Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1717
Toplam 15387630
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

Btn Mslmanlarn etin bir snavdan getii gnmzde, her mmin, kulland dilde, dini kurumlarmza, kardelie halel getirecek iddia, ifade ve sylemlerden uzak durmal, zellikle siyasetiler, yazarlar, akademisyenler, limler ve karar verici konumunda bulunan herkes, sorumluluk bilinciyle hareket etmelidirler.
03/01/2018

Bir bütün olarak din,  insann Allah’la, hemcinsleriyle ve varlkla olan ilikilerini vahiy düzleminde kurar. Gerek kutsal metinlerin dil ve üslubu, gerekse bu metinlerin anlalmas, yorumlanmas ve insanlara anlatlmas açsndan din dili son derece önemli bir ilev görür.  Zira dinin kendisi kadar dinî terim ve kavramlar da saygn ve dokunulmazdr. Bu sebeple kavramlarn yanl anlalmasna yol açacak bir müdahale, özellikle dinî düünce alannda birçok problemin domasna neden olmakla kalmaz, bilgi, varlk ve deer ilikileri arasnda altüst olmalarn yaanmasna yol açabilir.

Din dili istismar  arac olmamaldr

Ne yazk ki geçmite ve günümüzde zaman zaman din, birey ve toplum üzerindeki belirleyici ve yönlendirici gücü sebebiyle; siyasal, ekonomik, kültürel, ideolojik ve belli bir sosyal projeyi merulatrmak için etkili bir istismar arac olarak kullanlabilmitir. Ayn kullanm baz dinî liderler ve Diyanet leri Bakanl, ilahiyat fakülteleri, imam-hatip liseleri, Kur’an kurslar gibi dinî kurumlar gözden düürmek için de yaplmtr. Hâlbuki dinin ve deerlerinin kutsallna halel getirecek, dinî kurumlar itibarszlatracak her türlü ima ve istismardan kaçnmak erdemli bir davrantr.

“Dinde zorlama yoktur. Artk dorulukla erilik birbirinden ayrlmtr.” (Bakara, 2/256.)  Bu ayete göre insanlara zorla dini kabul etmeleri için bask yapmak slami bir yöntem deildir. man, tamamen hür irade ile gönülden gelen bir kabullenmeye dayal sevgi iidir. Çünkü temelinde sevgi olmayan hiçbir eitim ve davet modeli baarya ulaamayaca gibi sevgiyi esas almayan hiçbir din de geni halk kitleleri arasnda yaygnlama ve benimsenme imkânna sahip olamaz.  (Öcal, Mustafa, Din Eitim ve Öretiminde Metodlar, Ankara 1999, s. 59.) Gerçek sevgi, benlik ve egodan syrlm, kstlayc olmak yerine, geniletici ve kucaklayc olan, almak yerine vermeyi tercih eden, pasif bir duygu yerine etkinlii önceleyen bir özellik tar. (Fromm, Erich, Yaama Sanat, (çev. Aydn Artan), stanbul 1986, 28.) Zira iyi niyete, sevgiye, iradenin tercihine dayanmayan ve gönülden benimsenmemi bir dindarlk, din açsndan inkârla eit tutulan ikiyüzlülük anlamna gelir ve fertte kiilik parçalanmasna yol açar. slam hiçbir zaman böylesi bir sonuca hogörü ile bakmaz. Bu nedenle dijital çan Müslüman davetçileri dinî teblide kullandklar dil ve üslup alannda birtakm deiikliklere gitmeleri kaçnlmazdr. Bunun banda da kavga diliyle, sevgi ve iknaya dayal irat dilini birbirinden ayrmak gerekir. Çünkü tebli dilinde Müslümanlar muhataplarna daima sözün en güzelini, güzellikle ve güzel bir üslupta söylemekle emrolunmulardr. (sra, 17/53; Bakara, 2/83.) Yüce Allah’n örettii davet ve üslup yönteminde;  hikmet,  güzel öüt ve güzel tartma biçimi vardr. (Nahl, 16/125.) Kur’an- Kerim’de gönle dayal irat dilinin; kavl-i sedid (Nis,a 4/9; Ahzab, 33/70.); kavl-i ma’ruf (Nisa, 4/5; Ahzab, 33/32.); kavl-i kerim (sra, 17/23.); kavl-i meysur (sra, 17/28.) eklindeki nitelemelerle bahsedilmesi anlamldr. Hatta Yüce Allah’n Hz. Musa ve Harun’dan azgn Firavun’a gittiklerinde ona “kavl-i leyyin” (yumuak söz) söylemelerini istemesi (Taha, 20/42-44.); Hz. Peygamber’den ise münafklara kar “kavl-i beli” ile hitap etmesini tavsiye etmesi (Nisa, 4/61-63.) bizim için önemli mesajlar tamaktadr.

Her eyde olduu gibi din dilinde de ölçülü olmak gerekir

Öte yandan, itikadi ve ameli konularda Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabnn yolunu izleyenlerin tabi olduu ana yol akm, insan doasna uygun yaanabilir bir din anlayn temsil ettii gibi, dinî tebli alannda da ölçülü bir din dilini kullanmay tercih eder.  Kur’an- Kerim’de Müslümanlar “denge toplumu” olarak nitelendirilmitir. (Bakara, 2/143.) Her Müslüman bu “ölçülü” duruu itikattan ibadete, bireysel ve sosyal hayatn her alanna yanstmaldr. Nitekim bir baka ayette Yüce Allah: “Size Müslüman (es-selâm) olduunu bildirene,  dünya hayatnn geçici menfaatine göz dikerek: "Sen mümin deilsin" demeyin.” (Nisa, 4/94.) uyarsyla kuatc bir dindarlk dili gelitirmeyi istemitir. Çünkü ayrtrc bir din dili, medeni bir varlk olarak yaratlm insanla bütün iletiim yollarn kapatmak ve onu kaybetmek anlamna gelir. slam dini, ümit vermeyi ve insanlarn gönüllerini sevgi ile fethedip onlar sosyal tevhit balamnda bütünletirmeyi amaçlar. Kur’an ve hadislerin bütünlüüne baktmz zaman kuatc bir dindarlk dili gelitirmemiz öütlenir.  Bu sebeple insanlarn uhrevi hayat ile ilgili meselelerde karar yetkisi Yüce Allah’a aittir. Kimin cehenneme, kimin de cennete gideceine hüküm gününde karar verecek olan O’dur. Biz yargç deil, davetçiyiz. Zahire göre hüküm veririz. Bizim inancmza göre manalarn bilmese bile kelime-i tevhit ya da kelime-i ehadeti diliyle söyleyen herkes mümin kabul edilir.  

slam’a davette temel ölçümüz: “Kolaylatrnz, zorlatrmaynz; müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.” ilkesidir. (Buhari, lim, 7.) Bu sebeple dinî teblide kullanacamz dil ve üslup; öteleyici ve ötekiletirici deil, birletirici; dlayc deil, yaklatrc; daraltc deil, kapsayc; suçlayc deil, affedici; alayc deil, deer verici; intikamc deil, balayc olmaldr. Kullandmz din dili, belli kesimler arasnda yaanan kavga, kargaa, gerilim ve söz dala dili hâline dönütürülmemelidir.  Zira dinin kutsallar, dinî içerik kazanm terim ve kavramlar her türlü hesabn üstünde tutulmaldr. Kald ki slam dini, insanl koruyan bir kale ve onun var olma garantisidir. Kutsaln dnda kalan, bir baka ifadeyle akn olanla irtibatn yitirmi her ideoloji, dünyevi deer dizgesi veya sistem ne kadar mükemmel olursa olsun ilevsel anlamda dinin yerini tutamaz. Bunlarn hiçbiri din kadar insanln devamn ve sürekliliini garanti edemez. Eer bir toplumda din ve bu dinin kavramlar dünyas cokulu bir ekilde yaanrsa, hem kültürel kimlii ve hem de toplumsal benlii yabanclamaktan korur.

Bu sebeple yaadmz toplumda din hakknda konuanlar, fetva verenler ve karar açklayclarn da din diline ve üsluplarna dikkat etmeleri gerekir. Zanna, vehme, rüyaya dayal bilgi ile örülmü bir din dili deil; ölçülebilen, rasyonel, kesin, delile dayal sahih bilgiyi besleyici ve toplumu birletirici, bütünletirici bir dil kullanlmaldr. Sadece gönüllere hitap eden bir din dili de yeterli deildir. Bu dilin, hem gönle, hem duyguya hitap edici boyutlar olmakla birlikte ikna edici, makul, mantkl ve akla hitap eden bir muhtevas da olmaldr. Dier bir ifade ile kullanlan din dili, akl duyguya, duyguyu da akla feda etmemelidir. Bundan dolay olur olmaz yerde ve zamanda;  eriat, hidayet, helal-haram, iman, küfür, imam, cemaat, dua, beddua, peygamber, vaaz, vaiz, hoca vb. slam öretisi ve tarihinden kaynaklanan özgül arlklar ve anlam derinlikleri olan terim veya kavramlarn günlük ve konjonktürel tartmalarn araçlar olarak kullanlmas doru deildir. Çünkü dinî kavramlarn örselenmesi,  dinî deerlerin ve kurumlarn zayflatlmasna ve içtimai bünyenin sarslmasna yol açar.

Tarih boyunca Müslüman bilincinde temel kavramlar olarak yer alan ve buna bal olarak da tartmadan srarla uzak tutulan ortak din diline sahip çkmak her inanç sahibinin görevidir. Ayn inanç halkas içinde olmayanlar ise bu dili benimsemeseler bile en azndan ona sayg duymay, bir ahlaki erdem olarak görmelidirler. Müslümanlarn maeri vicdannda köklü bir tarzda yer eden bu dilin, slam’n ilk neet ettii andan balayarak tarih boyunca taya geldii sahih anlam dairesi zedelenirse dinin birletiricilii ve koruyuculuu bir yana, hayata anlam kazandran nitelii de yok olmaya yüz tutar.

Her ne kadar erken dönem slam tarihinde din dilini kullanmada mezhepler, frkalar ve dinî akmlar arasnda birtakm savrulmalar yaanmsa da, her konuda olduu gibi bu konuda da örneimiz ve rehberimiz Sevgili Peygamberimiz olmutur.  Onun muhteem sireti ve yaayan sünneti ortadadr;  din dilini kullanma konusundaki kayg,  vurgu ve hassasiyetleri, kelime ve kavramlara yükledii özel anlamlar kayt altna alnmtr. Bu anlamda muhteem ve zengin bir bilgiye sahibiz. slam’n tarihinde Hz. Peygamber (s.a.s)’e iman eden ve tabi olan Müslümanlar, hem ilahî murad anlarken ve hem de onu anlatrken, kelime ve kavramlar kendi özel balamlarnda kullanmaya özen göstermilerdir. Biz de bugün ayn yöntem ve üslubu kullanmalyz.

Netice olarak, bu milletin deerler skalasna bal her insan, özellikle de din görevlileri, din dilinin suiistimal edilmesi ve istismar arac olarak kullanlmas karsnda duyarl olmal ve sessiz kalmamaldr. Bütün Müslümanlarn çetin bir snavdan geçtii günümüzde, her mümin, kulland dilde, dini kurumlarmza, kardelie halel getirecek iddia, ifade ve söylemlerden uzak durmal, özellikle siyasetçiler, yazarlar, akademisyenler, âlimler ve karar verici konumunda bulunan herkes,  sorumluluk bilinciyle hareket etmelidirler.

Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

Diyanet Aylk Aralk 2017

 

Bu yaz 8661 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

"Biriniz dierinizi arkasndan ekitirmesin. Biriniz, lm kardeinin etini yemekten holanr m? Elbette bundan tiksinirsiniz.

O halde Allah'tan korkun. phesiz Allah tvbeyi ok kabul edendir, ok esirgeyicidir."( Hucurt sresi - 12)

Bir Hadis

Ebu Hureyre (r.a.)tan rivayet edildiine gre

Resulullah (s.a.v.) yle buyurmaktadr:

Yannda adm anld halde bana salt ve selm getirmeyen kimsenin burnu yerde srlsn/rezil rzvay olsun.Tirmiz, Deavt 101 (3445)

Bir Dua

Ey kalpleri eviren (Allahm)! Benim kalbimi dinin zere sabit kl.

(Tirmiz, Deavt, 89)

Hikmetli Sz

Allah Tealann kuldan yz evirdiine en byk iaret, kulun kendisine fayda vermeyecek bo eylerle ilgilenmesidir.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com