Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1021
Toplam 15225597
En Fazla 20355
Ortalama 2606
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

Hz. Peygamber bir insan, bir kul olmakla birlikte onu dierlerinden ayran, kendisine verilen misyon ve bu misyonun kazandrd manevi ahsiyettir.
09/04/2014
Rasulullah’n peygamberlik misyonu ferdî ve manevî hayatn olduu kadar maddî ve sosyal hayatn da mükemmellik ölçüsünü ortaya koymay, her iki alanda da insanlara klavuzluk yapmay kapsamaktadr. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in görevi sadece kendisine verilen vahyi tebli etmekten ibaret olmayp tebli ettii dine insanlar davet etmek, dinin esaslarn açklayp bizzat yaamak, gönderildii toplumu bu dorultuda yönetip yönlendirmek ve yeni bir toplum modeli oluturarak sosyal bir dönüümü salamak da risalet görevinin bir parçasyd. Bu sebeple Rasulullah bizzat dini yaayarak insanlara bunun nasl mümkün olduunu göstermi, inananlar da her konuda ona uymak ve kendisini örnek almakla sorumlu tutulmulardr. Hz. Peygamber’in insanlk tarihinde siyasî, hukukî, ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya koyduu deerleri bilfiil uygulamay baard bilinen tek peygamber ve lider olmas da bu beerî klavuzluk ve önderlik misyonunun bir gereidir.
 
Hz. Peygamber bir insan, bir kul olmakla birlikte onu dierlerinden ayran, kendisine verilen misyon ve bu misyonun kazandrd manevi ahsiyettir. Kur’ân- Kerim bir taraftan Hz. Peygamber’in beerî tabiatna vurgu yaparken dier taraftan da onun dier insanlar arasndaki özel statü ve otoritesini kesin ekilde belirtir. Allah’n kendisine itaatle birlikte ona itaati de emretmesi ve eer inanyorlarsa anlamazlk konularn hükme balamak için Allah’a ve elçisine götürmelerini emretmesi (Âl-i mrân 3/32, 132; en-Nisâ 4/59; el-Enfâl 8/1), onun manevî önderlii yannda bir yönetici olarak otoritesini kabulün de imann bir gerei olduunu ve bu iki itaatin esasta birbirine bal bulunduunu gösterir.
 
 Müslümanlarn ayr bir toplum oluturduklar Medine döneminde tebli ve irad görevi yannda Hz. Peygamber, ayn zamanda bu toplumu idare eden bir yönetici kimlii sergiledi. Onun peygamberlik görevi tamamen fikrî ve ruhî öütle snrl olmayp bir slâm toplumu (ümmet) kurma amacna bal olarak sosyal, politik ve askerî faaliyetleri de kapsadndan Medine döneminde inen âyetler sadece dinî alanda deil sosyal, siyasal, ekonomik ve askerî alanlarda da süratli bir kurumlamann gerçeklemesine, dinamik bir toplumsal yapnn olumasna zemin hazrlamtr. Bu dönemde Hz. Peygamber’in yönetiminde ahid olunan gelimelerle Arap yarmadasndaki siyasî yap çeyrek asr içinde deimi, birçou göçebe ve yar göçebe kabileler halinde yaayan Araplar onun sayesinde ilk defa birleip bir millet haline gelmilerdir. slâm öncesi Arap toplumunda hakim dinî ve sosyal kavram ve kurumlara kar büyük bir mücadele veren Rasulullah Medine’de ferdî ahlak ve sosyal adalet bakmndan bir çürüme içinde bulunan toplumda yeni ahlakî ve sosyal bir düzen kurmaya çalt. Kabilevî dümanlklar, sosyal adaletsizlik ve eitsizlikleri ortadan kaldrd; doutan var kabul edilen üstünlük kavramn ykt, toplum fertlerini birbirinden ayran yapma engelleri kaldrd. Kardelik, karlkl dayanma ve sevgi esasna dayanan bir toplum meydana getirdi.  Kz çocuklarnn öldürülmesini ve kadnlara kötü muamele yaplmasn önledi. Boucu bir itaat kural altnda ezilen kadn erkekle hayat ortak bir ekilde paylaan, karlkl hak ve sorumluluklara sahip bir seviyeye yükseltti. Aile hukuku alannda (evlenme, boanma, miras) kadnla ilgili getirilen hükümler, kadnlar bamsz varlklar gibi görmeyen eski anlaylar ykt. O günkü uluslararas artlar çerçevesinde bir devletin tek tarafl kararyla kaldrlmas mümkün olmayan köleliin tedricî bir ekilde ortadan kalkmas için gerekli tedbirleri ald. Öyle ki ksa bir süre sonra azad edilmi köleler (mevâlî) ilim, sanat ve dier alanlarda efendilerinin önüne geçer hale geldiler.
 
Allah Resûlü’nün bu baars temelde ilahî teyide dayanmakla birlikte onun bir yönetici olarak sahip bulunduu ahsî meziyetlerden de ayr düünülemez. Aksi takdirde sosyal hayattaki klavuzluk rolünü anlamada ve izahta zorlukla karlalr. Bu çerçevede güçlü ve salkl bir vücut yaps, derin bir anlay ve kavray kabiliyeti, salam bir hafza, etkili hitabet, ihlas, sabr, cesaret, hilim, cömertlik, haya, iyi geçinme, efkat ve merhamet, vefa, tevazu, adalet, emanet, iffet, doruluk gibi üstün vasflar yannda bir lider olarak sahip olduu siyâsî bilgelik, sezgi ve basirete iaret etmek gerekir. Onun, Allah’n yardmndan asla ayr düünmedii ve ahsna pay çkarmad büyük baarsnn ipuçlarn veren baz uygulamalar zikretmek ilginç olacaktr. Rasulullah’n görev verdii kimseler hakkndaki ölçüsü liyakat ve ferdî ehliyet idi. Baka konularda bilgi ve yetenek sahibi olsa da bir iin üstesinden gelemeyeceine inand kimseyi  göreve getirmemitir. Mehur sahabi Ebû Zer el-Gfârî’nin bu yöndeki bir talebini, görevin sorumluluunu tayamayacan belirterek kabul etmemiti, amcas Abbas’n bu yöndeki bir isteini de geri çevirmiti. Bu bakmdan ashab bir görevi bizzat istemekten sakndrm ve bir ie talip olanlara da görevi tevdi etmeyeceini ifade etmiti. Yönetimde kabile üstünlüü, soyluluk, zenginlik veya snf deil inanç ve deerleri esas alm, herkese kabiliyet ve gayreti çerçevesinde kendisini gerçekletirebilecei frsat eitlii tanmt. Bu sebeple ehil olan genç sahabileri önemli görevlere getirdii görülür. Amr b. Hazm Necran’a vali tayin edildiinde ya on yedi idi. Mekke’nin fethi srasnda müslüman olan Attâb b. Esîd’i bu ehre ilk vali tayin ettiinde yirmi yalarnda, hatta daha küçük olduu kaydedilir. Hz. Ali’yi Yemen’e kad olarak gönderdiinde, o daha genç yata olduunu ve hususta tecrübesi bulunmadn söylemi, Rasulullah kendisine dua ederek ve baz tavsiyelerde bulunarak baarl olacan bildirmiti.  Hz. Peygamber’in vefat arefesinde gönderecei ve içinde büyük sahabilerin de bulunduu orduya kumandan tayin ettii Üsâme b. Zeyd’in yann o srada yirmi olduu kaydedilir. Hicretin 8. ylnda Yemen’e yönetici, kad ve vergi tahsildar olarak gönderilen Muâz b. Cebel 23 yandayd. Ehil olmayan kiilerin göreve getirilmesini kyamet alameti olarak görmesi yannda1“Kim bir topluluk içinde Allah’n daha çok raz olduu biri olduu halde dier birisini göreve getirirse Allah’a, resulüne ve mü’minlere ihanet etmi demektir”; “Kim müslümanlarn bir iini üstlenip de kendisine duyduu sevgi sebebiyle birini onlarn bana getirirse Allah’n laneti onun üzerine olsun; (bu günahna kar) Allah ondan ne bir tevbe ne bir fidye kabul eder” mealindeki hadisler Rasulullah’n bu konudaki hassasiyetinin bir göstergesidir.           
 
Yönetimde vazgeçmedii prensiplerden biri de danma idi. Bata önemli kararlar olmak üzere birçok ite ashabn ileri gelenlerine danp görülerini alr, Uhud savanda olduu gibi bazan kendi kanaatine uymasa bile istiare sonucu oluan karar uygulard. Hz. Ebubekir ile Ömer’in kendi vezirleri (yardmc, danman) olduunu belirten Rasulullah, iyi niyetle, hayr ve sevap umarak görevini yerine getirmek isteyen yöneticiye Allah’n iyi yardmc ve danman (vezir) nasip edeceini, kötü niyetli yöneticiler için ise aksi durumun söz konusu olacan haber vermitir.2               
 
Rasulullah’n yönetici ile yönetilenlerin arasndaki engelleri kaldrmak hususunda da çok hassast. “Kim insanlarn bir iini üstlenir de zayf ve güçsüzlerle arasna engeller koyarsa kyamet günü de Allah onun önüne engel çkarr”; “Kim müslümanlarn iini üstlenir de sonra yoksullara, hakszla urayanlara ve ihtiyaç sahiplerine kapsn kapatrsa Allah da onun ihtiyacna kar rahmet kaplarn kapatr” ve “htiyacn ulatramayan kimsenin ihtiyacn bana ulatrn. Kim ihtiyacn ulatramayan kimsenin ihtiyacn bir sultana ulatrrsa, Allah kyamet günü onun iki ayan sabit klar” mealindeki hadisler bu konudaki uygulamalarna iaret eder.  Bu amaçla halkn arasna girer, çar ve pazar dolar, ikâyetleri dinler ve gerektiinde olan bitenlere müdahale ederdi. Bir ile görevlendirdii kimselere “müjdeleyin, nefret ettirmeyin; kolaylatrn, zorlatrmayn” tavsiyesinde bulunurdu.
 
Hz. Peygamber’in ferdî ve sosyal hayatta olduu gibi dier toplumlara yönelik d siyasetindeki hareket tarz da onun peygamberlik misyonundan ayr düünülemez. Onun, kendisine ve inananlara en büyük hakszl yapan ve sonunda yurtlarndan eden Mekkelileri çembere almak için eskiden beri Kurey’in etrafnda dönüp dolaan kabileleri ittifak antlamalaryla kendisine balamay ve kuzeye giden kervan yollarn kontrol etmeyi öngörmesi, kendi zaman için de ileri bir adm saylan büyük bir diplomatik maharetti. Mümkün olduu kadar çok sayda müttefik edinmek, kabile içi veya kabileler aras ihtilaflardan faydalanmak Rasulullah’n izledii d siyasetin önemli bir parçasyd. Bu ekilde Kurey’in iktisadî yönden zayflatlarak direncinin krlmas, Medine’yi tehdit etmesinin engellenmesi ve ona kar mümkün oldukça kan dökülmeden üstünlük salanmas amaçlanmt.
 
Hz. Peygamber’in dümann aknlna ve ashabn muhalefetine ramen üstün bir ön seziyle imzalad Hudeybiye antlamas gerek fedakarlk ve temkin bakmndan, gerek gelecee yönelik amacn gizlemek bakmndan örnek bir ders tekil eder.  Bu antlamayla Kurey onu siyasî anlamda tand gibi müslümanlarn Kabe ve hac konusundaki iddialarn da kabul etmiti. Ayrca, ekli kendi yaptklarndan farkl da olsa müslümanlarn bir yl sonra eda ettikleri umre ibadeti de slâm’n kendilerine yabanc bir din olmad ve Mekke’nin dinî önemi konusunda bir tehlike tekil etmedii yolunda Mekeliler üzerinde müsbet bir etki brakmt. Yine bu sayede Hz. Peygamber Mekkeliler’in önünde askerî gücünü ve belki daha da önemli olarak deimeyen ahlakî ve manevî nüfuzunu gösterme frsatn elde etmiti. Bu antlamayla salanan bar ortamnda insanlar slâm’ daha yakndan tanma frsat bulmu ve bunu takip eden iki yl içinde müslüman olanlarn says önceki yirmi ylda gerçekleenden daha çok olmutu. Hz. Peygamber’in Mekke’ye kar dümanlk beslemediini de açkça ortaya koyan bu teebbüs ona gerek stratejik hareket gerek askerî taktik bakmndan üstünlük salamt. Ayrca Kurey’ten çekinen baz kabileler müslümanlarla antlama yapma imkan bulduu gibi Kurey’le yahudiler ve dier mürik kabileler arasndaki ittifak da etkisiz klnmt. Bu gelimeler karsnda Mekke’nin önde gelenleri de ehrin statüsünün korunmas için artk slâm ümmetine dahil olmaktan baka yol kalmadn hisseder olmulard. Müfessirlerin çounluu Hudeybiye Antlamas’ndan sonra Medine’ye dönülürken nazil olan Fetih Sûresi’nde Rasulullah’a nasip klnd belirtilen “feth-i mübin” den (apaçk fetih, büyük fetih) maksadn bu antlama olduu görüündedir.
 
Mekke’nin fethi ve sonrasndaki iltihaklarla Arap yarmadas tamamen slâm hakimiyetine geçip buradan kaynaklanan tehditler bertaraf edildiyse de Arabistan dndaki devletlerden gelen tehditler onlara kar da tedbir almay gerektirdi. Tebük seferi (9/631) bu amaçla düzenlenmitir. Bizans Devleti, Sasanilere kar baar elde ederken Suriye, Filistin ve Msr monofizitlerine kar uygulad bask sebebiyle bu bölgelerdeki nüfuzunu gittikçe kaybediyordu. Böyle bir ortamda Bizans’n snr olan Tebük’e yaplan seferde Bizans ordusuyla karlalmadysa da bölgedeki Eyle hristiyanlar ile Cerbâ, Ezruh ve Maknâ yahudi topluluklar ile Hicaz-Suriye kervan yolu üzerinde hristiyan Arap kabilelerinin oturduu önemli bir mevki olan Dûmetülcendel itaat altna alnd. Böylece Bizans’n nüfuz alanna giriin devaml olaca ortaya konuldu. Tebük seferi bal bana büyük bir stratejik harekat olup müslümanlarn büyük cesaret ve direncini göstermekle kalmam, snrlarn fiilî veya potansiyel dümanlardan koruma hususundaki güçlü irade ve azimlerini de ortaya koymutur. Ayrca dta Bizans ve Arap yarmadas çevresindeki dier devletlere, Medine’de kendi halknn güvenliini salayacak güç ve iradeye sahip bir yönetim bulunduunu, içeride ise kabile reislerine ülke içi güvenlii ve bar ihlal edecek davranlardan saknmalarn ihtar etmitir.
 
Allah Resulü’nün diplomatik maharetine bir örnek de Mekke fethi srasndaki tavrdr. Rasulullah Kabe’ye snanlar yannda ehrin o zamanki en nüfuzlu lideri olan Ebû Süfyân’n evine snanlarn da güven içinde olacaklarn ilanla hem onu onurlandrm hem halk arasnda müsbet bir etkinin uyanmasn salamtr. Fetih srasnda ensarn sancan tayan Sa’d b. Ubâde’nin bugün artk sava günü ve haramlarn helal klnd gün, Allah’n Mekke’nin ban önüne edii gün olduunu söyleyerek ehrin yamalanacan ima ettii haberinin kendisine ulamas üzerine Rasulullah bu günün balama günü olduunu ve Allah’n Mekke’yi asl bugün yücelteceini belirterek onu derhal görevden alp yine büyük bir siyasî bilgelikle yerine olu Kays’ tayin etmi, müslümanlara en büyük dümanl sergileyen Kurey’i büyük bir alicenaplkla tamamen affedip ehirdeki psikolojik havay bir anda deitirmi ve halkn hemen tamam o gün ve ertesi gün slâmiyet’i kabul etmitir.
 
Hz. Peygamber, Mekke’nin fethinden sonra orada kalmayp Medine’ye dönmekle hem en zor dönemde kendisine yardm eden ensara kar vefa göstermi hem de slâm devletine merkez olan bu ehirde kalarak ümmetin birliini koruma yönünde siyasî bir basiret sergilemiti. Ensar’n Mekke fethedildikten sonra Rasulullah’n kendi memleketinde kalacandan büyük bir endie duymas üzerine onlar toplayan Hz. Peygamber, “Asla! Adm (n anlam) ne olacak o zaman? Ben Muhammed’im, Allah’n kulu ve elçisiyim. Ben Allah’a ve size hicret ettim; hayatm da sizinle ölümüm de sizinledir”3 diyerek kendilerini terk etmesinin vefaszlk olacana ve “hamd” kökünden türeyen adyla çelieceine iaret etmiti.
 
Askerlik ve sava üzerine yazan müelliflerin baarl bir sava stratejisi için gerekli gördükleri organizasyon, moral, sürpriz, hücuma dayal aksiyon, güvenlik, hareketlilik, sürat, gücün tasarruflu kullanlmas, tek kumanda,  bölge corafyasnn askerî amaçlar için etkin kullanm gibi temel prensiplerin Hz. Peygamber tarafndan büyük bir beceri ve baaryla uyguland görülmektedir. Her eyden önce Kur'ân’da da ifade edildii üzere (et-Tevbe 9/13) dümanlaryla ilk olarak savaa balayan o olmamtr. Tebliine dümanca kar konulmas üzerine kendisi ve ballarn korumaya ve davetini kabul edecek kimselerin bask altnda kalmasn önlemeye çalm, bütün sava stratejisini askerî operasyonlara olabilecek en asgarî düzeyde bavurmak ve can kaybn en az seviyede tutmak amacna dayandrmt.
 
Hz. Peygamber her savata uygulad stratejiyle dümana sürpriz yapt, ayn taktikleri savalarnda iki kez hemen hiç kullanmad. Düman sk sk onun kuvvetlerini kaps önünde görüp ard. Büyük harekâtlarndan altsnda, küçüklerin dokuzunda düman tamamen sürprizlerle karlat. Düman hazrlksz yakalamadaki baars o derece hayret vericidir ki askerî seferlerinin ancak üçte biri kadarnda sava meydana gelmitir. Gönderdii seriyyelerin de 32’sinde düman tamamen sürprizle karlap direnemedi; karmaa içinde ya kaçt veya teslim oldu. Yalnz dokuzunda küçük çapl çatmalar, Mute’de ise sava meydana geldi.
 
Hz. Peygamber operasyonlarn büyük bir gizlilik içinde tuttu ve fiilen sava alanna varncaya dek niyetinin düman tarafndan bilinmesine imkan vermedi. Bunun için karmak ve bazan da aksi yol ve istikametlere yöneldi. Gerçek hedeflerinin düman tarafndan, hatta gerçekleinceye kadar kendi emrindekiler tarafndan bile bilinmemesine, düman yanl hedeflere yönlendirmeye büyük özen gösterdi.
 
Yukarda iaret edildii üzere Hz. Peygamber’in sava stratejisinde insan ve mal kaybn asgaride tutmak önemli bir amaçt. Bu sebeple her harekatta silahl çatma olmamas için özel tedbirler alr, anlamazln sava yapmadan halli için bütün gayretini gösterirdi. Ancak mecbur kalnca savar ve askerlerine savaa karmayanlar öldürmemelerini emrederdi. Bütün Arap yarmadasnda slâm hakimiyetinin saland on yl içinde Hz. Peygamber’in katld dokuz savata müslümanlarn kayb rivayet farkllklarna göre en fazla 147,  dümann kayb ise 288 olarak gösterilmektedir.  Seriyyelerde ise müslümanlarn 119, dümann 473 kayp verdii kaydedilir. Böylece her iki tarafn toplam kayb en fazla 1000 civarnda bir rakama ulamaktadr.
 
 Prof. Dr. Ahmet Özel
 
Dipnot
* Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Öretim Üyesi
1- Buhârî, “lim”, 2
2- Buhârî, “Ahkâm”, 42; Ebû Davud, “mâre”, 4; Nesâî, “Bey’a”, 33
3- Müslim, “Cihâd”, 84-86; el-Müsned, II, 538
 

Bu yaz 3387 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

4 Sevvl 1445 |  13.04.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Biz bir eyin olmasn istediimiz zaman szmz sadece, ona, "ol" dememizdir. O da hemen oluverir.


( Nahl Suresi - 40)

Bir Hadis

ie (r.a.) yle dedi:

Hz. Peygamber (s.a.v.)

Sa elini temizlik ve yemek iin,

Sol elini de tuvalette taharet ve benzeri iler iin kullanrd.

Eb Dvd, Tahret 18

Bir Dua

Allahn gazabndan, kullarnn errinden, eytanlarn vesveselerinden ve (onlarn)
bana uramalarndan, Allahn tam kelimelerine snrm.

(Eb Dvd, Tb, 19)

Hikmetli Sz

Ayn dili konuan deil ayn duygular paylaanlar anlaabilir.

(Mevlana)

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com