Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1753
Toplam 15387666
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

Tevhit, insanlk tarihinde ilk insan Hz. dem ile balayp son peygamber Muhammed Mustafa (s.a.s.) ile sona eren Allah elilerinin getirdii ilkenin adyd. Her unutulduunda yeni bir eli gnderilmi ve son peygamberle birlikte unutulmamak zere bu ilke zihinlere kaznmtr.
14/06/2016

          Ramazan birlik ve birlikteliktir

          Ramazan, birliin ve bütünlüün canl, scak ve heyecanl yaand ayn addr. Bu ayda birlikte acklr ve birlikte doyulur. Hislerimiz birlikte, hissedilerimiz birliktedir. Yine bu ayda herkesin yüzünde oruç açar, nefesi oruç kokar, sözleri oruç üzerine olur. Gönülden gönüle yol açlr bu ayda. Gözlerde lt, içte derin bir ferahlk doar. Duygular samimi, davranlar hakikidir.

          Çocuk hâlimizi bir hatrlayalm; nasl da cvl cvldk ramazanlarda. Büyüklerimizle sahura kalkar, gözlerimizi ovuturarak anne, baba, dede, nine ve bilumum aile fertleriyle sofraya oturur, birlikteliin getirdii bereket ve itah ile yer, içer kalkardk. Yani birlikte uyur, birlikte uyanrdk. Akam oldu mu annemizin piirdii çörekleri kapar, damlara koar, müezzinin ezan ile birlikte oruçlarmz açardk. Ezann bitmesiyle eve koar, birlikte sofrann bana dizilirdik. Birlikte yer, birlikte içerdik. Dedemizin, babamzn veya amcamzn elinden tutar, birlikte teravihe giderdik. Onlar namaz klar, biz arkada kkrdardk. Arada bir sert baklara hedef olurduk ama asla bu birliktelikten sklmaz, ikâyet etmezdik. Ksaca bu birliktelikle ramazann tevhit iklimi hepimizi kuatrd, zihinlerimizin derinliklerine ilerdi.

          Bu tevhit, insanlk tarihinde ilk insan Hz. Âdem ile balayp son peygamber Muhammed Mustafa (s.a.s.) ile sona eren Allah elçilerinin getirdii ilkenin adyd. Her unutulduunda yeni bir elçi gönderilmi ve son peygamberle birlikte unutulmamak üzere bu ilke zihinlere kaznmtr. O rahmet peygamberinin tevhit mücadelesi ve serüveni öncekilerin benzeriydi. Yüce Allah’n yirmi be peygamberi Kur’an’da örnek olarak göstermesi bu yüzden olsa gerektir.  

          Son tevhit mücadelesinin önderi Hz. Muhammed Mustafa’dr (s.a.s.) 

          Bundan on dört asr önceydi. Bir gün o yüce insan çkt ve “Allah birdir” dedi. Taa, topraa, aaca tapmaya alm insanlar bunu anlamad. Hâlbuki o yeni bir ey getirmiyordu. lk insan Hz. Âdem’den, Hz. brahim’den, Hz. Musa’dan ve Hz. sa’dan beri var olan bir ilkeyi hatrlatyordu: “Ben ilk defa ortaya çkm türedi bir peygamber deilim. Bana ve size gelecekte nasl bir muamelede bulunulacan bilemem. Ben ancak bana vahiy olarak gelen bilgiye tabi olurum. Ben sadece bir uyarcym.” diyordu zaten. (Ahkâf, 46/9.)

          O zamanlar her kabile, hatta her kii kendi putuna tapt için bir dierini bilmezdi. Belki mürik Araplarn tek ans atalar Hz. brahim ve Hz. smail’den kalma Kâbe idi. Kâbe onlar buluturuyor, birletiriyor ve etrafnda halkalar hâlinde döndürüyordu. Hayatlarnda birliktelii salayan bir tek bu tevhit izi kalmt. Ancak onlar bu temiz mekân da putlarla kirletmilerdi. te yüce peygamber “Allah bir” diye haykrrken Kâbe’nin birliinden Allah’n birliine iaret ediyordu. Kalpleri taptklar putlar gibi talam olan bu topluluk bir de o yüce insanla mücadele ediyordu. Onun bunlara sözü ise; “Sizin ve babalarnzn koyduu isimden baka bir gerçeklii olmayan, tanr olduklarna dair Allah’n size bir belge ve bilgi indirmedii bu putlar hakknda m benimle mücadele ediyorsunuz? Siz de bekleyin ben de bekleyeyim, bakalm kim hakl çkacak!” olmutur. (Araf, 7/71.)

          Medine’ye gitti, orada bata Yahudiler olmak üzere bütün ehlikitaba: “Ey ehlikitap! Bizimle sizi hak ve adalet üzere klacak bir kelimede bulualm: Allah’tan bakasna kulluk etmeyelim. O’na hiçbir eyi ortak komayalm. Bazmz bazmz Allah’n karsnda rabler edinmesin. Eer bu apaçk gerçei görmez de yüz çevirirseniz biliniz ki bizler Müslümanz.” diye seslenmiti. (Âl-i mran, 3/64.)

          te bu ekilde “biz Müslümanz” diyen sahabiler onun etrafnda birletiler ve tek yürek oldular. Namazlar birlikte, oruçlar birlikte, haclar birlikteydi. Hep birlikte Kâbe’ye yöneliyorlar ve hep birlikte el açp Rablerine yalvaryorlard. Birlikte sahur yapp birlikte oruç açyorlard. Birlikte üzülüp birlikte seviniyorlard. Çünkü bu topluluk önderlerinin izinde akrabalarn koruyup gözeten, zayf ve dükünlere destek çkan, yoksulu giydiren, misafire ikram eden ve darda kalm, belaya uram kimselere yardm eli uzatan ve hayatta asla yalan söylemeyen, hyanet etmeyen, riya ve iki yüzlülüe pirim vermeyen gerçek hak dostlarydlar. 

          Aralarnda bir sorun çktnda derhal Hz. Peygamber’e iletirler, o da bu sorunlar çözer, birlii ve bütünlüü yok edecek, tefrikaya meydan verecek bir olgu ve olaya frsat tanmazd. Drar mescidi örneinde olduu gibi fitne çkarmak için mescit yaplmasna bile izin verilmezdi. Çünkü mescitler birliin, beraberliin ve bir arada olmann adyd. Bunu istismar ederek fitne aracna dönütürmek isteyenlerin hevesleri kursaklarnda kalrd. slam’n mabedini, ibadetlerini ve iarlarn birlik ve bütünlüü bozma arac hâline getirenler önce Hz. Peygamber’i ve bütün sahabileri karlarnda bulurlard.  

          O gün bugüne örnektir

          lahî mesaj getiren ve tebli eden Hz. Peygamber ve onun ilk ahitleri olan sahabiler ile yeniden ve güçlü bir irtibat kurmak, dinî açdan tutarl, toplumsal açdan ise hemen karlk bulabilecek bir çözümdür. Zaten dinin birletirici tevhit binas dört topluluk eliyle kurulmutur. Bu dört topluluk; Hz. Peygamber, sahabiler, tabiler ve tebe-i tabilerdir. Bu gerçee Peygamber Efendimiz: “En hayrl nesil benim zamannda yaayanlar, sonra onlar takip edenler, sonra onlar takip edenlerdir.” (bk. Buhari, ehadat, 9; Müslim, Fedailu’s-sahabe, 212.) diye iaret etmitir. Bu üç nesil, birliin, beraberliin ve ittifakn çok güzel örneklerini sergilemilerdir. Aralarndaki ihtilaflar sükûnet ve suhulet içinde çözmeye çalmlardr. Ama hiçbir ihtilaf kan davasna ve din-iman meselesine dönütürmemilerdir. 

          Çünkü ihtilaflarn sadece fikir düzeyinde kalmas bir çeitlilik ve zenginlik olarak olumlu bir gelimedir. Ancak bunun kin, nefret ve fitne arac hâline getirilmesi, toplumlarn parçalayan ve içten içe çürüten bir zehre dönümesi demektir. Dün ve bugün slam toplumunun yegâne problemi fikir düzeyindeki ihtilaflarn toplumsal, siyasi ve askerî düzeye tanarak bir zulüm arac hâline dönütürülmesidir. Bu iki yolla gerçeklemektedir: Birincisi her düünce sahibini tek bir doru etrafnda birletirmeye kalkmak, ikincisi ise baz düünceleri zararl sayarak onlar yok etmeye çalmaktr. Her iki yol da güncel deyimle bir toplum mühendislii çalmasdr. Bir dier deyile; fertleri ve toplumlar tepeden dizayn etme giriimidir. Bu da toplumda gerilimlere yol açmakta ve insanlar korku ve panie sürüklemektedir. slam toplumunun bugünkü çkmaz veya en büyük problemi tam bu korku ve panik hâlidir.     

          Birlik sünnet üzere yaamaktr

          slam toplumlarnn tek çk yolu Hz. Peygamber’den balayp sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin eliyle devam eden vefakâr âlimler eliyle bu günlere gelen sünnet üzere olmak ve yaamaktr. Ehlisünnet velcemaat, ite bu yaamann addr. Çünkü sünnet, Hz. Peygamber ve sahabesinin slam’ yaama ve yaatma biçimine tabi olmay, cemaat ise slam’n balangcndan bugüne bu yol ve yöntem üzerinde bulunan Müslüman ana kitleyi ifade etmektedir. Bu anlamyla ehlisünnet, Müslümanlarn en geni manada toparlayc ana bünyesini oluturmaktadr. Onun tarihteki misyonu bu olmutur ve bugün de bu özelliini ve vazifesini devam ettirmektedir. Bu yol ve yöntem Müslümanlarn bir arada, bar ve sükûnet içinde yaamasnn da tek teminatdr. 

          Ehlisünnet “Müminler kardetirler.” ilkesi çerçevesinde sadece kendileri gibi düüneni deil, baz görü ayrlklar dolaysyla ana kitlenin dnda kalm Müslümanlar da kucaklam, onlar da içine alacak geni bir ehlikble emsiyesi açmtr. Buna göre Kâbe’yi kble bilen bütün Müslümanlar slam çerçevesi içinde, iman emsiyesi altndadr. Hiçbir Müslüman görü, düünce veya tavr dolaysyla dlanamaz. Bunu da “Ehlikble tekfir olunamaz.” yani Kâbe’yi kble kabul eden hiçbir Müslüman slam dnda saylamaz ilkesi ile tayin ve tespit etmitir. Mehmet Fevzi’nin getirdii tarif ise ehlikbleyi biraz daha netletirmektedir. Ona göre; ehlikble, Kâbe’nin kble olduunu kabul ve ikrarda bulunan kiilere verilen genel addr. Bu tarifini, “Yüzünü Mescid-i Haram’a çevir.” (Bakara, 2/114.) ayetine dayandrr. Her ne kadar ehlikbleden olan baz kimseler unutma, ihmal veya emre uymama eklinde namaz terk etmi olsalar bile bu, onlar ehlikble olmaktan çkarmaz. (Mehmet Fevzi, Cemal ale’l-Celal, s. 11.)

          Öte yandan ehlisünnet, bütün insanl da kucaklam, inananlar yani Allah’n emrine ve Hz. Peygamber’in davetine icabet edenleri ümmet-i icabe (slam’a girmi olanlar) halkas ile kuatc bir çerçeve çizerken henüz inanmam olanlara da ümmet-i da’ve (davete hazr topluluk) penceresini açm, onlara sürekli bir kurtulu ipi uzatmtr. Çünkü inanm olanlar kurtulua ermitir, inanmam olanlar ise kurtulu için davet bekleyenlerdir. Zira Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.) bütün insanla gönderilmi son uyarcdr.

          Bu anlay ve düünce bizi kuatt sürece hem Müslümanlarn hem de bütün insanln huzur ve kurtuluu mümkün hâle gelir. Nitekim etrafmza baktmzda her yl olduu gibi bu ylki ramazan ikliminde, gönülden birlik ve bütünlemenin ad olan tevhit yaanyor. “Ey inananlar, sizden öncekilere farz klnd gibi oruç size de farz klnd.” (Bakara, 2/183.) ilahî emri, tam da tarihin derinliklerinden gelen bu gerçei dile getiriyor. Yine bu ayda kadn, erkek, zengin ve fakir herkes birlikte ackmann ve birlikte doymann bir aylna provasn yapyor. Zaten ötekini anlamann addr oruç. Bir baka deyile kendini ötekinin yerine koyarak ötekiletirmeden vaz geçip birlikten dirilie ermektir, ksacas gönüllü ve gönülden birlikte yaamadr ramazanda oruç.

DYANET AYLIK DERG /  Prof. Dr. Cafer KARADA 

 

Bu yaz 2862 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Onlar, zulm ilemektelerken, lkeleri (veya nesilleri) yakalad zaman... Rabbinin yakalamas ite byledir. Gerekten O'nun yakalamas pek ac, pek iddetlidir.

( Hd sresi - 102)

Bir Hadis

Ebu Zerr (ra) anlatyor:

Reslullah (sav) buyurdular ki:

"Yaplan hayrdan hibir eyi kk bulup hakir grme,
kardeini gler yzle karlaman bile olsa"

Mslim, Birr 144, (2626)

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ey gkleri ve yeri yaratan! Dnyada da ahirette de beni yneten, himaye eden sensin.

Ysuf, Suresi 101

Hikmetli Sz

Eri olann glgesi de eridir.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com