Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1707
Toplam 15387620
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

Hz. Peygamberin hayatn anlatmann ve tantmann en etkileyici yolu onun getirdii mesajn doru anlaldn davranlarmzla gstermemizdir. yi ve etkileyici bir anlatm, anlatlann fiilen temsiliyle mmkndr. Gnmzde Mslmanlarn en nemli sorunlarndan biri Allah Elisini temsil edememeleridir.
14/11/2017

Allah’n Elçisi’ni (s.a.s.) doru anlatmak için onu doru anlamak, doru anlamak için de onun hayatn ve getirdii mesaj doru bilmek gerekir. Ancak asrlarn geçmesiyle bizimle onun yaad dönem ve getirdii mesajn arasna giren birçok etken, hem onu hem de onun bize tebli ettii son ilahî mesaj doru anlamamzn önüne bir ksm hemen tehis edilebilen, bir ksm ise kendisini saklayan engeller getirmitir. Bütün bu engelleri ap Allah Elçisi’nin doru örenilmesi ve anlatlmas için salam bir metotla yaplacak çalmalara ihtiyaç olduu açktr. Hz. Peygamber’in sahih bilgiyle tantlmas büyük önem tamaktadr. Zaman içinde oluan farkl ve çelikili bilgilerin bizi yönlendirmesine kar uyank olmak zorundayz. Zira Allah Elçisi’ni ve mesajn yanl tantan anlatmlarla da karlayoruz. Bu anlatmlarn bir ksm art niyetli kiiler tarafndan uydurulmu olsa da bir ksm iyi niyetli insanlarn eseridir. Bir ksm ise kolektif akln ürünü olarak zamanla gelimi ve son hâlini almtr. te bu birikim içinde doruyu anlatabilmek için sahih ile sakimi birbirinden ayran bir anlayn ve bilginin bize yol gösterici olmas gerekir. Bunun için geçmite ulemamzn çalmalaryla zenginleen büyük bir birikimin yannda çada aratrma imkânlarn ve metotlarn kullanan günümüz aratrmaclarmzn çalmalarndan yararlanlmaldr. slam medeniyetinin iar olan bilginin insanln ortak mal olduu ilkesi Allah Elçisi’ni anlamak ve anlatmak için de ilevsel olarak kullanlmaldr.

Hz. Peygamber’in Kur’an penceresinden anlatlmas ihmal edilmemesi gereken bir perspektiftir. Kur’an- Kerim, Allah Elçisi’nin yaad dönemden günümüze gelen en önemli kaynaktr. Shhati konusunda bir kuku olmad açk olan Kur’an ayetlerinin sebeb-i nüzullerinin de dikkate alnmasnn Allah Elçisi’nin hayatnn anlalmas açsndan önemli olduu muhakkaktr. Kur’an’n anlatt peygamber ile sahih sünnet ve siyerin anlatt peygamber arasnda çeliki olmas mümkün deildir. Bu bilgi kaynaklarnn hepsi birbirinin anlalmas için malzeme ihtiva ettii gibi Allah Elçisi’nin doru anlatlmas açsndan hayati öneme sahiptir. Allah Elçisi’nin hayat hakknda bilgi veren siyer kaynaklarnn yan sra hadis kitaplarnda da önemli bilgilere ulamamz mümkündür. Bu sebeple Kur’an, tefsir, hadis, siyer gibi alanlarda yazlan bütün temel kaynaklar, Allah Elçisi’nin hayatn anlamak için önemlidir. Allah Elçisi’nin tantlmasnda günümüz imkânlarndan yararlanlmas gerekir. Bu amaçla görsel ve yazl sanatlardan yararlanlmal, asrmzn önemli iletiim kanallar kullanlmaldr. Sanal dünyann verimli kullanmnn yannda uluslararas bir siyer müzesinin, günümüze ulaan maddi varlklarn niteliinin ortaya çkmas ve sergilenmesi açsndan önemli olduunu düünüyoruz. Dünyann muhtelif dillerinde yayn yapan yazl, sanal ve görsel iletiim kanallarnn istihdam, daha fazla insana ulamak için önemlidir. Bilinçli ya da bilinçsizce yaylan yanl alglar bertaraf etmenin yolu, sahih bilgiyi alternatif hâline getirip insanlara ulatrmaktr. Yanl ile doruyu birbirinden ayrabilecek bilgisi ve birikimi olmayan insanlarn doru izi bulmalarn beklemek gerçekçi deildir.

Günümüzde slam ve bata Hz. Peygamber olmak üzere onun deerleriyle ilgili alg operasyonlarnn etkisini krmann en önemli yolu, bilgiyi doru kullanmak ve yanllklarla bilgiyle mücadele etmektir. Bunun için tahriklere kaplmadan, sabrla dorunun anlatm önemlidir.

Allah Elçisi’nin anlatlmasnda kiisel çabalarn yan sra kurumsal çalmalar da önemlidir. Bunun için yaygn ve örgün eitim yapan kurumlarn çalmalar yaptrmas ve bu çalmalar desteklemesi gerekir. Örnein Diyanet tekilat, Allah Elçisi’ni muhataplarn yalarna göre kademeli olarak anlatan, ayrca onun örnek kiilii ve ahlak hakknda bilgi veren farkl ya ve eitime sahip insanlar için kitaplar yaynlamal ve bu kitaplara uygun fiyatlarla ulalmaldr. Ayrca bu kitaplarn farkl yöntemlerle yazlm birçok alternatifi hazrlanmaldr. Bugün Allah Elçisi’yle ilgili çalmalarn gelitirildii kurum ve kurululara sahip olmamamz büyük bir eksikliktir. Bireysel çalmalar kurumsal çalmalarla desteklemek önem arz etmektedir.

Hz. Peygamber’in anlatlmasnda muhatabn yaad çevre ve kültürüne uygun bir yöntem ve dilin tercih edilmesi gerekir. Allah Elçisi’ni muhataplarmza anlatrken onlarn bilgi ve bilinç düzeyleri önemlidir. Zira anlatlan kadar anlayann ne anladda önemlidir. Doru bir tasvirin yanl anlalma ihtimali olduu yerde o tasviri yapmamak daha isabetli bir yöntemdir. Allah Elçisi’nin hayatyla ilgili her bilgi, her yaa ve kiiye uygun olmad gibi, zihni hazrl olmayan kiilerin önlerine gelen konular konumalarnn doru olmad açktr. Hz. Peygamber’in yaad dönemin ve artlarn gerektirdii baz uygulamalarn farkl kültür evrenine ait olan birbirinden oldukça farkl bilgi ve anlay seviyesine sahip günümüz insannn birçounun zihin dünyasnda salkl bir karl yoktur. Bundan dolay Hz. Peygamber hakkndaki bilgilerimizin dönemin artlar dikkate alnarak yorumlanmas gerekir. Bu yorum ise keyfi olmamal bilgi ve belgeye dayanmaldr.

Allah Elçisi’ni anlatmaya çalrken tarihî bir kiilik olan peygamberi anlatmak yerine muhayyilemizdeki peygamberi anlatmak onun doru anlalmasnn önünde büyük bir engeldir.

nsanlar etkilemek için iyi niyetten kaynaklansa da Hz. Peygamber, hurafelerle ve yanllarla anlatlmamaldr. Hurafe ile ina edilen bir anlayn sapmaya sebep olaca gerçek olduu gibi elde edilecek baarnn da yklmas kaçnlmazdr. Hz. Peygamber’in doru bilgiyle anlatlmas, sahih bilginin olmad konularda insanlarn doru bilgilendirilmesi önemlidir.

Allah Elçisi’ni anlatrken övgüde arya gitmek, onu Kur’an’n tavsif ettiinin dnda vasflarla niteleyerek güya insanlarn onu sevmesini salamak, yanl anlalmasna sebep olaca için kaçnlmas gereken bir yöntemdir.

Hz. Peygamber’in hayatna parçac deil bütüncül bir gözle baklmas önemlidir. Ayrca onun yaptklarn ve getirdii mesaj doru anlayabilmek için kronolojik bir perspektif de ihmal edilmemelidir. Esbab- nüzul ve nasih-mensuh kültürü bu bakn tarihî yansmalardr.

Hz. Peygamber anlatlrken kullanlacak dil oldukça sade ve anlalr olmaldr. Adal ifadelerle, muhatabn anlamayaca bir dilin tercih edilmesi amaca hizmet etmez, aksine Hz. Peygamber ile insanlar arasndaki mesafeyi açar.

Allah Elçisi’nin ve mesajnn araçsallatrlmas karlalan en önemli sorunlardan biridir. Maalesef Allah Elçisi ve mesaj bazen hakikatin ifadesi amacyla deil, çkar elde etmek ya da insanlar etki altna almak niyetiyle anlatlmaktadr. Bundan kaçnmak, hem hakikati ifade etmenin gereidir hem de Müslüman için dinî ve vicdani bir yükümlülüktür. Hz. Peygamber’in istismarna yol açacak bir yaklam ve anlatm tarz muhataba fayda yerine zarar verir.

Hz. Peygamber’in hayatn anlatmann ve tantmann en etkileyici yolu onun getirdii mesajn doru anlaldn davranlarmzla göstermemizdir. yi ve etkileyici bir anlatm, anlatlann fiilen temsiliyle mümkündür. Günümüzde Müslümanlarn en önemli sorunlarndan biri Allah Elçisi’ni temsil edememeleridir. Kukusuz onun hayatyla bütünletirdii mesajnn yaanmas, onu anlatmann ve tantmann en iyi yoludur.

Allah Elçisi’ni doru anlatmann önemli ve baarl bir örnei bizatihi kendi mücadelesi ve son ilahî mesaj tebliidir. O, sabrla, bkmadan ve bktrmadan, güzel sözle mesajn anlatmtr. Kukusuz bu hususta da önemli ve baarl bir örnek vardr.

Sonuç olarak diyebiliriz ki Allah Elçisi’nin anlatmnda seçilecek kaynaklarn salam olmas önemli olduu gibi muhatabn belirlenmesi ve mesajn keyfiyeti de önemlidir. Ancak her eyden önemlisi Allah Elçisi’nin getirdii mesajn takipçisi olarak onun ümmeti olma bilincinin diri tutulmasdr.

Prof. Dr. Adnan DEMRCAN / Diyanet Aylk Dergi

 

Bu yaz 8035 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Onlar hl cahiliye devrinin hkmn m istiyorlar?

Kesin olarak inanacak bir toplum iin, kimin hkm Allah'nkinden daha gzeldir?( Maide Suresi - 50)

Bir Hadis

ehl bni Sa'd radyallahu anh'den rivayet edildiine gre
Hz. Neb sallallahu aleyhi ve sellem yle buyurdu:
"Cennette reyyn denilen bir kap vardr ki, kyamet gn oradan ancak orulular girecek, onlardan baka kimse giremeyecektir. Orulular nerede? diye arlr. Onlar da kalkp girerler ve o kapdan onlardan bakas asla giremez. Orulular girince o kap kapanr ve bir daha oradan kimse girmez."Buhr, Savm 4; Mslim, Sym 166

Bir Dua

"Allahm! Rahmetinin gereklerini, mafiretinin srekliliini, her trl gnahtan uzak ve salim olmay, her trl iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardmnla cehennem ateinden kurtulmay istiyorum.

(Hakim, Deavt, No: 1925)

Hikmetli Sz

Eer dua iin temiz bir nefsin yoksa, temiz gnll dostlardan dua dile.

(Mevlana)

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com