Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1735
Toplam 15387648
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

Hz. Peygamberin zel bir sevgisine mazhar olan Hz. Ali, deiik zamanlarda ve yerlerde birok kez onun duasn almtr.
Hz. Ali, Kuran anlamaya ok nem verdiinden dolay, anlamay zorlatrr endiesiyle Kurann kck mushaflara yazlmasn ho karlamazd.[42] nk okuyucu kk mushaftan Kuran okurken, anlamay olumsuz ynde etkileyen haric sebeplere taklarak manadan uzaklaabilir.
14/12/2015
Hz. Peygamberin amcasnn olu ve kz Hz. Fatma’nn kocasdr. Künyesi Ebu’l-Hasan ve EbûTurab; lâkab Haydar, yani arslandr. Nesebi, Ali b. EbîTalib b. Abdulmuttalib b. Haim b. Abdimenaf b. Kusayy b. Kilab b. Mürre b. Ka’b b. Lüeyy’dir. Annesi ise Esed’in kz Fatma’dr. Resulullah, annesi Hz. Amine’den öksüz kalnca bu hanm Hz. Peygambere öz evlat muamelesi yapmtr. Hz. Ali’nin annesi Müslümanl kabul etmi, O vefat ettiinde Resulullah çok üzülmü ve kendi eliyle kabre indirmitir. (1)
 
Hz. Ali hicretten yirmi üç yl önce dünyaya gelmitir. Hz. Muhammed’den otuz ya küçüktür.(2) EbûTalib’in çocuklar çok olduundan dolay maddî yönden ev halkn geçindirmekte zorlanyordu. Resulullah, o zaman çok sevdii amcasna yardm etmek isteyerek durumu dier amcas Abbas’a açm ve EbûTalib’e yardm etmenin bir vazife olduunu söylemitir. Bunun üzerine Abbas, EbûTalib’in oullarndan Cafer’in geçimini üstlenmi, Rasulullah da Ali’yi alm ve kendi ailesine katmtr.(3)
 
Hz. Peygamber’in evinde büyüyen ve yetien Hz. Ali, ilk vahyin gelip davetin darya açlmasyla beraber slâm’ kabul etmitir. Böylece O, ilk Müslümanlardan olmutur.(4) Çok küçük yata slâm’ kabul ettii için, ftratn korumu ve hiçbir zaman putlara secde etmemitir.(5) Hz. Peygamber’in özel bir sevgisine mazhar olan Hz. Ali, deiik zamanlarda ve yerlerde birçok kez onun duasn almtr. Peygamber, bir defa ona öyle dua etmiti: “Ey Allah’m! Ali’nin kalbini en doru olana eritir ve dilini de (hakikat) üzerine sabit kl.”(6) Yetitii evin ve yakn olduu insann önemini hiçbir zaman hatrndan çkarmayan Hz. Ali, alm olduu dualarn bereketiyle, büyük bir âlim olmutur. nsanlar onun görülerine müracaat etmi ve Resulullah’n “Ben ilmin ehriyim, Ali de onun kapsdr.” sözü, hakknda gerçeklemitir.(7) Bu sözden anlald gibi, hangi zümreye ait olursa olsun bütün Müslümanlar, Resulullahn Kur’an- Kerim’i en iyi bildiinde ittifak etmilerdir. Sahâbenin ileri gelenleri de, Resulullahtan zengin ve geni bir ilim telakki etmilerdir. Bunlarn banda, amcas olu ve damad Hz. Ali gelmektedir.(8) Sonuçta O, tad bu ilmî kudreti sayesinde ilim ehrinin kaps olmaya hak kazanmtr. Allah Teâlâ, ona geni hikmet vermi ve en çarpc anlatm tarzn öretmitir.
 
Hz. Ali, Resulullah’n zamannda Kur’an’n tamamn ezberleyen hafz sahâbîlerdendir.(9) Hfzn sadece okuma / kraat düzeyinde tutmam, bilakis; okumann deiik lehçeleri, harflerin mahreçleri ve tecvid bilgisini de kendinde toplayarak Kurra’dan olmutur.(10) Hafzlk ve kraat bilgisinde derinleen Hz. Ali, Kur’an ilimlerinde kazanm olduu vukûfiyetle, sahâbenin âlimleri arasna girmitir. Tabiinden Mesruk’un (ö: 63/682) beyanna göre; “Sahâbîlerin hepsinin ilminin kendisinde sonuçland iki âlim sahâbîden biridir.” Dieri ise Abdullah b. Mes’ud’dur.(11) Hz. Ali, Kur’an’ anlamaya çok önem verdiinden dolay, anlamay zorlatrr endiesiyle Kur’an’n küçücük mushaflara yazlmasn ho karlamazd.(12) Çünkü okuyucu küçük mushaftan Kur’an okurken, anlamay olumsuz yönde etkileyen haricî sebeplere taklarak manadan uzaklaabilir.
 
Her ne kadar tefsir usulü çalmalarnda Hz. Ali’ye ait bamsz bir bölüm açlmasa da, birçok slâm bilgini onu müfessir sahâbîler arasnda saymaktadr.(13) Hz. Ali böyle bir payeyi elde ederken ayetler üzerinde çok çalmtr. Bizzat kendisi, bir örnek olmas kabilinden u olay anlatmaktadr: “Kur’an’daki u ayeti anlamak bana çok mükil gelmiti: ‘Erkek tekrar boarsa, artk bundan sonra kadn, baka bir kocaya varmadan kendisine helal olmaz...’(14) Allah’n kitabn aratrmaya devam ettim ve sonra anladm ki ikinci koca bu hanm tekrar boarsa ilk kocas onunla yeniden evlenebilir.”(15) Örnekten anlalan, Hz. Ali’nin Kur’an’ anlama konusunda çok younlamasdr. Bu younlamann temelinde ise, Allah’n göndermi olduu ayetlere bir Müslümanda olmas gereken ciddi bir bak vardr. Bütün bunlar; Hz. Ali’nin Kur’an’ ezberlemesi, ayetler üzerinde çalmas, hayata katmas ve kendini ayetlerin muhatab saymas onun Kur’an anlayyla alâkaldr. Hz. Peygamberin mahremiyeti dairesinde terbiye edilmi, insanî meziyetlerin hepsini kendinde toplam olan ve hiçbir zaman haktan ayrlmayan (16) bu büyük insann Kur’an anlayn daha iyi anlayabilmek için u balklar altnda onun Kur’an’a bakn incelemekte fayda vardr:
 
1- Kur’an’n önüne hiçbir eyi geçirmemek: Dier büyük sahâbîler gibi Hz. Ali de, içtihat yaparken önceliin Kur’an’a verilmesini deiik vesilelerle vurgulamtr. Hatta O, fakih olmay Kur’an’ öncelemeye balamtr. Bu çerçevede unu söylemitir: “Gerçek anlamda fakih, insanlarn ümidini Allah’n rahmetinden kestirmeyen, Allah’a isyan konusunda kiilere ruhsat / kolaylk vermeyen, onlar Allah’n azabndan emin klmayan ve baka bir (kaynaa) yönelerek Kur’an’dan yüz çevirmeyendir. Kendisinde ilim olmayan ibadette, anlay olmayan ilimde ve derin derin düünmenin olmad kraata / Kur’an okumalarnda hayr yoktur.”(17) Hz. Ali’nin hayatnda, Kur’an’n temel kaynak olarak alnmasn gösteren baka örnekler de vardr. Hz. Ali, mehri belirtilmemi bir kadnn kocasnn cinsel beraberlikten önce ölmesi durumunda kadna mehir gerekmeyecei görüündeydi. Kur’an bu durumu u ayetle açkla kavuturmutu: “...Onlardan (kadnlardan) faydalandnz takdirde, kararlatrm olduunuz mehri verin...”(18) Hz. Ali’ye, “Böyle bir kadn için / mehri belirtilmemi ve cinsel beraberlikten önce kocas ölmü kadna mehri misil, miras ve iddet vardr” eklinde bir hadis rivayet edilince u cevab vermitir: “Baldrna bevleden bir bedevinin rivayetini alp, Allah’n kitabn ve Rasulünün sünnetini terkedemeyiz.”(19) Hz. Ali’nin tavrlarndan çkan sonuç, Kur’an’n önüne herhangi bir eyi geçirmenin doru olmaddr.
 
2- Nüzul ortam ve vaka-vahiy ilikisine ait bilgiden faydalanma: Hz. Peygamberin evinde ve velayetinde yetien Hz. Ali, doal olarak Kur’an’n nüzul süresini en iyi takip edenlerdendir. Bu takibi sonunda mükemmel bir nüzul bilgisine sahip olmu ve ayetleri anlamada, yorumlamada ve hüküm çkarmada bu bilgisinden yararlanmtr. Kur’an ayetlerinin ini yeri ve zaman konusunda sahabeden, sadece iki kii çok iddialdr. Birisi Hz. Ali, dieri Hz. Abdullah b. Mes’ud’dur. Bu iddiasn, yani; ayetlerin ini sebebi bilgisini en iyi bilenlerden olduunu O, u sözüyle ilan etmitir: “Allah’a yemin olsun ki Kur’an’dan inen her ayetin niçin indiini, nerede ve kim hakknda geldiini biliyorum. üphesiz Rabbim bana (temiz) bir kalp, salam bir akl ve açk bir lisan balamtr.”(20) Konuyu biraz daha açm, “Ayetlerin gece mi, gündüz mü, dada m, ovada m indiini bilirim.” demitir.(21) Kur’an’ anlamada önemli bir alt yapy oluturan nüzul sebebi ve vaka-vahiy bilgisi, Hz. Ali’nin de içinde bulunduu bir grup sahabide çok öne çkmtr. Bu insanlar gerek içtihatlarnda, gerekse Rasulullah’tan duyduklarnda çou zaman nüzul sebebi bilgisinden faydalanmlardr.(22)  Bu açklamalar gösteriyor ki, Hz. Ali Kur’an’ yorumlamada ve anlamada nüzul sebebini çok ciddiye alm ve bu bilgilerini güncelletirmek suretiyle, hayata yaanabilir eyler olarak sunmutur.
 
3- Sorarak örenme: Sorarak örenme, önemli bir öretim metodu olarak bugün de güncelliini korumaktadr. Hadis külliyatndaki Hz. Peygamberin soru sormay yasaklad ve sahabenin fazla soru sormad eklindeki haberler bizce yanl anlalmtr. Zira ayn hadis külliyat, sorulara verilen cevaplarla doludur. Olsa olsa bu yasak, anlamsz ve lüzumsuz sorularla ilgili olabilir.(23) Seviyeli ve sözün corafyasna uygun sorular Hz. Peygamber cevaplandrmtr. Zaman zaman sahabesini soru sormaya tevik etmitir. Rasulullah’n bu teviklerini bilen Hz. Ali öyle bir olayla karlatn anlatr: “Müslümanlardan birisine uradm ve gördüm ki adam mürik olarak ölen babas için istifarda / Allah’tan babasnn balanmas talebinde bulunuyor. Peygamber’e geldim ve bu durumu haber verdim. Bunun üzerine u ayet indirildi:(24) “مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ” “Akraba bile olsalar, cehennem halk olduklar belli olduktan sonra (Allah’a) ortak koanlar için mafiret dilemek ne Peygamberin, ne de inananlarn yapaca bir i deildir.”(25) Hz. Ali’yi böyle bir konuda soru sormaya iten sebep, Müslümanlarla mürikler arasndaki velâyet ayrl (26) ve Kur’an’da, inanmayanlara istifar edilmesini yasaklayan baz ayetlerin varldr.(27) Kendisinin soramad baz sorular da arkadalarna sordurmak suretiyle Hz. Peygamber’den gerekli cevaplar örenmitir. Meziden sonra nasl bir temizlik ve yol tutulmasnn gereklerini Mikdat b. Esved’e sordurarak bilgilenmesini ikmal etmitir.(28)
 
4- Kur’an’ hayata katma: Kur’an’n, sahabenin hayatnda meydana gelen olaylara müdahale ve onlar mutlak doruya yönlendirme çerçevesinde nazil olduu bir gerçektir. Tarih içerisinde konumasna ramen, evrensel mesajlar tayan Kur’an, kyamete kadar, inandm diyen insanlar için en temel kaynaktr. Ondan gerei gibi istifade edebilmek ve samimiyetle yaanabilir hale getirebilmek için önce iman etmek gerekir. man olmadan hayata katmann bir deeri olmad gibi, inanp hayata katmamann da bir anlam yoktur. Kur’an’ hayata katmay Hz. Ali öyle açklamtr: “nsanlardan öyleleri var ki onlara iman verilmi fakat Kur’an verilmemitir. Bazlarna ise Kur’an verilmi fakat iman verilmemitir. Öyleleri de var ki hem iman hem Kur’an verilmitir. Baz insanlar da vardr; onlara ise ne iman ne de Kur’an verilmitir. Sonra da onlara öyle bir misal verdi; imann verilip Kur’an’n verilmedii insan, hurmann benzeridir. Tad güzeldir fakat kokusu yoktur. Kendisine Kur’an’n verilip imann verilmedii kimse ise, reyhan gibidir; kokusu güzeldir, tad ise acdr. mann ve Kur’an’n verildii insan ise narenciye gibidir; kokusu da güzeldir tad da güzeldir. mann ve Kur’an’n verilmedii kii ise Ebû Cehil karpuzu gibidir. Tad acdr, kokusu ise yoktur.”(29) Verilen örnekten anlalan; Kur’an’ iman ederek hayatna katan, fakat Kur’an ilimlerine vakf olmayan insan hurmaya benzetilmitir. Kendisiyle ve yaratanyla bark bir hayat süren birisidir. Bunun bir ilerisi ise, iman ettii Kur’an’ hayatna katan ve Kur’an ilimlerini bilen kiidir; narenciyeye benzetilmitir. Bireysel anlamda güzel olduu gibi ürettikleriyle bakalarn da faydalandrmaktadr. Hz. Ali bu örnei vermek suretiyle Müslümanlar Kur’an’ yaamaya özendirmitir. Oryantalistler gibi bilgiyi yüklenip hayata katmamak tasvip edilen bir yaklam deildir. Hatta Kur’an, yararl bilgiyi hayatna katmayan kimseleri kitap yüklü, merkeplere benzetmitir. (30)
 
5- çtihadî yaklam:  Hz. Ali, fetva veren sahabe grubundadr.(31) Her ne kadar fetva vermekle içtihat etmek ayr eyler olsa da, aralarnda bir yaknln olduu da bir gerçektir. Hemen belirtmekte yarar var, Hz. Ali müçtehit sahabilerin en mehurlarndandr. Kufe ekolünün önderlerindendir.
 
Hz. Ali, çok fetva veren sahabilerden biridir. Irakllar için verdii fetvalar ve hükümler bir mecmua olacak çaptadr.(32) Nitekim, Abdullah b. Mes’ud’da, zamannda Medine’nin en iyi hüküm vereninin Hz. Ali olduunu söylemitir. Ayn kanaati, Hz. Ömer de yinelemitir.(33) Hz. Ali, fetvalarnda ve içtihat usulünde bireysellik yerine kolektif çalmay tavsiye etmitir. Çünkü Hz. Muhammed, u hadisinde olduu gibi aktif bir istiareyi önermi ve Hz. Ali de bu tavsiyelere uymutur. Hadis öyle: “Dedim ki, Ey Allah’n Resulü! Bize bir buyruk geldiinde, onun emir veya yasak olduuna dair bir açklama yoksa ne yapmamz söylersin. Buyurdu ki; ‘Dinde anlay sahibi kimselerle / fakihlerle ve (Allah’a hakkyla) ibadet eden âbidlerle istiare ediniz. Salt reyle (meseleyi) geçitirmeyiniz.’” (34)
 
Hz. Peygamberin bu öütlerine uyan Hz. Ali, kolektif içtihatlarn yapld istiarî meclislerde bulunmutur. Hz. Ömer, zina yapan deli / mecnun bir kadna ölüm cezasn verdiinde, Hz. Ali; “Akl olmayandan sorumluluk kalkmtr.” diyerek, Hz. Ömer’in hükmünü bozmu ve uygulamadan kaldrmtr.(35) Benzeri bir içtihad da Hz. Osman döneminde olmutur. Evliliin altnc aynda çocuk douran bir kadna, ikâyet üzerine müeyyide uygulamak isteyen Hz. Osman’a mani olmu ve u ayeti okumutur: “Biz insana ana-babasna iyilik etmesini tavsiye ettik. Anas onu zahmetle tad ve zahmetle dourdu. (Ana karnnda) tanmas ile sütten kesilmesi otuz ay sürdü...” (36) Arkasndan dier bir ayeti hatrlatmtr: “Onun sütten kesilmesi ise iki yl içinde olmutur.” (37) Hz. Ali, bu iki ayetten, hamileliin asgarî süresinin alt ay olduu sonucunu çkarm ve dolaysyla kadnn doumunun normal olduunu belirtmitir.(38)
 
Ehl-i Kitab’n kestiklerinin yenebileceine ruhsat veren ayete ramen (39) O, Hristiyanlarn kestiinin yenmeyecei eklinde içtihatta bulunmutur. Buna sebep olarak da, kendi dönemindeki Hristiyanlarn hakikatten pay tamadklarn ve onlarda içkiden baka bir eyin kalmad gerçeidir.(40)  Bir ara içki içme, yeni fethedilen yerlerde yaygnlanca Hz. Ömer, nasl bir ceza verilmesini sahabe ile istiare etmitir. Kur’an’dan delil getiren Hz. Ali öyle bir içtihatta bulunmu ve bu görü kabul edilmitir: “Biz içki içene seksen sopa vurulmas kanaatindeyiz. Çünkü o, içince sarho olur, sarho olunca saçma sapan konuur. Saçmalaynca da iftirada bulunur.” Bu cezay Hz. Ömer de kabul etti. (41)
 
Kraatiyle, fkhyla ve üretmi olduu deerlerle Kur’an’a hizmet eden Hz. Ali’nin faziletleri pek çoktur. Sadece anlamaya yönelik faaliyetlerle deil, daha baka çalmalaryla da Kur’an’a hizmet etmitir. Nahiv ilminin esaslar Hz. Ali tarafndan ortaya konulmutur. Hz. Ali, bir kere Kur’an- Kerim’in yanl okunduunu duymu, bunun üzerine nahvin tümel kurallarn açklamak suretiyle buna engel olmak istemi, bu tümel kurallarn izahndan sonra bu ilim kitap haline getirilmitir. (42)
 
Dipnot
* Talim Terbiye Kurulu Bakan Yardmcs
 
[1]. iblî, Asr- Saadet, V, 53-5; slâm Ansiklopedisi, I, 307.
[2]. akir, Dört Halife, s. 351.
[3]. bnKesîr, el-Bidaye, III, 25; Hudarî, Nuru’l-Yakîn, s. 29; iblî, Asr- Saadet, V, 55.
[4]. bnKesîr, el-Bidaye, III, 24.
[5]. Zerkanî, el-Menâhil, II, 18.
[6]. bniSa’d, Tabakât, IV, 154.
[7]. Aliyyu’l-Kârî, Fkh- Ekber erhi, s. 112.
[8]. Salih, slâm Mezhepleri ve Müesseseleri, s. 175.
[9]. Zerkeî, el-Burhan,, I, 296.
[10]. Okiç, Tayyib, Tefsir ve Hadis Usulünün Baz Problemleri, s. 141.
[11]. bni Kayym, ’lâmu’l-Muvakki’în, I, 13.
[12]. bnEbîeybe, Musannef, II, 382.
[13]. Zehebî, et-Tefsir ve’l-Müfessirûn, I, 207.
[14]. 2/Bakara 230.
[15]. Nahhas, Meâni’l-Kur’an, I, 207.
[16]. Filibeli, slâm Tarihi, s. 252.
[17]. Darimî, Mukaddime 29, I. 89.
[18]. 4/Nisa 24.
[19]. evkanî, Muhammed b. Ali b. Muhammed, Neylu’l-EvtarerhuMünteka’l-Ahbar, Beyrut 1989, VII, 359.
[20]. bnSa’d, Tabakât, IV, 154.
[21]. Zerkanî, el-Menâhil, II, 15.
[22]. Emin, Duha’l-slam, II, 138.
[23]. Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadisin Anlalmas ve Yorumlanmasnda Metodoloji Sorunu, T.D.V. Yay., Ankara 2000, II. Bsk, s. 46.
[24]. Nahhas, Meâni’l-Kur’an, III, 259.
[25]. 9/Tevbe 113.
[26]. Bak: 9/Tevbe 23-24.
[27]. Bak: 9/Tevbe 80,84; 63/Münâfikun 6
[28]. Darimi,23, Fedail,8, s 838.
[29]. Dârimi, 23, Fedail 8, s. 838.
[30]. Bak: Cuma 62/5
[31]. Hallaf, slâm Terî Tarihi, s. 23.
[32]. Emin, Duha’l-slam, II, 181.
[33]. bnSa’d, Tabakât, IV, 155-6.
[34]. Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, I, 178.
[35]. Ebû Davud, 32, Hudud 16, no: 4401, IV. 559.
[36]. 46/Ahkaf 15.
[37]. 31/Lokman 14.
[38]. Nahhas, Meâni’l-Kur’an, I, 215.
[39]. 5/Maide 5.
[40]. Taberî, Câmiu’l-Beyan,Iv, 442.
[41]. Malik, 42, Eribe 1, II. 842.
[42]. iblî, Asr- Saadet, V, 121; ayrntl bilgi için bkz. Bakrc, Selami-Demirayak, Kenan, Arap Dili Grameri Tarihi, Erzurum, 2001.
 
Mehmet Sürmeli / Vuslat Dergisi
 

Bu yaz 3137 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

"Rabbinizden balanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. Gerekten benim Rabbim, esirgeyendir, sevendir."

( Hd sresi - 90)

Bir Hadis

Eb Hureyre (r.a) den rivayet edildiine gre,

Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurdu:

Her kim samimi olarak farz ve nafile ibadetleriyle bana yaklaan dostuma dmanlk ederse,
ben de ona kar harp ilan ederim.

Kulumu bana yaklatran eylerin benim katmda en sevimli olan farz kldm ibadetlerdir.

Kulum nafile ibadetleriyle de devaml bana yaklar da
ben de onu severim.

Onu sevdiim vakit; onun iiten kula, gren gz ve tutan eli, yryen aya olurum.

Bana snrsa onu korurum.

(Buhr, Rikk 38)

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanlrsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden ncekilere yklediin gibi ar yk ykleme. Ey Rabbimiz! Bize gcmzn yetmedii eyleri ykleme!

Bakara Suresi- 286

Hikmetli Sz

Dili korumak, altn ve gm korumaktan daha zordur.

Muhammed ibn-i Vasi


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com