Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 9500
Toplam 15599196
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 
SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS
Bu baln ifde ettii derin anlam daha iyi anlayabilmek iin sahb kelimesinin terim olarak ne anlam ifade ettiini ok ksa aklayp, daha sonra sahbe-i kiramn Hz. Peygamber (s.a.s.)e kar gsterdikleri sevgiyi anlamaya alalm.
24/03/2016
“Peygamberimiz (s.a.s.)’i müslüman olarak görüp, bu imanla yaayp müslüman olarak ölen kimselere sahâbî denir. Çoulu ise, sahâbe veya ashâb ad verilir.” Peygamber (s.a.s.)’i görme ve O’nunla beraber olma süresi hakknda farkl görüler olmakla birlikte genel kabul, “Peygamberimizi hayatnda bir defa olsun görmek”, sahâbî olabilmek için yeterli görülmütür. Fakat Peygamberimizle uzun süre beraber olan, O’nun sohbetlerinde bulunan, O’nun rahle-i tedrisinden geçen, hatta vahyin nüzulüne ahid olan sahâbî ile hayatnda bir defa gören kimsenin aralarnda sahâbî olabilme noktasnda hiçbir fark olmasa da, uzun bir süre Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in yannda olan, sohbetinde bulunan kimse arasnda Kur’an anlayp yorumlama, Sünnet-i seniyyeye muttali olma noktasnda mutlaka bir fark olacaktr. Bütün bunlara ramen Yüce Rabbimizin Kur’an’da kendilerini övdüü, Peygamberimiz (s.a.s.)’in de kendilerinden övgüyle bahsettii insanlar olabilme erefine erme, ayr bir üstünlük ve fazilet ölçüsü olmaldr. Onlar, Kur’an’a, Sünnet’e, dolaysyla slâm’n emirlerine ilk muhâtap olmu kutlu nesildir. Sahâbî olabilmek, o “kemâle” erebilmek bir ayrcalktr.
 
Sâhâbî olabilme kemâline ermede:
 
- Allah Rasûlü (s.a.s.)’i görmek, O’nun mübârek sözlerini duymak vardr;
 
- Vahyin tebli edildii o mânevî havay teneffüs etmek vardr,
 
- Kur’an’n ve Sünnetin yeniden ina ettii “tevhide dayal, ahlâkîlii esas alan sosyal adâletin hâkim olduu” toplum içinde –saadet asr- kardeçe yaamak vardr.
 
- “Allah’a inandm deyip dosdoru olmak” vardr.
 
- “Allah’a (c.c.) ve Rasûlüllah (s.a.s.)’e, O’nun Allah’tan getirdii her eye inandm deyip, istikâmet üzere olmak vardr.
 
- Allah’ (c.c.) ta’zîm etmek, yarattklarna kar efkat göstermek vardr.
 
- Allah (c.c.)  için sevmek ve Allah cc. için buz etmek vardr.
 
Yüce Rabbimiz sahâbe-i kiramn bütün bu üstünlüklerini Kur’an- Kerim’de pek çok âyette tavsif etmitir. Bu üstün niteliklerden bazlar öyledir:
 
- “…Gerçek mü’min, onlardr.” (Enfâl,74)
 
- Takva sözüne tutunan ve buna da en lâyk olan, onlardr. (Fetih,26)
 
-  Doru (sâdk) olan, onlardr. (Har,8)
 
-  slâm’ güzel yaayan, “iittik-itaat ettik” diyen, onlardr. (Bakara, 285)
 
- Onlarn bu itaat ve teslimiyetleri, Cenâb- Hak tarafndan Peygamber (s.a.s.)’e “…sen onlarn rükû ve secde üzere olduklarn görürsün, bu halleri yüzlerinde belli olur” (Fetih, 29) âyetiyle haber verilmitir.
 
- Onlarn niyetleri, hep Allah’n lütuf ve rzasn istemektir. (Fetih,29), (En’am,52), (Har,8)
 
- Onlar, iyilik etme yarnda öndedirler.(Tevbe, 100)
 
- Mallaryla canlaryla savaanlar onlardr. (Tevbe,88, 111)
 
- “Allah onlardan râz ve honud olmutur.”(Tevbe, 100)
 
- Ebedi ve temelli kalacaklar cennetler onlar için hazrlanmtr.(Tevbe, 100)
 
- Onlar, kurtulua ermilerdir. (Tevbe,88, 100,111)
 
Sahâbe-i kirâm’n en önemli özellii, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Allah’n Rasûlü/Allah’n elçisi / Peygamberi olduunun farknda olmalardr. Hz. Peygamber (s.a.s.) Allah’n (c.c.) hitabna muhatap olmaktadr. O yüce Rasûlün sözleri ve davranlar Allah’n buyruu istikametinde olduuna dair bir inanç ve teslimiyet. Bu farkndalk sahâbe-i kiram’da o kadar zirvede idi ki, Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’den sâdr olan her söz ve davran bu hassasiyet içinde izliyorlar, onlar öreniyorlar, ezberliyorlar ve hayatlarnda yaamaya gayret gösteriyorlard. ledikleri bir amel konusunda “ben bunu bizzat Rasûlüllah’tan duydum, O’nu yaptn bizzat gördüm…” eklinde ifade ediyorlard. Onlarn bu teslimiyeti;
 
- “O, kendiliinden konumamaktadr. Onun konumas ancak, bildirilen bir vahy iledir.” (Necm, 3-4)
 
- “…Peygamber size ne verirse onu aln, sizi neden menederse ondan geri durun” (Har,7)
 
“Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavumay umanlar ve Allah' çok anan kimseler için Rasûlullah (Allah'n Elçisi) en güzel örnektir.” (Ahzab,21)
 
Meâlindeki âyetlere teslimiyetten kaynaklanmaktayd.
 
Abdullah bin Ömer (r.a.) Rasûlüllah (s.a.s.)’n sabah namazn bir ay süreyle takip etmi ve hangi sureleri okuduunu tespit ve nakletmitir.[1] Ayn ekilde bir günde nafile olarak kaç rekat kldn gözlemlemitir.[2]
 
Enes bin Mâlik (r.a.) Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Ramazan bayramnda yedii hurmalar saym olmal ki, hurmalarn tek sayl olduunu söylemitir.[3]
 
Ebû Eyyub el- Ensâri ise, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in kendisine gönderdii yemeklerde O’nun parmaklarnn dedii yeri örenip o ksmlar yemitir.[4]
 
Verdiimiz bu örnekler, sahabe içinde, “Hz. Peygamber (s.a.s.)’den ne görüp duymularsa birebir aynen uygulama gayreti ve inanc içinde olan sahâbeden bazlarna aittir. Bir de sahâbe arasnda, yaplan bir amelin neden ve niçini, yani illetini; bazen de Efendimiz (s.a.s.)’in kendi ictihadlar m yoksa taraf- ilâhiden gelen bir buyruk mu olduunu sorarak onu tahkîkî bir ekilde örenip yaamaya gayret eden sahâbiler vard. Hz. Ömer (r.a.), Hz. Âie-i Sddîke annemiz, Hz. Ali (r.a.), Muaz bin Cebel (r.a.), Ebû Musa el-E’arî (r.a.), Abdullah bin Mesûd (r.a.) gibi baz fakih sahâbîler bu anlayta olan sahabîlerdendi. Mesela mazereti olmad halde Tebük savana katlmayan Hz. Peygamber (s.a.s.) bu ekilde kendilerinden birisi olan Ka’b bin Mâlik, affedildiklerine dair müjde verildii zaman öyle bir soru sormutu: “Ya Rasûlallah bu müjde senin katndan m yoksa Allah katndan m?” Hz. Peygamber (s.a.s.)’de: “Allah katndandr.” diye cevap vererek[5] onu mutmain etmiti.
 
Hülâsa, “slâm’n ilk nesli sahâbîleri, sonraki Müslüman nesillerden ayran en belirgin özellikleri, inanç ve bilgilerini amele dönütürmekte son derece dikkatli ve tereddütsüz davranmalardr.
 
Sahâbîlerin bu hassasiyetleri, asr- saadette yaama ans ve bilincinin sorumluluuna sahip çkm olmalar, sünnet pratii açsndan bütün ümmete örnek tekil edecek bir kvam/olgunluk belgesidir. Zira onlar, dinlerini tartan deil, anlayan ve yaayan kimselerdi.”[6] slâm’ doru anlama ve bihakkn yaama konusunda Efendimizin mübarek dilinde “yldz insanlar” olarak tavsif edilen sahabî idrak ve uuru içinde olmak, o yolda gayret etmekle mümkün olacaktr. Sahâbe, Vahyin nüzulüne âhid olmu, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in tebliinin ilk muhataplar ve slam’ Rasûlüllah (s.a.s.)’den örenen, derin bir sevgi ve muhabbet içinde yaayan ve sonraki nesillere intikal ettiren kutlu nesildir. Sevgili Peygamberimiz sahâbe-i kirâm’ ümmetine “örnek alnmas gereken” kutlu ve hayrl bir nesil olarak göstermitir.
 
Her türlü salâtu selam, tahiyyâtü kiram Efendimiz (s.a.v)’e, âline ve O’nun kutlu ashâb üzerine olsun.
 
Dipnot
 
[1]. Tirmizi,Salat,191; bkz. Uraler,A., Sünnete Ballk,s.158-159
 
[2]. Tirmizi,Salat,203; bkz. Uraler,A., a.g.e.,s.159
 
[3]. Buhârî, Iydeyn,4; bkz. Uraler,A., a.g.e.,s.159
 
[4]. Müslim, Eribe,170-171; Tirmizi,Et’ime13; bkz. Uraler,A., a.g.e.,s.159
 
[5]. Buhari, Megazi, 79; Müslim, tevbe,53
 
[6]. Çakan, .Lütfi.,Sahâbe Kvâm. stabul,2005,s.30, 133
 
Prof. Dr. Ali Çelik
 

Bu yaz 2918 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

"M'min erkekler ve m'min kadnlar birbirlerinin dostlardr. yilii emreder, ktlkten alkoyarlar. Namaz dosdoru klar, zekt verirler. Allah'a ve Reslne itaat ederler. te bunlara Allah merhamet edecektir. phesiz Allah mutlak g sahibidir, hkm ve hikmet sahibidir."( Tevbe suresi - 71)

Bir Hadis

Enes radyallahu anhden rivayet edildiine gre,
Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yle buyurdu:

Allahm! Gerek hayat sadece hiret hayatdr.

Buhr, Rikak 1; Mslim, Cihd 126

Bir Dua

Allahm! Ltfun, rahmetin, bereketin ve rzkndan bana bolca ihsan eyle.

(Hkim, Deavt, No:1868)

Hikmetli Sz

Seven o kimsedir ki,
sevgilisinden ne
kadar dmanlk
grse yine dostluunu
artrr. Sevgilisinden
bana binlerce sitem
ta gelse, onlardan
ancak ak binasn
salamlatrr.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com