Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 9901
Toplam 15599597
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

NSAN ONURU VE

ALLAH’A KULLUK

Yaratlmlar arasnda yaratl ve misyon farkndal ve onuruna sahip olan insan, yalnz Allaha ve Ondan gelenlere inanmak ve kulluunun manevi hazzna ermek, nefsini terbiye etmek, rza ve hakikate ermek yolunda ihlasl mcadele etmek suretiyle insanlk onurunu talandrabilir.
02/10/2017

slam inancna göre varlk alannda insan, yaratl ekli, gayesi ve misyonu itibaryla mükemmeli ve en güzeli temsil etmektedir. Yaratc Kudret’in ifadesiyle ilahî tekliflere muhatap ve her ey kendisi için yaratlm olan mükerrem varlk insann yaratl gayesi, Allah’n (c.c.) varlk ve kudretinin delillerini görme, anlama temeline dayal yalnz O’na yönelik ve O’nun rzas için yaplan ubudiyettir. Bu bilinçle insan, Yaratc Kudret karsnda: “Sen Hâlksn, ben mahlukum.” diyerek yeryüzünde yalnz O’na kul olma, yalnz O’na teslim olma ve yalnz O’ndan yardm isteme üstünlüüne, Allah ve rzas dndaki eylerden uzaklap özgür olma bahtiyarlna erecektir. nsan, ancak bu hâliyle Allah adna tasarruf etme yükümlülüü tayan, akl ve idrakiyle doru düünerek hayatn anlamlandran, hayatndan lezzet alan, en erefli (onurlu) ve en saygn varlktr.

Yaratlmlar arasnda yaratl ve misyon farkndal ve onuruna sahip olan insan, yalnz Allah’a ve O’ndan gelenlere inanmak ve kulluunun manevi hazzna ermek, nefsini terbiye etmek, rza ve hakikate ermek yolunda ihlasl mücadele etmek suretiyle insanlk onurunu taçlandrabilir. Tabii ki böyle bir durum,  iman eri hakiki ve bilinçli bir mümin için eriilebilecek mevkilerin en yüksei,  onursal gayretlerin de en güzeli olur.  Allah’a kul olma yolunda mücadele veren insandan sadr olan böyle bir gayret, netice itibaryla onu hem Allah katnda yükseltir, hem de insanlar arasnda kendisinden beklenen insanca ve medenice yaamaya muvaffak eder. 

Yüce Allah’n, ilahî hitabna muhatap ald insan,  Kur’an- Kerim’de “insan”, “ins” ve “ünâs” ekillerinde 89 ayette geçmektedir. (Abdülbâki, Muhammed Fuâd, el-Mu’cemü’l-müfehres li-elfâz’l-Kur’âni’l-Kerîm, Çar Yaynlar, stanbul, ts., s. 93-94.) Konunun dier anahtar kelimesi “ubudiyyet” (kulluk) kelimesi de, “abd” kökünden kul, köle ve hür insan anlamlarnda olup Kur’an- Kerim’de “abd”, “âbid” ve “bâd” ekillerinde 131 ayette isim olarak; 133 ayette de mazi, müzari, emir ve nehiy ekillerinde fiil olarak; toplam 264 yerde zikredilmektedir.

Kelimenin kökünü tekil eden “ibadet” ve “ubudiyyet” kavramlarnda; kulluk etmek, boyun emek ve itaat etmek anlamlar mevcuttur. Bunlardan maksat, Allah’n emirlerini yerine getirmek ve yasaklarndan kaçnmaktr. nsanlarn ve cinlerin yeâne yaradl amac da ibadet ve Allah’a kulluktur. (Zariyat, 51/56; Fecr, 89/28-29.) Kulluk, bu dünyada yalnz Allah’a kar yaplyorsa “abd” kavram hür insan anlatmakta; Allah’tan bakasna kar yaplyorsa köle insan anlatmaktadr.

Ubudiyetin kökü olan “abd” kavram Kur’an’da mümin ve itaatli, asi tüm insanlar için kullanlmasnn yannda peygamberler ve özellikle âlemlerin Efendisi Hz. Muhammed için de kullanlmtr. (sra, 17/1; Neml, 27/59; Fürkan, 25/1; Fatr, 35/32; Necm, 53/10.) Ayrca slam’a ilk giri kelimeleri olan tevhidin ve ehadetin iki esasndan biri de Rasulüllah’n (s.a.s.) kulluk vasfdr. Söz konusu kavram, deiik kiiler için kullanlsa da, bunun özellikle Allah’n emirlerine sayg ile itaat eden, boyun een ve onun sevgisini kazanan iman eri mümin kimseler için bir vasf olduunu anlamaktayz. Nitekim baz slam âlimleri kulluu öyle tanmlamaktadr: “Allah ve Rasulünün emirlerini, Allah ve Rasulü emrettii için, Allah ve Rasulünün emrettii biçimde münakaasz, mukabelesiz ve itirazsz yerine getirmedir.” Zira varlklar içinde mükerrem ve onurlu varlk olan insann mükellefiyeti kulluktur. Bunun aksine Yaratc kudrete itaatten kaçnma, büyüklük taslama ve bunun sonucunda ilahî huzurdan “racîm”, “mez’ûm” ve “medhûr” olarak (Allah’n rahmetinden kovulmu ve yerilmi olarak) aalanm olmak lanetlenmi varlk olan blis’in vasfdr. Kur’an’da; “Ey Rabbim! Öyleyse bana insanlarn diriltilecekleri zamana kadar mühlet ver.” diyen blis’in kovulma ve aalanma sebebi, Yüce Allah’ inkâr etmesi veya O’na iman etmemesi deil ubudiyetin zdd olan itaatsizlik etmesi ve tevazu göstermemesi, Allah kendisine emrettii halde Hz. Âdem’e secde etmemesi yani Yaratc Kudret’in emrine tezellül edip boyun ememesi, O’na kar bakaldrmas ve büyüklük taslayarak kâfirlerden (nankörlerden) olmasdr. (A’raf, 7/11, 13, 18.)

nsan ve kullukla ilgili birçok ayette insann yaratl biçimi ve gayesi ve onun bütün yönleri hakknda (ftri güzellikleri ve çirkinlikleriyle ilgili) bizzat insann kendisine bilgi verilmektedir. Dier bir ifadeyle, insann her yönüyle ilgili bilim dallar konular ana hatlaryla Kur’an’da yer almaktadr. Bir realite olarak Kur’an, insan ahsen-i takvim üzere (maddi ve manevi bütün güzellie sahip) yaratlm; psikolojik ve sosyal bir varlk olarak görmektedir. En güzel biçimde yaratt, düzgün yapl ve endaml kld insana Yüce Allah, kendi ruhundan üfleyerek onu yüceltmi ve secde edilmeye deer hâle getirmitir. Yalnz Allah’a kul olmak, O’nun emirlerini yerine getirmek üzere yaratlm olduu için de Yaratc Kudret tarafndan bütün kâinat onun emrine musahhar klnmtr. Allah’a kul olma ve tüm eyay kullanabilme donanm ve yetisindeki insan, O’nun adna yeryüzünde yetkili, eyalar üzerinde yönetim, tasarruf ve hâkimiyeti elinde bulundurma (halife) olma mükerremliine (onur, eref ve üstünlüüne) de mazhar olmutur. Yüce Allah’n insan kendi eliyle yaratp onu tesviye etmesi, ona kendi ruhundan üflemesi ve yeryüzünde kendine halife seçmesi onun ahsen-i takvim kapsamndaki güzelliklerindendir. Ancak insan bu güzelliini koruyamad takdirde aalarn en aasna indirilme durumundadr. Maddi güzelliini kaybeden bir insann yalnz bu sebeple cehenneme girmesi (esfel-i safilinden olmas) mümkün olmadna göre, ayetteki ahsen-i takvim ifadesi daha çok insann manevi ve ahlaki güzelliine delâlet etmektedir. Kukusuz insan onurlu ve üstün klan, mükerremlie eritiren ey de insanî özellikleri, ksacas olumlu yanlar, akl ve iradesidir.  

Hilkati ve gayesindeki bu güzellikleri nedeniyle esasen “insan”, sözlükte; izzet, eref, kuvvet, üstünlük, haysiyet, öz sayg, izzet-i nefis ve itibar anlamlarna gelen ve konunun anahtar kelimesi olan “onur” kavramyla da özde görülmektedir. (Râgb, el-Müfredât,  s.332333; Türkçe Sözlük, II, 1111, 1380, Türk Dil Kurumu; Mehmet Doan, Büyük Türkçe Sözlük, s. 556, 868.)

Hiç kukusuz insan onurlu klan, ödüllendirip yükseklere çkaran ya da cezalandrp aalarn en aasna indiren eyler, insani özellikleri, akl ve iradesi; ksaca olumlu ve olumsuz nitelikleri ve yönleridir. Ancak genelde sayg, eref ve üstünlük anlamlarna gelen “onur” kavramnn insana nispetle iki yönü bulunmaktadr. Onlardan biri insann kendisine kar duyduu sayg, dieri de bakalarnn gösterdii saygnn dayand kiisel deerdir. (Türkçe Sözlük, II, 1111, 1380; Doan, age. s. 556, 868.)

Kur’an’da vurgulanan “yi bilin ki sizin Allah yannda en deerli olannz, O’ndan en çok korkannzdr…” (Hucurat, 49/13.) ifadesiyle Allah yannda en kerim (en üstün) insan, Allah’tan korkan deruni kontrol sahibi, halk içinde Hâk ile beraber olarak Allah’n emir ve yasaklarna riayetle nefsini tehlikelerden koruyan ve terbiye eden “takva” sahibi kimsedir. Bu durumda,  onun onur ve erefi, bir kul olarak günde 40 defa “Yalnz sana kulluk eder ve yalnz senden yardm dileriz.” (Fatiha, 1/5.) ayetinin temasna uygun ekilde “Allah’m sen Hâliksn, ben mahlukum; yegâne güç ve kuvvet sahibi olarak itaat edilmeye layk olan ancak sensin; ben ise acizim.” diyerek ve kulluun hazzna ererek yalnz O’na, Yaratc Kudret’e secde etmesidir. Onu ya kâmil ve üstün, ya da aki ve adi insan yapabilecek olan unsur ise ftratnda mevcut olan sfatlarn terbiye edip etmemesidir. 

Allah yannda hakiki ve onurlu kimse, sadece Allah’a kul olan onur ve erefi O’nun emir ve yasaklarna riayette arayan kimsedir. Çünkü o, yalnz mutlak kudret sahibi bir olan Allah’a boyun emekte, ancak O’na ibadet etmekte ve O’ndan yardm istemektedir. Nitekim rahmet Peygamberi de Allah’tan kul olmay dilemekte; dinin esas olan ehadet kelimesinde “abd” vasf “rasullük” vasfndan önde gelmektedir.

 

Doç. Dr. Abdullah YILDIZ / Diyanet Aylk Dergi

 

Bu yaz 2807 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Onda ebedi kalcdrlar. phesiz Allah, byk mkafaat katnda olandr.

( Tevbe sresi - 22)

Bir Hadis

Ebu Hureyre radyallahu anh anlatyor:

"Reslullah (aleyhissaltu vesselm) buyurdular ki:

"Cenazede abuk olun. Eer slih biri ise, kendisine iyilik yapm olursunuz. Byle biri deilse, belay bir an nce srtnzdan atm olursunuz."


Buhar, Cenaiz 52; Mslim, Cenaiz 51; Ebu Dvud, Ceniz 50; Tirmiz, Ceniz 30; Nes, Ceniz 44

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

dl ve ceza gnnn tek hkimi. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnz
senden yardm dileriz.

Ftiha Suresi 4-5

Hikmetli Sz

Ham dnceleri ancak akl piirir.

(Firdevs)

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com