Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1764
Toplam 15387677
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

Sahip olma igds insann varln ve neslini srdrebilmesi yolunda sergiledii en temel ynelitir. Yeryznde bize sunulan imknlarn snrll orannda mlk edinme mcadelesi ve rekabet de younluk kazanyor. Sadece beer istek ve itihalarn gdmnde yrtlmesi hlinde bu mcadelenin, ilk rneini Kabil olgusunda grdmz kskanlk, zulm ve iddete dayal bir tabiata brnecei aktr.
23/12/2014

Bu itihalardan tümü ile soyutlanmas hâlinde insann yaamas mümkün olmayacana göre, bir orta yol olarak, kâinata hâkim olan nizam ilkesini beerî hayata da uygulamak tek seçenek olarak kalmaktadr. te vahyin, zulmün karsna adaleti, iddetin karsna bar, arnn karsna vasat, hrsn karsna kanaati… koyup her bir ikilemin ortalamasn “itidal” genellemesi ile öne çkarmas buraya dayanyor. Hayatn her alannda devrede tutulmas gereken bu itidal çars, mülk edinme arzusu söz konusu olunca daha geni ve derin bir önem kazanyor. Çünkü hayatn her alan bir ekilde sahip olma eilimi ile balantldr. Bu da ftri bir durumdur.

Ftrat dini olan slam meru olan her türlü kazanç yolunu tevik eder. “Eyada asl olan helal olutur” hükmü genel geçer bir ilke olarak uygulanr. Mülkiyet ve tasarruf hakk her türlü saldrdan korunmutur. Bununla birlikte dünyann imar yolunda faal, çevre ile bark, üretim ve mal edinmede dengeli bir toplum öngörür. Buna bal olarak, imkânlarn snrl olduu durumlarda sergilenecek tutum kanaattir. Kanaat, fizyolojik nitelikli olan ihtiyaçlar ile psikolojik nitelikli olan arzu ve itihalarn birbirinden ayrtrld, ihtiyaçlarn karlanabildii yerde arzu ve isteklerin snrlandrlmas hâlidir.

slami bak açsyla, mal sahibi olan kii gerçekte o maln sahibi deil, emanetçisidir. Maln gerçek sahibi Allah’tr. (Nur, 24/33.) O sebeple emanetçi, elindeki emanet üzerinde onu verenin istei yönünde tasarruf etmek durumundadr. Böyle davranmad hâllerde emanetçi kendini mülkiyet vehmine kaptrm olur. Hâlbuki mülk sahibi, “Onlarn mallarnda; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak vardr.” (Zariat, 51/19; Meâric, 70/24-25.) diyor. Bu haklarn, zekât ve sadaka ad ile ayrlp sahiplerine verilmesi gerekli. artlarn tad hâlde bu haklardan temizlenmeyen maddi birikim, meruiyet kazanmam servet anlamnda özel bir kullanmla “kenz” ad ile yaftalanmaktadr. Bu özellii ile kenz, dünyevi iktidar ve hâkimiyet hrsn tatmin etme aracdr. Maln kenz olmaktan çkmas ancak zekâtnn ödenmesi ve hâkimiyet arac olarak görülmemesi ile mümkün olmaktadr. (bak. Buhari, Zekât, 4.) Hakk ödenen mal, vahyin kontrolünde tutulmu olacandan, elinde bulunduran da fiilen ayn etki alannda tutar ve insann güç ve iktidar ihtirasn törpüler. Onu, kendi itihalarnn mahkûmu olmaktan kurtarr. “Onlar arndrmak ve temize çkarmak için mallarndan sadaka al” (Tevbe, 9/103.) ayeti, mali ibadetlerin sadece mal temizlemekle kalmayp insann ruh dünyasnda da ayn etkiyi gösterdiine iaret etmektedir.

Bir bilgi anlamnda deil ama kiisel duygu ve alg olarak söyleyelim ki maddi birikimleri ifade için kullanlan “varlk” kelimesi, “kenz”/“servet” yannda daha scak ve insani bir anlam etkisine sahip. Hakkn vermeyip ydnz mal “kenz” olurken meru yoldan kazanlm hakk ödenerek durulanm mal “varlk” oluyor. Bir maln slam nazarnda mal ola bilmesi için onun “mütekavvim” yani dinin bizatihi deer atfettii bir ey olmas, alkollü içki, domuz ve ölü hayvan eti yahut çalnt mal gibi elde edilmesi yasaklanm bir ey olmamas gerekir. Demek ki maln mal oluu, onun maddi yönünden önce dinin o ey hakknda getirdii deer yargs ile ilgilidir. Bunun temelinde de, bouna yaratlmam olan insann (Mü’minûn, 23/115.) babo braklmad, eyaya atfedilecek deer konusunda bile ilahî ilkelerin muhatab olduu gerçeinin yer aldn söyleyebiliriz.

Mal sahibi olan insann, bu yapc anlam ile “varlk” algsnn devam ettiini gösteren önemli bir husus da harcama disiplinidir. Kazanrken gözetilen meruluk ilkesinin harcarken de gözetilmesi gerekir. Bu da savurganlk ve cimrilik etme arlklarndan kaçnlmas gereine iaret ediyor.

Sahip olduklar konusunda insana yöneltilen en belirgin uyar dünya ve dünyalklarn geçicilii uyarsdr. Bu uyar, sahip olunan maddi deerlere “araz” (Nisa, 4/94.) ve “metâ” (Nisa, 4/77.) gibi geçicilik ifade eden kelimelerle atf yapmak eklinde veya “Yeryüzünde bulunan her canl/her ey yok olacaktr” (Rahman, 55/26.) eklinde açk ifadelerle yaplr. Gerçekte bu uyarlar insann, tüm geçiciliine ramen dünyalklar karsnda taknd “kalc tavr”n besleyen gaflet hâline de iaret eder.

Maln “kenz”e dönütürülmesinin ne gibi sonuçlar dourabilecei Karun kssasnda çarpc bir örnek olarak sunulur. (Kasas, 28/76-83.) Kssann “kenz”lere sahip azgn kahraman olan Kârun, kudretine aldanp Allah’ unutan insan tipini temsil ediyor. Maddi gücünün “kenz”e dönümesinden saknan “varlk”l insan ise ona bu imkân salayan Allah’ hiç unutmaz. Hiçbir kazanç getirici faaliyet onu Allah’ hatrlamaktan, bedenî, kalbî ve mali görevlerinden alkoymaz. (Nur, 24/37.) Mutlak malik ile emanetçi arasna giren dünya ve maddi deerler onun dünyasndan kovulmutur.

nsan deerini bizatihi insan oluundan alr. Maddi imkânlar ve zenginlik dier bütün nimetler gibi sadece, hayat mektebinin imtihan konulardr. (Teâbün, 64/15.) “Kiinin kendi deerini bir eyaya, sahip olduu maddi varlklara balayarak tarif etmesi en büyük yoksulluktur” Ruhi bir yoksulluktur, bir zaaftr bu. Kur’an’n Mekkeli müriklerin yaklam üzerinden reddettii “tekâsür”/zenginlikle ve çoklukla övünme hastal bu ruh zaafnn tipik bir örneini oluturur. Tam da burada Hz. Peygamber’in psikoterapi niteliindeki u uyarsn hatrlatmak gerekiyor: “Zenginlik çok mal ile olmaz. Gerçek zenginlik gönül zenginliidir.” (Ebû Dâvûd, Zühd, 9.) Gönül zenginleri yiyip tükettikleri, giyip eskittikleri yahut sadaka olarak verdiklerinden bakasna sahip olmadklarn (Müslim, Mukaddime, 53.) bilen insanlardr.

Maddi deerler sadece insann varln sürdürebilmesi, yine maddi olan ihtiyaçlarn gidermesi için vardr. (Nisa 4/5.) Bu sebeple ihtiyaçlarn tatmin edilememesi mutsuzluk sebebidir. Fakat ihtiyaçtan fazla olan her eyi de “ruhsal bünye” reddeder. Onun için “rahatlk eittir mutluluk” formülü gerçei ifade etmiyor. Tam aksine gereinden fazla olunca “rahatlk insana batar.” Özellikle iç savunma mekanizmamz hasar görür. Ruhumuzu basklayan harici etkenler karsnda kendimizi çaresiz hissederiz. Maddi olan hiçbir eyin bizi rahatlatmad “çekilmez” bir hayata çatarz. Böyle olunca da Kanuni Sultan Süleyman’n “Bütün dünya benim olsa gamm geçmez nedendir bu” eklindeki sorusu cevap arar durur.

Sahip olduklarmza, vereni (Allah’) hatrda tutarak baktmzda “mal” (çoluk çocuk, makam, kudret ve dier bütün deerlerimiz) “nimet”e dönüür. Bu noktada ükür ve nankörlük yönelileri ön plana çkar. Nimetlerden yararlanma sürecinde onlar verenin aklda tutulmas insan nimetleri inkâr konumuna dümekten korur.

Kur’an ve sünnetin, dünyalklar karsnda taknacamz temel tutum için ruhumuza üfledii mesaj, “var”n varl ile yokluunun gerçekte bir olduu, yoklua mahkûm olan yerine mutlak var olana bel balamak gerektiidir. Bu mesaj nda insana düen ey, Yunus’un dedii gibi “Ne varla sevinirim, Ne yoklua yerinirim” diyebilecek ufku yakalamaya çalmak olmaldr. Beerî yapmzn bu noktaya ulatrlabilmesi yolunda önümüz aydnlatlyor. Önemli olan o yola koyulup baarma azmini göstermek. Bu azmin sergilenemedii durumlarda insana, kontrolsüz itihalarnn etkisiyle, hep isteyen ve asla tatmin olmayan eilimleri hâkim olur. Sahip olduklarn hep yok sayar; gözü sahip olmadklarnda kalr. Bu ruh hâlindeki insann en ciddi problemi yetecek kadarna sahip olduunu görememektir. Nebevi uyar yaplacak ii gösteriyor: “Sizden aadakilere bakn, üstünüzde olanlara bakmayn. Böyle yapmak Allah’n verdii nimetleri küçük görememeniz için uygun olan tutumdur.” (Ebu Davud, Zühd, 9.)

Pek çoumuz zengin olann mutlu olacan düünürüz. Doru, ama gönül zengini olmak artyla.

 

Bu yaz 3245 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Onlar ise ancak, Kur'an'n bildirdii sonucu (te'vilini) bekliyorlar. Onun bildirdii sonu gelip att gn, nceden onu unutmu olanlar derler ki: "Gerekten Rabbimizin peygamberleri hakk getirmiler. imdi bizim iin efaatlar var m ki bize efaat etseler veya (dnyaya) dndrlsek de yaptklarmzdan bakasn yapsak?" Gerekten onlar kendilerine yazk etmilerdir. (lh diye) uydurduklar (putlar) da onlar yzst brakarak uzaklap kaybolmulardr.( Araf Sresi - 53)

Bir Hadis

Peygamber Efendimiz, bir gn hanmlara yle nasihat etmitir:

Ey mmin kadnlar! Tehlil (l ilahe illllah=Allahtan baka tanr yoktur), tesbih (sbhanllah=Allah noksan sfatlardan tenzh ederim) ve takds ile (tazim edip tekbir getirerek) Allah zikretmeniz gerekir. Gafil
olmayn, bu grevlerinizi unutmayn, yoksa Allahn rahmetinden mahrum kalrsnz.

(Tirmiz, Dua, 3)

Bir Dua

Allahm! Beni iyilik iledikleri zaman sevinen ve ktlk yaptklar zaman
balanma dileyen kullarndan eyle.

(bn Mce, Edeb, 57)

Hikmetli Sz

En iyi insan kendine hkim olan kiidir. nk bakalar ile uramaz.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com