Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1724
Toplam 15387637
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

RAMAZAN MEKTEB

Ebu Hreyreden (r.a.) rivayet edildiine gre Rasulllah (s.a.s.) yle buyurdu: "Kim faziletine inanarak ve ihlas ile Allahn rzasn gzeterek ramazan gndzlerini deerlendirirse, gemi gnahlar balanr."
13/06/2017
Açklama
 
Hadis metninde geçen “îmânen” kelimesi, sevabn tasdik ederek, “ihtisaben” ise ihlasla diye açklanr. Bu hadis, ramazan gündüzlerini, u hadis ise gecelerini deerlendirmeyi ifade eder: “Kim faziletine inanarak ve ihlas ile Allah’n rzasn gözeterek ramazan gecelerini deerlendirirse, geçmi günahlar balanr.” (Buhari, Salatü’t-teravih, 1; Müslim, Salatü’l-müsafirin, 173.) u hadis de, ramazann son on gününün tekli gecelerinde aranmas tavsiye edilen Kadir gecesinin önemini öretir: “Kim faziletine inanarak ve karln Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesi’ni deerlendirirse, geçmi günahlar balanr.” (Buhari, man, 25.)
 
Âlimlerin ekseriyetine göre, “geçmi günahlar” ile küçük günahlar kastedilir. 
 
Oruç, koruyucu ve kollayc bir ibadettir
 
Yüce Rabbimiz oruç ibadetinin hikmet ve semeresini açklarken, “Umulur ki takva sahibi olursunuz.” (Bakara, 2/183.) buyurur. Takva sahibi olmak, kulun görev ve sorumluluk bilincine ulamas, kendini günahlardan koruyup kollamas, Allah’a kar gelmekten saknmas, hesap günü yüzünü kzartp zor durumda brakabilecek her türlü tutum ve davrantan kaçnmas demektir. Nitekim hadis ve fkh âlimi Nevevi, “Takva, ahirette mahcup edecek eylerden kaçnmaktr” derken, tefsir âlimi Beyzavi de, “eriat örfünde müttaki, ahirette zarar verecek eylerden kendisini koruyan ve kollayan kimsedir.” diye açklama getirir. 
 
Oruç, sabr ve irade eitimidir
 
Açlk ve susuzluk gibi bedeni arzulara kar direni ve dayanma gücü kazandran oruç, aktif bir sabr eitimidir. “Oruç sabrn yarsdr.” (Tirmizi, Deavat, 86.) buyuran Peygamber Efendimiz (s.a.s.),  müminin bela ve skntya maruz kalmas halinde, öfkesini yutup karlk vermekten saknmas ve sadece “Ben oruçluyum.” sözüyle yetinmesi gerektiini öütler.
 
Ayn zamanda oruç ibadeti, bireysel ve toplumsal hayat disipline eden, nefsin haz ve isteklerinden uzak tutan bir irade eitimidir. Bu hikmetinden dolay oruç, Rasul-i Ekrem tarafndan kalkana benzetilir.
 
Pek çok slam âlimine göre, sradan insanlarn (avam) orucu sadece yeme içme gibi bedeni arzulara ara vermekten ibaret saylrken, dil, kulak, göz ve dier organlarn günahlardan esirgenerek tutulan orucun erdemli insanlarn (havas) orucu olduu görülür. Ruh, gönül ve zihin dünyas seferber edilerek kendini Allah’tan gayri (masivallah) duygu ve düüncelerden arndran kimsenin orucu ise daha yüksek derecede (havassu’l-havas) görülür. üphesiz bu dereceye ulaabilmenin yolu, güçlü bir sabr ve salam bir irade eitiminden geçer.
 
Ramazan Kur’an aydr
 
Yüce Rabbimiz, “Biz o Kur’an’ Kadir Gecesi’nde indirdik.” (Kadir, 97/1.) buyurur. Vahiy melei Cebrail ile Hz. Peygamber, her yl ramazan aynda o zamana kadar inen Kur’an ayetlerini karlkl olarak birbirlerine okumak (mukabele etmek) üzere her gece bir araya gelirdi.   Hz. Peygamber’in ebedî âleme irtihal edecei yl, “arza-i ahire” ad verilen bu son karlatrma (mukabele) iki defa olmutu. Ramazan aylarnda devam ettirilen mukabele gelenei, bu sünnete uymann bir sonucu olarak görülmelidir.
 
Kadir Gecesi’nde inmeye balayan Kur’an’ ramazan aynda batan sona okumak (hatim), yaanmas ve yaatlmas gereken bir gelenektir. Nitekim Nevevi, “Bilesiniz ki, Kur’an okumak en faziletli zikirdir. Fakat beklenen, onu anlayp ibret alarak okumaktr.” der. 
 
Ramazan ay infak mevsimidir
 
nfak, Allah’n rzasna eriebilmek için servetten harcama yapmak, muhtaçlara ayni veya nakdi karlksz yardmda bulunmak demektir. Zekat, ftr sadakas, tasadduk, örenci bursu gibi gönüllü olarak yaplan her türlü hayr ve hasenat, infak kapsamndadr. 
 
Dorusu infak, hayr ve hasenat ruhunu ramazan ay ile snrlamak mümkün deildir. Ancak tarih boyunca bu ay, Allah için daha cömert harcamalarn yapld, yoksullarn hasretle bekledii bir infak mevsimine dönümütür. Nitekim Abdullah b. Abbas (r.a.), oruç aynda son derece neeli olan Rasul-i Ekrem’i öyle tantr: “Rasulüllah (s.a.s.) insanlarn en cömerdi idi. O, ramazan aynda Cebrail ile bulutuunda daha da cömert olurdu. O, ramazann her gecesinde Cebrail ile buluup karlkl olarak Kur’an’ okurdu. Hayr konusunda Rasulüllah (s.a.s.), sürekli esen ve yamur yüklü bulutlar tayan rüzgârdan daha cömerttir.” (Buhari, Bed’ü’l-vahy, 5; Müslim, Fezail, 50.)
 
Ramazan ay rahmet iklimidir
 
 Ramazan ay, kemale erdiren; kendini beenme, kibir ve riyakârlk gibi çirkin huylardan uzaklatrp tevazu ve samimiyet kazandran, düünme ve nefis muhasebesi frsat verip tövbe, istifar, af ve mafirete zemin hazrlayan bir rahmet iklimidir. “Oruç benim içindir, onun karln ben vereceim.” (Buhari, Savm, 2; Müslim, Syam, 30.) hadisi, Allah Teala’nn azami derecede sevap takdir ettii bir ibadet olduunu gösterir. 
 
Bu anlamda oruç, oruçluyu tutar, onu dizginler ve ona haddini bilmeyi öretir. Haddini bilmek kadar irfan olmaz. Ramazan, hzl akan zaman yavalatmak ve stres yükünü hafifletmek için belki bu açdan bir frsat olarak deerlendirilmelidir.
 
Baz emniyet raporlarna göre, ramazan aynda ahlak masasna intikal eden her türlü suç orannda %80-90 düü yaand görülür. Çünkü bu ayda, eytanî güç ve er odaklarnn zarar ve tahribatnn azaldna iaret eden hadisler vardr. 
 
Ramazan itikâf zamandr
 
tikâf, Allah’a yaklamak, taat ve ibadette bulunmak niyetiyle belli bir süre mescitte durmak demektir. Be vakit namaz klnan cami ve mescitlerde yerine getirilen itikâf sünnettir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) her ramazan on gün, dünyaya veda ettii yln ramazannda ise (Cebrail ile Kur’an’ iki defa mukabele ettii gibi iki katna çkarp) yirmi gün itikâfa girmiti. (Buhari, tikâf, 17.)   
 
tikâf niyetiyle cami veya mescitte birkaç saat veya birkaç gün kalmak mümkündür. Ancak özellikle ramazan aynn son on gününde itikâfa girilmesi, Kadir Gecesi’ni de ihya etme frsat vereceinden ayr bir öneme sahiptir. tikâfa giren kimsenin nafile namaz klmas, Kur’an okumas, dua ve istifarda bulunmas, Allah’n kudreti ve nimetleri hakknda tefekküre dalmas, bilhassa hadis ve siyer kitaplarn okuyarak vaktini deerlendirmesi müstehap görülür.
 
Hâsl- kelam, ramazan ay, bireysel ve toplumsal ahlakn inasnda Rahman’n kullarna lütfettii müstesna bir mekteptir. Gönüllere rikkat kazandran bu mektep, tüm zamanlarda insan insann “kurdu” deil, “yurdu” olduu bilincini yerletirir.
 
Bu mektepten mezun olan her Müslüman, elde ettii bilgi ve tecrübeyi, iyilik ve takvay yln dier aylarna tayp yaama kararll göstermelidir. Aksi halde Rasul-i Ekrem’in, “Nice oruç tutan var ki, orucundan kendisine kalan sadece açlk ve susuzluktur. Nice geceleri kalkan var ki, ondan kalan sadece uykusuzluktur!” hadisindeki serzenii göze alnmaldr. Ayrca Hz. Ömer’in, “Öyle bir kiinin namaz ve orucu sizi aldatmasn ki, konutuunda yalan söyler ve kendisine güven duyulduunda hyanet eder.” anlamndaki sözü, temel bir ilke olarak benimsenmelidir.
 
Hadisten örendiklerimiz
 
• Kur’an ay ramazan, bireysel ve toplumsal ahlakn inasnda bir mekteptir.
 
•  Shhat artlarn tayan ramazan orucu, geçmi günahlardan arnma sebebidir.
 
•  Ramazan orucunun kazandrdklar, etkisini bir sonraki ramazana kadar göstermelidir.
 
Prof. Dr. Zekeriya Güler / Diyanet Aylk Dergi
 

Bu yaz 2492 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

te bu, sizin gerek Rabbiniz olan Allah'tr. yleyse haktan sonra sapklktan baka ne var? Peki, nasl hl evriliyorsunuz?( Yunus Suresi - 32)

Bir Hadis

ie (ra),

Hz. Peygamber (sav)in yle buyurduunu rivayet etmektedir:

Gece nafile namaz klma deti olan birine uyku baskn ksa ve namazn klamasa, Allah azze ve celle o namazn sevabn ona yazar; uykusu da kendisine verilmi bir sadaka olur.

Nes, 1784; Eb Davud, 1314; Mlik, Muvatta, 1/117

Bir Dua

Allahm! Senin iznin ve yardmnla sabahladk ve akamladk. Yine senin izin
ve yardmnla yaar ve lrz. Sonunda dn yalnz sanadr.

(Eb Dvd, Edeb, 110)

Hikmetli Sz

Rahat ve huzur on ksm ise, dokuzu susmaktr.Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com