Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 814
Toplam 15946706
En Fazla 25928
Ortalama 2682
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

DUANIZ OLMASA

Rabb 'iniz (yle) buyurur: Bana dua edin, duanz kabul edeyim. Bana kulluk etmeye tenezzl etmeyenler, mutlaka aalanm olarak cehenneme gireceklerdir. [1]
24/03/2016
Her eyi yaratan Allah olduundan bütün yaratklarda O'na doru bir yöneli vardr. [2] Yaratlm varlklarn en üstünü ve deerlisi de insandr. [3] Allah insan yaratp onu kendi varln­dan haberdar etmitir. Bu da insann özü itibari ile Allah' ta­nma ve O'na inanma yetenei ile donatldn gösterir. [4] Ayr­ca Kur’an'da, insana Allah' Rab olarak tanma özelliinin ve­rildiinden söz edilir. [5] Bu özelliinden dolay insan, Rabb'inden uzak kalamaz ve O'na her zaman ihtiyaç duyar.
 
nsan, bu ihtiyacn ancak Allah'a kulluk ederek karlayabi­lir. Çünkü onun yaratl gayesi ve esas görevi Allah'a kulluk­tur. [6] Kulluk faaliyetlerinin en önemlilerinden biri de duadr. Dua kelimesi, sözlükte "çarmak, istemek, yalvarmak ve yar­dm talep etmek" gibi anlamlara gelir. [7] Bu kelime, "büyükten küçüe, aadan yukarya vaki olan talep ve niyaz" anlamnda bir isim olmutur. Bunun için, "insann Allah'n yücelii kar­snda aczini itiraf etmesine, sevgi ve tazimle O'nun lütuf ve ih­sann istemesine veya bu amaçla icra edilen ibadet ekline" dua denir.
 
Dua, insann halini Allah'a arz etmesi, O'na niyazda bulun­mas, Rabb'ine doru yönelip O'nunla diyalog kurmasdr. Dua, insann kibirlenme ve istinadan vazgeçip Allah'n mutlak kudretini, adaletini ve merhametini kavramasndan doan bir boyun emedir. O, insann kendi ihmallerini kmal eden bir ikbal kap­s deildir. Kur’an'daki dua örneklerinin büyük bir bölümünün, dünyevi nimet ve menfaatlerden ziyade balanma, hidayet ve Allah yolunda yardm isteme niteliinde olmas [8], deinilen ger­çei desteklemektedir. u halde insan, kendi sorumluluunu bütünüyle yerine getirdikten sonra karsna çkabilecek engel­lerin almas hususunda Allah'tan yardm isteyebilir. Kiinin duay, bir sihir teknii gibi alglamamas ve uygulamamas ge­rekir.
 
Kur’an'da, insann çaresizlik içinde ve zor artlarda duaya bavurmas üzerinde srarla durulur. Dini yöneliin belirgin ve­ya zayf hale geldii durumlar açklanrken ayn zamanda bu yöneliin, insan tabiatnda ftri ve genel bir motif olarak bulun­duu ortaya konulur. Ayetlerin beyanna göre insan bir tehlike ve skntya düerse, bütün samimiyetiyle Allah'a yönelir; bk­madan usanmadan dua edip iyilik ve baar ister. Fakat kendisi­ni emniyet içinde ve baarl gördüü durumlarda dua istei za­yflar, kendi güç ve yeteneine güvenip Allah'tan yüz çevirir. [9] Buradan öyle bir sonuca varlabilir. Din duygusu zayflad zaman insan hayatnda olumsuz gelimeler görülebilir. Bunu önlemek için insan uurunda dini inanç ve duygunun mümkün olduu kadar canl ve etkili bir halde bulunmas gerekir. Bu da dua ve ibadetle salanr. Bu yüzden Kur’an'da insanlarn Al­lah'a dua etmeleri istenmi ve bu dua O'na kulluk etme belirtisi olarak kabui edilmitir. [10] u halde dua ve ibadette amaçlanan ey, insan uurunda Allah inancnn canl ve devaml kalmasn salamaktr.
 
Dua ederken baz ekli ve ahlaki artlara uyulmas gerekir. Bunlardan en önemlisi, dua eden kimsenin Allah'a huu içinde yalvarmas, ayn zamanda edepli, istekli ve ümitli olmasdr. [11] Ayrca insan, duay duyarl bir kalple yapmal, isteini sade ve kesin bir dille belirtmeli, Allah'tan beden ve ruh sal, dünya ve ahiret mutluluu istemeli, bir de duann kabulü için acele etmemelidir. Dua sözcükleri mümkün olduunca ayet ve hadislerden seçilmelidir. Özellikle örnek dua metni mahiyetindeki baz sure ve ayetler [12], dua olarak okunabilir. Bunlarn banda da kulun taleplerini ve en içten dileklerini benzersiz bir üslupla di­le getiren Fatiha suresi gelir. Bu özelliinden dolay anlan sure, bütün Müslümanlarn en çok okuduklar dua metni haline gel­mitir. Ayrca Hz. Peygamberin dua ederken en çok: 
 
“Ey Rabb'imiz! Bize bu dünyada iyilik ver, ahirette de; bizi atein azabndan koru.” [13] anlamndaki ayeti okuduu ve Müslümanlara da bu ayeti okumalarn tavsiye ettii belirtilir. [14] Peygamber uy­gulamas ve tavsiyesi nedeniyle Fatiha suresi gibi bu ayet de, bütün Müslümanlarn namazda ve namaz dnda her vesileyle okuduklar dua ayetleri arasnda yer almtr.
 
Kur’an'da yer alan dua ayetleri ile Hz. Peygamberin ayn ma­hiyetteki hadisleri, hem Allah ve peygamber sözü olmalar hem de manalarnn zengin ve kapsaml oluu nedeniyle Asr- saa­detten itibaren Müslümanlar tarafndan büyük ilgi görmü ve bu ilgi me'sur dualarn derlendii bir çok kitabn telif edilmesine yol açmtr. [15]
 
Dua konusunun daha iyi anlalmas için, onun gerçek ma­hiyetinin ve önemli vasflarnn açklanmas arttr. Kur’an'da dua edene Allah'n karlk verecei bildirilir. [16] Bunun için prensip olarak duann fayda verdiine inanmak gerekir. Ancak buradan Allah her isteneni yerine getirir eklinde bir sonuç ç­karlmamaldr. Çünkü Allah, sünnetullaha (varlk ve olua egemen kld ilkelere) ters dümeyen dualar kabul eder. O'nun kendi yasalarna aykr davranmas beklenemez. Bunun için, kimden gelirse gelsin Allah, kendi yasalarna ters düen taleple­ri reddeder. [17]
 
slam ölçülerine uyan gerçek bir duann iki önemli vasf vardr. Bunlardan biri teebbüs dieri de tevekküldür. Duann deerinin olmas ve hedefini bulmas için, önce gayretin kuldan gelmesi gerekir. Zira insandan istenen, ilahi düzenin gerekleri içinde elinden geleni yapmasdr. nsann kendi güç ve kapasi­tesi orannda sebeplere sarlp iin gereini yerine getirmesi, o sebeplerin Yaratcsna kar fiili bir duadr. Teebbüs dedii­miz de budur. Kim yaparsa yapsn böyle bir dua çou kez kar­lksz kalmaz. Demek ki Allah'n kainatta koymu olduu dü­zenin gereklerine göre davranmak, bir tür fiilî dua olmaktadr. Bu ayn zamanda Allah'n rahmet kapsn çalmaktr. Fakat ce­vap O'na aittir.
 
Arzu edilen eyi elde etmek için teebbüs gerekli olmakla birlikte tek bana yeterli deildir. Bir de iin tevekkül boyutu vardr. Teebbüsün son snrna gelince tevekkül alanna girilir. Bu yüzden teebbüsten sonra güven içinde Allah'a iltica etmeye tevekkül denir. te dua, bu iki esas kendinde toplayan bir iba­dettir. O, maddi hayat için gerekli olan teebbüsle manevi hayat için gerekli olan iman ve tevekkülü dengeli biçimde yürütme ilemidir. Bunun için teebbüs ve tevekkül, slam'da duann iki yönü ve birbirinden ayrlmaz bütünüdür.
 
Çamzda Bat âlemi teebbüse arlk verdii için maddi alanda büyük bir ilerleme salad ve tekniin zirvesine ulat. Ancak tevekkül yönünü ihmal ettiinden bu üstünlük insanla gerçek bir mutluluk getiremedi. Dou alemi de tevekkülü yanl yorumlayarak teebbüsü ve gayreti gevetti, sonunda Bat'nn uydusu haline geldi.
 
Sonuç olarak dua, insann Allah'tan bir ey istemesi, O'nu anmas ve yardma çarmasdr. O hamd, ükür, zikir, tebih, istiane ve istiaze gibi eylemleri kapsayan dini duygu ve yöneli­in ifadesi, kulluk makamlarnn da en önemlisidir. Bu yüzden Kur’an'da insann, ancak Allah'a olan yönelii ile deer kazana­ca belirtilmi, “Duanz olmasa Rabb'iniz size ne diye deer versin.” [18] denilmitir. Öyleyse insan, Allah'a yönelmeli, daima O'nun ilgi ve rahmetini çekecek bir bavuru içinde olmaldr.
 
Tabii ki dua kadar onun makbul olmas da önemlidir. Bunun için Hz. Peygamber: "Allah'm! Ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olmayacak duadan sana snrm." [19] diyerek Rabb'ine yalvarmtr.
 
“Ey Rabb'imiz, bu duam kabul buyur: Hesabn görülecei Gün, beni, anam-babam ve bütün müminleri bala.” [20]
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
[1] Mü'min: 40/60
 
[2] Bkz. Enam: 6/102; sra: 17/44; Ra'd: 13/13 vb.
 
[3] Bkz. Tin: 95/4
 
[4] Bkz. Rum: 30/30
 
[5] Bkz- A'raf: 7/72-173
 
[6] Bkz. Bakara: 2/21; Zariyat: 51/56
 
[7] Bkz. bn Manzur, Lisanu’l Arab IX. 257-262
 
[8] Bkz. Fatiha: 1/5-7; A'raf: 7/155-156: Hud: 11/47; Mü'min: 40/7-9 vb.
 
[9] Bkz. Yunus: 10/12; sra: 17/11,67; Lokman: 31/31: Fussilet: 41/49-51 vb.
 
[10] Bkz. Mü'min: 40/60
 
[11] Bkz. A'raf: 7/55-56, 205-206 vb.
 
[12] Bkz. Bakara: 2/285-286; Al-i mran: 3/8-9, 16; 53,191-194; brahim: 14/35-41; Taha: 20/25-35 vb.
 
[13] Bakara: 2/201
 
[14] Bkz. Buhari. Da'avât, 55; Müslim, Zikir, 23
 
[15] Bkz. Türkiye Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi, IX, 537-538
 
[16] Bkz. Bakara: 2/186 vb.
 
[17] Bkz. Hud: 11/45-47, 74-76 vb.
 
[18] Furkan: 25/77 324
 
[19] Bkz, Tirmizi Da'avât. 69
 
[20] brahim: 14/40-41 Fahrettin Yldz, Kur’an Aydnlnda Hayat Doru Yaamak, aret Yaynlar: 321-325.
 
 
Fahrettin Yldz
 

Bu yaz 3188 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

18 Muharrem 1446 |  25.07.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Eer kreder ve imn ederseniz, Allah size niye azp etsin ki?

Allah krn karln verendir, hakkyla bilendir.
( Nis suresi - 147)

Bir Hadis

Hz. Peygamber (sav) yle buyurdu:

Allahm! Sen affedicisin, Kermsin, aff seversin, beni affet.

(Tirmiz, Deavt, 84)

Bir Dua

Allahm! Bana kendi sevgini ve senin yannda sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.

(Tirmiz, Deavt, 73)

Hikmetli Sz

ki ey ahmakla dallet eder: Hi bir sebep yokken glmek; sormadan haber vermek.

Malik bin Dinar


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com