Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1766
Toplam 15387679
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

Mazlum Kim, Zalim Kim?
01/02/2016
Zalim ile mazlum hayatn her alannda beraber zulmü ortaya koyduu ve her eyin birbirine kart bu dünyada, birileri mutlaka hakk ortaya koymaldr. Rabbimiz mü’minleri, adaletli  vasat ümmet olmalar gerektiini bildirmektedir. Bu konuda her mü’minin üzerindeki sorumluluun farknda olmas gerekir.
 
Zulüm: bir eyin kendisine ait olan yerin dna koymak, noksan yapmak, snr amak, doru yoldan sapmak, meyletmek, men etmektir. Allah’n tayin etmi olduu snrn dna çkmak zulümdür. Zulüm insanlara yaplan hak gasplar bilinirken, esas olarak zulmün daha büyüü Allah’a yaplr.
 
Kur’an’da Zulüm
 
Zulüm kelimesi Kur’an’da irk, küfür, nifak, günah, insanlara yaplan haksz muamele, noksan yapmak, azap, ikence, insan öldürmek, insanlara eziyet etmek, ilahi iradeye ters düen her türlü inanç, söz, fiil ve davran anlamna kullanlmtr. Yeryüzünde yaplacak en büyük zulüm irktir. Buda âlemlerin Rabbi Allah’a yaplyor. Zulüm, irk, küfür, nifak ve Allah’n emirleri karsnda isyan olarak Allah’a yaplr. nsanlara kar hakszlk yapmak, hrszlk, iftira, öldürme, yaralama, komuluk, akrabalk ilikilerine yerine getirmemek v.b. gibi zulümler yapmak.
 
Allah’a kar vazifelerini yapmayan ve insanlara zulmeden kimsenin netice olarak âhiret noktasnda kendisine zulmetmitir. Bu zulümleri ileyen Allah katnda zâlim vasfn almtr. Haramlarda zulüm haram, imani konularda zulüm irk ve küfrü gerektirir. Allah (c.c.) Kur’an’n 23 yerde insanlara, toplumlara zulmetmediini bildirmitir. Allah (c.c.) kimseye zulmetmez, ahirette azaba urayan kendi eliyle azab kazanmtr.
Allah’n hükmü kabul edilmeyip, yerine baka yasalar getirilirse bu itikadi bir zulümdür. Bu yasalar çkaran, uygulayan, seven, raz olup destekleyen bu irk zulmüne ortaktr ve kendilerine zulmetmilerdir. Bu irk zulmünü firavun ve nemrut gibi nice zalimlerde yapmtr. Allah’tan baka emreden rabler ve itaat edilen ilahlar edinmek Allah’a acziyet isnat etmektir. Allah’ göklere çekip, yeryüzünü insanlara brakma hastal, slam toplumu dâhil yeryüzünün her yerine yaylmtr. Allah’tan bakasn siyasi ve dini alanlarda ar övmek en büyük zulümdür. Hak etmeyenlere bu vasflar vermektir.
 
Rabbimiz öyle buyurmaktadr:
 
“Allah’a iftira ederek yalan uyduran veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zâlim kim olabilir. üphesiz ki o zâlimler kurtulua eremezler.” ( En’am, 6 / 21)
 
Bugün bu ayeti kimse üstüne almasa, Allah’a yalan iftirada bulunmasa, ayetleri yalanlamasa, ya da öyle zannedilse de slam dünyas dâhil, dünya insannn çou Allah’n hükmüne hayatn her alannda tabi olmamakla bunu yapmaktadr. Ehl-i kitab bunu kabul etmezken, onlar takip eden slam dünyas da bu ayetin muhatab olmay kabul etmeyecektir. Allah’a kar yalan uydurmak, Allah’n ayetlerinin yerine baka hükümler oluturup, bunu Müslümanlara slam adna kabul ettirmek, ayetlerdeki kast söylememek, manasn anlatmamak, zamann zâlimlerine yarayacak hale getirmek, sonra Kur’an ve Sünnet bunu emrediyor demek, Allah’n sfatlarnda eksiklik görüp bunu yerdekilerle tamamlamaya kalkmak. Allah’a kar yasa koyucular, töre belirleyiciler, ibadet ekilleri oluturanlar belirlemek, hâkimiyet ( hüküm koyma ) hakkn insanlara vermek, ifa datclar, rzk vericiler ayarlamak, kendilerine snlacak, dua edilecek, yardma çarclar ayarlamak gibi nice eyleri din adna söyleyip amel etmek, Allah’a kar yalan uydurmaktr. Buda Allah’a yaplan zulümdür.
 
Zalimlere Meyletmek
 
badetlerde Allah’a ve Rasulüne itaat ederken, sosyal hayatta tautlara itaat Allah’a iftiradr, zulümdür. Ehl-i kitap gibi Müslümanlarda Kur’an’ sadece ahlak ve ibadet kitab yapp, sosyal hayattan tamamen çkartmlardr. irkle, haramlarla, bid’a ve hurafelerle doldurulmu bir hayat kabullenip, sonra Allah böyle emretti diye yaamak, Allah’a yalan ve iftirada bulunmaktr.
 
Allah (c.c.) öyle buyurmaktadr:
 
“Birde zâlimlere meyletmeyin size ate dokunur. Allah’tan baka yardmclarnzda yoktur. Sonra azabdan kurtulamazsnz.” ( Hud, 11 / 113 )
 
Zâlimin bir vasf da kendileri gibi zâlimlere meyletmeleridir. slam, Allah’a yaplan irk ve insanlara yaplan zulümleri ortadan kaldrr.
 
Bugün dünyay kasp kavuran, sömüren Yahudi ve Hristiyan aliminin yasalarn, ticaretlerini, eitim ve aile ilikilerini, hukuklarn, yeme ve içmelerini, giyim kuam ve ahlaklarn, onlarn Allah’a, kitaba ve peygambere olan baklarn almayn ve destek vermeyin ki zâlimlerden olmam olun.  
 
Kafir ve müriklerin irk ve haram yollarn, bid’a ve hurafelerini almayn ki zalimlerden olmayn. O zâlimlerin amellerini yapmayn, yapanlara destek olmayn, barndrmayn, maddi ve manevi destek olmayn, irk ve haramlar yaymalarna sebep olmayn ki, zâlimlerden olmam olun.
 
nsanlarn çou zulüm yapmasa da, yapanlar destekleyerek bu irk ve haram zulümlerine ortak olurlar. Haramlar merulatrp Allah ile harbe girenler nasl sevilir ve desteklenir? Ve buna da nasl slam denilebilinir. Kur’an’a taban tabana zt olan sistemler nasl desteklenir, övülür, onlardan adâlet beklenir? Rasulullah’n (s.a.s.) hayatnn hangi safhasnda bu yollara destek ve meyil vardr?  Tam tersi Allah (c.c.) Rasulünü bu konuda uyarm, yerine göre tehdit etmitir. Rasulullaha irk ve haram yollarn yaktramayanlar, onu hayatn her alannda örnek almas gerekenler, nasl olur kendilerine bu yollar normal kabul edebiliyorlar. Rasule Allah’n yasalarna uymamas halinde tehdit varsa, sizin bu tehditten kurtulma ansnz yoktur. Bugün slam âleminin dütüü bu perianlk, Kur’an’dan uzaklamann ve hakk ortaya koymamann sonucu, Allah’n onlara bir gazabdr.
 
Bugün Allah’a, kitabna ve Rasulüne inandk demekle beraber, efendim zaman deiti, insanlar daha modern, çada, daha zeki, daha bilgili, artlar deiti, zaman deil, ileride olacak, bunlar eskidenmi diyenler ve bunu yaamlaryla ortaya koyanlar, yeniden ortaya çkt. Kendimize itaat edecek yeni ilahlar belirledik. Hukukçu, eitimci, siyasal ilahlarmz olduu gibi, baz ibadet ekilleri belirleyen ilahlarmz oldu. Her an ulalabilen, gözümüzün gördüü, yaknmzda olan ilahlar belirledik.
 
Kur’an binlerce ayetlerle tarihten bahseder. Fakat doru bir bak ile dün yaplanlarn bugünden, bugün yaplanlarnda dünden bir fark yoktur. Ayn irk zulümlerini ortaya koymulardr. Bu zulümlere kar hakk ortaya koyan peygamberler ve mü’minler olmu ve olmaktadr.
nsanlarn Hakka Ulamasn Engellemek Tautlarn Özelliidir
 
Zâlim olanlar, yollarn takip ettikleri atalar gibi, hak kendilerine hatrlatld zaman ondan yüz çevirirler. Bu zulümde ziyâdeliktir. Bilmeyen cehâletinden zulmeder ve destekler. Bilen için mâzeret olmaz. Hakk hatrlatmamak zulüm, hatrlatana engel olmak ayr bir zulümdür. nsanlarn hakka ulamasna engel olmak, tautlarn bir vasfdr.
 
Genel olarak zulüm, Allah’a acziyet isnat etmektir. Buda irktir. Onun sfatn bir bakasna vermektir. Gerek siyasi, gerekse din adna. Allah’n bildirmedii ve kastetmedii yasalar ve ibadet ekillerini emretmi gibi gösterip, Allah’a iftira etme zulmü. Ayrca zulmü ve zâlimi desteklemekte ayr bir zulümdür. Mallarn, canlarn, zamanlarn, dillerini, güçlerini zâlimlerin ayakta kalmas için harcarlar. Allah’n belirledii yollar hafife alp, haramlar normalmi gibi rahatça ilemek zâlimliktir. Birde haramlar topluma yaymak ve yayacak yasalar çkartp uygulamak ve desteklemek zulümde ziyâdeliktir.
 
Nice zâlimler yaptklarn masum görür, irk ve haram saymaz, hatta dinden gibi, ibadet kastyla ve sevap umuduyla yaparlar. Ayn zulmü dieri yaptnda zâlim diyenler kendi destekledikleri yaptnda adaletli görürler. darecileri zâlim görenler kendilerini bu irk ve haram zulümlerinden beri tutarlar. Bunca destek ve savunmaya ramen. Herkes adaletli ve mâsum ise bu zulümleri yapan kim. Bu bakta ayr bir zulümdür. Bunlarn kalplerinde irk, nifak, yalan, iftira gibi hastalklar vardr. Bu baklar elbette dile ve amellere yansyacaktr. Niyet ne ise amellerde o olacaktr. Ya da ameller niyetlerin göstergesidir.
 
Hayatn her hangi bir alannda, slam hayatn her kademesinde geçerli olmamas için gayret sarf eden, tüm imkânlar kullanan, mü’minleri yurtlarndan eden, her alanda zulmeden, öldürüp hapsedenlerle dostluk kuranlar, onlarn yasalarn benimseyenler zâlimlerdir. Onlar ba tac yapp destekleyenlerde ayn zulme ortaktrlar. Kim her neye vesile olmu ise onu yapan gibidir.
 
Rasulullah (s.a.s.) buyurdu ki:
 
“En faziletli cihad zâlim bir idarecinin karsnda adaleti ( doruyu, hakk ) söylemektir.” ( Tirmizi, Ebu Davut )
 
Zalimin Zulmünü Ortadan Kaldrmak çin Gayret
 
Bugün slam âlemi dâhil yeryüzünde zulüm ve zulmü ortaya koyan zâlimler desteklenir, ba tac yaplrken bu destek ve savunma din adna, ibadet kastyla yaplrken, kim zâlim? kim mazlum? birbirine karm. Ayn zulmü Yahudi ve Hristiyanlar ilerken zâlim, mürik ve taut görülürken, slam adna ve slami kisveyle ilenirken masum ve adaletli görülüyorsa, bu baklarda ciddi sorun var demektir. Laiklik ve demokrasi ad altnda, Allah’a ve insanlara ciddi zulümler yaplrken, bu zulme hem zâlim hem de mazlum görünenler ortak olmulardr. Üzerlerinde oynanan zulmü desteklemekle ortak olmulardr.
 
Zâlimin karsnda hak ve adalet hayata hakim olsun için her alanda ceht ve gayret etmek gerekir. Cihad bir ömür ve hayatn her alannda yaplmas gerekir. Zâlimlerin kendi uydurduklar yasalar sosyal hayata yaymaya çaltklar bir yerde siz, Allah’n yasalarn o hayata hâkim klmak için verdiiniz her bir mücadele cihaddr. Bugün her alanda irk ve haramlar yaylmtr. Önemli olan verdiiniz mücadelenin küçük veya büyük olmasndan ziyade, sizin etkili alanlarnzda vazifenizi yapmanzdr. Allah (c.c.) sizin samimiyetle verdiiniz mücadeleye bakar.
 Zâlim bir idareciye hakk söylemek, o idarecileri savunan, mallaryla, zamanlaryla destekleyenlere karda hakk söylemek o nisbette önemlidir. Çünkü o zâlimleri bunlar ayakta tutarlar. Peygamberler toplumun her kademesine hakk söylemilerdir.
 
Peygamberler Zalimlerle Mücadele Etmilerdir
 
Tarih boyunca tüm peygamberler, müstekbir tautlarn zulümleri karsnda hakk her alanda ortaya koymulardr. Mesele bunlar tarih diye okumamak ve anlatmamaktr. Yoksa örnek alnmas gereken olaylar ve kiiler, sadece insanlarn duygulanmalarna sebep olacaktr. Oysa eskiler hak olan Allah’n emirlerini zâlim olanlarn gündemlerinde sürekli tutmulardr ve bizlere de ayn tavr sergilememiz için bildirilmitir. Onlar Allah’n tek Rab,  lah ve Mâlik oluunu onlara sürekli hatrlatmlardr. Yaaylaryla da onlarn irk yaantlarn ortaya koymular ve bunun sonucunda her türlü sknty yaamlardr. Sonra peygamberlerin yolunu takip eden mü’minler ayn tavr ortaya koymular ve netice olarak ayn zulümler onlarnda bana gelmitir.
 
Nuh (a.s.) dile kolay olan dokuz yüz elli yl, zamann mürik zâlimlerine hakk hatrlatm ve yaantsyla ortaya koymutur. Bunun karsnda kimse yaptn çok göremez.
 
Hz. brahim, nemrut ve melesi karsnda atee atlma pahasna, tek bana hakk ortaya koymutur.
 
Hz. Lut, ahlaksz kavim karsnda hakk hatrlatma ve ahlakyla yaam, zâlimlerin zulümlerinin sonucunda onlar helak oluncaya kadar buna devam etmitir.
 
Musa (a.s.), zulümde zirve olmu firavun ve melesi karsnda hakk ortaya koymutur. Yine H.z sa zâlim idareciler ve Yahudi din tüccarlar karsnda hakk ortaya koymutur. Ve Rasulullah (s.a.s.), atalarnn yolundan zerre geri adm atmayan Mekke mürik zâlimleri karsnda hicret edinceye kadar hakk ortaya koymutur. Dikkat edildiyse her peygamber ya hicret ya da o kavim helak oluncaya kadar hakk haykrma ve yaayarak ortaya koymada geri adm atmamlardr.
 
Yine peygamberlerin yolunu takip edenlerde ayn tavr ortaya koymulardr. Ashab uhdud hakk kavram ve atee atlma pahasna hakta direnmilerdir. Ashab kehf de konumlarn ve yaknlarn terk etme pahasna zâlim idareciler karsnda, hak üzere kalmak için direnmilerdir. Habibin Neccar zâlimler karsnda hakk haykrm ve ehâdete varan tavr ve örneklik ortaya koymutur. Zulmüyle Kur’an’da ismi çokça bahsedilen firavun karsnda, akibetlerini bilme pahasna sihirbazlar, hakk kabul etmi ve hakta sebat etmede direnç göstermilerdir. Hiçbir ilmi altyap olmadan ashab uhdud gibi iman eden sihirbazlarn imanda bu samimiyet ve sebatlar! sa (a.s)’a iman eden havarilerin her eyi göze alarak hakk yaamak ve tebli etmek konusunda sergiledikleri tavrlar. Mekke’de sahabelerin ölüm, ikence ve hicret pahasna ortaya koyduklar söylem ve eylemleri!
 
Zalimler Karsnda Dik Duran Âlimler
 
Ardndan saltanatn zâlim idarecilerine kar dinden taviz vermeyen ve dik duran müctehit ve alim ahsiyetler. mam Azam’n slam devletinde zâlim olan idareci karsndaki ehâdete varan tavr ve yine Ahmet bin Hanbel’in zulüm ve ikence karsndaki hak karsnda sebat. Seyyid Kutub’un, zâlim Msr yönetimi karsnda ehâdete varan, her döneme örnek tavr gibi bilinen ve bilinmeyen nice hak sâdklar. Nerede mam Azam’n slam devletinde srf zâlim diye itaat etmedii tavr, nerede onun yolunda olmakla övünen laiklii ve demokrasiyi anayasa olarak benimsemi, ilmi olanyla, cahiliyle kimlik Müslümanlar. Zâlime zulmü haykrmas gerekenler, destekleriyle o zâlimleri ayakta tutuyorlarsa, meseleyi akledene denilecek fazla söze ihtiyaç yoktur.
 
 Rasulullah (s.a.s.)’n en faziletli cihad olarak bildirdii, zâlim idarecilere kar hakk söyleme ve müjde ii ancak hayatn her alannda Kur’an’a göre hareket eden mü’minlerin hakkdr. Herkes bulunduu konumda hakka direnenlere kar adaleti ayakta tutma gayreti göstermelidir. Her peygamber ve onlarn yolunda olan sadk mü’minler, zâlim idarecilere önce Allah’n emrini yaayarak ve bunda direnç göstererek ortaya koymular. Gerektiinde dil ile adaleti ortaya koymulardr. Geçmiteki örneklerimiz ne ise, bugünde inananlar, Allah’n hükmünü hayattan kaldran mürik ve zâlim olanlara kar, slam’ hayatlarnn her alannda yaayarak ahidliini göstermelidirler. Sonra dil ile de hakk zâlime ve onun samimi destekçilerine hatrlatmak mü’mincedir.
 
Hakk yaamanz ve söylemenizin sonucunda banza sknt gelebileceini bilmeniz ve bunun ecrini Rabbinizden beklemeniz gerekir. Zâlim karsnda hakk yaamak bedel ister, uzun soluklu sabr ve dayankllk ister. Rab ile ve mü’minlerle sk iliki ve dua ister. Sadece söylemle deil, yaayarak âhidlik ister. Hayatlarna Allah’n hükümlerini sokmayan ve bunun yerine demokratik yasalar kabul edenlere kar i hayatnzda, komuluunuzda, akrabalnzda ve siyasi duruunuzda ortaya koyduunuz slami her tavr, hakk ve doruyu bildirmektir. Kimi kalemiyle yazp, çizdikleriyle, kimi konumasyla, sohbetiyle, söylemiyle zâlime ve destekçilerine kar hakk ortaya koymaldr.
 
Sonuç
 
Toplumla iç içe yaarken, inancnzdan taviz vermeden saflar ayrp, onlar slam’a kazanmak noktasnda da bir ksm ilikileri devam ettirmek gerekir. Herkese doruyu duyurmak gerektii gibi, herkesinde bu dini duyma hakk vardr. Onlara itaat etmemek, bütün ilikileri koparmak deildir. Zâlime hakk söylemek önce hak olduu için, hakka kazanlmalar ve dünya ilerinde onlarla iyi geçinilmesi gerektii için ilikiler koparlmaz.
 
irkin ve haramlarn hayatn her alanna yayld bir dünyada, beldede uygulanan ve söylenen her hak, Allah’n dinini tamamen hayata sokmayan zâlimlere kar ortaya konulmu bir tavrdr. Herkes konumuna ve bulunduu ortama göre bu tavr gösterme gayretinde olmaldr. irk, haram zulümlerinin her yere yayld bir yerde, sizin her dik duruunuz birer hak ortaya koyma söylemdir. Elbette geçmite olduu gibi zafer, sebat eden, sabrla hakk ortaya koyanlarn olacaktr.
 
Recep Arslan / VUSLATDERGS
 

Bu yaz 2990 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Allah, yaratmay balatr, sonra onu iade eder, sonra da siz O'na dndrlrsnz.

( Rum sresi - 11)

Bir Hadis

Amr bni uaybn, babas aracl ile dedesinden rivyet ettiine gre;
Hz. Reslullah sallallhu aleyhi ve sellem yle buyurdu.

Kklerimize acmayan, byklerimizin erefini tanmayan bizden deildir.Eb Dvd, Edeb 58; Tirmiz, Birr 15

Bir Dua

Ey Kitab (Kuran) indiren, bulutlar gkyznde gezdiren ve dman saflarn darmadan eden Allahm, u dman perian et ve bizi onlara kar muzaffer kl!


(Buhr, Cihd, 112)

Hikmetli Sz

yiliin art betir: Tez olmal, gizli olmal, gzde bytlmemeli, srekli olmal ve yerini bulmal.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com