Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1748
Toplam 15387661
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE

MÜBAREK EHR KUDÜS

Kuds Yahudilerin deil, Hz. demden beri gelen tevhidin temsilcisi peygamberlerin mirasdr.
Bu miras nesilden nesile Allaha itaat eden salih kullara devredilmi ve onlar buna sahip olmaya gayret etmilerdir.
29/03/2018

Tevhit inancnn önderleri olan peygamberlerin Allah’n dinini insanlara tebli ettikleri kutsal bir mekân olan Kudüs, tarihte birçok devletin ve milletin ilgi oda olmutur. Tarihte farkl isimlerle anlan ehrin en çok bilinen ve en çok kullanlan isimleri Asuriler zamannda; Ursalimmu eklinde bilinir. braniler tarafndan Yerualem, Grekler tarafndan ise kutsal ehir anlamnda Heirosolyma adyla isimlendirilmitir. Latinlerin kulland Jerusalem ifadesi, bütün Bat dillerini etkilemi, Kudüs’ün bu veya buna yakn bir telaffuzla anlmasna neden olmutur. Yerualayim ismi kutsal ve esenlik yurdu olarak Arapçaya çevrilince Tevrat’n Arapça metinlerinde Darusselam diye çevrilmitir. Hatta tam anlamyla esenlik ve bar ehri anlamnda da Medinetu’s-selam diye isimlendirilmitir.

Kutsal belde, kutsal ehir eklinde vasflandrlan bu mübarek belde “Doruluk ehri, Allah’n ehri, Bar ehri, nananlarn ehri” eklinde  de isimlendirilmitir. slam tarihi kaynaklarna bakldnda ise hemen hemen ayn anlama gelen kutsal ehir, bereket yurdu, mukaddes mekân anlamnda “Kuds” adnn kullanld ya da “kutsal ev” anlamnda “Beytulmakdis/Beytulmukaddes” eklinde isimlendirildii görülür. Kur’an- Kerim’de “Kutsal Toprak” anlamnda “el-Ardu’l-mukaddese” eklinde geçmektedir. (Maide, 5/21.) Kaynaklarmzn bir ksmnda da Mescid-i Aksa için “Kudüs’teki el-Beytü’l-Mukaddes” terkibi kullanlmtr.

Bu ehrin ve içindeki mekânlarn kutsall Allah tarafndan belirlendiine göre Kudüs’ü hakiki manada anlamak vahye kulak vermekle mümkün olacaktr. Mübarek ehir Kudüs imar edildii günden beri am diyarnn merkezi ve bakenti olagelmitir. Hz. brahim ve Hz. Lut (a.s.)’un Filistin bölgesine gelip yerlemelerinden beri bölgenin tümü mübarek kabul edilmitir: “Biz, onu ve Lut’u kurtararak, içinde cümle âleme bereketler verdiimiz ülkeye ulatrdk.” (Enbiya, 21/71.) Yine Kur’an- Kerim'de bu kutsal mabet için “etraf bereketli klnm mescit” diye isimlendirilerek el-Mescidü’l-Aksa ad verilmitir. Bölgenin bereketi hem mümbit ikliminden hem de bölgede metfun peygamberlerden kaynakland ifade edilmektedir.

Cenab- Allah Mescid-i Aksa’dan söz ederken etrafnn mübarek klndn ifade etmi olmas son derece manidardr. “Bir gece kendisine ayetlerimizden bir ksmn gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kldmz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sfatlardan münezzehtir. O, gerçekten iitendir, görendir.” (sra, 17/1.) Yeryüzünde Mescid-i Haram'dan sonra ikinci mescidin Mescid-i Aksa olduu Hz. Peygamber (s.a.s.)'den gelen hadislerle anlatlmaktadr. Hz. brahim (a.s.)’den Hz. sa (a.s.)’ya kadar pek çok peygamber bu bölgeden gelip geçmitir. Bunun yannda yeryüzüne salih kullarn mirasç olabileceini Cenab- Allah hükme balam ve bu durum âdeta bir sünnetullah olmutur: “Bir zamanlar Rabbi brahim’i birtakm kelimelerle snam, onlar tam olarak yerine getirince: Ben seni insanlara önder yapacam, demiti. ‘Soyumdan da (önderler yap ya Rabbi)’ dedi. Allah: Ahdim zalimlere ermez (onlar için söz vermem) buyurdu.” (Bakara, 2/124.) Yani zalimleri asla önder klmam buyurmutu Cenab-

Allah. Bu ayetin ve “Andolsun Zikir’den sonra Zebur’da da ‘Yeryüzüne iyi kullarm varis olacaktr’ diye yazmtk.” (Enbiya, 21/105.) ayetinin hükmüne göre bu kutsal mekânlar adil idarecilerin yönetiminde olabilir.

sra ve Miraç mucizesinin burada gerçeklemesinden dolay bölgenin kutsiyetini ifade buyuran Sevgili Peygamberimiz, Mekke ile Medine’nin yannda üçüncü kutsal belde olarak bu ehirden söz etmitir: “Ziyaretler ancak üç mekâna yaplr: Mekke’deki Mescidü’l-Haram’a, Medine’deki benim bu mescidime ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya.” slam dininin temel ibadetlerinden biri olan namazn bir müddet Mescid-i Aksa‘ya yönelerek klnmasyla slam’n ilk kblesi hâline gelen bu kadim Kudüs ehrinin önemi gayet açktr. Müslümanlar bu ilk kblenin kutsiyetini idrak ederek, tarih boyunca buraya sahip çklmas gerektiinin bilinciyle hareket ederek, bu mukaddes beldeyi hep korumann ve tevhit inancnn bayra altnda bulunmas gerektiinin inanc içinde olmulardr.

Kudüs ebediyen slam’n ilk kblesi olma özelliini koruyacak ve Müslümanlar buraya sahip olmak zorunda olduklarn hep idrak edecek ve bu beldenin haçl veya Yahudiler tarafndan igal edilmesi hâlinde tarihte olduu gibi mutlaka kurtarlmas gereine inanarak çalacaklardr.

Aslnda Kudüs Yahudilerin deil, Hz. Âdem’den beri gelen tevhidin temsilcisi peygamberlerin mirasdr. Bu miras nesilden nesile Allah’a itaat eden salih kullara devredilmi ve onlar buna sahip olmaya gayret etmilerdir.

Yahudiler bu topraklara Hz. Musa zamannda sahip çkmayp “Gitsen ve Rabbin savanz.” Demiler (Maide, 5/24.), bu kutsal mekânlar korumaya yanamamalarnn sonucu olarak kaybetmilerdir. Hatta bu frsat ellerine birkaç kez geçmesine ramen ayn isyan ve korkakl gösterdiklerinden dolay artk bu mescit ve çevresi hakknda hiçbir sahiplik iddiasnda bulunamayacaklar Cenab- Allah tarafndan onlara defalarca bildirmitir. Buna ramen çamzda dünyay fesada boarak Filistin’i igal etmeleri, bunca insann kanna girmeleri, bouna günah çkartma gayret ve ikiyüzlülüklerinden baka bir ey deildir.

Biz Müslümanlar Hz. Peygamber’in sra ve Miraç mekân olarak buraya büyük bir kutsiyet izafe edip inancmz gerei olarak burann ebedî kutsiyetine inanrz.

Bu mübarek ehir Kudüs, bizlere ve tarih boyunca kyamete kadar tüm Müslümanlara ve ümmete Hz. Ömer’in yadigâr ve emaneti olarak kalacaktr.

Kudüs tarihte zaman zaman haçl veya Yahudiler tarafndan igal edilmise de Müslümanlar bu beldeyi kurtarmann yolunu aram ve nihayette kurtarmlardr.

Haçllar büyük ordular hâlinde Filistin’e saldrp bir asra yakn bir müddet buraya yerlemi ancak orada ebediyen kalacaklarn hiç bir Müslümana kabullendirememilerdir. Ancak ne yazk ki bugün Kudüs igal altndadr.

Böylece kutsal mekânlara salih kullar sahiplenirse kutsallklarna paralel olarak korunurlar. Temen nimiz slam dünyasndaki uyan ve direni hareketlerinin gittikçe güç kazanmas, bu kutsal mekânlarn tekrar Allah’n kendilerinden raz olduu salih kullarn eline geçmesidir. Bunun da ilk iaretlerinin görülmeye balanm olmas bu ümidi daha da arttrmaktadr. slam dünyasnda gittikçe güçlenen Müslümanlar bir gün mutlaka igal altndaki bu topraklar kurtaracak ve yeniden salih kimseler ve müminler yeryüzüne mirasç olacaklardr.

Elli yldr süren bu igale hayr demenin tam zamandr imdi. Bütün bir slam dünyasnda suskunluk mealelerini yakp tüm cihana bu igale son verilmesi ve Kudüs’ün özgürlüüne kavuturulmas mesajn vermenin zamandr. Kudüs için hepimizin yapabilecei çok ey vardr… Bu elli yllk igal sona ermeden slam dünyasnn ban dik tutmas mümkün olamaz.

Prof. Dr. Ahmet AIRAKÇA / DYANET AYLIK DERG

 

Bu yaz 8674 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Allah'a ortak koanlar, dediler ki: "Allah dileseydi ne biz, ne de atalarmz O'ndan baka hibir eye tapmazdk, O'nun emri olmadan hibir eyi de haram klmazdk." Kendilerinden ncekiler de byle yapmt. Peygamberlere den sadece apak bir teblidir.


( Nahl Suresi - 35)

Bir Hadis

Eb Hreyre radyallahu anhden rivayet edildiine gre

Hz. Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem yle buyurdu:

Yararl iler grmekte acele ediniz. Zira yakn bir gelecekte karanlk geceler gibi birtakm fitneler ortal kaplayacaktr. O zamanda insan, mmin olarak sabahlar, kfir olarak geceler; mmin olarak geceler, kfir olarak sabahlar. Dinini kk bir dnyala satar.


Mslim, mn 186

Bir Dua

"phesiz benim namazm, ibadetlerim, dirimim ve lmm alemlerin Rabbi olan Allah'ndr."
"O'nun hi bir orta yoktur. Ben byle emrolundum ve ben mslman olanlarn ilkiyim."

M'minlerin and (En'am Suresi 162-163)

Hikmetli Sz

fke, tututurulmu bir ategibidir. Her kim ki fkesine hakim olursa, onu sndrr ve her kim onu salverirse ilk yanan kendisi olur.
Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com