Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1031
Toplam 15225607
En Fazla 20355
Ortalama 2606
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

Hz. Peygamber, Cibril hadisi diye bilinen hadis-i erifte Allaha sanki Onu gryormu gibi kulluk et! Her ne kadar sen Onu grmyorsan da O seni gryor! buyurmaktadr. (Buhari, man, 37; Mslim, man, 1; Tirmizi, man, 4.)
30/03/2020
“hsan”, yaplmas gereken eyi yüksek bir bilinçle ve güzel bir ekilde yerine getirmek, bakasna iyilikte bulunmak, Allah’a ibadet ve kulluk, her ii en güzel ekilde, önemine binaen hakkyla ve layk olduu ekliyle ifa etmek anlamlarna gelmektedir. Yaplan bir iin ihsan mertebesine eriebilmesi için kiinin öncelikle, farkndalk sahibi olmas ve onu itina ile en iyi, en uygun ve en güzel ekilde yerine getirmesi gerekmektedir.
 
Hz. Ali’nin “Kiinin deeri, iindeki ihsanyla ölçülür!” (sfahani, Müfredat, 399.) buyurduu nakledilir. Onun bu yaklam bizatihi insann ve amellerinin deerinin, ortaya koyaca anlaml, ölçülü, güzel davranlarla deer kazanacana iarettir. Yine ihsann, amellerdeki ihlas ve murakabe yani Allah’n insanlar görüp gözetmesi anlamna geldii de söylenmitir.
 
Murakabe, denetlemek, gözetlemek, kontrol etmek, devaml olarak gayeyi düünmek, korku, gözaltnda bulundurmak, kendi iç âlemine bakmak, dalp kendinden geçmek (el-Cürcânî, Ta’rifât, s. 236; Râgb el-sfahani, el-Müfredât, s. 201.) manalarna gelmektedir. Tasavvufi literatürde ise; kötülüklerden kalbini korumak için kiinin nefsini kontrol altnda bulundurmas (otokontrol) ve devaml surette kalp ile Allah’a bakmak olarak nitelendirilmekte, “Kulun murakabesi kalbinde ve gönlünde bulunan eylere Allah’n muttali olduunu bilip yakinen kavramasdr. Bu suretle kul kalbini Allah’n zikrinden alkoyan eylere kar murakabe eder.” (Serrâc, el-Lüma’, s. 82.) eklinde de tarif edilmektedir.
 
Kur’an- Kerim’de de murakabeye iaret eden ayet-i kerimeler mevcuttur. Kur’an’n ifadelerine göre, “…üphesiz Allah her eyi gözetleyendir (murakabe edendir).” (Ahzab, 33/52.) nsann sürekli murakabe altnda olduu, “nsan hiçbir söz söylemez ki onun yannda (yaptklarn) gözetleyen (ve kaydeden) hazr bir melek bulunmasn.” (Kaf, 50/18.), “Hâlbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, deerli yazclar vardr. Onlar yapmakta olduklarnz bilirler.” (nfitar, 82/10-12.) eklinde dile getirilmekte, “Allah’n, içlerinde gizlediklerini ve fsltlarn bildiini ve Allah’n gaybleri çok iyi bilen olduunu bilmediler mi?” (Tevbe, 9/78.) ayetiyle de Allah’n kulun gizli açk her eyinden haberdar ve onlar bilen olduu üzerinde durulmaktadr. Bir baka ayette de; “O Allah’n, her eyi gördüünü bilmiyor mu?” (Alak, 96/14.) buyurulmaktadr.
 
Yine Kur’an- Kerim’de “Yaratan bilmez mi? O, en gizli eyleri bilir, (her eyden) hakkyla haberdardr.” (Mülk, 67/14.) “Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olan da.” (Taha, 20/7.) “Hiçbir srrnz gizli kalmaz.” (Hakka, 69/18. ) gibi ayetlerde hep bu ilahi murakabe ve tarassut üzerinde durulmaktadr. “Nerede olsanz, O sizinle beraberdir.” (Hadid, 57/4.), “Göklerdeki ve yerdeki her eyi Allah’n bildiini görmüyor musun?” (Mücadele, 58/7.) gibi birçok ayette ayn ekilde Cenab- Hakk’n murakabesi vurgulanmakta ve her eyden haberdar olan, her zaman ve her yerde yaplanlara ahit ve murakp olan Allah’a samimi bir ekilde kulluk ve ibadet edilmesi gereine iaret edilmektedir.
 
Hz. Peygamber, Cibril hadisi diye bilinen hadis-i erifte “Allah’a sanki O’nu görüyormu gibi kulluk et! Her ne kadar sen O’nu görmüyorsan da O seni görüyor!” buyurmaktadr. (Buhari, man, 37; Müslim, man, 1; Tirmizi, man, 4.) slam düüncesinde önemli bir yeri haiz olan bu hadis-i erif mutasavvflar tarafndan “ihsan” mertebesine ve murakabeye iaret olarak deerlendirilmektedir. (Kueyrî, er-Risâle., s. 189. ) Bu itibarla ihsan tarif eden bu hadisin ilk ksm kulun Allah’ murakabesinden, ikinci ksm, Allah’n kulu murakabesinden bahsetmektedir denilir. Buna göre kulun Hakk’n rzasn gözetmesi, yani kulun Hak için murakabesi ve Hakk’n kulunu denetlemesi ve murakabe etmesi olmak üzere iki tür murakabeden bahsedilmektedir.
 
Kur’an- Kerim ve sünnet-i seniyyedeki bu anlay Hz. Mevlâna da Mesnevi’de u ifadelerle dile getirmektedir: “Cenab- Hak görüü her an seni uyarc olsun diye, kendisine ‘Basîr/Gören’ dedi. Çirkin ve kötü sözlerden dudaklarn kapatasn diye, kendisine ‘Semî’/iten’ dedi. Korkasn da fesat çkarmayasn, bozgunculua ait eyler düünmeyesin diye, Allah kendisine ‘Alîm/Bilen’ dedi.” (Mevlâna Celaleddin Rumi, Mesnevi, c. IV, b. 215-217.)
Murakabe tasavvuf ehli tarafndan bu ikili tasnif dnda bir baka deerlendirmeye göre üç ksmda ele alnmaktadr ki, (Serrâc, a.g.e., s. 82-83.) bunlarn birincisi, Allah’n insann iç dünyasna muttali olduunu idrak ederek gönle sahip çkmak eklindeki müptedilerin murakabesidir. kincisi, kulun Hakk’n dnda her eyden fâni olarak Hakk’ Hak ile murakabe etmesidir ki bu da adap, efal ve ahlak itibaryla Allah Resulü’ne tabi olanlarn, mutavasstlarn murakabesi olarak kabul edilmektedir. Üçüncüsü ise murakabe ile gönüllerini Allah’a balayan has kullarn murakabesidir. “Sübhân’n huzurunda gönüllerinizi koruyun ki sonra gönüllerinizden geçen kötü düüncelerden dolay utanmayasnz. Çünkü O; halis sütün içindeki siyah kl gibi bütün gizli eyleri, düünceleri, her eyi görür.” (Mesnevi, I, 252-253 (b. 3144-45).) diyen Mevlâna bu mertebeye iaret etmektedir.
 
hsan, kiinin kulluk ve ibadet görevlerini yerine getirirken Allah’n kendisini gördüü, davranlarn gözetledii bilincinde olmasdr. Bu mertebeye eren ve ihsan bilincine sahip olanlar, “Allah, her an beni görmektedir, her yaptm bilmektedir, benim kalbimden geçenlerden dahi haberdardr.” duygusuna sahip olacaktr. Baz insanlar sorumlu olduklar eyleri sadece sorumluluktan kurtulmak için yapar. Gerçek ihsana ulaanlar, muhsinler ise her türlü harekât ve davranlarn, Allah’n kendilerini görüp murakabe ettiinin farknda olarak ihlas ve samimiyetle yerine getirirler.
 
Binaenaleyh “ihsan” insana düüncede derinlik, incelik ve hassasiyet duygusu kazandrr. Onu saflatrp arndrr ve her an Cenab- Hakk’n huzurunda olma duygusu ile kemâle erdirir. Bütün amellerin, ihlas ve samimiyetle en iyi ekilde yerine getirilmesini salar. Öyle ki ihlas ve ihsan arasnda önemli bir balant da ortaya çkar. “hlas kul ile Allah arasnda öyle bir srdr ki; melek onu bilmez ki sevap yazsn; eytan ona muttali olamaz ki ifsat etsin; nefis onu fark edemez ki kendisine meylettirsin!” diyen Cüneyd-i Badadi de bu hakikate iaret etmekte, kulluun en güzel kvam olan bu mertebenin Allah ile kul arasnda hususi bir ilikiye delalet ettiini dile getirmektedir.
 
Kur’an- Kerim’de ihsan ile hareket edenlere “muhsin” denilmekte ve bunlarn güzel hasletlerinden sitayile bahsedilmektedir. “yiliin (ihsann) karl, yalnz iyiliktir (ihsandr).” (Rahman, 55/60. ) hsan, sadece Allah’n huzurunda, kulluk ve ibadetlerde deil ayn zamanda beerî ilikilerde ve bütün varlklar karsnda geçerli olan ahlaki bir davran ve erdemdir. Resulüllah (s.a.s.); ‘nsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparz, zulmederlerse biz de zulmederiz.’ diyen zayf karakterli kimseler olmayn. Bilakis, iyilik yaptklarnda insanlara iyilikle karlk vermeyi, kötülük yaptklarnda ise onlara zulmetmemeyi alkanlk hâline getirin.” (Tirmizi, Birr, 63.) buyurmutur. Binaenaleyh insanlarn muaeret esaslar çerçevesindeki davranlarnn ihsan boyutuna ulaabilmesi için amaç ve gayenin sadece Allah rzas olmas gerekir. Bu itibarla herkesin hayr, er yaptnn karln görecei anlayyla insann kendisini sürekli kontrol ve murakabe ile muhafaza etmesi ve karlnda hidayet ve dorulukla Allah katnda hüsn-i muamele ve hüsn-i kabule mazhariyeti temin etmesi, daima dikkat edilmesi gereken bir husustur.
 
Çünkü “Allah her ite ihsan (güzel davranmay) emretmitir!” Bu hadis-i eriften de anlalaca üzere nebevî bir iarete ittibaen her eyde ihsan üzere hareket etmek gerekir. Niyetlerimizde, vakitlerimizde ve hâllerimizde ihsan üzere olmay gözetmek durumundayz. Mesela niyetlerde ihsan üzere olmak niyeti halis klmak, ihlasl bir gönülden samimi niyetlere kap aralamay; vakitlerimizde olan ihsan her vakitte huzur-i ilahide olmak bilinci ile müahede üzere olmay; ahval ve davranlarmzda olan ihsan ise içinde bulunduumuz hâlin eri ahkâmn gözetmek, ona riayet etmek ve onun sadece Allah’n bir lütuf ve ihsan olduunu bilmektir.
 
Neticede ihsan, gerek kulluk ve ibadetlerin ve gerekse bütün davranlarn Allah rzas gözetilerek, ihlas ve samimiyetle, karlk beklemeksizin, en güzel ekliyle ifas demektir. nsann yaratcs ve kâinatla bütünlemesi ve üst düzey bir varlk bilinci ile hareket etmesi, Allah, kâinat ve insan arasndaki ilikiyi doru okuyup deerlendirmesidir. Bütün amel ve fiillerimizin anlaml olmas ve bir deer tamasnn, fert ve cemiyet için faydal olmasnn yolu da budur. Çünkü Cenab- Hakk’a kul olmak yaratl gayesini idrak etmi bir kimse için en yüce mertebedir. Hz. Mevlâna bu hakikati ne güzel ifade eder: “Kul oldum ben! Sadece senin kulun oldum! Kulluk vazifemi hakkyla ifa edemediim için mahcubiyetimden bam önüme edim. Bir köle azat edilince sevinir, mutlu olur. Ben ise sana kul oldum diye seviniyorum!”
 
Kulluun en güzel kvam olarak balklandrdmz “ihsan” kavram çerçevesinde Kur’an- Kerim ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’in örnek ahlak ve anlayn, selef-i salihinin bu husustaki anlay ve yaklamlarn satrlara döktüümüz bu ifadelerimizi Mevlevi Esrar Dede’nin u aheser dizeleriyle itmam edelim:
“Matlubunu canan edene ak olsun!
Her zerrede seyran edene ak olsun!
Maksut olan bildiine ermektir,
mann ihsan edene ak olsun!”
 
 
Prof. Dr. Safi ARPAGU
 

Bu yaz 1662 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

4 Sevvl 1445 |  13.04.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

nanan kullarma syle, namaz dosdoru klsnlar, hibir alveri ve dostluun bulunmad bir gn gelmeden nce kendilerine rzk olarak verdiimiz eylerden Allah yolunda gizlice ve aktan harcasnlar.( brhim sresi - 31)

Bir Hadis

Hz. Ebu Hureyre (radyallahuanh) anlatyor:

"Resulullah (aleyhissaltu vesselm)'dan

atee insanlar en ok atan eyin ne olduu soruldu:
"Az ve ferc!" buyurdular.
En ziyade neyin insanlar cennete soktuundan sordular:
"Allah'a takva ve gzel ahlak!" buyurdular."

Tirmiz, Birr 62

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

(Rabbim) Arkadan gelecekler iinde iyilikle anlmay bana nasip eyle!

uar Suresi-84

Hikmetli Sz

stiare etmek, pimanla kar kaledir.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com