Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1744
Toplam 15387657
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

Lgatte adlet; farza, nfile, misil, istikmet, doru tutmak, dorultmak, ilerde orta yol; ifratn ve tefritin ortas, zulmn zdd olan insaf, eit klmak, dengeli olmak, denge kurmak, ceza, karlk, suluya ceza, susuza mkfat vermek gibi manalara gelir. (1)
05/05/2014
Istlahta adâlet; itidal, istikâmet ve hakka meyletmektir. Fukahâ/slam müçtehitleri stlahnda âdil; büyük günahlardan saknan, küçük günahlara devam etmeyen, sevab galip olan ve yolda bir ey yemek ve bevletmek gibi küçük düürücü fiillerden saknana denir. (2)
 
Adâlet, bireysel ve sosyal yaplanmada birlik ve düzeni, hakkaniyet ve eitlik prensiplerine uygun yaamay salayan erdem, davran ve hüküm vermede istikâmeti yani doruluu takip etmek, kim haklysa onun lehine hüküm vermek, zengin-fakir, mü’min-kafir, dost-düman herkesi eit klmak, sosyal yapda denge kurmak gibi manalara gelir. (3)
 
Adâlet, erdem, istikâmeti takip etmek ve her konuda ifrat ve tefrite dümemektir. te bu üç temel özellik, büyük zatta büyükçe görülür. Ya bu zat en büyük zat olursa elbette bu üç özellik de en büyük zatta en güzel ekilde görülür. Mü’min, insann üstünüdür, muttakî mü’min, mü’minin üstünüdür. Veliler, muttakîlerin üstünüdür, peygamberler velilerin üstünüdür. Bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) ise bütün peygamberlerin üstünü olduuna göre elbette adâlette ve adâleti uygulamada en üstün zattr.
 
Hz. Peygamber (s.a.s.), ilk mü’min, (4) Kur'ân- Kerîm’in ilk muhatab, (5) insanln kurtuluu için vahiyle uyarma emrini alan, (6) gündüz tebli ile megul ol ama geceleyin kalk, srf Rabbinle Kur’ân tilaveti ve gece namaz ile megul ol emrini alan, (7) slâm davasnn mutlak lideri olan kimsedir. (8)
 
slâm’n bütünü, iman, ibadet, ahlâk ve ahkâmdan ibarettir. Ahkâm, u dört temel üzerine kurulmutur: Adâlet, eitlik, kolaylk ve maslahattr.
 
 
Hz. Muhammed (s.a.s.), Allah’a kar adâleti, emrettiklerine tutunmak ve yasaklarndan saknmakla gösteren; nefsine kar adâleti, tâatleri artrmak ve üphelerden korunmak ve evlay bile terk edince kendisini günahkâr sayan bir anlayla gösteren ve halka kar adâleti de halka yönelik tutum ve davranlarda insafl olmakla gösteren, örneklikte en kâmil, en mükemmel ve en mükemmil bir zattr.
 
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Adâlet Anlay
 
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in adâlet anlayn anlamak için ilk kaynak Kur'ân- Kerîm’e ve u hadîs-i erîflere bakmak gerekir. Çünkü Kur'ân- Kerîm, ilk kaynaktr, hadîs-i erîfler ise Kur’ân’n ya kavlî ya fiilî beyan ya da Kur’ân’n sustuu konularda hüküm koyan ve hüküm belirten ikinci derecede kaynaktr. Kur'ân- Kerîm’in anlalmas açsndan, Sünnet’in Kur’ân’a ihtiyacndan daha çok Kur’ân’n Sünnete yani hadîse ihtiyac daha çoktur. Zaten hadîs-i erîfleri de tayin eden Kur'ân- Kerîm’dir. te bundan dolay önce Kur'ân- Kerîm’e sonra da Hadîs-i erîflere müracaat ediyoruz:
 
1. Adâletin emredilmi olmas    
 
 
u âyet-i kerîmede Allah Teâlâ, adâleti herkese özellikle ilk olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)’e sonra her mü’mine özellikle de Hz. Peygamber’e varis olan âlimlere ve âmirlere emretmitir:
 
“üphesiz ki Allah adâleti, ihsan, akrabaya vermeyi emreder.” (9)
 
Dier âyetlerde ise adâlet hakknda öyle buyurmutur:
 
“De ki: Rabbim adâleti emretti.” (10]
 
 “(Hüküm vermek, âhitlik etmek veya herhangi bir konuda görü belirtmek üzere) konuacanz zaman, yaknlarnz(n aleyhine) bile olsa âdil olun.” (11)
 
2. Anlamazlklarda; slâh, adâletle gerçekletirmenin emredilmi olmas
 
u âyette ise, mü’min fertler aras, cemaatler ve ülkeler aras anlamazlklarda huzurun tesisi için hâkim bir güç bulundurup bartrmak, barmayana sava açmak ve neticede Allah’n emrine uyup teslim olana adâleti uygulayarak sulhü temin etme emredilmitir:
 
 
“Mü’minlerden iki gurup eer birbirleriyle çarprlarsa onlarn aralarn slah ed(ip düzelt)in. Eer onlarn biri dierine saldrrsa Allah’n emrine dönünceye kadar saldran tarafla savan. Eer (Allah’n emrine) dönerse(ler) ikisinin arasn adâletle düzeltin ve adâletli olun! Çünkü  Allah adâletli olanlar sever.” (12)
 
 
3. Allah’n, adâletle hükmedenlere kymet vermesi:
 
“üphesiz ki, adâletle i görenler, Allah katnda nurdan minberler üzerinde Rahmân’n sanda olacaklardr. O’nun her iki eli sadr. Bunlar, hükümlerinde, ailesine kar ve velâyeti/idaresi altnda bulunanlar hakknda âdil davrananlardr.” (13)
 
 
4. Âdil devlet bakannn, Allah Teâlâ’nn Arnn altnda gölgelenecek yedi kiiden ve cennetliklerden biri olmas:
 
“Yedi snf insan vardr ki, Allah onlar kendi (arnn) gölgesinden baka hiçbir gölge bulunmayan (kyamet) gün(ün)de (arnn) gölgesinde gölgelendirecektir. (Bunlar): Âdil devlet bakan, Allah’a ibadet ede ede yetien genç, kalbi mescitlere bal olan, Allah için birbirlerini seven, O’nun için bir araya gelip O’nun için birbirinden ayrlan iki kimse, kendisini mevki sahibi güzel bir kadn (fenala) davet ettii halde ‘ben Allah’tan korkarm’ diyen adam, sol elinin verdiini sa eli duymayacak derecede gizli sadaka veren ve tenhada Allah’ zikrederek gözleri boalan kimselerdir.” (14)
 
“Cennetlikler üç gruptur: Âdil ve baarl devlet bakan, yaknlarna ve Müslümanlara kar merhametli ve yufka yürekli olan kii, ailesi kalabalk olduu halde haram kazançtan saknp kimseden bir ey istemeyen adamdr. (15)
 
5. Dümanlara bile adâletle muamele edilmesinin emredilmi olmas ve adâletin takvadan saylmas
 
“Ey iman edenler! Allah için hakk ayakta tutanlar, adâletle ahitlik eden kimseler olun! Bir toplulua olan kininiz sizi adâletsizlie sürüklemesin. Âdil olun! Çünkü o (adâlet) takvaya daha yakn olandr. Allah’tan korkun! üphesiz Allah, bütün yaptklarnzdan haberdardr.” (16)
 
6. nsanlar arasnda adâletle muamele etmenin sadaka olmas:
 
“Her insann bedenindeki ekleminin faydalarna kar (ükretmesi ) kendi üzerine bir sadakadr. Günein domakta olduu her gün insanlar arasnda adâlet yapmas büyük bir sadakadr.” (17)
 
7. Kyamet günü Allah’a insanlarn en sevimlisi ve en yaknnn âdil devlet bakan olmas:
 
“nsanlarn, kyamet gününde Allah’a en sevimli olan ve konum bakmndan onlarn O’na (Allah’a) en yakn olan âdil devlet bakandr. nsanlarn, kyamet gününde Allah’a en sevimsizi ve konum bakmndan en uza (rahmetten en mahrum olan) zâlim devlet bakandr.” (18)
 
Hz. Peygamber (S.A.S.)’in, Sosyal Dengeyi Salamadaki Adâleti Uygulamas
 
Sosyal denge ancak adâletle salanr. Salam ve gerçek manada adâlet ise ancak insan yaratann insan için koyduu itikâdî ve amelî esaslara uyularak salanr. te bundan dolay Rabbimiz Allah Teâlâ, Peygamber Efendimiz’e ve onun ahsnda ümmetin idarecilerine ve her bir mü’mine öyle buyurmutur:
 
“Bundan dolay sen (tevhid dini üzerinde anlamaya) davet et ve emrolunduun gibi istikâmet üzere ol, onlarn hevâlarna uyma ve de ki: Ben Allah’n indirdii bütün kitaplara inandm ve aranzda adâlet yapmakla emrolundum.” (19)
 
Âyet-i kerîmeyi tahlil ettiimiz zaman unlar görmemiz mümkündür:
 
a) Allah Teâlâ’nn gerçek rab ve gerçek ve yegâne hak ilah olduunu kabul, batl reddedip hakk kabul etmeye ve hayat Allah’n kanunlarna göre tanzim etmeyi kabule davet
 
b) Dinin âmiri yani emredeni, Hz. Peygamber (s.a.s.)’e, Kur’ân’n dnda öreten de Allah Teâlâ olduuna göre; Allah neyi emretmise saptrc tevile yönelmeden, nefsin hevâsna uymadan uygulamak, neyi yasaklamsa ondan saknmak manasnda istikamet üzere olmak
 
c) Allah Teâlâ’nn kanunlarnn dna uymak hevâya uymak demektir. Hevâya uymak, bir bakma hevây ilah edinmektir ki amelî irk demektir. Hevâya uymak, Allah’n yolundan sapmak ve eytann yoluna uymak demektir. Hevâya uymak, tek olan hak yoldan sapp bâtl yollara ayrlmak ve dünya ve âhiret huzursuz olmaktr.
 
Hz. Peygamber (S.A.S.)’in, Herkesi Kanun Önünde Eit Tutmas
 
Hz. Âie (r.anhâ)’den:
 
Hrszlk eden Mahzûm’lu kadnn hali Kurey’i üzmü ve bunun hakknda Rasûlullah (s.a.s.) ile kim konuacak?, demilerdi. (Bazlar): Buna kim cesaret edebilir! Ancak Rasûlullah (s.a.s.)’n sevdii Üsâme olabilir, dediler. Bunun üzerine onunla Üsâme konutu. Rasûlullah (s.a.s.):
 
“Allah’n hadlerinden bir had hakknda efaat mi ediyorsun?” buyurmu. Sonra ayaa kalkp hitap ederek unlar söylemitir:
 
“Ey insanlar! Sizden öncekileri (Allah) ancak unun için helâk etmitir: Onlar aralarndan erefli biri hrszlk ederse onu brakrlar, zayf olan birisi çalarsa ona haddi tatbik ederlerdi. Allah’a yemin olsun ki, Muhammed’in kz Fâtma bile hrszlk etseydi mutlaka elini keserdim!”
 
Bundan sonra emir buyurmu ve hrszlk eden o kadnn eli kesilmitir.
 
Hz. Âie (r.anhâ) öyle demitir:
 
–“Sonralar kadn güzelce tövbe etti ve evlendi. Bu iten sonra bana gelir, ben de onun ihtiyacn Rasûlullah (s.a.s.)’a arz ederdim.” (20)
 
Adâletin bir manas eit klmaktr. Eer kanun önünde, itibarl olan ile itibarl olmayan arasnda eitlik yoksa orada adâletten bahsetmek mümkün deildir. Orada zulüm, kanunlarn hâkimiyetini bozma, fitne ve fesada davetiye çkarma var demektir.
 
nsanlara düen, adâletin uygulanmasn hep birlikte salamaktr. Eer memlekette, idarecide, adliyede adâlet yok ise memleket binasnn temeline dinamit konmu demektir. Bu duruma göz yummak zulme rza göstermek demektir ki, bu da zulümdür.
 
Mevzu edilen hadîs-i erîfi tahlil ettiimiz zaman unlar görürüz:
 
a) Rasûlullah’n ahsnda; devlet bakan ve hâkimlik sfatlarn görüyoruz. öyle ki, önce Hz. Peygamber (s.a.s.) bir nasihatçi, bir davetçi olarak adâletin önemini, adâletin uygulanmamasndaki felaketi akllara, ruhlara, imanlara arz ediyor, önce akllar ikna ediyor. srâiloullarn helâk eden sebeplerden birisi, adâletin uygulanmamasdr. Siz de ayn durumdasnz. Saknn! Böyle duruma dümeyin, demek istiyor.
 
b) Hz. Peygamber (s.a.s.), devlet bakan olarak meseleyi ele alyor. Artk adâlet uygulanacaktr. Millet üzerinde devlet bakan, hâkimdir, kanun/hukuk hâkimiyeti devam etmektedir. Her konuda örneklik sergilendii gibi bu konuda da örneklik sergilenmi yani had uygulanmtr.
 
c) Rasûlullah (s.a.s.), Allah’n emrini tatbik etmemede yani adâletsizlik yapmada, zulme boyun emede efaatin kabul edilmeyeceini göstermitir. efaat ancak adâletin uygulanmasnda söz konusu olur.
 
d) Hz. Üsâme (r.a.), burada hata etmitir, hataya alet olmutur. Zâhire baklrsa bu böyledir. Fakat sahâbeyi buna, Üsame’nin, Hz. Peygamber (s.a.s.) yannda kymetli olduunu bilmeleri sevk etmitir.
 
Hz. Peygamber (s.a.s.) yannda kymetli bir zatn böyle önemli bir yanl yapmas nasl tasavvur edilebilir, diye bir soru sorulursa buna öyle cevap verilebilir: Büyük adam demek hata etmeyen adam demek deildir. Belki az hata eden adam, demektir. Çünkü o kii masum deildir. O hata ederse bir dieri onu uyarr. Zira slâm âlimleri, genel itibariyle masumdur. öyle ki, bir âlim hata ederse dier âlim onu düzeltir.Zaten Allah Teâlâ bir insan ve bir kavmi severse, o insana ve o kavme hatalarn gösterir. Bu kimseler avamdan da olabilir havastan da..
 
 
Ayrca, Hz. Üsâme (r.a.), Hz. Peygamber(s.a.s.)’in eriat hadleri hakkndaki tavizsizliini bildiinden ve kabul etmeyeceini tahmin ettiinden dolay efaat etmeyi kabul etmi olabilir.
 
e) Hadîs-i erîfte, Hz. Âie (r.anhâ)’nin o kadn hakknda hüsn-i ehâdette bulunduu görülüyor. Çünkü tövbe etmi, tövbesinde de durmutur. Bu yüzden Hz. Âie, onun Peygamber ailesiyle alâka kurduunu, hatta ihtiyaçlarn Peygamber’e bizzat kendisinin arz ettiini ifade etmitir.
 
Bugün, Hz. Peygamber (S.A.S.)’de Tecellî Eden Adâlet Nasl Gerçekleebilir?
 
a. Adâletin gerçeklemesi için slâmî esas ve prensiplerinin kânûn-i esâsî olmas,
 
b. Adâleti uygulayacak olan hâkimin slâm’ ve slâm’daki muhâkeme usûlünü iyi bilmesi ve müttakî olmas,
 
c. ki taraf iyice dinlemeden hüküm vermemesidir.
 
Hz. Peygamber, Hz. Ali’yi Yemen’e kâdî olarak tayin edince:
 
“ki kii sana hüküm için müracaat ettiklerinde dierinin konumasn dinlemeden birincisinin lehine hüküm verme ki, nasl hüküm vereceini (öbürünü dinledikten sonra) anlayacaksn” buyurdu. (21)
 
Bu hadîs-i erîf, iki kii arasnda hüküm verecek herkes için bir ölçüdür. Herhangi birisi hakknda bir ey iddia edene kar dier taraf dinlemeden sana, sen haklsn diyemem deyip mutlaka iki taraf dinleme yoluna gitmelidir. Onun için “tek taraf dinleyerek verilen karar doru olsa bile hiçbir zaman âdil olamaz” denmitir.
 
Ayrca Hz. Peygamber (s.a.s.), hüküm verirken iki tarafn ifadelerine göre hüküm verirdi. Zâhire bakard, iin iç yüzüne göre hüküm vermezdi. Hz Peygamber (s.a.s.) bu konuda öyle buyurmutur:
 
“Ben, insanlarn ne kalplerini açmaya memurum ne de karnlarn yarmaya!” (22)
 
Bu hadîs-i erîfin erhinde mam Nevevî öyle demitir:
 
“Bunun manas yani ben zahirle hükmetmekle emrolundum, srlar ancak Allah gözetir.” (23)
 
Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.)’den sonra hâkimler bu nübüvvet nûruna sahip olamadklarndan meselelerin hakikatini göremezler diye iki tarafn ifadelerine, isbat ve yeminlerine göre hüküm vermeleri gerekecek olduundan Hz. Peygamber (s.a.s.) de zâhire göre hüküm veriyordu. üphesiz Hz. Peygamber (s.a.s.)  de kendisine gösterilmeyince göremiyor ve bildirilmeyince bilemiyordu.
 
Hz. Peygamber ite bu gerçekler nda öyle söylemitir:
 
“Ben ancak bir beerim, bana gerçekten davaclar geliyor. Olabilir ki bazlar bazlarndan daha güzel konuur da ben onu (doru söyleyen) zannederim ve lehine hüküm vermi olabilirim. Her kime bir müslümann hakkn hükmetmisem bu ancak ateten bir parçadr. Onu (isterse ) üzerine alsn yahut (dilerse) terk etsin.” (24)
 
Adalet Olmazsa Ne Olur?
 
Buna, Vehb b. Münebbih (r.a.)’in u sözü güzel bir cevaptr: “Topluluklar idare edenler, adaletten ayrlp zulüm ve hakszlk yaptklar zaman; Allah o ülkede bereketini azaltr, her eyde bir noksanlk ve darlk ba gösterir.”
 
Elbette ki adalet deyince hem Allah’a hem nefsimize hem de halka kar adaletin tecellisi gerekir. Allah’a kar âdil olmak, emrettiklerine tutunmakla ve yasaklarndan saknmakla; nefsine kar âdil olmak, tâatleri artrmakla ve üphelerden korunmakla ve halka kar âdil olmak da halka yönelik tutum ve davranlarda insafl olmakla tecellî eder.
 
Vahiy mektebinin en büyük talebelerinden birisi olan Hz. Ömer (r.a.), “adâlet, mülkün temelidir” der. Adâlet, mülkün yani hâkimiyetin, otoritenin temelidir. Binann salaml, temelinin salamllna baldr. Toplum binasnn salaml da fertler arasnda, âilede âile fertleri arasnda, fertlerin devletle, devletin fertlerle, âmirlerin memurlar ile olan ilikilerinde ve mahkemelerde verilen hâkimlerin kararlarnda olan adâletin tecellisine baldr. Ve yine Hz. Ömer (r.a.) öye demitir:
 
“Huzuruna gelen herkese hürmet edip eit muamele yap. Ta ki zayf, senin adaletinden ümitsizlie dümesin. Kuvvetli de haketmedii bir nimeti elde etme hayaline kaplmasn.”                                                       
 
O vahiy mektebinin mümtaz talebelerinden olan Hz. Ali (r.a.) de öyle demitir:
 
 “Dost ve dümannza adaletle muamele edin!”
 
Arap atasözü olarak söylenen u söz de manidardr:                                                                      
 
 “Âbidin ibadeti, nefsini; âdilin adaleti âlemi slah eder.”
 
“Bir devlette adalet olur da hakimler hakka uyarsa, büyükler gibi küçükler de rahat yaar” sözü de manidardr.                                             

 

brahim Cücük

 

Dipnot

(1)- Sa’dî, Ebû Ceyb, el-Kâmûsu’l-Fkhî, s. 243-244; Cürcânî, et-Ta’rîfât, s.147.

(2)- Cürcânî, a.g.e., s. 147.

(3)- Çarc, Mustafa, “Adâlet” mad., Diyanet slam Ansiklopedisi, I, 341.

(4)- Bkara sûresi (2), 285.

(5)- Alak sûresi (96), 1-5; Müddessir (74),

(6)- Müddessir sûresi (74), 1-10.

(7)- Müzzemmil sûresi (73), 1-8.

(8)- Nisâ sûresi (4), 59; Nur sûresi (24), 56; Teâbün sûresi (64), 12; Ahzâb sûresi (33), 21.

(9)- Nahl sûresi (16), 90.

(10)- A’râf sûresi (7), 29.

(11)- En’âm sûresi (6), 152.

(12)- Hucurât sûresi (49),  9.

(13)- Müslim, mâre, 18; Nesâî, Âdâbü’l-Kudât, 1; Ahmed, II, 160.

(14)- Buhâri, Ezan, 36; Müslim, Zekât, 91; Tirmizî, Cennet, 2, Deavât, 128; bn  Mâce, Syâm, 48; Ahmed, II, 305, 439, 444, 445.

(15)- Müslim, Cennet, 63.

(16)- Mâide sûresi (5), 8.

(17)- Buhârî, Sulh, 11.a          

     
 

Bu yaz 4091 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

"Yetimlere mallarn verin, temizi verip murdar almayn, onlarn mallarn kendi mallarnza katarak yemeyin. nk byle yapmanz gerekten byk bir gnahtr."

( Nisa Suresi - 2)

Bir Hadis

Ebu Musa (r.a.) anlatyor:

Resulullah (s.a.v.),

Ashabndan birini, herhangi bir i iin gnderince u tenbihte bulunurdu:

-Mjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylatrn, zorlatrmayn.


(Mslim, Cihad)

Bir Dua

Ey kalpleri evirip eviren (Allahm!) Benim kalbimi dinin zere sabit kl.

(Tirmizi, Deavt, 89)

Hikmetli Sz

nsana, arad eye bakarak kymeti biilir.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com