Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 10539
Toplam 15600235
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

BR GÜVEN ABDES: 

Muhammedü’l-Emin

Biz ona Emin demi iken, Allaha nasl iftira edilebilir. nk o asla yalan sylemedi. Ancak, haclar sulama (sikye), doyurma (rifade), danma (nedve), Abdmenafoullarnda olur, ayrca peygamberlik de onlarda olursa, bize ne kalacak?
29/12/2016

Emin, emniyet ve emanet kelimeleri Arapçada e-m-n kökünden gelir. Emin olmak, güvenilen, kendisine emniyet edilen demektir. man ve mümin kelimelerinin kayna da ayn kelimedir. Dolaysyla bu kelimeden slam dininin pek çok kavramnn türetildiini görmemiz mümkündür. Bu terimin kartlar ise, hain, anari, kâfir gibi dinde menfi anlama gelen kavramlardr. Bu nedenledir ki, slam dini, inananlarndan bu kelimenin olumlu manalarn üstlerinde tamalarn, zt anlamlarndan da iddetle kaçnmalarn ister.

Eminlik sfat, ancak kiinin kendi niyeti, gayreti ve faaliyeti neticesinde kazanlabilir. Yani bu sfat, doutan elde edilen, anne babadan tevarüs yoluyla kazanlan bir özellik deildir. Ayrca makam ve mevki ve zenginlik sayesinde de güvenilir olma hususiyeti elde edilemez. Hatta makam ve mevki, kendisine daha çok ey emanet edildii için, bazen kiinin emniyetsizliini, güvenilir olmayn daha da açk bir ekilde ortaya çkarr.

Güvenilir olmak, ancak kiinin kendi gayreti neticesinde kazanlabildii için, bir kiiden niye güçlü kuvvetli biri olmad, niye çok hzl koamad, niye güzel bir fizie veya sese sahip olmad sorulamazken, buna karlk kii, niçin güvenilir olmad hususunda hesaba çekilebilir. Çünkü ilk önce zikredilenler, Allah’n kula verdii veya vermedii eyler olduu için, bunlarda kulun herhangi bir mesuliyeti yoktur. Ancak güvenilir olmama hususunda ferdin bakasn suçlama hakk yoktur, bu hâlin sorumluluu dorudan ahsn kendisi üzerinedir. Nitekim evrensel hukuk da ancak kiinin yaptklarna göre hüküm ihdas etmesi sebebiyle, kiiyi hainlikten, verdii sözden dönme, vadini yerine getirememe gibi davranlarndan dolay sorumlu tutmaktadr.

Emanet ehli olmak önce insan, sonra da Müslüman olmann zeminini ve temelini oluturur. Baka bir ifadeyle, ancak emin olarak görülen ve emanet sahibi olanlar iyi insan ve nihayette iyi Müslüman kabul edilebilirler.

Müslümanlar için her anlamda örnek bir hayat yaayan Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) slam öncesi dönemde en bilinen ve öne çkan özellii “emin” olmaktr. Bu sebepledir ki, Mekkeliler ona risaletinden çok önce Muhammedü’l-Emin adn vermilerdi. Peygamberliinden sonra da mürikler onu emin olarak tanmlamaya devam etmiler, kendisine air, mecnun, sihirbaz, kâhin gibi sfatlar yaktrmaya çalmlarsa da (Sâd, 38/4; Kamer, 54/2;  Duhân, 44/14; Tûr, 52/29;  Kalem, 68/2;  Mü’minûn, 23/68-70;  Sebe’, 34/78;  Kalem, 68/51-52;  Enbiyâ, 21/5;  Hâkka, 69/41-43.), hiçbir zaman onu ya lanclkla ve güvenilmez olmakla itham etmemilerdir. Dolaysyla onun peygamberlik öncesinde mürikler tarafndan da kabul edilen en bariz hususiyeti doru ve güvenilir (emin) olmasdr. Hz. Muhammed’in (s.a.s.) tebliine niçin kar çktklarn açklayan Ebu Cehil’in sözlerinde bu hususa iaret vardr:

“Biz ona Emin demi iken, Allah’a nasl iftira edilebilir. Çünkü o asla yalan söylemedi. Ancak, haclar sulama (sikâye), doyurma (rifade), danma (nedve), Abdümenafoullar’nda olur, ayrca peygamberlik de onlarda olursa, bize ne kalacak?” (Süheylî, Ravdu’l-Unuf, (thk. Abdurrahman Vekil), I-VIII, Kahire 1967, V, 240.)

Mekke’deki tebli süreci boyunca Hz. Peygamber’e (s.a.s.) ve ona tabi olan Müslümanlara dümanlk yapan, hatta hicret öncesinde onu öldürme giriiminde bulunan Mekke mürikleri, ticaret amacyla ehir dna çktklar zaman ellerindeki nakit para ve kymetli mallar birbirlerine emanet etmek yerine, ehrin en güvenilir kabul ettikleri insanna, Hz. Peygamber’e (s.a.s.) teslim etmilerdir. Bu yüzdendir ki, Allah Rasulü (s.a.s.), Mekke’den Medine’ye hicretinde önce kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine alnd ekliyle geri vermesi için Hz. Ali’yi görevlendirmi.

O dönemde Mekke’deki Müslümanlarn tamam Medine’ye hicret etmi olduklar için, bu mallarn hepsi Mekkeli müriklere aittir. (bn Hiâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye, (thk. Mustafa es-Sakkâ-brahim el-EbyârîAbdülhâfz elebî), I-IV, Beyrut ts., II, 124126; bn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, I-VIII, Beyrut ts. (Dâru Sâdr), I, 228.)

Her insanda zaruri olarak bulmas gereken bir özellik olan emanet, ayn zamanda peygamberlerin sfatlardan birisidir. Yani insann olduu gibi, peygamberliin alt yapsn da emin olma tekil eder. Nitekim onlarda bulunmas art olan sfatlardan ikisi sdk ve emanettir ki, bu iki sfat birbiriyle çok yakn ilikilidir. Buna göre peygamberler, sözde ve fiilde güvenilir kabul edilen ve kendilerine tebli görevi, yani dini yayma emaneti verilen doru insanlar olarak tanmlanabilir. Peygamberimiz slamiyet’i tebli etmeye balad günlerden birinde Safa Tepesi’ne çkarak

“Ey Kureyliler! Size u dan ardnda düman atllar var, üzerinize baskn düzenleyecekler dersem buna inanr msnz?” diye sorduunda:

“Elbette inanrz, çünkü imdiye kadar senin yalan söylediini hiç duymadk.” dediler.  (Buhari, Tefsiru Kur’ân, Suretü Tebbet, 1-3; Müslim, man, 355.) Baka bir rivayete göre ise aralarnda Ebu Süfyan’n da bulunduu bir ticaret kafilesi am’a gitmiti. Burada Bizans kral Ebu Süfyan’n da içinde bulunduu Kureyli tüccarlar huzuruna çarp onlara Hz. Peygamber hakknda sorular sordu: Sorulardan biri de onun daha önce yalan söylediini iittiniz mi eklindedir. Ebu Süfyan’da ondan hiçbir zaman yalan bir söz duymadklarn itiraf etmitir. (Buhari, Bed’u’l-Vahy, 1.)

Kur’an’da Allah, “Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve dorularla beraber olun.” emriyle kullarndan doru insanlarla birlikte olmalarn, onlar desteklemelerini istemekte (Tevbe, 9/119.), “Rabbimiz Allah’tr deyip dorulua yönelenlere hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardr.” (Ahkaf, 46/13.) buyurarak da dorularn yardmcsnn Allah olduunu açkça beyan etmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) hadisi eriflerinde doruluu ve doru olanlar övmekte, bunun tersi olarak da yalan ve yalancl u sözleriyle yermektedir:

“Doruluk iyilie götürür, iyilik cennete götürür. Kii dorulukta devam eder durursa nihayet Allah nazarnda doru olarak yazlr.  Yalan kötülüe iletir, kötülükse atee götürür.  Kii yalan söylemeye devam ederse nihayet Allah katnda yalanc olarak yazlr”. (Buhari, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103.)

Doru ve Emin sfatyla tannan Hz. Peygamber (s.a.s.) ümmetinden de emin olmalarn ve emanet sfatn tamalarn istemitir. Emanet kelimesi aslndan çok geni anlamlara sahiptir. nsann en önemli görevi olan Allah’a kulluk vazifesinden, vücut ve ruh sal, maddi-manevi sahip olunan varlk ve imkânlar, verilen görev, sorumluluk ve yetkilerden, korunmas için braklan en küçük eyaya varncaya kadar her ey emanet dairesi içinde deerlendirilebilir.

Emaneti yüklenmek bir sorumluluk iken, bu emaneti yerinde kullanmak, gereini yerine getirmek ise daha büyük bir sorumluluk gerektirir. Buna göre herkes, kendi canndan balamak üzere himayesi altnda olanlardan, kendisine bahedilen her türlü mal ve servetten hesap vermek durumundadr. Bu hususu Allah Rasulü (s.a.s.) u hadisleriyle veciz bir ekilde dile getirir:

“Hepiniz çobansnz ve hepiniz çobanlnzdan sorumlusunuz.  Devlet reisi halkyla ilgilenmekten sorumludur. Kii ailesinin koruyucusu ve eli altnda olanlardan sorumludur. Kadn, einin evinin koruyucusu ve eli altnda bulunanlardan sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malnn koruyucusu ve eli altnda bulunanlardan sorumludur.” (Buhari, Cumua, 11.)

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sayd bu sorumluluk zincirini uzatmak ve çoaltmak mümkündür. Bu sralamaya göre vazife ve yetki büyüdükçe, görevi yerine getirenin sorumluluu da tabiî bir ekilde artmaktadr.

Gerek Allah’n kitabnda gerekse Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sözlerinde emanetin üzerinde durulurken, bunun tersi davranlar da knanmakta ve bunlarn ihmal edilmesi durumunda ceza vesilesi olacaklar hatrlatlmaktadr. Nitekim Allah bu konuda müminleri u ayetle uyarr:

“Ey man edenler, Allah’a ve peygambere hainlik etmeyin. Siz kendiniz bilip dururken, kendi emanetlerinize hainlik eder misiniz?” (Enfal, 8/27.) Allah Rasulü (s.a.s.) de emanete hyaneti münafklk alameti olarak kabul etmitir:

 “Münafn alameti üçtür: Konutuunda yalan söyler, söz verdiinde vadinden döner, kendisine bir ey emanet edildiinde ihanet eder.” (Buhari, man, 24.)

 Görevin ehline verilmesi, emanete riayet prensibinin en temel esaslarndan biridir. Çünkü emanete riayet edilmesini beklemeden önce, o emanete riayet edebilecek, emanet sorumluluu yüklenebilecek kiilerin tespit edilmesi gerekir. Bu hususun önemini Kur’an- Kerim u ekilde ortaya koyar: “Allah, size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasnda hükmettiiniz vakit adaletle hükmetmeni emrediyor.  Allah size ne güzel öüt veriyor.  üphesiz Allah her eyi bilen ve görendir.” (Nisa, 4/58.) Yine Kur’an’da Mü’minun suresinde gerçek müminlerin özellikleri sralanrken, bunlar arasnda emanete riayet ve ahitleri yerine getirme de zikredilmektedir. (Mü’minun, 23/8.)

Emanetlerin ehline verilmemesi, yani emanetin zayi edilmesi, cemiyette fesada ve anariye sebep olur. Herkes hak etmediini almaya, üstesinden gelemeyecei ileri yapmaya kalkar, bu ortamda ayaklar ba, balar ayak olur ki, böyle bir durum bütün cemiyetler için ykmdan baka bir netice getirmez. Bu hâl yaygnlatnda ise dünyann düzeni bozulmu demektir. Allah Rasulü (s.a.s.) böyle bir durumu kyamet alameti olarak nitelendirir:

 “ler ehil olmayan kimselere verildii zaman kyameti bekleyin.” (Buhari, lim, 2; Rikak, 35.)

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) idare anlaynda emaneti ehline verme prensibine son derece riayet edildii görülür. Nitekim O, kendisini vali tayin etmesini isteyen Ebu Zerr’e u ekilde nasihat etmitir:

“Ey Eba Zerr! Sen zayfsn, bu valilik bir emanettir, gerçekten kyamet gününde o perianlktr. Yalnz onu hakkyla alan, o hususta üzerine düeni yapan müstesna.” (Müslim, mamet, 17; Ebu Davud, Vesaya, 4; Nesai, Vesaya, 4.) 

Bu anlay çerçevesinde hareket ettii için Hz. Peygamber (s.a.s.), ilk Müslümanlar arasnda yer alan ve sahabe arasnda mümtaz bir yere sahip bulunan Ebu Zerr’e (r.a.) valilik görevi vermezken, çok geç dönemde slam’a giren ancak askerî ve siyasi alanda üstün kabiliyet ve birikime sahip olan ehil kiileri çok önemli vazifelere tayin etmitir. Mesela Bedir savana sebep olan, Uhut ve Hendek savalarnda mürik ordusuna komutanlk yapan Mekke reisi Ebu Süfyan, idareciliindeki tecrübesi sebebiyle Mekke fethinden sonra Rasul-i Ekrem (s.a.s.) tarafndan Taif’e elçi, ayrca zekât amili olarak görevlendirilmi (Belâzurî, Ensâbü’l-Erâf, I (thk. Muhammed Hamidullah), Jarusalem 1963, I, 229-230.), kaynaklarn bir ksmnn bildirdiine göre ise Necran’a vali tayin edilmitir. (bn Habîb, Kitabu’lMuhabber, (thk. Eliza Lichtenstater), Beyrut ts. (Daru’l-Afaki’l-Cedide),  s. 126; bn Hacer, el-sâbe, I-IV, Msr 1328, II, 189.)

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, gerek ferdi gerekse toplumsal sorumluluklarn bilincinde olarak önce emin ve güvenilir bir insan olmak, ardndan da ahsmza emanet braklan her ey üzerinde titizlik göstermek, bu hususta görevimizi ihmalden kaçnmak, Müslüman olmamzn bir gerei, hem kendimiz, hem de cemiyetimizin menfaatine olacaktr. Aksi halde toplum olarak emniyet ve huzur içinde yaayabilmemiz mümkün olmayacaktr. Unutmamak gerekir ki, emin peygamberin ümmetine yakan da emin insan olmaktr.

Prof. Dr. Âdem APAK / Diyanet Aylk Dergi

 

Bu yaz 2683 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Kimdir o ki Allah'a kard- hasen (gzel bir bor ile) bor verecek olan? Artk O'da, (bunu) onun iin kat kat arttrsn. Onun iin kerim (stn ve deerli) bir ecir vardr.( Hadid sresi - 11)

Bir Hadis

hsan, Allaha sanki onu gryormu gibi kullukta bulunmandr. Her ne kadar sen onu grmesen de,
o seni grmektedir.

(Mslim, man, 1)

Bir Dua

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki:

Allahm! Sana teslim olan bir kalp, doru szl bir dil ve dosdoru bir ahlak istiyorum.

(Hkim, Deavt, No:1872)

Hikmetli Sz

Namaz, belirlenen vaktinde kl. Bo vaktin olsa da zamanndan nce klma; meguliyetten dolay geciktirme. Bilmi ol ki, ileyecein her amel, namazna baldr.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com