Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1631
Toplam 15387544
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

Cemaatle namaz aslnda bir toplumun Mslman kimliini oluturur / yanstr.
17/10/2018
Cemaatle namaz aslnda bir toplumun Müslüman kimliini oluturur / yanstr. Çünkü cemaatle namaz klnmas için (asrsaadette olduu gibi) sade mescitler ina edilir, güzel ezanlar okunur, takva sahibi ve slam’ iyi bilen insanlar Müslümanlara imamlk yaparlar. Günlük be vakit düzenli namaz ile Müslümanlarda tevhit inanc, kulluk uuru ve yüksek ahlaki bir seviye oluur. Bu bilince ulamak için asrsaadetteki namaz bilincini anlamak ve yaamak gerekir.
 
Mekke günlerinde namaz
 
Hz. Peygamber’e Mekke’de ilk inen ayetlerde Kur'an' tebli ile birlikte namaz da emredilmiti. “Ey örtülere bürünen (peygamber)! Kalk ve uyar-tebli et! Rabbinin en büyük olduunu ilan et/tekbir getir! Elbiseni/öz benliini temiz tut! Pisliklerden-putlardan uzak dur! Yaptn iyilii gözünde büyütme-baa kakma! Rabbin için sabret-diren!’” (Müddessir, 74/1-6.) Bu ayetler indiinde Peygamberimiz ayaa kalkt ve “Allahü ekber” dedi. Yannda bulunan Hatice annemiz de “Allahü ekber” dedi. (Vâhidi, et-Tefsiru'l-Basît, 2/361; Kurtubi, el-Cami' li-Ahkami'l-Kur'ân, 19/49.) Bundan sonra Allah’n emriyle namazdaki her rüknün/bölümün balangcnda tekbir getirilmeye baland: Kyamda, rükûda ve secdelerde… Artk her evde “Allahü ekber” sesleri duyuluyor, dalga dalga bütün Mekke ehrine yaylyordu. Çünkü “Allahü ekber” lafz tüm dünyaya bir çar idi. Allah en büyüktür, sözü; sanki La ilahe illallah (Allah’tan baka ilah-rab yoktur.) sözünü/ahdini teyit ediyordu.
 
Hz. Peygamber ve sahabe-i kiram Mekke’de münferit olarak namazlarn klyorlard çünkü can güvenlikleri yoktu. Mekkeli mürikler, onlarn münferit namaz klmalarna bile tahammül edemiyor, Kâbe’de tek bana namaz klan Hz. Peygamber’e zaman zaman zorluk çkartyor ve onu engelliyorlard: Allah Teala bunu öyle anlatr: “Görüyor musun o yasakçy, namaz klan bir kulu (peygamberi) engelleyeni; ya o namaz klan hakl/hak üzereyse ya (insanlara) takvay (sorumluluk bilincini) emrediyorsa/anlatyorsa...” (Alak, 96/9-12.)
 
Bu basklar sebebiyle Müslümanlar, o dönemde brakn beraber (cemaatle) namaz klmay, tek bana/münferit namaz klmakta bile zorlanyorlard. Herkes gizlice kendi evinde veya baka bir köede namazlarn klyor, bazen de Daru’l-Erkam’da Hz. Peygamber, sahabe-i kiramla toplandklar zaman (cemaatle) namaz klabiliyorlard.  Bu bask ve ikence günleri 13 yl devam etti.
 
Sonra hicret günleri balad. Hicret; slam’ özgürce yaamak ve yeni bir medeniyet kurmak için evini-yaad topraklar terk etmek ve yeryüzünün bir baka bölgesine Allah için göç etmekti. Allah Rasulü bunu öyle anlatr: “Kimin hicreti (yolculuu) Allah ve Rasulüne ise bu hicreti ile Allah ve Rasulüne ular. Kimin de hicreti, bir dünyalk elde etmek ya da bir kadnla evlenmek için ise o da hicret ettii eye ular.” (Buhari, Bed’ül-vahy, 1; Müslim, maret, 155 (1907).)
 
Medine’de Hz. Peygamber ve cemaatle namaz
 
Medine’ye hicretten sonra, Hz. Peygamber’in yapt ilk i, ehrin merkezine bir mescit ina etmek oldu. Böylece Müslümanlarn gelip rahatça ve huzur içinde beraberce (cemaatle) namaz klabilecekleri, dinin fkhn ve sünneti örenebilecekleri özel bir mekân yapld ve buraya da mescit denildi.
 
Yeryüzünde ina edilen ilk mescit Mekke’deki Mescid-i Haram yani Kâbe’dir. Dier bölgelerdeki mescitler de sanki Kâbe’nin/Mescid-i Haram’n yeryüzündeki birer ubeleri gibidir. Bunun sembolü olarak Allah’n emriyle bütün mescitlerin yönleri Kâbe’ye dönük olarak ina edilmitir ve Müslümanlar namaz klarken de bu yöne dönmektedirler. Bu ekilde âdeta bir vahdet, ümmet birlii/bilinci olumakta ve Kâbe’nin, tevhidin sembolü olduu bütün dünyaya ilan edilmektedir.
 
Namaz klmak bir kimliktir
 
Asrsaadette namazn önemli bir fonksiyonu vard ve sahabeye kimlik veren bir ibadet misyonu tayordu. Bu nedenle risaletin ilk günlerinden itibaren Mekke’de Hz. Peygamber ve sahabenin günlük namazlar devam ediyor ve düzenli olarak her gün; sabah, akam ve gece namazlarn klp Allah’a dua ediyorlar, O’ndan yardm istiyorlar, sonra da müriklere teblie devam edip onlardan gelen saldrlara kar direniyorlar ve sabrediyorlard.
 
Miraç Gecesi Allah, günlük be vakit namaz emretti. Ertesi gün Cebrail geldi ve Hz. Peygamber'e iki gün süreyle be vakit namazn balangç ve efdal vakitlerini öretti. (bk. Ahmed b. Hanbel, 3/330-331; Ebû Dâvûd, Salât, 2, (393); Tirmizi, Salât 1 (150).) O günden itibaren günlük be vakit namaz klmak Müslümanlarn önemli bir kimlii ve varolu sebebi hâline geldi.
 
Cemaatle klnan namaz, kâmil/mükemmel bir edadr
 
Namaz bizim için önemli bir ibadettir ve âdeta gözümüzün nurudur. Biz bu ibadeti ve eitimi Hz. Peygamber’den örendik. Onun gibi namaz klar, onun gibi Allah’a yaklamaya ve Allah’n temiz ve salih bir kulu olmaya çalrz.
 
Namaz ibadetinin edas iki ksmdr: Kâmil ve naks eda. Farz namazlar cemaatle klmak kâmil edadr ve asldr. Cemaate katlmayp farzlar tek bana klmak ise naks edadr. 
 
Yeryüzünün en kymetli yerleri mescitlerdir. Çünkü mescitler bir anlamda yeryüzünün cennet bahçeleridir. Bu kutsal mekânlardaki namazlar, zikirler, dualar, sohbetler, hutbeler, salavat ve tespihler ile Allah’a kulluk ve kurbiyetin zirvesine ulalr. Bu açdan mescitler, insanlarn Allah’a en yakn olduu yerlerdir. Kur’an’da öyle buyurulur: “Mescitler Allah’ndr, Allah’tan bakasna sakn dua (kulluk) etmeyin.” (Cin, 72/18.)
 
mamlk Nebevi bir emanettir
 
Cemaatle namazn en efdal olan, ilk safta eda edilenidir. mama yakn olmak, klnan namazn ecrini ve sevabn artrr. Çünkü mihrap Hz. Peygamber’in makamdr, oraya geçip insanlara namaz kldran imam da bir anlamda Hz. Peygamber’in temsilcisi ve vârisi olmaktadr ve bu açdan hakkn hadimi misyonunu yüklenmektedir. Bu nedenle imam olan kii yüce bir makamdadr ve onu kimse geçemez, kimse onun yanna duramaz. Dier insanlar onun arkasnda saf tutup tekbir komutlaryla namaz klarlar. Âdeta onlarn namaz, imamn namazna bitimi/yapm ve tek namaz olmutur. “mam (cemaatin namazndan) sorumludur/garantördür.” hadisinden de bunu anlarz. (bk. Ahmed, II/49; Ebu Davud, Salat 32 (517); Tirmizi, Salat, 153 (207).)  Bu sebeple namazn rükünlerini tam yerine getirmeyen kiinin imamlk yapmas doru olmaz çünkü cemaat adna, imam o kadar mükemmel bir namaz kldrr ki, âdeta bu o namazn makbul olduunu/olacan gösterir. Ayrca imam, namazda cemaat adna Allah’a söz verir: “Biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardm isteriz.” (Fatiha, 1/5.) Sonra cemaat adna Allah’a dua eder; “Bizi doru yola ilet-doru yolda tut (ya Rabbi!).” (Fatiha, 1/6.)
 
Hz. Peygamber cemaatle namaz klmaya çok önem verirdi. Bu nedenle hastaland birkaç gün hariç, farz namazlarn hepsini cemaatle klmt. Savata bile, saldrlar durduunda ve imkân bulduunda namazlar (salat-i havf eklinde) cemaatle kldrrd. Medine’de de her zaman kendisi imam olur ve insanlara namaz kldrrd. Kuba gibi dier yerlerdeki mescitlerde de baz sahabiler namaz kldryordu. Hz. Ebu Bekir, Ömer, Ammar b. Yasir, Ebu Seleme, Zeyd ve Amir b. Rebia’nn içinde bulunduu ilk muhacirler Kuba’da imamlk yapmlard. (Buhari, Ahkâm 25.) Kur’an’ en iyi bilenlerden kurra ifadesi ile bahsedilmekte ve bu kelime ile âlimler kastedilmektedir. Çünkü Peygamberimiz vefat etmeden önce (baka Kur’an hafzlar olduu hâlde) Hz. Ebu Bekir’e imamlk görevini vermiti. Bu uygulamadan; ilim yannda fazilet, saygnlk ve toplumsal kabulün de önemli olduu anlalmaktadr. (Mernanî, Hidaye, 1/55-56.)
 
Hz. Peygamber ölen Müslümanlarn cenaze namazlarn da bizzat kldrmak isterdi. öyle derdi: "üphesiz bu kabir, içinde yatan için karanlkla doludur. Allah cenaze namaz klmam nedeniyle onlarn kabirlerini nurlandrr."  (Müslim, Cenâiz, 71 (956).) Hatta bir keresinde mescidi süpüren ve temizleyen kadn vefat etmi ancak sahabe, megul etmesin diye Hz. Peygamber'e haber vermemi, kendileri cenaze namazn klp defnetmilerdi. Daha sonra Rasulüllah onu sordu. "Öldü." dediler. Rasulüllah: "Bana haber vermeniz gerekmez miydi? Onun kabrini gösterin." dedi ve gösterdiler. Orada Rasulüllah cenaze namazn kld. (Buhari, Cenâiz, 65; Müslim, Cenâiz, 71 (956).)
 
Mescitler birer ilim merkezidir
 
Hz. Peygamber döneminden itibaren Mescid-i Nebi ve dier mescitler Kur'an ve sünnet fkhnn örenildii yerler olmutu. Hz. Peygamber her gün gruplar hâlinde gelen Müslüman erkek ve kadnlara Kur'an' aktarr ve onun nasl yaanacan öretirdi. Ayrca, mescide snm ve orada kalan fakir sahabiler Ashab- Suffe kültürünü oluturmulard. Bu sahabiler nöbetlee Hz. Peygamber'in yannda bulunmak, ondan bir eyler örenmek ve ona hizmet/yardm etmek için âdeta yaryorlard. Bu nedenle nöbete/sraya dayal bir sistem kurmulard; her gün bir grup, Hz. Peygamber'in yannda kalr, dierleri ise gün boyu çar ve pazarda çalr, akam mescide geldiklerinde kazandklar paray ortaya koyarlar ve dileyen ihtiyac kadar ondan alrd. Çalan kiiler, dierlerine Hz. Peygamber'in yannda yaananlar, duyduklar sözleri ve örendikleri fkh/ahkâm sorarlard. Bu ekilde hepsi hem srayla çalr hem de yeni Kur'an ve sünnet fkhndan haberdar olurdu. Aslnda sadece fakirler deil, Abdullah b. Ömer gibi baz genç sahabiler de bu eitime katlmak ve istifade etmek için bazen mescitte kalrlard.
 
Hz. Peygamber'in vefatndan sonra da mescitlerin ilim merkezi özellii devam etti. Genç sahabiler, ya büyük tecrübeli-âlim sahabilere gördüklerini/yaadklarn sorarlar; sünneti ve fkh örenmeye çalrlard. Bu nedenle genç sahabilerden bize çok sayda hadis ve bilgi nakledilmitir. (bk. Oral, Rfat, Büluu'l-Meram erhi, I/14.)
 
Medine dndaki dier ehirlere giden ya da görevlendirilen âlim-fakih sahabiler mescitleri birer ilim merkezi hâline getirmilerdi. Mesela, Hz. Ömer tarafndan Kufe'ye görevlendirilen fakih sahabi Abdullah b. Mes'ud; Kur'an ve sünnetin fkhn en iyi bilenlerdendi. Mescitte her gün ilmî dersleri; konumalar, müzakereleri ve analizleri devam ediyordu. Yllar sonra Hz. Ali; Kufe'ye geldii zaman her tarafta ilim adamlar görünce: "Allah Abdullah b. Mes'ud'a rahmet eylesin, Kufe'yi ilimle doldurmu." demiti. (Kevseri, Fkhu Ehli'l-Irak ve Hadisühüm, 29-30; bk. Nasbu'r-Raye mukaddimesi.) O günlerden sonra Kufe ehri slam tarihinde (dil-
 
edebiyat, hadis, fkh ve dier ilmî çalmalarda) hep mektep/ekol olmutu. Mescitlerdeki ilmî çalmalar devam etti. Yllar sonra mam Ebu Hanife, bütün derslerini mescitte verdi ve yüzlerce talebe yetitirdi, fkhta ekol/mektep olduunu ispat etti. Çünkü slam fkhn ilk defa bütünüyle örencilerine aktarm ve bunlar da örencisi mam Muhammed tarafndan kaydedilmi ve “el-Asl” isimli o dev külliya oluturulmutu. Bu eser, slam tarihinde bütün konular içine alan ilk fkh kitabyd. Dier ehirlerdeki müçtehitler de ilmî çalmalarn ve eitimlerini hep mescitlerde yaptlar. Bu ekilde iki güzel sonuç ortaya çkt: 1- Eitim yeri mescit olduu için örenciler abdestli olarak derslere katlyorlar ve ezan okunduunda namazlarn cemaatle vaktinde klyorlard. 2- steyen herkes mam Ebu Hanife'nin ya da dier müçtehitlerin derslerine katlyor ve yüksek ilmi çalmalar yaygn bir eitimle toplumun bütün katmanlarna kolayca ulayordu.
 
Mescitlerde cemaatle namaz klmak ve takva sahibi imam olup topluma klavuzluk yapmak bize intikal eden iki nebevi sünnettir. Bir baka ifade ile bunlar birer kimliktir. Bu nedenle imam olan kii Hz. Peygamber'in misyonunu yüklendiinin farknda olmal (ki o tek bana bütün dünyay ve tarihi deitirmiti); onun gibi davranmal ve takva sahibi olmaldr.  Bunun sonucunda: 1- nsanlara kar sempatik ve güler yüzlü olmal, onlarla konumal ve sorularna/sorunlarna cevap vermeli, sorunlaryla ilgilenmeli ve sorunlarn çözmeye çalmal, 2- Fedakârca davranmal ve görevinin bilincinde olmal, 3- Namaz güzel kldrmal (tadil-i erkâna dikkat etmeli) ve Kur’an’ güzel okumal, 4- Saflarn düzgün ve sk olmasna dikkat etmelidir. Çünkü Peygamberimiz omuzlara dokunarak saflar düzeltirdi. (Müslim, Salat 122.), 5- Ayrca mescitlerde ilmî sohbetler ve ders halkalar oluturmaldr.
 
Unutulmamaldr ki imamlk; nebevi bir hizmettir, peygamber makamdr. mamlar bir nevi Hz. Peygamber’in camideki temsilcileridir / vârisleridir. Cemaatteki namaz ve ahlak bilinci, takva sahibi imamlarn çoalmasyla toplumun bütün katmanlarna yaylr ve Asrsaadetin güzellikleri her asrda ve dönemde yeniden yaanr.
 
Rfat ORAL | Diyanet Aylk Dergi
 

Bu yaz 5205 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillhirrahmnirrahm

Birbirinizin mallarn hakszlkla yemeyin ve bile bile gnahla insanlarn mallarndan bir blmn yemeniz iin onlar hakimlere aktarmayn.

( Bakara Suresi - 188)

Bir Hadis

Eb Hreyre radyallahu anhden rivyet edildiine gre,

Hz. Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem yle buyurdu:

Herhangi bir konuyu size emredip yasaklamadm srece, siz de beni kendi halime braknz. Sizden nceki mmetleri ok sual sormalar ve peygamberlerine kar mnakaaya dalmalar helk etti. Size herhangi bir eyi yasakladm zaman ondan kesinlikle saknnz, bir eyi emrettiimde de onu, gcnz yettii lde yerine getiriniz.Buhr, ݒtism 2; Mslim, Hac 412, Fezil 130-131

Bir Dua

Peygamberimiz (s.a.s.) yle buyurmutur:

Rabbim! Btn ilerimdeki lszlm, cahilliimi ve hatam bala. Sen bunlar
benden daha iyi biliyorsun.

(Buhr, Deavt, 60; Mslim, Du, 70)

Hikmetli Sz

Birisi Hz. Alinin yannda dnyay ktlyordu. Hz. Ali yle karlk verdi: Dnya; doru olana bir doruluk yurdu, onu anlayana bir kurtulu yurdu, ondan azk toplayana bir zenginlik yurdudur.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com