Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 10670
Toplam 15600366
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Aln Secdeye

Varan Simalar

KULUN Rabbine en yakn olduu an, secde andr.
18/01/2016

Bundan dolay secde namazn en zirve noktas kabul edilir ve secde yalnzca Allah için yaplr. Rasul-i Ekrem, Allah’tan bakasna kesinlikle secde edilemeyeceini belirtmitir. (Ebu Davud, Nikâh, 40.) Allah’tan bakasna secde etmek irk görülür.

Yüce Allah için alnn yere koyup secde etme uuruna sahip olan Müslümann örnek bir kimlii vardr. Bundan dolay namazn hakkyla eda eden Müslümann ahsiyeti, belirgin bir ekilde bir rahmet insan olarak kendini gösterir. ‘...Onlarn secde eseri olan simalar/alametleri yüzlerindedir…’ (Fetih, 48/29.) mealindeki ayet-i kerimeden bunu anlamakmümkündür.

Bilindii gibi sima, Türkçede de kullanlan bir kelimedir. Alamet, nian, yüz özellii anlamlarna gelmektedir. Esasen ‘vech/yüz’ün insan temsil etmesi sebebiyle, kanaatimce burada anlatlmak istenen, namaz klan/aln secdeye varan kiinin ahsiyetinde oluan ve onu bir rahmet insan hâline getiren temel özelliktir.

Çünkü veçhe/yüz, insan anlatr. ‘Ona kar yüzüm yok’ deriz. ‘Onun yüzü var’ dendii zaman o kiinin bakalar nezdindeki itibardr söz konusu olan. Çünkü yüz/vech, kiiyi temsil eder. Secde eserinden dolay simalarnn yüzlerinde kendini göstermesinin anlam, namazn kötülükler den uzaklatrc vasfnn namaz klanlarn gidiatnda bariz bir ekilde ortaya çkmasdr. Söz konusu olan aln secdeye varan kiilerde kendini gösteren güzel ahlaki vasflar/mehasin-i ahlaktr.

Demek ki aln secdeye varan insanlarn yüzlerindeki secde eseriyle simalarnn kendini göstermesi, böyle müminlerin tam bir rahmet insan, hayr ehli ve iyilik kayna olmalar anlamna gelmektedir. Namazn insan her türlü kötülükten uzak tutmas da bundandr.

‘(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunan oku, namaz da dosdoru kl. Çünkü namaz, insan her türlü hayâszlktan ve her türlü kötülükten alkoyar. Allah’n zikri (namaz) elbette en büyüktür. Allah yaptklarnz biliyor.’ (Ankebut, 29/45.)

Namaz zayi eden kuaklarn nasl kötülüklere dalacaklar ve nasl ehvetlerinin peinde sürüklenebileceklerini ifade eden: ‘Onlardan sonra, namaz zayi eden, ehvet ve dünyevi tutkularnn peine düen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarndan ötürü büyük bir azaba çarptrlacaklardr.’ (Meryem, 19/59.) mealindeki ayet-i kerime, namazn her türlü kötülüe kar kiiyi koruyucu ilevini bir baka vesile ile anlatmaktadr.

Dünya hayatnda iken her türlü kötülüe dalp bu nedenle cehenneme sürüklenenlere, onlar cehenneme sürükleyenin ne olduuna dair soruya verdikleri cevap da bu hususa k tutmaktadr: ‘Sizi cehenneme sürükleyen nedir? Derler ki biz namaz klanlardan deildik.’ (Müddessir, 74/42-43.)

Bu ayet-i kerimeden, onlarn, namazla kendilerini kötülüklerden korumadklar için masiyetlere daldklar ve bu nedenle de cehenneme girecek konuma dütükleri anlalmaktadr.

Demek ki secdenin hakkn verebilen mümin, bir rahmet insandr. Emindir, dürüsttür, güven verir, müttakidir. Yüce Allah’a kar sorumluluk bilinciyle hareket eder. Ona kulluun hazzna erdii için kendisini tutsak edebilecek her türlü tutku, bask, ilgi ve çekim karsnda özgürdür.

Allah’a kar sayg, itaat ve tevazuun en mükemmel ifadesi olan secdeyi, onun zevkine eren müminin nasl bir akla yerine getireceini, en etkin anlatan ifadelerden biri, air Osman Sar’nn, ‘Yalnz senin adna, bir kapansam topraa’ msradr.

Her türlü zulüm ve bask karsnda secdenin nasl bir slami direnii simgelediini ve yalnzca Allah’a teslimiyet ve yaklamay ifade ettiini -balamn da göz önüne alarak- Alak suresindeki u ayet-i kerimeden anlyoruz: ‘Sakn ona itaat etme! Secdeye kapan ve Allah’a yaknla.’ (Alak, 96/19.)

Yalnzca Yüce Allah’n karsnda eilerek, boynunu bükerek, tevazu ile alnn yere koyan Müslüman, bu hareketiyle, Allah’n dnda kim ve ne varsa bunlarn hepsine kar her türlü kölelik-ten ve tutsaklktan kurtuluun ve gerçek özgürlüe erimenin hazzn yaar. te bundan dolay namaz, ruhun özlemle bekledii manevi bir yolculuktur.

Namaz klan kii, her ne kadar bedenen ve fiziken sabit bir noktada bulunsa da ruhu, manevi âlemlerde seyran eder, melekût âleminde dolar. Hadis-i erifte mealen ‘Namaz klan kii, Rabbi ile ba baa konumaktadr.’ (Buha-ri, Mevakit, 8; Salât, 33.) buyrulmutur. Bundan dolay ruh, susuzluktan duda çatlam insann, tertemiz ve berrak bir pnara komas gibi büyük bir hasretle ve cokuyla bu kutlu yolculua çkar. Çünkü namaz, hakiki müminler açsndan ruhun çok büyük zevkler yaad bir huzur iklimidir.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) namazda bulunduu vakitleri hayatnn en huzurlu zaman dilimleri olarak tanmlayarak ‘Göz aydnlm/Kurratu ayni fissalati’ demesi (Nesai, Nisa, 1; Ahmed b. Hanbel, III/199.) bundan dolay olmaldr. O, yaad bu büyük manevi zevkten kopmak istemedii için olsa gerek, kendi bana namaz kld durumlarda ayaklar iinceye kadar kyamda durmakta (Buhari, Teheccüd, 6.) secdeye vard zaman secdeden kalkmayacak sanlacak derecede secdede kalmakta ve âdeta bu snrsz zevk atmosferinden ayrlmak istememekteydi. Hadis-i eriflerde ‘kalbi mescitlere bal adam’ olarak tanmlanan kiiler (bk. Sahih-i Buhari Muhtasar Tecrid-i Sarih Tercemesi ve erhi, DB Yayn, Ankara 1988, II/618.) de herhâlde bu zevki yaayabilenler olmaldr.

Bilindii gibi bedenin yeme, içme, cinsel iliki gibi birtakm zevkleri vardr. Nefsin de makam, mevki, beenilmek, takdir edilmek gibi birtakm zevkleri vardr. Akl ise, düünce üretmek, birtakm fikrî ürünler ortaya koymak ve benzeri eylerden zevk alr. te bunun gibi ruhun da zevkleri vardr. Ruhun en büyük zevki, Yüce Allah’n huzuruna çkmak ve melekût âlemiyle irtibata geçmektir.

Bedeni zevkler, bedenin ihtiyaçlarn karlar ve bu bedenin houna gider. Nefsî zevkler de nefsin houna gider. Tpk bunlar gibi ruhi zevkler de ruhun houna gider, onu canl ve diri tutar, güçlendirir ve besler. Bundan dolaydr ki namaz, ruhu diri tutan ve manen besleyen en önemli manevi yolculuktur.

Bu manevi yolculua çkabilen müminler, bakalarna kul köle olmaktan, eyann ve tutkularnn esiri hâline gelmekten kurtulur ve yalnzca mutlak güç ve kudret sahibi Yüce Allah’a boyun emenin hazzn yaar. Ne makam ve mevki, ne para ve mal, ne de birtakm tutku ve ihtiraslar böyle bir mümini tutsak alabilir.

Namaz müminin miracdr. Allah Rasulü, miraçta Yüce Allah ile bulumutur, mümin de her namaznda Rabbinin huzuruna çkmaktadr. Hz. Peygamber, miraçtan miraç deerleri ile dönmütür.

“Allah’n varl ve birlii, yalnzca ona ibadet edilmesi, onun dnda kimseye kulluk yaplmamas,

Ana babaya iyi davranlmas, onlara ‘öf’ bile denilmemesi,

Akrabaya, yolda kalana ve yoksula yardm edilmesi,

Harcamalarda dengeli davranlmas, saçlp savrulmamas, israftan kaçnlmas, cimrilikten ve savurganlktan uzak durulmas,

Yoksulluk korkusuyla çocuklarn öldürülmemesi,

Zinaya yaklalmamas,

Hakl bir sebep olmadkça, Allah’n, öldürülmesini haram kld cana kylmamas,

Yetimlerin mallarnn korunup gözetilmesi ve gelitirilmesi,

Ölçüde ve tartda hile yaplmamas, haksz kazançtan iddetle saknlmas,

Hakknda bilgi sahibi olunmayan herhangi bir konuda hüküm verilmemesi, bilgisizce deerlendirmelerden uzak durulmas

Kibirlenme ve böbürlenme gibi ahlak d davranlardan uzak kalnmas gibi birçok evrensel ilke ve deer Rasul-i Ekrem’e miraçta verilmitir.” (bk. sra, 17/22-37.)

Mümin de her namaznda bu deerler karsndaki konumunu ele alma frsat bulur. Bir sonraki namazna kadar bu deerlere aykr hareket etmeme azmi ve kararll içinde olur. Her namazna miraç yolculuuna çkyormu gibi durur.

Her yolculuk için bir hazrlk gerekir. Bu manevi yolculua da hazrlksz çklmaz. Bunun için önce abdest alnr. Abdest, Yüce Allah’n huzuruna, ruhu bunaltan, ona arlk tekil eden bütün yüklerden kurtulmu olarak çk simgeler. Abdest alan mümin, bu eylemiyle âdeta görünmeyen bütün manevi kirlerden arnm ve kurtulmu olarak bu ruhi yolculua adm atma iradesini ortaya koyar. Böylece ruhunun huzurlu bir ekilde maneviyat âlemine kanat açmasna imkân hazrlar.

“hsan, Allah’ görüyormusun gibi ona kulluk etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir.” Hadis-i erifinde anlatld ekilde bir samimiyet yolculuudur bu. Bundan dolay münafklara namaz çok ar gelir. (bk. Bakara, 2/45.) “…Onlar, namaza kalktklar zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteri yaparlar ve Allah’ pek az anarlar.” (Nisa, 4/142.)

Demek ki bu yolculua samimiyeti kuanarak çkmak gerekir. Bu da namazda huu ile gerçekleir. Huu olmadan klnacak namaz, eklî birtakm hareketlerden ibaret kalr, ruhu diri tutamaz. te bundan dolay namazn ruhu, huudur. Yüce Allah’n, “Gerçekten namazlarnda huu içinde olan müminler kurtulua ermitir.” (Müminun, 23/1-2.) buyurmas, huu ile namazlarn klabilenlerin ruhlarn nasl diri tutabileceklerini göstermektedir. Ruhlarn bu ekilde diri tutabilen müminlerin simalar yüzlerinde kendini gösterir ve böylece Müslüman ahsiyetinin o örnek kimlii ortaya çkar.

Huu, aln secdeye varan müminin Yüce Allah karsnda duyduu derin kalbî saygnn bir ifadesidir. Onun huzurunda olduunun farknda olarak gerçekleen kalbî teslimiyetin esiz bir sükûnet eklinde kendini göstermesidir. çten gelen ve Yüce Allah’n huzurunda bulunmann farkndalndan kaynaklanan bu manevi sükûnet ve teslimiyet, huu ile namaz klanlarda da da vurur ve âdeta elle tutulur, gözle görülür bir ekilde kendini hissettirir.

Kur’an- Kerim’de namazn zikir/ Allah’ anma-hatrdan çkarmama olarak ifade edilmesi, onun nasl canl bir uur hâli ile eda edilmesi gerektiini ifade etmektedir. Buna göre asl önemli olan, kiinin namazda Allah’n huzurunda bulunduunun farknda olmas ve namazn böyle bir kalbî dirilik ve canllkla eda etmesidir. Namaz böyle eda edildiinde müminin mirac olur. Gaflet içinde ve zihnî igal altnda klnan namazn, her ne kadar eklen namaz olsa da ruhen manevi yolculuu olmaz.

te bundan dolay bu kutlu yolculua huu ile çklmaldr. Aksi takdirde bu yolculuk, kalbin derinliklerine ulamayan sathi ve yüzeysel bir gösteri olarak kalr. “Vay hâline o namaz klanlarn ki, onlar namazlarnn özünden uzaktrlar/gafildirler. Onlar (halka) gösteri yaparlar. Hayra da engel olurlar.” (Maun, 107/4-7.) mealindeki ayet-i kerimede durumlar dile getirilen kiilerin namazlar, herhâlde böyle bir namazdr.

Namazla melekût âlemine kanat açabilen müminin ruhu her dem diri kalr. Tpk “Be vakit namaz, sizden birinizin kaps ö nünden akp giden ve her gün içinde be defa ykand bir rmak gibidir.” (Müslim, Mesacit, 284.) hadis-i erifinde ifade edildii ekilde her dem tertemiz ve dipdiri bir ruh ile manevi hayatn diri tutan bir mümin, bu kutlu yolculuu hakkyla gerçekletirebilen bir Müslümandr.

Rasulüllah (s.a.s.) öyle buyurmutur:

‘Ne dersiniz? Birinizin kapsnn önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde be defa ykansa, kirinden bir ey kalr m?

Sahabe:

‘O kimsenin kirinden hiçbir ey kalmaz’, dediler. Rasul-i Ekrem: ‘Be vakit namaz ite bunun gibidir. Allah be vakit namazla günahlar silip yok eder.’ buyurdu. (Buhari, Mevakit, 6; Müslim, Mesacit, 283; Tirmizi, Emsal, 5; Nesai, Salât, 7; bn Mace, kâmet, 193.)

Ruhunu bu ekilde ona yük tekil eden arlklardan kurtarabilen ve özgürletiren mümin, manen huzura erer, itminana kavuur.

‘…Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ zikrederek huzura kavuur. (Ra’d, 13/28.) mealindeki ayet-i kerimede ifade edildii gibi. Aln secdeye varan mümin, kendisini zihnen, fikren, kalben, bedenen, ksacas bütün varlyla manen diri tutacak bir eylemi gerçekletirmi olmaktadr.

Böyle bir mümin, her daim iyilik kayna olan ve herkes için hayr üreten bir rahmet insan hâline gelir. Böylece kötülüklerden ve her türlü münkerattan uzak kalr.

Aln secdeye varan gönül huzuruna sahiptir. Gönlü huzurlu olan insan, mutlu insandr. Namaz, müminin gönül huzurunu salayan en önemli ibadettir. ‘Arnan ve Rabbinin adn anp namaz klan kimse mutlaka kurtulua erer. (A’la, 87/14-15.﴿)

Kâinatta her ey Allah’ tesbih eder/yüceltir. nsan Yüce Allah’n huzurunda secdeye varrken bir bakma onu tesbih eden her eyi arkasna alarak alnn yere koyar. Bütün nameleriyle ve bütün renkleriyle eya, Allah’n yeryüzündeki halifesi olan insann secdesine elik eder. Yunus Emre’nin: “Dalar ile talar ile çaraym Mevla’m seni/ Seherlerde kular ile çaraym Mevla’m seni.” beytinde dile getirdii gibi.

 

DYANET AYLIK DERG / Dr. Ekrem KELE

 

Bu yaz 3413 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

"Mminler ancak o kimselerdir ki Allah' ve resuln tasdik eder ve sonra da hibir pheye dmezler, Allah yolunda mallaryla, canlaryla cihad ederler.

te imanna bal, gerek mminler bunlardr."
( Hucurat Suresi - 15)

Bir Hadis

Eb Hreyre radyallahu anhden rivayet edildiine gre

Hz. Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem yle buyurdu:

Kim, hell kazancndan bir hurma kadar sadaka verirse, - ki Allah, hellden bakasn kabul etmez - Allah o sadakay kabul eder. Sonra onu da gibi oluncaya kadar, herhangi birinizin tayn bytt gibi, sahibi adna ihtimamla bytr.Buhr, Zekt 8; Tevhd 23; Mslim, Zekt 63, 64

Bir Dua

Allahm! Bana doru olan ilham et ve beni nefsimin errinden koru.

Allahm! Bana doru olan ilham et ve beni nefsi

Hikmetli Sz

Tohum sa, bitmezse toprak utansn! Hedefe varmayan mzrak utansn! Hey gidi kheylan, komana bak sen! atlarsan, douran ksrak utansn! ... lmden ilerde var dediin, Geride ne varsa brak utansn!


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com