Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1684
Toplam 15387597
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 
 
KURBAN
Muayyen bir vakitte, muayyen bir hayvan ibdet maksadyla uslne uygun olarak kesme.
07/09/2015
Sözlükte yaklamak anlamna gelen kurban, Allah'a yaklamay Allah yolunda mallarn feda edilebileceini, Allah'a teslimiyeti ve ükrü ifade eder. hicretin ikinci ylnda meru klnmtr.
 
Kurban kesmenin merûiyeti Kitap, Sünnet ve icmâ- ümmet ile sabittir. Allah Teâlâ'nn Kur'ân- Kerîm'de; "Rabbin için namaz kl ve kurban kes" (Kevser, 108/2), Hz. Peygamber s.a.s)'in de "mkân olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhmza yaklamasn" (bn Mâce, Edâh, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 321) eklindeki ifadeleri konunun önemini ortaya koymaktadr. Bu ve benzeri nasslardan hareket eden Hanefi fukahâs kurban kesmenin vâcip olduu görüündedirler (Serahsî, el-Mebsût, Kahire 1324-31, XII, 8; Kâsânî, Bedâyîu's-Sanâyi', Kahire, 1327-28/1910, V, 61, 62; el-Fetâva'l Hindiyye, Bulak 1310, V, 291).
 
Kurban Allah'a yaklamak maksadyla ve yalnz O'nun rzasn kazanmak için kesilir. Allah'tan bakas adna hayvan kesmek haramdr ve bu yola tevessül edenleri Hz. Peygamber (s.a.s) "Allah'tan bakas nâmna hayvan kesene Allah lânet etsin " (Müslim, Edâhî, 43-45; Nesâî, Dahâyâ, 34; Ahmed b. Hanbel, a.g.e., I, 108, 118, 152, 217, 309, 317) eklindeki ifâdeleriyle uyarmtr.
 
Vücûbiyetinin artlar:
 
Kurban kesecek kimsenin: Müslüman, hür ve yolculuk halinde bulunmayp mukîm olmas, nisab miktar mala sahip olmas (Serahsî, a.g.e., XII, 8; Kâsânî, a.g.e., V, 63; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 292) gerekir. Akll ve bülûa ermi olma art konusunda ihtilâf vardr. mam Azam ve mam Ebû Yûsuf'a göre kurban kesmekle mükellef olmak için akll ve bülûa ermi olmak art yoktur. Zengin olan çocuk veya delinin malndan velîsi kurban keser. mam Muhammed'e göre ise akl ve bülûa ermek arttr. Fetva bu görüe göredir (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 293).
 
Kâfire kurban kesme vacib olmamakla birlikte eyyâm- nahr (Kurban kesme günleri) da müslüman olana veya bülûa ermi olana kurban vacibtir ve kurban kesmesi gerekir (Kâsân, a.g.e., V, 63; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 293).
 
Seferî olanlar kurban kesmekten muaftr. Bundan dolay seferîlii gerektirecek yoldan gelen haclara kurban vücûbiyeti yoktur. Ancak mukîm olan Mekkeliler için bu vücûbiyet dümez. Eyyâm- nahr'da yolculua çkan kii, vakit çkmadan mukîm olursa kurbanla mükelleftir. Eyyâm- nahr'n ilk günlerinde mukîm olduu halde kurban kesmeyen ve son gün sefere çkan kiiden vücûbiyet düer (Kâsânî, a.g.e., V, 63-64; el-Fetâva'l Hindiyye, V, 293).
 
Kurban kesmede nisab, sadaka-i fitrla* mükellef olmaktr. Bu durumdaki müslümana kurban kesmek vaciptir (Kâsânî, V, 64).
 
Nisab eksilten borç, eyyâm- nahrda kurbanln kaybolmas kurbann vücûbiyetini düürmez. Kii vaktin balangcnda fakir, sonunda zenginleirse kurban kesmesi gerekir. Kurban kesmekle mükellef olan ald kurbanl kaybeder ve mal varl nisabn altna düerse eyyâm- nahr'da fakir olduundan yeni bir kurban almaya gerek yoktur. Zengin olduu halde yerine yenisini alp keser ve dierini de bulursa bunu kesmesi gerekmez (Kâsân, V, 62-64).
 
Kurbanlk hayvanlar ve bu hayvanlarda aranan artlar:
 
Kurban edilecek hayvanlar, koyun, keçi, sr, manda ve devedir. Vahi hayvanlardan kurban etmek caiz deildir. Çiftleen hayvanlardan doan yavrunun annesi ehlî ise erkei vahî'de olsa bu yavrudan kurban etmek câizdir. Çünkü hayvanlarda yavru anneye tâbidir. Koyun ve keçinin bir yll kurban edilir. Ancak alt ayn doldurmu olan kuzu annesinden ayrdedilemeyecek kadar gösterili ve semiz ise kurban edilebilir. Olak için bu durum geçerli deildir. Sr ve mandann iki, devenin ise be yanda olan kurban edilir (Serahsî, a.g.e., XII, 9-10; Kâsânî, a.g.e., V, 69-71; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 297). Koyun ve keçi bir kii adna kurban edilebilir. Sr ve deveye ise birden yediye kadar kiiler ortak olabilir. Ancak ortaklardan her biri müslüman olmal ve kurban niyetiyle ortakla girmi bulunmaldrlar. Et yeme maksadyla ortaklk kurulursa veya birisi et yeme maksadyla ortaklkta bulunursa hiç birisinin kurban yerine gelmi olmaz. Sr veya deveyi kurban etmek üzere ortaklk kuranlardan her birinin vacip olan kurban niyyetleri art deildir. Ortaklardan bazs vacip olan kurban, bazlar nafile, bazlar keffâret kurban, ceza kurban, Hacc- temettü veya Hacc- kran kurban, akîka kurban gibi deiik niyetlerle oraklkta bulunabilirler. Kurban kesildikten sonra et, tart ile eit ekilde paylalmaldr (Kâsânî, a.g.e., V, 71-72; Damad, Mecmau'l-Enhur, stanbul 1328, II, 521).
 
Yaradltan boynuzsuz, burma, yenini yiyebilen delirmi hayvan, çok zayflamam olan uyuz hayvan, yaradltan kulaklar küçük olan hayvan, dilerinin azs dümü veya dileri olmad halde yemini yiyebilen ve otlayabilen hayvanlardan kurban etmek câizdir.
 
Bir veya iki gözü kör, kemiinde ilik kalmayacak kadar zayflam, kesilecei yere gidemeyecek derecede topal, kulak veya kuyruunun yardan fazlas kesilmi veya kopmu, boynuzunun çou krlm, memesi kesilmi, yavrusunu emziremeyen, memesi kurumu veya memelerinden birisi sütten kesilmi olan koyun-keçi ile, ikisi sütten kesilmi sr-deve, dört ayandan biri kesilmi olan hayvan, burnu kesilmi, pislik yiyen hayvanlar etindeki pislik temizleninceye kadar tutulmam ise kurban olmazlar. Bu konuda ulemadan bazlar öyle bir genel kaide koymulardr: "Hayvandan tam olarak, güzelce istifadeye mani olan her kusur kurbana manidir." Kusur bu durumda deilse kurbana mani deildir. Kurbana mani olan bu kusurlar zengin içindir. Zengin, kurban edecei hayvan bu kusurlardan biri bulunduu halde satn alrsa veya satn aldktan sonra bu kusurlardan birisi meydana gelirse bu hayvanlar kurban edilemez. Fakir için ise her hâlükârda kesmek câizdir (Serahsî, a.g.e., XII, 15-18; Kâsânî, a.g.e., V, 75-77; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 297-299; Damad, a.g.e., II, 519-520).
 
Kurbann Vakti:
 
Kurban, eyyâm- nahr (Kurban kesme günleri) denilen Zilhicce aynn onuncu, on birinci ve on ikinci günleri kesilir. Onuncu gün kesmek daha faziletlidir. Zilhiccenin onuncu günü ikinci fecir domadan önce kurban kesmek câiz deildir. kinci fecirden sonra Zilhiccenin on ikinci günü güne batncaya kadar geçen zaman içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak geceleri kesmek mekruhtur. Bayram namaz klnan yerlerde, imam bayram namaznda iken veya teehhüd miktar oturmadan önce kurban kesilmesi caiz deildir, Selâm verdikten sonra ise kurban kesilebilir. Bayram namaz klnmayan yerlerde ikinci fecrin doumundan sonra kurban kesilebilir (Serahsî, a.g.e., XII, 9; Kâsânî, a.g.e., V, 73-75; el-Fetâva'l Hindiyye, V, 295-296; Damad, a.g.e., II, 518).
 
Kurban Nasl Kesilir?
 
Kurban kesmek için bçak önceden bilenip hazrlanr ve hayvann göremeyecei bir yere konulur. Sonra hayvan ayaklar ve yüzü kbleye gelecek ekilde sol tarafna yatrlr. Hayvann sa arka aya serbest kalmak artyla dier ayaklar balanr. Bundan sonra tekbir ve tehlîl getirilir. Arkasndan "Bismillâhi Allâhü ekber" denilerek, hayvann boynuna bçak vurulur. Nefes ve yemek borular ile ahdamar denilen iki ana damar kesilir. Hayvan soumaya braklr, kannn akmas beklenir ve sonra derisi yüzülür. Hayvan elinden gelirse, kurban sahibinin kendisinin kesmesi menduptur. Kendisi kesemezse, bir müslümana kestirir (Mehmed Mevkufâtî, Mevkûfât, (sadeletiren: Ahmed Davudolu), stanbul 1980, II, 331-332).
 
Kurbanlktan Faydalanmak:
 
Kurbanlktan tüylerinin krplmas ve sütünün salmas suretiyle faydalanmak mekruhtur. Eer krplm ise tüyü ve sütlü ise sütü salp tasadduk edilir. Hatta karmasn diye alâmet olmak üzere alman tüyleri bile tasadduk etmek gerekir. Eer kullanlm ise paras tasadduk edilir (Serahs, a.g.e., XII, 14, 15; Kâsânî, a.g.e., V, 78; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 301). Kurban kesildikten sonra derisi satlm ise paras tasadduk edilir. Ancak deriden mest, seccade vb. ekilde istifâde edebilecei gibi eve demirba eya almak üzere satmakta da bir saknca yoktur (Serahs, a.g.e., XII, 14).
 
Kurbann eti konusunda en faziletli tutum üçte birini tasadduk, üçte birini dostlara ikram, üçte birini de evde alkoymaktr (Kâsânî, a.g.e., V, 81; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 300).
 
Kurbanlk yapmak üzere satn alnan bir hayvan satlp yerine baka bir hayvan almak câizdir. Eer paradan arta kalan olursa tasadduk edilir (Serahsî, a.g.e., XII, 13).
 
Kurbanla binmek, onunla yük tamak veya herhangi bir i için ondan istifade etmek mekruhtur. Eer hayvan kullanlr ve deeri noksanlarsa eksilen kymeti tasadduk etmek gerekir. Kiraya verilmi ise kiradan elde edilen para da tasadduk edilir. (Kâsânî, a.g.e, V, 79).
 
Kurbann eti, ya, ba, tüyü, sütü vb.lerinin sat câiz deildir. Eer satlm ise tasadduk etmek gerekir (Kâsanî, a.g.e, V, 81; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 301).
 
Kurbanlk olan hayvan boazlanmadan önce yavrularsa o da annesiyle beraber kesilir. Bu hüküm kendisine kurban vacip olmad halde kurbanl satn alp kendine vacip klan fakir hakkndadr. Çünkü kurban bizzat o hayvana taalluk etmitir ki yavrusu da kendisine tabidir. Eer bu yavru boazlanmayp satlrsa parasn tasadduk etmek gerekir. ayet yavru eyyâm- nahr geçinceye kadar boazlanmaz ve elde tutulursa tasadduk edilir (Serahsî, a.g.e, XII, 14). Zengin, yavruyu eyyâm- nahr'dan önce veya sonra kesebilecei gibi eyyâm- nahr'da diri olarak tasadduk da edebilir. Eer eyyâm- nahr'da satlm olursa kymeti tasadduk edilir. Yavru kesilmez ve satlmaz ise diri olarak tasadduk edilir (Kâsânî, V, 78-79; el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 301).
 
Kurbanda Vekâlet:
 
Bir müslüman kurbann kendisi kesebilecei gibi bir müslümana da kestirebilir. Ancak kendisinin kesmesi daha faziletlidir. Kurban kestirme konusundaki izin bizzat ifâde edilebilecei gibi, izne delâlet eden söz, fiil ve davranlar da izin saylr. Meselâ bir müslüman kurbanlk satn alsa kurban bayram günü hayvan yatrp ayaklarn balasa onun emri olmadan bir bakas gelip hayvan boazlasa bu kurban için yeterlidir. Baka bir hayvan kesmek gerekmez. ki müslüman yanlarak birbirlerinin kurbanlarn kendi adlarna kesmi olsalar vacibi yerine getirmi olurlar ve kestiklerini deimek suretiyle kendi hayvanlarn alrlar (Kâsânî, a.g.e, V, 67-68). Eer böyle bir durumu etler yenildikten sonra farkederlerse helâlleirler. Aralarnda anlamazlk çkarsa birbirlerine kurbanlklarn deerini öderler. Eer eyyâm- nahr geçmi ise bu paralan tasadduk ederler (el-Fetâva'l Hindiyye, V, 302).
 
Kurbanda müstehap olan eyler:
 
Eyyâm- nahr'dan önce kurbanl balamak. Hayvana kurbanlk nian takmak, iaretlendirmek. Kesilecek yere güzellikle, eziyet vermeden götürmek. Yemek borusu, nefes borusu ve iki ahdamarn kesmek ve keserken acele davranmak. Boazlamay enseden deil boazdan yapmak. Kendi kurbann kendisi kesmek, kesemiyorsa müslümana kestirmek. Ehl-i kitab'tan birine kestirmek mekruhtur. Hayvan kbleye kar kesmek. Hayvan kesilirken orada hazr bulunmak. Dua etmek ve besmeleden önce veya sonra:
 
"Allahümme minke ve leke salatî nusukî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbil-Alemine lâ erike lehu ve bizalike Umirtu ve ene mine'l-müslimîn."
 
"Ey Rabbim bu senden ve yine sanadr. Namazm, kulluum, kurbanm, ölümüm ve dirimim ei benzeri olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanm" demek. Dua ile besmeleyi birbirinden ayrmak. Besmeleden önce veya sonra dua etmek, Besmele ile beraber dua etmek mekruhtur. Kurban olacak hayvann imkan ölçüsünde en semizi, en büyüü olmas. Eyyâm- nahr'n ilk günü gündüzleyin kesmek. Kurban bçann çok keskin olmas. Hayvan kesildikten sonra soumaya ve cann iyice çekilmeye braklmas, soumadan ve can çekilmeden önce yüzmek mekruhtur. Kurban sahibinin kurban etinden yemesi. Çünkü bu Allah'n bir ziyafetidir. Etinden bakalarna vermek (Kâsânî, a.g.e, V, 78-81).
 
Kurban Bayramnda kesilmek üzere satn alnm olan hayvan kesilmez ve bayram günleri geçerse, hayvann tasadduk edilmesi gerekir. Bu konuda zengin ve fakir ayn hükme tabidir. Zengin olan kii ise kurbanlk alsn veya almasn kurban kesmedii takdirde kurbann kymetini tasadduk etmesi gerekir. Ertesi yla brakamaz (Mevkufâtî, a.g.e., II, 329).
 
Ölüye kurban keseceini söyleyen bir kimse, kurbann bayram günlerinde kesmesi ona vacib olur.
 
Saffet KÖSE / SLAM ANSKLOPEDS
 

Bu yaz 2908 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

O gn yer, baka bir yere, gkler de baka gklere dntrlr ve insanlar bir ve kahhar olan Allah'n huzuruna karlar.


( brhim sresi - 48)

Bir Hadis

Tabern, Selman (r.a.)tan yle dediini rivayet etmektedir:

Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki:

Mslman gnahlar bann stne kaldrlm olduu halde namaz klar. Her secde ettike bu gnahlar zerinden dklr. Bylelikle namazn bitirince, btn gnahlar da dklm olur.

Tabern, Muceml-Kebir, VI, 307

Bir Dua

Allahm! Harama bulamaktansa, helalinle yetineyim. Beni ltfunla (zengin
klarak) senden bakasna muhta etme.

(Tirmiz, Deavt, 110)

Hikmetli Sz

Sz ila gibdir.
Az faydal ou zararldr.
Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com