Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1722
Toplam 15387635
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Okunmas Gerekenler (12)

BORCUNU DEYEMEYENE KOLAYLIK GSTERMEK
24/10/2014

BORCUNU ÖDEYEMEYENE KOLAYLIK GÖSTERMEK

slam ticaret ahlaknn en önemli ilkelerinden biri de müteriye iyi davranmak, alacaklarn tahsil ederken gerekli kolayl göstermek; borçlu borcunu ödeyebilecek durumda deilse

borcunu silmek, bir ksmn balamak veya ertelemektir. Yüce Rabbimiz bu konuda; “Borçlu darda ise, eli genileyinceye kadar beklemelidir. Bilmi olunuz ki, borcu balamanz sizin

için daha hayrldr.” (Bakara, 2/280) buyurarak alacaklnn, gerektiinde borçlu lehine baz durumlarda fedakarlkta bulunmasn istemektedir.

Sevgili peygamberimiz de; “Satarken ve alrken, borcunu isterken ve öderken kolaylk gösteren kimseye Allah merhamet eylesin” (Buhârî, “Büyû”, 16) eklinde birbirine iyi davranan alc ve satclar için dua etmilerdir.

 

ALLAH’IN SEVGSNDEN MAHRUM EDEN GÜNAH

 

 “Kibirli davranarak yüzünü insanlardan çevirme, yeryüzünde çalm satarak yürüme! Çünkü Allah kibirle kaslan, kendini beenmi, övünüp duran kimseleri asla sevmez” (Lokmân, 31/18). Kibrin sembolü eytandr. Çünkü o, Hz. Âdem’i küçük görmü; ona sayg secdesinde bulunmamtr (Bakara, 2/34). Bu sebeple, kiinin kibre kaplmas, eytanlamaya açlan bir kapdr.

Kibirli insann tipik örneklerinden biri Karun’dur. Zira o, bütün mal ve mülkünü Allah’n bir lütfu olarak deil; kendi akli kabiliyeti ve meziyeti olarak görmütür (Kasas, 28/78). Ayetin

sonunda gelen ifadeler, kibrin ne büyük bir günah olduunu açkça ortaya koymaktadr.

Çünkü bu kimselerin Allah’n sevgisinden mahrum kalacaklar ifade edilmektedir.

 

SLÂM’IN LK EHDES: HZ. SÜMEYYE

 

Yasir’in hanm, Ammar ve Abdullah’n anneleri Sümeyye, Müslümanln açklamaktan çekinmeyen ilk hanmlardand. Dininden döndürülmek için, yana ramen yaplan ar ikencelere katland. slam’n erefi için ölmeyi göze ald ve müriklerin söyletmek istediklerini asla söylemedi. Kocas Yasir, ikenceler altnda can verdikten sonra, Sümeyye de ikence

için Ebu Cehil’e teslim edildi. Ebu Cehil, Sümeyye’ye küfrederek ikence ederdi. Bu ikencelerden birinde, dininden dönmemekte srar eden Sümeyye, Ebu Cehil’i öfkelendirdi.

Ebu Cehil, eline geçirdii bir mzrakla Sümeyye’yi katletti. Böylece Sümeyye, slam tarihinde ilk kadn ehit olma erefini kazanarak Peygamberimizin müjdesine nail oldu (Hâkim, Müstedrek, III/382).

 

AFFEDCLK

 

Güzel ahlak esaslarndan biri de affediciliktir. Affetmek, kiinin kendisine hakszlk yapana gücü yettii halde misilleme yapmayp onu balamasdr. Bu erdeme sahip olanlar

Kur’an- Kerîm’de övülmülerdir: “Öfkelerini yenerler, insanlar affederler. Allah iyilik edenleri sever.” (Âl-i mrân, 3/ 134)

Sevgili peygamberimiz de öfkeye hâkim olmay, gerçek kahramanlk olarak tanmlar: “Yiit dediin gürete rakibini yenen kimse deildir. Asl yiit kzd zaman öfkesini yenebilendir.” (Buhârî, “Edeb”, 76)

Bizler yalnzca kendimize kar yaplan kötülükleri affedebiliriz. Buna karlk dinî ve millî deerlerimiz, birliimiz ve dirliimiz ile insanla kar yaplan kötülükler karsnda son derece duyarl olmak mecburiyetindeyiz.

 

CMRLK ETMEMEK

 

Cömertliin zdd olan cimrilik, dinin öngördüü yerlere harcamaktan kaçnmaktr. Yüce Allah cimriler hakknda öyle buyurur: “Allah’n lütfundan kendilerine verdiklerinde cimrice  davrananlar, bunun kendileri için hayr olduunu sanmasnlar; aksine bu, onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri ey, kyamet günü onlarn boyunlarna aslacaktr.” (Âl-i mran, 3/180)

Sevgili Peygamberimiz de hadisleriyle ümmetini, cimriliin fert ve toplum üzerindeki dünyevî ve uhrevî zararlarndan sakndrrd: “Mal hrsndan ve cimrilikten son derece saknn. Zira sizden öncekileri cimrilik helâk etmitir. Cimrilik onlar kan dökmeye ve haram helal saymaya sürüklemitir.” (Müslim, “Bir ve Sla”, 56) Dolaysyla müslümana yaraan, cimrilik deil cömertliktir.

 

KULLUK BLNC

 

nsann yaratl amac sadece Allah’a kulluktur. (Zâriyât, 51/756). Allah’a kul olmak, O’nun çarsna samimiyetle karlk vererek, yasaklarndan kaçnmak ve emirlerini yerine getirmekle mümkün olur.

Allah’a kulluun ba ihlas ve samimiyettir. (A‘râf, 7/29) Kullukta esas olan ise sürekliliktir. (Mü’minûn, 23/9) Bu konuda Rabbimiz öyle buyurur: “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr, 15/99) Kulluun zirvesi, kiinin Allah’ görüyormuçasna ibadet etmesi (Müslim, “Îmân”, 1, 5) ve bütün varlyla O’na yönelmesidir. (Müzzemmil, 73/8) Buna ihsan makamnda kulluk denir.

Kulluk bilinci sorumluluk bilinci ile geliir. Her eyi bilen ve gören bir Allah inanc, kulluun olgunlamasna vesile olur.

 

 

 

SABIR VE MÜKÂFAT

 

Sabr: Kiinin musibetler karsnda, telaa kaplmadan güçlü olmas, her eyin Allah’tan geldiinin bilinci ile tahammül etmesi, dayanma gücü göstermesidir.

Sabr güzel bir huy, üstün bir fazilettir. nsan güzellikler karsnda sevinir ve Rabbine ükreder. Sknt anlarnda ise sknty ortadan kaldrmann yollarn ararken dier taraftan

Rabbinden sabr, güç ve kolaylk ister. man eden kiinin bana gelen her ey bir gizli sebebin bir hikmetin gereidir. Mü’min, karlat her sknty doal olarak karlar ve sabreder. Sabr sadece zorluklar karsnda deil, hayatn her annda yaanan bir ahlak özelliidir.

“Sabr ac, meyvesi tatldr”. Skntlara, belalara sabr gösteren sonunda huzura kavuur.”

 

ABDULLAH BN ABBAS

 

Tefsir ve fkh alanlarnda otorite olarak kabul edilen Abdullah bn. Abbas, Peygamberimizin (s.a.s.) amcas Abbâs (r.a.)'n oludur. Hicretten üç yl kadar önce Mekke’de domutur.

Abdullah bn. Abbas daha küçük yandan itibaren Rasûlullah’n (s.a.s.) yannda bulunmu ve O’ndan feyz almtr. Peygamberimizin “Allahm! Ona hikmeti ve kitabn (Kur’an) te’vilini öret”, (bn Mâce, “Sünne”, 11) “Allahm! Onu dinde ince anlayl kl” (Buhâri, “Vudû”, 10) eklinde özel olarak duasna mazhar olan bn-i Abbas, derin ilmiyle ashabn önde gelenlerinden saylmtr.

 

slam tarihinde ilmi ve salam ahsiyeti ile tannan bn-i

Abbas hicrî 68 ylnda Taif ’te vefât etmitir.

 

CEMAATLE NAMAZIN FAZLET

 

Namaz tek bana klnabilirse de cemaatle klnmas daha faziletlidir. Hz. Peygamber, cemaatle klnan namazn sevabnn tek bana klnan namazdan 27 kat fazla olduunu bildirmektedir. (Buhari, “Cemaa”, 1) Namazlar cami dnda da cemaatle

klnabilirse de camide klnmas asldr. Cemaatle namaz klmak için camiye gelirken atlan her admda kiinin derecesi yükseltilir, bir günah silinir. (Buhari, a.y.) Cemaatin farz-

ayn, farz- kifaye olduunu söyleyenler varsa da çounlua göre sünnettir. Cemaatin dini faziletlerinin yan sra sosyolojik önemi de büyüktür.

Cemaatle Müslümanlar bir araya gelir, skntlar ve sevinçler paylalr. htiyaç sahiplerinin ihtiyac giderilir. nsanlar arasnda sevgi ve muhabbet artar.

 

KARZ-I HASEN

 

Hiçbir maddi çkar beklemeksizin sadece Allah'n rzasn kazanmak ve din kardeinin skntsn gidermek amacyla karlksz borç vermeye karz hasen denir.

Kur’an’da karz hasen, ihtiyaç sahiplerine ödünç vermek anlamnda kullanlarak öyle buyurulmaktadr; “Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa, Allah da onun karln kat kat verir ve ayrca onun çok deerli bir mükâfat da vardr.” (Hadîd, 57/11; Bakara, 2/245) htiyac olanlara ödünç vermek sadaka vermekten daha güzel bir davran olarak kabul edilmitir.

 

Ödünç verme srf Allah rzas için olmal, herhangi bir karlk

beklenmemeli ve bir menfaat da art koulmamaldr. Borç

karlnda salanan menfaat haramdr.

 

Bu yaz 3421 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

Kim sabreder ve balarsa, phesiz bu, azme deer ilerdendir.
( r sresi - 43)

Bir Hadis

Said el-Hudr anlatyor: Abdullah b. Kays, mer b. Hattaba gelip kere selm verdi, ama ieriden bir izin, bir cevap gelmedi. Bunun zerine geri dnd. mer arkasndan birisini gnderdi ve ona Niin geri dndn? diye sordu. O da, Resulullah (s.a.v.)i yle sylerken iittim dedi:

Biriniz kere selm verip cevap almazsa geri dnsn.Buhr, (11/22); Mslim (2153)

Bir Dua

Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurmutur:

Allahm! Beni iyilik iledikleri zaman sevinen ve ktlk yaptklar zaman balanma dileyen kullarndan eyle.

(bn Mce, Edeb, 57)

Hikmetli Sz

kp yucasna seyran eyledim, Grdm ak kuulu gller perian Bir frkat geldi de durdum aladm, pp kokladm gller perian

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com