Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1745
Toplam 15387658
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

TEVHDDEN HDAYETE 
NEBEV RSALET

Hz. brahimin u sz dikkat ekicidir: Beni yaratan, ite O bana yolumu gsterir. (uara, 26/78.)
08/03/2021

Tevhid ve risalet 

Kendisinden ayr herhangi bir ilah olmadn ilim yaparak örenmemizi emreden Allah (c.c.), esiz ve benzersizliini yaratt kevnî ayetleri üzerinden biz kullarna tantmtr. Böylece insan, rabbini tandkça sever; sevdikçe sayg duymak ister. Kelime-i tevhidin birinci ksmnn yaand bu aamay ikinci ksm takip eder; nitekim bu noktada nebevi risalet devreye girmektedir. nsann, Allah’ tanyp sevmesi sonrasnda O’na nasl sayg göstereceini bilme arzusu kaçnlmaz olur. Bu balamda Hz. brahim’in u sözü dikkat çekicidir: “Beni yaratan, ite O bana yolumu gösterir.” (uara, 26/78.) Bu süreçte böylesi bir beklenti (Allah’tan hidayet beklentisi) doal ve zorunlu bir beklentidir. Kiinin Cenab- Hakk’ nasl honut edebilecei, O’nun kendisinden neleri bekledii ve nelerden uzak durmasn istedii ve neticede kendisine neler vadettii; tüm bunlar ancak vahiy üzerinden örenilebilir. Sözgelimi Hz. Âdem’in Allah’a asi olmas ve böylece cennetten çkarlp yeryüzüne indirilmesi sonrasnda Cenab- Hak’tan örendikleri sayesinde tövbesi kabul olmutur. Allah buyurdu ki: “Derken Âdem, rabbinden baz kelimeleri edindi de böylece Allah onun tövbesini kabul etti.” Böylece ilk insan, Allah’a nasl tövbe edip kendisini balatacan yine Allah’tan örenmi oldu. 
nsanolu, varlk zemininde rabbini tanmaya ve O’ndan gayr bir ilah bulunmadn anlamaya muvaffak olabilir (tevhid); ancak hayatn anlamn ve bu anlam kapsamnda Allah’a nasl kulluk edeceini ve öldükten sonra kendisini nasl bir sonucun beklediini kendi kendine bilemez. Bu sebeple risalet üzerinden gelen ilahi iletiime kesinlikle ihtiyaç duyar. Gökleri ve yeri yaratan Allah’n (c.c.) biz insanlar muhatap almas, bize konumas ve elçisini göndermek suretiyle bize dinimizi öretmesi bu açdan bakldnda paha biçilmez deerdedir. Zira varln, yarattklarn görerek ve inceleyerek tüm kalbimizle akledip fark ettiimiz Yüce Yaratc ile hiçbir iletiim kuramamak biz insanlar açsndan tam bir yalnzlk ve çaresizlik olurdu. Bu yüzden risalet, beerin dünyasna inen Allah’n bir ipi ve ilahi bir rahmetidir. Baknz Cenab- Hak, Resulüllah’ gönderirken nasl tarif ediyor: “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya, 21/107.) Böyle bakldnda görülecektir ki risalet, kelime-i tevhidin bir ilavesi deil doal bir sonucu ve zorunlu/ayrlmaz bir parçasdr.

Yaradan’ bilip risaleti inkâr etmek 

Varlk âlemini incelemek suretiyle sadece Yaradan’n varln tanmak ancak sonra O’nunla hiçbir iletiim arzu etmemek, hatta bunu imkânsz saymak ve kendisine kar hiçbir minnet ve sorumluluk duymamak (Deizm) salkl bir muhakeme ve makul bir sonuç deildir. Bu durum, olsa olsa kiinin buyruk altna girmekten bile bile kaçnmas olarak açklanabilir. Çünkü makul olan Hz. brahim’in dedii gibi yarattna göre bana yolumu illaki gösterecektir, anlaydr. Var eden kudretin yaratt biz insanlara aramzdan birini göndererek mesaj iletmesini ve böylece bize hayatn anlamn ve sorumluluunu öretmesini yadrgamann anlalr bir taraf yoktur. Nitekim Cenab- Hak bu durumu Kur’an- Kerim’de birçok kere konu etmi ve bu yadrgayn mantksal olarak yersizliini gözler önüne sermitir: “Sizi uyarmas ve sizin de Allah’a kar gelmekten saknp rahmete ulamanz için, içinizden bir adam aracl ile Rabbinizden size bir zikir (vahiy ve öüt) gelmesine atnz m?” (Araf, 7/63.) Bu yaklamn, insanlar için tabir edilen “az var dili yok” misali “bir tanrm olsun ama hiçbir sözü, etkisi ve yetkisi olmasn”dan öte bir ey olmad ve herhangi bir anlam ifade etmedii izahtan varestedir.

Yahudilerin Hz. Muhammed’in (s.a.s.) risaletini tanmamalar 

Tevhid olduktan sonra risalete iman etmemek sakncasz olsayd herhalde bu durum Yahudiler için de geçerli olurdu. Nitekim onlar Hz. uhammed’in (s.a.s.) risaleti kendilerine ula nca onu kabul etmeyip yalanladlar. Onlarn bu davrann baknz Allah (c.c.) nasl küfür olarak niteledi: “Onlara Allah katndan ellerindekini (Tevrat) dorulayan bir kitap gelince, daha önce kâfirlere kar zafer isteyip dururken ite imdi bilip tandklar (Kur’an) kendilerine ulanca onu inkâr ettiler. Allah’n laneti böyle kâfirlerin üzerinedir.” (Bakara, 2/89.) Öte yandan, varl inceleyerek Yaradan’ bilip bunun doal sonucu olarak bir aray içerisinde olan ancak henüz hak risalet ile karlamam bulunan kimseleri Yüce Allah’n esirgeyeceini ve onlara hakk mutlaka ulatracan unutmamak gerekir. Nitekim Allah (c.c.) buyuruyor ki: “ayet Allah onlarda bir hayr bilseydi onlara da kesinlikle iittirirdi!” (Enfal, 8/23.)

Peygamberin risaletine nasl ahit olunur? 

Evrendeki ayetleri okuyarak tek bir ilahtan gayr herhangi bir ilah bulunmad gerçeine (tevhid) tank olan hayrl kimselerin hidayet aray Cenab- Hakk’n güvencesinde hak risalet ile sonuçlanr. Nitekim böyle kimseler, Yüce Allah’n Hz. Muhammed’e (s.a.s.) indirdii bu Kur’an- Kerim’i duyduklar vakit, onun Allah’tan hak olduunu anlarlar. Cenab- Hak buyurdu ki: “Kendilerine ilim verilenler sana rabbinden in dirilenin hak olduunu görürler.” (Sebe, 34/6.) te bu görü risalete ehadettir. Kulun, mesajn sahibinin Allah olduunu görmesi, mesaj getiren elçinin doru sözlü olduunu anlamasyla e deerdir. Dolaysyla peygambere ehadet, risalete tanklk ile ancak mümkündür. Bu itibarla peygamberlere ehadet onlarn getirdikleri din üzerinden sonuçlandrlr. Nitekim vaktiyle Salih Peygambere (a.s.) iman etmi kimselere, onun peygamberliini nasl bilebildikleri sorulduunda: “Biz onunla gönderilenlere iman ettik.” (Araf, 7/75.) eklinde cevap vermilerdir. Allah’tan gayr bir ilah olmad gerçeine (tevhid) tanklk nasl ilim ile oluyorsa risalete tanklk da ancak aratrarak/örenerek ve böylece kalbin tasdik etmesiyle olur. Baknz Allah (c.c.) bu durumu nasl izah ediyor: “Bir de kendilerine ilim verilenler, onun rabbinden hak olduunu bilsinler de ona iman etsinler; böylece kalpleri güven ve tatmine kavusun.” (Hac, 22/54.) Kâfirler Hz. Muhammed’e (s.a.s.) “Sen resul deilsin.” diyerek inkâr ettiklerinde Cenab- Hak resulünü ilim sahipleri üzerinden öyle teselli etmitir: “Onlara de ki: Aramzda tank olarak bana, Allah ve kendisinde kitabn ilmi bulunanlar yeter!” (Rad, 13/43.) Bir baka ayette ise Yüce Allah kâfirlere kar sadece kendisinin ahit olarak yeteceini bildirdi: “ahit olarak Allah yeter! Muhammed Allah’n resulüdür!” (Fetih, 48/28-29.) Sonuç olarak peygamberin getirdiklerini okuyarak ve anlayarak kiinin slam’n anahtar mesabesindeki kelime-i ehadeti fiilen gerçekletirmesi beklenir. Bu sürecin tam bir farkndalk ile yaanmas gerektii, Resulüllah’n ayetteki çarsnda da aynen yer almtr: “De ki: te bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah’a çarrz…” (Yusuf, 12/108.)

Risalet ilahi bir öretidir: 
özgün ve mükemmeldir 

Allah’n, vahiy kanallaryla ilham, perde ardndan ve Cibrîl-i Emin ile (ura, 42/51.) peygamberine indirdii risalet kâmil manada bir dindir; yani eksiltme yahut artrma kabul etmez. Bu yönüyle risalet, ilahi vasf itibaryla özgündür aynen muhafaza edilir ve yaanmaya çallr. Hayatn deien araçlar ile deiime uramaz; çünkü bunlardan arnk/steril bir hâlde indirilmitir. Tarihsel veya yöresel olmayan evrensel öretisi son derece olaanüstü ve mucizevidir. nceledii takdirde beere; “te bu Kur’an ancak Allah’n kelamdr.” dedirten yan da bu insan üstü üslup ve içeriinden kaynaklanmaktadr. Nitekim Allah (c.c.) bir benzerinin yaratlm varlklar tarafndan yaplamayacan öyle bildirmitir: “De ki: nsanlar ve cinler bu Kur’an’n bir benzerini yapmak üzere toplansalar; birbirlerine destek olsalar da yapamazlar!” (sra, 17/88.) Kur’an’n uygulamas ve risaletin bir beer üzerindeki somut karl olan Resulüllah’n sünneti de 23 ylda vahyin yönetiminde/ gözetiminde yaanm ve Yüce Yaradan tarafndan övülerek örnek gösterilmitir: “Muhakkak ki sen muazzam bir ahlak üzeresin.” (Kalem, 68/4.)

Peygamber de Allah’n kuludur 

Resulüllah’n Kur’an’dan bir sureyi öretir gibi namazda okunmak üzere örettii kelime-i ehadette, Allah’n elçisine ehadet ederken ‘abduhu’ denilmek suretiyle onun önce kulluu dile getirilmektedir. (Buhari, stizan, 5821.) Bu öncelik onun beer olduu gerçeinin hiçbir zaman unutulmamas için yaplan kalc bir vurgudur. Bu hususa dikkat edilmesi ve hiçbir zaman peygamberin ilahlatrlmamas gerekir. Nitekim Allah’n elçisi de bizim gibi bir beerdir. Ayeti kerimede öyle denmektedir: “Ben de sizin gibi bir beerim…” (Kehf, 18/110.) Binaenaleyh, onun beer üstü bir varlk olduunu ihsas ettiren ve ona ezelî bir mahiyet atfedip böylece tüm varlklarn aslnda onun hatrna yaratldn ifade eden yaklamlar doru deildir. Bu balamda dile getirilen ve levlake hadisi diye bilinen rivayetin Resulüllah’a ulaan sahih bir isnad bulunmamaktadr. (Saani, Mevzuat, c.1,59.) Öte yandan Allah (c.c.) insanlar ve cinleri ancak kendisine kulluk etsinler diye yarattn zaten haber vermektedir. (Zariyat, 51/56.) Netice itibaryla Hz. Muhammed (s.a.s.), Allah’n yaratt bir kulu ve âlemlere rahmet olarak gönderdii resulüdür. Bizatihi onun örettii ekliyle risalete ehadetin çerçevesi böyledir. 

Nübüvvetin son dura: Hz. Muhammed (s.a.s.) 

Allah’tan haber getirenlerin (nübüvvet) sonuncusu Sevgili eygamberimizdir. Böylece kyamete kadar sürecek slam dini insanla indirilip öretilmi ve artk vahiy son bulmutur. Nebiler arasndan seçilen ve ümmetlere gönderilen resuller de (Nahl, 16/36.) doal olarak böylece sonlanmtr. Dolaysyla Hz. Muhammed (s.a.s.), son nebi olduu için ayn zamanda son resuldür; çünkü Allah’tan haber almak (nübüvvet) artk onunla mühürlenmi bulunmaktadr. Allah (c.c.) onu, ahir zaman ümmetine (son ümmet) kyamete kadar göndermitir. Nitekim Allah (c.c.) buyurdu ki: “Muhammed, içinizden herhangi bir adamn babas deildir; o ancak Allah’n Resulü ve nebilerin sonuncusudur.” (Ahzab, 33/40.) Allah’tan haber almad hâlde yani nübüvveti olmakszn bir kimsenin risaletle görevlendirilmesi düünülemez; makul deildir. Zira görevlendirme bilgisinin dahi o kiiye ulatrlabilmesi için Allah’tan haber alabiliyor (nübüvvet) olmas gerekir. Binaenaleyh, Resulüllah’tan sonra peygamberlik, resullük veya nebilik iddiasnda bulunmak yahut hangi isim altnda olursa olsun neticede Allah’tan bilgi ald vehmini insanlara ihsas ettirmek doru deildir. Zira umumu ilgilendiren vahye dayal dinî bilgilerin tamam, Sevgili Peygamberimiz’in risaleti ile birlikte kemale ermi ve tamamlanmtr. (Maide, 5/3.) Bu bakmdan kelime-i ehadeti ikrar ayn zamanda bu gerçei (nübüvvetin son bulmas) Sevgili Peygamberimiz özelinde ikrardr.

Resul’e ehadette bilinçsiz taklit 

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) risalet çarsna basiretle karlk vermeyip (Ahzab, 33/40.) bilinçsizce ve kalbin tasdikinden uzak bir ekilde, salt toplumu taklit ederek sadece dille ehadette bulunarak karlk vermek on derece tehlikelidir. Zira diliyle ikrar ettiini, kalbiyle de tasdik etmek, tahkik-i iman seviyesine çkarmaktr. Benzer ekilde Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadisinde; kii kabrine konulduunda arkadalar ile ailesi geriye dönüp gittikleri zamanki ölü onlarn yürürken çkardklar ayakkablarnn seslerini bile muhakkak iitir ona iki melek gelir. Bunlar ölüyü oturturlar ve ona: “u Muhammed adl kimse hakknda ne der idin?” diye sorarlar. Bu soruya muhatap olan mümin kul: “Onun Allah’n kulu ve resulü olduuna ehadet ederim.” der. Bunun üzerine melekler: “Cehennemdeki oturacak yerine bak! Allah bu azap yerini senin için cennetten bir makama tebdil etti.” derler de o mümin kul cehennem ve cennetteki o iki yerini beraberce görür. Münafk veya kâfir olan kula ayn soru sorulunca, o da: “Ben onun hakknda kendim bir ey bilmiyorum. nsanlar onun için ne söylüyorlardysa ben de onu söylerdim.” diye cevap verir. Bunun üzerine ona: “Sen anlamadn ve sen uymadn!” denir ve ona demirden okmaklarla öyle bir vuru vurulur ki derhal iddetli bir sayha ile barr. Bu bar, insan ve cinlerden baka bu ölüye yakn olan herkes tarafndan iitilir. (Buhari, Cenaiz, 128.) Nitekim münafklar Resulüllah’a gelip biz senin Allah’n resulü olduuna ehadet ediyoruz, dediklerinde Allah da onlarn yalanc olduklarna ehadet ederek karlk vermitir. (Münafikun, 63/1.)

Risalete uyan hidayete kavuur 

nsanolu, kelime-i tevhid neticesinde tanyp sevdii rabbiyle risalet sayesinde salam bir ba kurmu olur. Var eden kudretin, hayat hangi anlam üzere yarattn vahiy üzerinden örenme frsat bulur. Bu anlam gerçekletirebilmek için Yaradan’n kendisine neleri emredip neleri yasakladn bilir. Bu sorumluluklar nasl yaayacana dair bir muallime ve somut bir örneklie (resul) kavumu olur. Risalet, tevhidin teoriden pratie geçmesi gibi inancn hayata aksetmesidir. Böylece kelime-i tevhid, mahsullerini (amel-i salihler) vermeye balar. Kul, kalbindeki iman hayatndaki takva ile taçlandrr. Ebedî saadetin kaps Allah’n bu muazzam rahmeti (risalet) sayesinde aralanr. Risaletin tamamlandna dair inen son ayetlerde Cenab- Hak kendisini honut edecek dini artk kullarna indirip örettiini öyle bildirmitir: “Bugün size dininizi mükemmel eyledim ve üzerinize olan nimetimi tamamladm ve sizin için din olarak slam’dan honut oldum.” (Maide, 5/3.) Son olarak unutulmamaldr ki ahir zaman ümmeti itibaryla son nebi ve son resul olan Sevgili Peygamberimiz’e (s.a.s.) tabi olmak, hidayetin yegâne vesilesidir. Nitekim âlemlerin rabbi öyle buyurmutur: “Ona tabi olun ki böylelikle hidayet bulasnz.” (Araf, 7/158.) Ona ya rar bir ümmet olmak ümidiyle salat ve selam olsun!

Prof. Dr. Halis AYDEMR / Diyanet Aylk Dergi

 

Bu yaz 1490 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

"Allah'n nurunu azlaryla sndrmek istiyorlar, oysa kfirler istemeseler de
Allah (c.c.) nurunu tamamlamay diliyor."( Tevbe Suresi - 32)

Bir Hadis

Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurdu:

Merhamet edenlere Allah da merhamet eder.

Siz yeryzndekilere merhamet edinizki gklerdekiler (Allah ve melekler) de size merhamet etsin
Ebu Davud, Edeb, 58; Tirmizi, Birr, 16

Bir Dua

"Rabbimiz, iman ettik, sen artk bizi bala ve bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayrlssn, derlerdi de"

M'minlerin duas (M'minun Suresi 109)

Hikmetli Sz

Mecliste arif ol, kelam dinle El iki sylerse sen de bir syle Elinden geldike iyilik eyle Hatra dokunup ykc olma

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com