Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1210
Toplam 15225786
En Fazla 20355
Ortalama 2606
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

Resulllah (s.a.s.), bizzat kendisinin retmenlik yapt Suffada kalanlara da ders verirdi. Suffa'da kalanlara, genellikle okuma ve yazma, Kuran ilimleri, akait ve kraat gibi konular retilirdi.
16/12/2019

lim kavramnn deiik dönemlerde farkl manalar yüklendii ve farkl alanlara hamledildii ve zaman zaman da anlam kaymas yaad görülmütür. Cahiliye Dönemi’ndeki Araplarda yazl bir gelenek olmad için ilim adna da kayda deer bir disiplinden söz etmek zordur; bu münasebetle Müslümanlarn ciddi bir ilim tevarüs ettiklerinden söz edilemez. Resulüllah (s.a.s.) döneminde ilimle ifade edilen daha çok dinin tamamyla ilgili konulardr; üphesiz dinin merkezinde de Kur’an bulunmaktayd. Ancak Resulüllah’n vefatndan sonra ilim denildiinde, Resulüllah’n sünneti ve sünnetin nakli ile ilgili konular anlalmtr. Çünkü bu dönemde dinin yegâne kayna olan Kur’an’n anlalmas için Resulüllah’n (s.a.s.) sünnetine iddetle ihtiyaç vard. Söz gelimi Ahmed b. Hanbel, Halife Mutasm tarafndan Kur’an’n mahluk olup olmad konusunda imtihana çekildiinde “Ben sadece ilmi bilen biriyim, bu konuda bir bilgim yok.” (Yakubî, Ahmed b. Yakub b. Cafer, Tarihu’l-Yakubî, Tah: Abdulemir Mehnâ, irketu’l-Alemiyyi li’l-Matbuat, 1. Tab, Beyrut, 2010, c. 2, s. 430.) demitir. mam Ahmed, “ilmi bilen biriyim” derken yalnzca hadis ile ilgili konular bilirim demek istemitir, çünkü herkes onun hayatn Resulüllah’n sünnetini örenmeye adadna ahit olmutu.

Taha Suresi’nde “Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce, Kur’an’ okumakta acele etme.” ihtar yapldktan sonra: “'Rabbim ilmimi arttr.' de.” (Taha, 20/114.) diye Resulüllah’n (s.a.s.) daha fazla ilmi talebe davet edilmesi, risalet görevini eksiksiz yerine getirilmesi için ilahi mevhibelerin artrlmasn istemesi içindir ki bu da din ile ilgili bilgilerdir. Allah-u Teâlâ, Resulüllah’tan ilmin arttrlmasn talep etmesinden baka bir eyin ziyadesini istemesini emir buyurmamtr. Dolaysyla Resulüllah zamannda ilim denildiinde, merkezinde Kur’an’n olduu ve çounlukla dinin marifetinin anlalmasn salayan hususlar ve konular akla gelmekteydi. Ümmü Kesir binti Yezid el-Ensariyye, dinî konularda merak ettii baz hususlar örenmek için kz kardei ile birlikte Resulüllah’n yanna girdiklerinde Ümmü Kesir’in “Ya Resulüllah, kz kardeim sana bir soru sormak istiyor, fakat utanyor.” demesi üzerine Resulüllah’n (s.a.s.): “Sorsun, zira ilim talep etmek farzdr.” buyurmas (Ebu Nu’aym el-sfehanî, Ma’rifetu’s-Sahabe, c. 6, s. 3554.) da o dönemde ilim ifadesinin daha çok dinî meselelere hamledildiini göstermektedir.

Yukardaki ifadelerimizden Resulüllah döneminde ilmin, yalnzca dinî konulardan ibaret olduunu iddia ettiimiz anlalmamaldr. Zira sahabeden Ebu Zer’in (r.a.): “Resulüllah (s.a.s.) bize, bir kuun iki kanadyla uçmasnn ancak ilimle olduunu, miras brakmtr.” (bn Hibban, Sahih, lim, (H. No: 65), c. 1, s. 267.) buyurmas, dinî ilimlerin dnda, tabiatn srrnn anlalmas, insanln saadeti ve mutluluu için gerekli dier ilimlerin de bu minvalde ele alnd ortaya koymaktadr. O hâlde Resulüllah döneminde ilim, daha çok dinî konular ihtiva etmekle birlikte, dier ilmi disiplinlere de temil edilmitir. Nitekim “Bizim çocuklarn üzerinde hakkmz olduu gibi onlarn da bizim üzerimizde haklar var mdr?” diye soran sahabeye, Resulüllah’n, “Evet, çocuun anne ve babas üzerindeki hakk, ona okuyup yazma (kitabet), yüzme ve atcl öretmesidir.” (Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, Sebk, 1 (H. No: 19742), c. 10, s. 26.) eklindeki cevab, ilim yelpazesinin geniliini ifade etmektedir. Keza Resulüllah’n, “Hikmetli söz müminin yitiidir. Onu nerede bulursa, almaya en çok onun hakk vardr.” (Tirmizi, lim, 19.) buyurmas, evrensel bir ilim anlaynn ve dinî konularn dndaki ilimlerin kazanlmasna bir çardr. Resulüllah’n getirdii bu anlay sayesinde, ilmin önündeki dinî, rki, cinsî ve corafi bütün snrlar kaldrlmtr. Bundan dolay Bedir esirlerinden okuryazar olanlarn, mürik olmalarna ramen yazy Müslümanlara öretmeleri fidye bedeli olarak kabul edilmitir. (Hâkim, Müstedrek, c.2, s.152.) lim ifadesinin her türlü bilgiyi ihtiva eden disiplinlere hamledilmesinden dolaydr ki Resulüllah’tan (s.a.s.) sonra Müslümanlar kendilerine lazm olan her çeit fennî rahatlkla dier din, rk ve corafyaya sahip milletlerden almlardr.

Kur’an’da dorudan ve dolayl olarak ilme atf yapan ayetlerin neredeyse tamamnn, Müslümanlarn ilmi elde etmek için uygun artlara sahip olmadklar ve bunun eitimini yapmak için frsat ve imkânlarn bulunmad bir dönemde yani Mekke’de nazil olmas, inananlarn zihin yapsn ilmi bir anlay üzerine bina etmeye matuftur. Resulüllah (s.a.s.), “lim talep etmek her Müslümana farzdr.” (bn Mace, Ebu Abdillah Muhammed b. Yezid el-Kazvinî, Sünen, Tah: Muhammed Fuad Abdulbaki, Daru'l-Fikr, Beyrut, Ts., Mukaddime, 17.) buyurarak bu mesaj desteklemi ve ilmi, hayatn mihverine yerletirmitir.

Elbette ilmin elde edilebilmesi için lazm olan yegâne araç yazdr. Resulüllah’n (s.a.s.), Araplarda öteden beri süregelen ifahi (sözlü) kültür aktarm geleneinin yannda, bilgiyi yazyla buluturmas, ilmin olabildiince süratli yaylmasn salad gibi kalc olmasn da beraberinde getirmitir. Resulüllah (s.a.s.) buna iaret etmek üzere: “lmi, yazyla kaydediniz.” (Hâkim, Müstedrek, c.1, s.188.) 

Resulüllah (s.a.s.), bizzat kendisinin öretmenlik yapt Suffa’da kalanlara da ders verirdi. Suffa'da kalanlara, genellikle okuma ve yazma, Kur’an ilimleri, akait ve kraat gibi konular öretilirdi. sfehani de Suffa ehlinin sürekli meguliyetinin Kur’an’ anlamaya çalmak ve onu tamamen örenmeye yönelik olduunu kaydetmektedir. (Ebu Naim el-sfehani, Hilyetu'l-Evliya, c.1, s.342.) Resulüllah’n (s.a.s.) bu özel gayretleri sayesinde, kendisine nübüvvet geldiinde çok az sayda olan okuma yazma bilenlerin oran slam’dan sonra o kadar yükselmitir ki bir müddet sonra Medine’de okuma yazma bilenlerin saysn tespit etmekte zorlanmaktayz. Bu inanç ve gayretle ilme sarlan Müslümanlar, insan hayrete düürecek bir ilerleme katetmilerdir. Öyle ki hicri birinci yüzyln sonlarna doru, slam dünyasnda okuma yazma bilenlerin says bütün dünyadaki okuma yazma bilenlerin saysndan daha çoktu. (Fuat Sezgin, Bilim Tarihi Sohbetleri, Soh: Sefer Turan, Tima Yay., 5. Bsk., stanbul, 2013, s. 120.)

Resulüllah (s.a.s.) döneminde ilimden yalnzca erkekler istifade etmezlerdi; kadnlar da istedikleri zaman ilim örenmek üzere bir eitim ve öretim merkezi olan Mescid-i Nebevi’ye gelirlerdi. Nitekim Mescid-i Nebevi’de erkeklere tahsis edilmi ve yatl da kalnabilen Suffe’de gerçekletirilen öretimin yannda, kadnlarn da gündüz devam ettikleri Suffetu’n-Nisa (Kadnlar Suffas) da mevcuttur. Kadnlarn ilme rabeti o kadar dikkate ayan bir durum göstermitir ki Resulüllah (s.a.s.), o gün için mescidin mevcut olan üç kapsndan birini kadnlara tahsis etmek için niyetini izhar etmitir. (Resulüllah (s.a.v.), Mexid’in üç kapsndan birini iaret ederek: "Keke u kapy kadnlara ayrsaydk" buyurmutur. Bkz: Ebu Davud, Salat, 17, 54.) Resulüllah’n bu arzusu, Hz. Ömer’in hilafeti döneminde gerçeklemitir. (Ebu Davud, Salat, 17.) Bunun yannda kadnlarn: “Ya Resulüllah, senin sözlerini hep erkekler alp gidiyorlar. Bize de bir gün ayr ki o gün sana gelelim; sen de Allah'n sana örettii eylerden bize öretirsin.” eklindeki talepleri üzerine, Resulüllah (s.a.s.), onlara da öretim için ayr bir gün ayrmtr. (Müslim, Birr, 47.) Böylece arzu eden kadnlar, Resulüllah’a gelip ilim tahsil etmekte serbesttiler.

lim tahsil etmede kadn ve erkekler arasnda bir ayrmn yaplmadn göstermek üzere Resulüllah (s.a.s.), mescitte eitim ve öretimde bulunurken bazen erkekler ile kadnlarn saflarnn arasnda durur, (Taberanî, el-Mu'cemu'l-Kebir, c. 24, s. 16.) bazen de dorudan kadnlarn arasnda ayakta durarak hitabetini sürdürürdü. (Ahmed b. Hanbel, c. 4, s. 17.) Fakat çou zaman erkekler arasnda ayakta durarak öretimde bulunurdu. (Ahmed b. Hanbel, c. 3, s. 31.)

Müslümanlar arasnda yaygnlaan baz ilimlerin temeli Resulüllah döneminde atlmtr. Gerek Kur’an’n ve gerekse Resulüllah’n dorudan veya dolayl iaret buyurduklar baz konular, çok geçmeden müstakil ilimler halinde ele alnmaya balanmtr.

Bata Müslümanlarn günlük hayatn tanzim ve insanlarn birbirleriyle ilikilerini bir düzene balamak üzere hukuk (fkh) ilmi olmak üzere, Kur’an’n güzel okunmasn salamak için kraat ve anlalmasnn kolaylatrmak için de edebiyata önem verilmi,

Resulüllah’n sözlerini nakletmek üzere hadis ilimleri ihdas edilmitir. Öteden beri Araplar arasnda nakledilen Eyyamu’l-Arap ve kssalar, tarih ilminin arka plann oluturmutur. Resulüllah’n hutbesinde kssalara yer vermesi, baz kimselerin naklettikleri kssalara atf yaplmas, (Müslim, Fiten, 24.) Müslümanlarda tarih bilincinin olumasna ve de bunun bir ilim olarak tahsil edilmesine vesile olmutur. Keza bata Kur’an olmak üzere dinî metinlerin yazlmas, yaz ilminin gelimesine; feraizin anlalmas ve paylam için matematik ilmine; Kur’an’n sk sk tabiat olaylar ve gökyüzüne dikkat çekmesi astronomi ilmine, kblenin her zaman Müslümanlara ibadet için lazm olmas ve kble yönünün bilinmesinin art olmas corafya ilmine ilgiyi artrmtr. 

Resulüllah (s.a.s.), ilmi, inananlarn düüncelerinin ve hayatlarnn merkezine yerletirmeye çalmtr, bunu ortaya koymak üzere ilim meclislerini, Müslümanlarn mütak olduklar cennet bahçelerine benzetmitir. (Taberanî, el-Mu'cemu'l-Kebir, c.11, s.78.) Bu nebevi tebihin yer ettii gönüller, cennet bahçelerinin meyvelerini dünyada dermek için frsat bulduklar her anda ilim meclislerinden istifade etmek istemiler ve bu istekleri sayesinde dünya tarihinde göz kamatran slam medeniyetini ina etmeyi baarmlardr.

 

Prof. Dr. akir GÖZÜTOK / DYANET AYLIK DERG

 

Bu yaz 1691 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

4 Sevvl 1445 |  13.04.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Ve (Nh) gemiyi yapyordu. Kavminin ileri gelenleri ne zaman kendisine urasa onunla alay ediyordu. (Nh) Dedi ki: "Eer bizimle alay ediyorsanz, muhakkak ki sizin alay ettiiniz gibi biz de sizinle alay edeceiz"


( Hd sresi - 38)

Bir Hadis

Ebu Hreyre (r.a.) anlatyor,

Hz. Peygamber (aleyhissaltu vesselm) yle buyurmutur:

"Gnein doduu her yeni gnde kiiye, her bir mafsal iin bir sadaka vermesi gerekir. ki kii arasnda adlet yapman bir sadakadr. Kiiye hayvann yklerken yardm etmen bir sadakadr. Gzel sz sadakadr, namaza gitmek zere attn her adm sadakadr. Yoldan rahatsz edici bir eyi kaldrp atman sadakadr."

Buhr, Cihd 72, 128, Sulh 33; Mslim, Msfirn 84, (720), zekt 56, (1009)

Bir Dua

Allahm! Ey Rabbimiz ve her eyin Rabbi! Beni ve ailemi dnya ve ahirette her
an sana ihlasla bal kl. Ey ycelik ve ikram sahibi!...

(Eb Dvd, Vitr, 25)

Hikmetli Sz

Sana sz getiren, senden de sz gtrr. Babasna ve annesine itaatli olan, evladn kendisine itaatli bulur.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com