Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1025
Toplam 15225601
En Fazla 20355
Ortalama 2606
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

Hani kfirler seni tutuklamak veya ldrmek ya da (Mekkeden) karmak iin tuzak kuruyorlard. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranlarn en hayrlsdr. (Enfal, 8/30.)
06/10/2020
Hz. Peygamber Efendimiz, son Akabe Biat’ndan sonra Müslümanlara Medine’ye hicret edebileceklerini söyleyince ksa zamanda büyük bir çounluk Mekke’den ayrlarak Medine’ye hicret etti. Kadnlar, çocuklar, güçsüzler ve imann gizleyenlerin dnda Mekke’de Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir ve bir de Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) kalmt. Müslümanlarn ksa zamanda Mekke’den ayrldn gören mürikler, Hz. Peygamber’i (s.a.s.) ellerinden kaçrmadan yakalamak ve onu etkisiz hâle getirmek istediler. Bunun için bir perembe günü (bn Hacer, Fethü’l-bârî, VII, 184; Diyarbekrî, Hamîs, I, 325.) sabah erkenden Dârü’n-nedve’de toplanp ne yapacaklarn uzun uzadya müzakere ettiler. Yaplan müzakereler sonunda Hz. Peygamber’i (s.a.s.) öldürmeye karar verdiler. Siyer kaynaklarnda kaydedilen bu toplantda müriklerin yaptklar müzakereleri Yüce Allah bize öyle anlatr:
 
“Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da (Mekke’den) çkarmak için tuzak kuruyorlard. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranlarn en hayrlsdr.” (Enfal, 8/30.)
 
Hz. Peygamber’in, Haimolularndan Ebu Leheb dnda hiçbir kimsenin katlmad (veya alnmad) müriklerin bu gizli toplantsndan haberdar olmas konusunda iki rivayet vardr. Bu rivayetlerin birine göre Hz. Peygamber’i Cebrail (a.s.) bilgilendirmi, (bn Hiâm, es-Sîre, II, 126; bn Sa’d, et-Tabakât, I, 227; Taberî, Târîh, II, 372.) dier rivayete göre de Zühreoullarndan birisi ile evli olan büyük halas Rukayka (veya Rakîka) bint Sayfî b. Haim, suikast teebbüsüne dair haberleri, belki de bunlar baz komularndan veya yaknlarndan örenince Hz. Peygamber’e bildirmitir. (bn Sa’d, et-Tabakât, VIII, 52; Hamidullah, Muhammed, slam Peygamber’i, I, 173.) “Bu rivayetlerin ikisinin de meydana gelmi olmas mümkündür. Ancak hicret olaynn içindeki olaanüstülükler, Allah’n yardmnn skntl durumlarda Müslümanlara gelmesi, bunun Hz. Peygamber’e Cebrail (a.s.) tarafndan bildirilmi olduu görüünü teyit etmektedir.” (Adnan Demircan, Nebevi Direni Hicret, s. 111.) te bu toplantdan sonra Hz. Peygamber’e (s.a.s.) Mekke’den Medine’ye hicret izni verildi. (bn Hiâm, es-Sîre, II,129; bnü’l-Esir, el-Kâmil, II, 103.) Hz. Cebrail’in, hem toplantnn haberini hem de hicret iznini getirmi olmas kuvvetle muhtemeldir.
 
Müriklerin Dârü’n-nedve’de aldklar karara göre karanlk bastktan sonra görevli ahslar evin etrafn kuatacaklar, gece sabaha kadar eve giri ve çklar engelleyecekler ve sabah evinden çkarken Hz. Peygamber’in üzerine toptan çullanacaklar ve onu öldüreceklerdi. Hep beraber hücum edip öldürecekler ve bu sayede de kimin öldürdüü belli olmayacakt. Böylece Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaknlar olan Haimoullar kan davasna kalkamayacak ve diyete raz olacaklard. Neticede diyet ödenerek bu i kapatlacakt. Daha sonra Müslümanlar, bu kararn alnd güne “yevmü’z-zahme: zahmet günü” demilerdir. (Taberî, Târîh,II, 370; bn Kesîr, el-Bidâye, III, 175.)
 
Kaynaklarda geçen bilgileri yorumlayarak diyebilirim ki müriklerin bu kararndan haberdar olan Hz. Peygamber, herkesin gündüz uykusuna yatt öle scanda Hz. Ebu Bekir’in evine gitti. Onunla bu gece çkacaklar hicret yolculuunun detaylarn görütü, görevlileri tespit ve görevlerini söyledikten sonra kimse uykudan uyanmadan kendi evine döndü. Evinde gündüz uykusu uyumu gibi ikindi serininde dar çkt. Akam olunca herkes gibi o da kendi evine döndü. Evi gece karanlnda mürikler tarafndan kuatldktan sonra ev halk ile vedalap müriklerin gözü önünde evden ayrld; bir mucize eseri olarak mürikler onu göremediler. Ei Sevde, kzlar Ümmü Gülsüm ve Fatma, bir de Hz. Ali ile vedalap ayrldn düünüyorum. Eine ve kzlarna ne dedii hakknda kaynaklarda bilgi bulamadm. Yalnz, Hz. Ali’ye unlar söyledii bilinen bir gerçektir: “Bu gece benim yatamda yat ve rahat uyu! u Hadremevt ürünü olan yeil abama da iyice bürün! Hiç korkma! Onlar, sana hiçbir ey yapamayacaklar! Rahat ol! Rahat uyu!” (bn Hiâm, es-Sîre, II, 126-127; Taberî, Tarîh, II, 372.)
 
Hz. Peygamber, gece vakti evinin etrafn saran müriklerin arasndan Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak ve onlarn yüzlerine toprak serperek ayrld. Evden ayrlr ayrlmaz hemen Hz. Ebu Bekir’in evine geldi. Hz. Ebu Bekir ve ev halk onu bekliyorlard. Gündüzün kararlatrlan plan ve proje gerei herkes kendine düeni yapmt. Hz. Ebu Bekir, iki deveyi götürüp Abdullah bn Uraykt’a teslim etmi, evdeki bayanlar da birlikte yola çkacak iki dost için yol az hazrlamlard. Hz. Ebu Bekir’in kz Esma, hazrlanan yiyeceklerin konulduu bohçann (veya daarcn) azn balamak için kemerini ikiye ayrm ve biri ile bohçay balayp dieri ile de belini balam. (Abdürrezzak es-Sanânî, Musannef, V, 389; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 198.)
 
Kendileri için hazrlanan yol azklarn ve yolda lazm olacak eyalarn ellerine alan bu iki dost, Medine’ye doru deil Yemen’e doru giden yol üzerinde, Mekke’nin güney batsndaki Sevr Maaras’na çktlar. Hz. Ebu Bekir çok heyecanlyd, kendisini Hz. Peygamber’e (s.a.s.) siper etmiti. Maaraya önce o girdi ve dibi köeyi kontrol ettikten sonra Hz. Peygamber’i (s.a.s.) içeri ald. (Ahmed b. Hüseyin Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, II, 477; âmi, es-Sîre, III, 240.)
 
Sabahleyin Hz. Peygamber’i evinde bulamayan mürikler, beklenmedik bir ekilde karlarna çkan Hz. Ali’yi sorgu suale çektiler, tartakladlar, bir müddet hapsettikten sonra kendisinden bir bilgi alamaynca braktlar. (Taberî, Târih, II, 374; Diyarbekrî, Hamîs, I, 325.) Ebu Cehil ve beraberindekiler, Hz. Ebu Bekir’in evine baskn yapt ve Hz. Esma’y tokatladlar. (bn Hiâm, es-Sîre, II, 132; Taberî, Târih, II, 380.) Her iki evden de bir bilgi alamayan mürikler, Medine yollarna düerek kendilerini yordular. Yorulmakla kalmadlar, elleri bo döndükleri için skntya dütüler. Bunlar ölü veya diri yakalayana yüz deve ödül koyarak herkesi bu iin içine katmaya çaltlar. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 175; Belâzürî, Ensâb,I, 308.) Üç gün boyunca kouturmalar, bu iki dostu ölü veya diri yakalayana yüz deve ödül koymalar ve neticede bir arpa boyu yol alamaylar mürikleri çileden çkard. Hâlbuki Hz. Peygamber (s.a.s.) ve arkada Hz. Ebu Bekir, her an müriklerin ne yaptklarndan ve ne yapacaklarndan haberdardlar. Yiyecek ve içecekleri geliyor, her ey planladklar gibi cereyan ediyordu. Hz. Ebu Bekir’in küçük olu Abdullah, herkes yatp uyuduktan sonra yola çkyor, hem yiyeceklerini hem de yeni haberleri getiriyordu. Abdullah, geceyi maarada geçiriyor sabaha kar Mekke’ye dönüyor ve hiç kimse onu görmüyordu. (Abdürrezzak es-Sanânî, Musannef, V, 390; Buhari, Menâkbu’l-Ensâr, 44.) Herkes görevini yapyor ve iletiim aksamadan salanyordu. te buna, peygamber siyaseti derler.
 
Mürikler, Hz. Peygamber’i ve Ebu Bekir’i yakalamak için Sevr Da’na da çktlar. Onlarn Sevr Da’na kadar çktklarn bize Yüce Allah haber veriyor. Kur’an’da, bu konuda öyle buyuruyor: “Eer siz ona (Peygamber’e) yardm etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkâr edenler onu iki kiiden biri olarak (Mekke’den) çkardklar zaman, ona bizzat Allah yardm etmiti. Hani onlar maarada bulunuyorlard. Hani o arkadana, ‘Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber.’ diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmi, sizin kendilerini görmediiniz birtakm ordularla onu desteklemi, böylece inkâr edenlerin sözünü alçaltmt. Allah’n sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe, 9/40.)
 
Yüce Allah’n, Hz. Peygamber’i (s.a.s.) ve Ebu Bekir’i koruduu aikârdr. Çünkü mürikler, maarann azna kadar geldikleri hâlde içine bakmadan geri dönüp gittiler. Bir örümcein maarann azna a örmesi (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 348.), iki güvercinin yuva kurup yumurtalarn brakmas, müriklerin maaraya bakmadan dönmelerine sebep oldu. (bn Sa’d, et-Tabakât, I, 229; Belâzürî, Ensâb, I, 308.)
 
Hz. Âie’nin bize verdii bilgiye göre Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Hz. Ebu Bekir, Sevr Maaras’nda üç gece kaldlar. Ücretle tuttuklar güvenilir ve mahir yol klavuzu olan Abdullah b. Uraykt ile de öyle anlamlard. Abdullah, pazar pazartesiye balayan gece develeri alp gelecekti. Hz. Ebu Bekir’in verdii bilgiye göre de maaradan geceleyin ayrld. Hz. Peygamber, Ebu Bekir, Âmir b. Füheyre ve Abdullah b. Uraykt’tan oluan dört kiilik kafile, bn Sa’d ve Belâzürî’ye göre pazar pazartesiye balayan gece Mekke’den ayrldlar. (Belâzürî, Ensâb,I, 308; bn Sa’d, et-Tabakât, I, 232.) bn Hacer de bu konudaki deiik görüleri telif ederek öyle demektedir: “Mekke’den perembe gününü cuma gününe balayan gece çkt ve maaraya vardlar. Sndklar Sevr Maaras’nda üç gece gizlendiler ve pazar pazartesiye balayan gece maaray terk ettiler.” (bn Hacer, Fethü’l-Bârî, VII, 244; Bu konudaki rivayetler ve daha geni bilgiler için Kasm ulul’un Hz. Peygamber Devri Kronolojisi isimli kitabna (nsan yaynlar, stanbul 2011, s. 401-406) baknz.) Hz. Peygamber (s.a.s.) ve beraberindekiler, Mekke’nin güneybatsndan bir yay çizerek Medine’ye yöneldiler. Mekke-Medine arasnda ilek olmayan bir güzergâh izleyerek ve zikzaklar çizerek yol aldlar. Bazen sarp da geçitlerinden, bazen çöllerin arasndan geçtiler.
 
Hz. Ebu Bekir, maaradan ayrllarn öyle anlatr: “Bizi takip etmek ve yakalamak için gözcüler tutulmutu. Biz, geceleyin Mekke’den (Sevr Da’ndan) ayrlp yola çktk. O gecemizi ve gündüzümüzü hzlca yürüdük. Nihayet günün en scak vaktine girdik, güne gündüzün ortasna gelip dikildi. Ben, kendisine snp barnabileceimiz bir gölge görebilir miyim diye etrafa bir göz attm. Tam o srada büyük bir kaya gördüm ve hemen onun yanna geldim. Onun biraz gölgesi vard. Ben, Resulüllah (s.a.s.) için yanmda buluna bir pöstekiyi yere serdim. Sonra ona: ‘Ya Resulüllah! Sen biraz yat, uyu! Ben, öyle etraf bir dolaaym!’ dedim. Resulüllah da onun üzerine yatt ve uyudu. Ben de peimize düenlerden kimseyi görebilir miyim diye etraf gözetleyerek biraz yürüdüm. Sonra güne biraz batya doru meyletmiken
hareket ettik. Bizi arayanlar peimizdeydi. Bize onlardan Sürâka b. Mâlik b. Cü’um’dan baka hiçbir kimse yetiemedi.” (Buhari, Menâkb, 25; Fedâil’ü-Ashâb, 2; Menâkbü’l-Ensâr, 44.)
 
“Sürâka bize yetiince: ‘Yakalanyoruz ya Resulüllah!’ dedim. O da: ‘Üzülme! Çünkü Allah, bizimle beraberdir.’ dedi ve Sürâka’ya beddua etti. Bunun üzerine Sürâka’nn at tökezleyip karnna kadar yere batt. Zannediyorum ki biz, bu srada düz ve sert bir yerde bulunuyorduk. Atnn ön ayaklarnn yere saplandn gören Sürâka öyle dedi: ‘Kesin olarak anladm ki siz ikiniz bana beddua ettiniz. imdi siz benim için dua ediniz. Allah ahit olsun ki ben sizin peinizde olanlar geri çevireceim.’ Bu ekilde söz vermesi üzerine Resulüllah (s.a.s.) ona hayr dua etti; o da kurtuldu. Sonra geriye döndü ve bizim peimizde olanlardan karlat herkese ‘Bu taraflara gitmenize gerek yok, ben oralardan geliyorum!’ diyerek o kiileri geri çevirdi ve bize verdii sözde durdu.” (Buhari, Menâkb, 25; Müslim, Zühd, 75.)
 
Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ve beraberindekiler, yolda Ümmü Ma’bed Âtike bint Hâlid’in çadrna uram ve ondan süt almlard. Sürüye katlamayan bir keçiden sütün salmas ve Ümmü Ma’bed’in, o an hayvanlarnn peinde olduu için çadrda olmayan ve akam gelen eine Hz. Peygamber’i vasfetmesi hakknda kaynaklarmzda deiik rivayetler vardr. (bn Sa’d, et-Tabakât, I, 231; Hâkim, el-Müsterek, III, 9-10; Ebu Nuaym, Delâil, II, 283.)
 
Medine’ye yaklatklar zaman, Eslem kabilesi reisi Bureyde, Kurey’in ortaya koyduu ödülü almak için adamlarndan yetmi kii ile kafilenin önünü kesmi, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kendisi ile konumasndan sonra da Müslüman olmutur. Bandaki sar çkarp uzun bir sra takarak kabilesinin topraklarndan çkncaya kadar kafileye sancaktarlk yapm ve adamlar ile birlikte yol boyunca çevre güvenliini salamtr. (bn Sa’d, et-Tabakât, IV, 242; Belâzürî, Ensâb, I, 309; bn Abdilberr, el-stîâb, I, 185.)
 
Kaynaklarmzn verdii bilgiye göre kafile, 1 Rebiülevvel/13 Eylül 622 pazartesi günü Mekke’den (Sevr Maaras’ndan) yola çkm ve bir hafta sonra yani 8 Rebiülevvel/20 Eylül 622 pazartesi günü öleye doru Medine’ye çok yakn olan Kubâ köyüne varmtr. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ve beraberindekiler, cuma gününe kadar bu köyde kalmlardr. Kur’an- Kerim’de “Temellerinin takva üzere atld” bildirilen Kubâ Mescidi ite bu ksa zaman içerisinde yapld. 12 Rebîülevvel/24 Eylül 622 cuma günü kuluk vaktinin sonlarna doru Kubâ’dan ayrlan Hz. Peygamber, Rânûnâ vadisinde Sâlimoullar mahallesinde beraberindekilere ilk cuma namazn kldrd. Cuma namazndan sonra da Hz. Enes’in deyimiyle bir bayram havas içerisinde Medine’ye girdi. (Ahmet Önkal, Hicret, DA, XVII, 461.)
 
Prof. Dr. Mustafa AIRMAN
 

Bu yaz 1360 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

4 Sevvl 1445 |  13.04.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

(Allah) sizi tek bir nefisten yaratt, sonra ondan eini meydana getirdi ve sizin iin davarlardan sekiz e (ift) indirdi.

Sizi annelerinizin karnlarnda, karanlk iinde, bir yaratltan sonra (baka bir) yaratla (geirerek) yaratmaktadr.

te Rabbiniz olan Allah budur, mlk (yalnzca) O'nundur. O'ndan baka lah yoktur. yleyse nasl oluyorda (haktan) dndrlyorsunuz?

( Zmer sresi - 6)

Bir Hadis

Eb mme (radyallhu anh) anlatyor:

Hz. Resulullah (aleyhissaltu vesselm) buyurdular ki:

"Allah'a en makbul insan, karlamada selama nce davranandr."


Eb Dvud, Edeb 144; Tirmiz, sti'zn 6

Bir Dua

(Allahm) Zenginlikle imtihan edilmenin ktlnden sana snrm. Fakirlikle
imtihan edilmenin ktlnden de sana snrm.

(Buhr, Deavt, 39)

Hikmetli Sz

ieksiz bahenin zevki olmad gibi dostsuz hayatn da zevki olmaz.
Nsr- Husrev

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com