topluma açlmann hzland, ilk sevgilerin filizlenip sk arkadalklarn kurulduu yllardr gençlik yllar… Bu ça, “insan hayatnn ekil almaya en müsait dönemi” olarak görenler de vardr.(bkz. Ali Fuat Bagil, Gençlerle Babaa, stanbul 1998, s. 41.)

Buna göre, gençlik çandaki etkileim, insan için dier dönemlerde olmayacak kadar güçlüdür. Bunlarla birlikte, tpk bir aacn meyvelerinin toplanmasndan önceki filizlenme, çiçek açma, tomurcuklanma ve meyveye durma süreci gibidir gençlik yllar… Bazen de hayatta bir daha ele geçmeyecek deerde, “kaybolan yllar” n addr gençlik ça…

Netice itibaryla, birçok yönden ele alnabilecek gençlik çana dair detayl bilgileri konuyla ilgili eserlere brakarak, günümüzde gençlerin nasl bir dünyada yaadklarna deinmek istiyoruz.

Teknolojik ve bilimsel alanlarda ba döndürücü gelimelerin yaand dünyamzda hedef kitle çounlukla gençlerdir. Çünkü onlar teknolojik alanda yetikinlerden daha ileri ve daha iyi konumdadr diyebiliriz. Herhangi bir ailede, en son teknolojiye sahip cep telefonunun çounlukla ailenin genç üyesinde olduu, bunun örneklerinden sadece biridir. Ne var ki gençlerin sahip olduu imkânlar, mutlu olmalarn salamamakta ve onlarn yaptklar ilerde baarl olmalarnn ön art konumundaki çalma ve hayata balanma azmine destek olmamaktadr. Bugün maalesef artan sigara, alkol ve madde bamll; “sosyal yalnzlk” sendromu ve hayattan zevk alamadn ifade eden bak açlar, gençlerin her zamankinden daha çok ilgiye ve destee muhtaç olduklarnn iaretleridir.

slam, getirdii çalar üstü mesajlaryla insanla her devirde el uzatan bir dindir. Dolaysyla onun, gençlerin bu durumuna ve dertlerine de çözüm önerileri getirmesi beklenir. Gerçekten Kur’an- Kerim ve onu tüm insanlara tebli eden son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.), gençlere ve gençlik çana dair, dier dinlerde bulunmayan zenginlik ve özgünlükte öneriler sunmaktadr. Birkaç paragrafla konuyla ilgili baz örnekler vermek istiyoruz.

nsanolunu yaratan, onun ruh ve beden yapsn en iyi ekilde bilen Allah Teala, gönderdii ayetlerle peygamberlerin ve mümin kullarn gençlik dönemlerinde balarndan geçen ibretli hadiselerden örnekler vermitir. Gerçekten de ilgili ayetlere bakldnda, Hz. Âdem’in oullar Habil ve Kabil’in trajik öyküsünü, Hz. Nuh’un bir baba olarak çaresizliini, Hz. brahim’in tevhit mücadelesini, Hz. smail’in teslimiyetini, Hz. Yusuf’un iffet ve sabrn, Hz. Musa’nn delikanl tavrlarn, Hz. uayb’n kzlarnn zarafetini, Hz. Süleyman’n ebeveynine saygsn, Ashab- Kehf’in inançlarndaki samimiyetini, Hz. Yahya’nn huy güzelliini ve nihayet Hz. Meryem’in, ibadet akyla örülü iffet ve teslimiyetini net bir ekilde görmek mümkündür. Bu ayetlerin, Müslüman bir gence kimlik kazandrmada rehberlik edecei söylenebilir.

Rasul-i Ekrem Efendimizin de hayatnda ve sözlerinde, gençlerin ve gençlik çann önemli bir yer tuttuunu görmek mümkündür. “Beni yallar tekzip ederken, gençler bana iman etti.” (bkz. bn Kesîr, Tefsîru Kur’âni’l-Azîm, Kahire, ts. III, 78.) buyuran Hz. Peygamber, “Kyamet gününde Allah’n rahmet gölgesinde bulunacak yedi zümreden birinin, ‘ibadetle büyüyüp serpilen gençler’ olaca müjdesini” vermekteydi. (Buhari, Ezan 36.) Manevi terbiyesinde yetien Hz. Ali, Mus’ab b. Umeyr, Enes b. Malik gibi nice genç sahabiler ondan, “Kiinin ahirette hesaba çekilecei hususlardan birinin de ‘gençliini nerede tükettii’ sorusunun olacan” (Tirmizi, Cihad, 31.) örenmiler ve hayatlarnn tamamn bu uur içinde geçirmilerdir.

Diyebiliriz ki, slam gerek Kur’an- Kerim ve gerekse Hz. Peygamber (s.a.s.) vastasyla, günümüz gençliinin dertlerine derman olacak önerileri birtakm örnekler vastasyla sunmaktadr. Bundan sonraki satrlarda, slam’n, gençlik tasavvuru konusundaki önerilerini, dier bir ifadeyle Müslüman gencin sahip olmas gereken özellikleri, yaanm örnekler eliinde dört ana balk altnda ele almaya çalacaz. (Kur’an’da bahsi geçen gençlerden ve gençlik deerlerinden bahsedilen bir çalma için bkz. Mehmet Emin Ay, “Kur’an’da Gençler ve Gençlik Deerleri”, Gençlik Dönemi ve Din Eitimi II, SAV Yaynlar, stanbul 2003, s.15.)

1. Salam ve sahih inanç

slam, genç insandan ftratnda var olan ve çocukluk yllarndan itibaren varln gün yüzüne çkaran “inanma duygusu”nu Allah’a has klmak suretiyle salam ve sahih bir iman hâline dönütürmesini ister. Bu konuda Kur’an- Kerim’de aktarlan ayetlerde, Hz. brahim güzel bir örnek tekil eder. Ayetteki ifade tarzyla, “brahim isimli bir genç”, (Enbiya, 21/60.) “Göklerin ve yeryüzünün srlarnn kendisine gösterildii; ve en küçük bir üphenin bile arnm “salam iman” ile kalbi dopdolu biri olarak” (En’am, 6/75.) Allah’a adanmln zirve örneidir. O, can, mal ve evladyla snanm, sarslmaz imanyla hepsinden baaryla ayrlmtr. Peygamberler tarihinde, her biri imannn tadn/lezzetini duyarak yaayan nice isimler, ayetlerde örnek gösterilmektedir. (Bu ayetlerin bir ksmna örnek için bkz. Meryem, 19/51-57.) Peygamber olmadklar hâlde Allah’n, “Onlar Rablerine inanm gençlerdi. Biz de onlarn doru yolda yürüyülerine katkda bulunduk.” (Kehf, 18/13.) diyerek övdüü Ashab- Kehf de, ite böylesi bir imana sahip gençler topluluu idi. Tarihçiler, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) gençlik yllarnda karlat Bahira’nn, kendisinden Lat ve Uzza adna yemin etmesini istemesine karlk, onlardan nefret ettiini söylemesini, bandan beri Rasul-i Ekrem (s.a.s.) Efendimizin, inancna asla irk bulatrmadna bir delil olarak kabul ederler. (bn Hiâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, Msr, 1357, s.197.)

Günümüz gençliinde en büyük eksikliin salam ve sahih inanç noktasnda olduunu söyleyebiliriz. ffet ve namus kavramlarnn deersizletirildii ve hazz/zevki tek gaye gören Hedonist anlayn, muhtelif yollarla sürekli telkin edildii günümüzde gençler, maalesef içten ve dtan kuatlm durumdadrlar. Diyebiliriz ki, gençlerin kendileriyle ve Yüce Yaratcyla bark olmalarnn tek yolu, “Allah nanc”dr. Onlarn, birtakm buhranlar atlatabilmeleri de olaylar karsnda salam bir duru sergileyebilmeleri de ancak çocukluk yllarnda balatlmas gereken din eitimiyle mümkündür.

Ebeveyne hürmet

slam, Allah’a iman ve ibadetten hemen sonra anne babaya hürmeti emrederken, ayn zamanda bunun bir gençlik deeri olduunu da muhtelif örneklerle ortaya koymaktadr. Hürmet, onlara kar saygl, itaatkâr olmak ve iyilikte bulunmak anlamlarna gelmektedir. slam’n öngördüü Müslüman genç tasavvurunun teekkülünde bu hususta gösterilen örnekler anlamldr. Putperest babasna bile “Babacm” diye hitap eden (Meryem, 19/41-47.) Hz. brahim (a.s.) yannda, dier baba-oul diyaloglarnda da her zaman bu hitap tarz dikkat çekmektedir. (Yusuf, 12/4; Saffat, 23/102.) Hem kral hem de peygamber olan Hz. Süleyman’n (a.s.) duasnda ebeveynini unutmamas ve onlarn evlad olduu için ükretmesi manidardr. (Neml, 27/19.) Hz. Yahya (a.s.) da ayetlerde, “anne babasna iyilikte bulunan” biri olarak  zikredilmektedir. (Meryem, 19/6,14. Ayn ekilde Hz. sa da (a.s.) annesine kar iyi davranan biri olarak tantlmaktadr. bkz. Ayn sure, 32. ayet.)

Zaman zaman annesinin kabrini ziyaret ederek hasret gözyalar döken Hz. Peygamber (s.a.s.), hayatta olan dads ve sütannelerine gösterilmesi gereken hürmetin en güzel örnekleriyle davranmtr. Ümmü Eymen, Hz. Halime, Süveybe ve Gençlerin kendileriyle ve Yüce Yaratcyla bark olmalarnn tek yolu, “Allah nanc”dr. Onlarn, birtakm buhranlar atlatabilmeleri de olaylar karsnda salam bir duru sergileyebilmeleri de ancak çocukluk yllarnda balatlmas gereken din eitimiyle mümkündür. Hz. Ali’nin annesi Fatma, peygamberimize çocukluk döneminde iyilii dokunan, kendisinin de bir ömür boyu ilgilendii bahtiyar kadnlardr. (Mehmet Emin Ay, Peygamberimizin Aile Hayat, stanbul 2014.)

Kardelere iyilik

Aile ortamnda kiinin muhatap olduu dier yaknlar kardeleridir. Kan bayla bal olunan kardeler, birbirleri için bazen de snanma aracdrlar. Kur’an- Kerim, Hz. Âdem’in iki olu Habil ve Kabil ile Yusuf’u kuyuya atan kardelerinin kssalarn anlatrken bir hususa da dikkatimizi çeker: Haset duygusu. Nitekim Habil’i öldüren Kabil’de bu çekememezlik duygusu hüküm sürmü ve ona yeryüzünde ilk cinayeti iletmiti. (Maide, 5/27-30; konuyla ilgili hadisler için bkz. Buhari, Cenaiz, 33, Enbiya 1, Diyat, 2.) Yusuf’un kardelerine de ayn duygu yön vermi, ancak son anda onu öldürmekten vazgeçip kuyuya atmlard. Kur’an bu iki “kötü örnek”le, haset duygusunun kiilikte oluturduu tahrip gücüne dikkatimizi çekmektedir. Ama ayn surenin sonraki ayetlerinde, kavuup bir araya geldiklerinde babalarnn huzurunda mahcubiyet yaamasn diye kardelerinin kendisini kuyuya attklarndan hiç bahsetmeyen alicenap/ centilmen bir Yusuf örnei de sunulmaktadr bizlere… Ancak kanaatimizce, “kardee iyilik” konusunda en zirve örnek Hz. Musa (a.s.) olmaldr. Çünkü “Hiç kimse Musa’nn Harun’a yapt iyiliin bir benzerini kardeine yapm deildir. Zira Hz. Musa, Rabbinden, kardeini kendisine vezir klmasn ve ona da peygamberlik vermesini istedi. Allah Teala da duasn kabul ederek kardeini de peygamber yapt.” (Muhammed Ali es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, (çev: S. Gümü-N. Ylmaz) stanbul 1995, 4 /24.) slam, Müslüman gencin, sadece ayn rahmi paylat “karnda”na deil, akrabalarna da, iman ba ile balanm olduu din kardelerine de iyilikte bulunmasn emreder. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) akrabaya ve din kardeine iyilik konularndaki pek çok hadisi, (Hadislerle slâm, IV,189.) Müslüman gençten bunu istemektedir.

2. Helal kazanç ve temiz gda

slam’n genç tasavvurunda, ferdin özen göstermesi gereken hususlardan biri de kazancnn helal; rzknn maddi-manevi bakmdan temiz olmasna dikkat etmektir. Kur’an- Kerim, peygamberlerin meslek sahibi olduklarndan söz eder. (Sebe, 34/10-13.) Hadis-i eriflerde de “Peygamberlerin kendi elinin emeiyle geçindii” (Nevevi, Riyazü’s-Salihin, terc: M. Y. Kandemir, . L.Çakan, R. Küçük, stanbul 2012, III, 352.) vurgulanarak helal kazanca dikkat çekilir. Oysa günümüz gençliinin düüncelerine yön veren medya, bugün onlara ksa yoldan zengin olmay telkin etmektedir. Artk, aln terini mukaddes kabul eden anlayn yerine konulmak istenen, maalesef “para var, huzur var” önermesidir. Ancak yaanm örneklerle müahede edildii üzere, “parayla saadet olmaz” gerçei hâlâ geçerliliini korumaktadr. fade etmeliyiz ki Müslüman genç, tahsil çanda iken kendisine ödenen burs ve harçlklarn da bir kazanç olduunu düünmelidir. Bu kazanc helal klmann yolu da çalmak ve baarl olmaktr.

Kur’an’n önemsedii bir husus daha vardr: Temiz Gda. (Rzkn, Helâl ve Tayyib olmasn emreden ayet için bkz. Bakara, 2/168.) Ashab- Kehf’in uyandktan sonra içlerinden birinin ehre gidip yiyecek almas teklif edilirken, yiyecekte “Ezkâ Taâmen” özelliini zikretmeleri (Kehf, 18/19.) anlamldr. Günümüzde gdalarn helal ve temiz (tayyib) olmas hususunda maalesef pek çok olumsuz örnekle karlalmaktadr. Oysa yediklerimiz, sadece bedenimiz için deil; ruhumuz için de gdadr. Bugün özellikle gençlerin rabet ettikleri “fast food” denilen hazr gdalarn ve baz merubatlarn içindeki üpheli katk maddeleri, günümüz dünyasnda gençleri sadece obezite hastas yapmakla kalmam, maalesef onlarn ruhunu da hantal, duyarsz ve merhametsiz hâle getirmitir. (Yediimiz gdalarn ruh ve bedenimiz için ne denli önemli olduu hususunda bilgi için bkz.www.helalplatform.com; www.gimdes. com.) Son sözümüz hem konuyla alakal hem de her hususta rehber edinebileceimiz özellikteki bir hadis-i erif olsun: “Sana üphe veren eyi brak. üphe vermeyene yönel. (Nevevi, age, III, 481.)

 

Bu yaz 3689 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

O gn tart haktr. Kimin tartlar ar basarsa, ite kurtulanlar onlardr.

( Arf sresi - 8)

Bir Hadis

Eb Ms el-Er (r.a.)tan rivayet edilmitir:

Reslullah (s.a.), bana Sana, cennet hazinelerinden bir hazineyi bildireyim mi? buyurdu. Ben de: Evet, (bildir) Ey Allahn Resul! dedim. Bunun zerine Reslullah (s.a.): L havle ve l kuvvete ill billh (G ve kuvvet ancak Allaha mahsustur) buyurdu.

[Buhr, Megz 38; Deavt 50, Kader 7, Tevhid 9; Mslim, Zikr 47 (2704)]

Bir Dua

Allahm! Ayakta iken beni slam ile koru, otururken beni slam ile koru, uyurken beni slam ile koru, hakkmda hibir dman ve hasetinin isteini yerine getirme.


(bn Hibban, Edye, No: 934)

Hikmetli Sz

Ak yrekle konuan dman, iten pazarlkl dosttan iyidir.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com