Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 9804
Toplam 15599500
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Peygambersiz slam Söylemi

Peygambere itaat, Allaha itaat saylmtr. (Nisa, 4/80.)
26/09/2016

Yüce Rabbimiz Allah, mesajlarn kullarna iletmek için her topluma bir peygamber göndermi (Nahl, 16/36.), bütün peygamberler, Allah katnda yegâne din olan slam’ (Âli mran, 3/19.) insanlara tebli etmilerdir. Yüce Allah, hak dini slam’ kabul edenleri “Müslüman” olarak isimlendirmitir. (Hac, 22/78.) Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)’in (Ahzab, 33/40.) gönderilmesiyle slam kemale ermi (Maide, 5/3.), artk Allah katnda slam’dan baka geçerli bir din kalmamtr. (Âli mran, 3/85.) Peygamberimiz (s.a.s.)’in görevi, slam’ sadece insanlara tebli etmek deil, ayn zamanda teybin etmek, yani dinin hükümlerini sözlü ve uygulamal olarak açklamaktr. (Nahl, 16/44.) Bundan dolaydr ki Kur’an’da onlarca ayette Allah ve peygambere itaat birlikte zikredilmi (Âli mran, 3/32, 132; Nisa, 4/59; Maide, 5/92; Nur, 24/54; Teâbün, 64/12; Muhammed, 47/33.), Peygambere itaat, Allah’a itaat saylmtr. (Nisa, 4/80.) Dolaysyla Allah sözü Kur’an ve peygamber sözü ve uygulamalar olan sünnet, slam’n iki temel kaynadr. (Malik, Kader, 3; Hâkim, I, 93.) slam’n bilinmesi, tannmas, anlalmas, yaanmas ve anlatlmas için sünnete ihtiyaç vardr. Kur’an ile sünneti, Allah ile peygamberi birbirinden ayrmak, et ile trna ve ruh ve bedeni birbirinden ayrmak gibidir.Bu itibarla slam’n ilk devirlerinden günümüze kadar slam’ anlamak, yaamak ve anlatmak isteyenler, Kitap ve sünnete sarlmlardr.

Hicri ikinci asrdan itibaren sünneti Kur’an’dan ayrmak isteyenler ve “Kur’an bize yeter.” Diyenler olmutur. Hicri ikinci asrdan sonra da sünneti slam’n temel kayna kabul etmeme, sünneti reddetme düüncesi devam etmi, Batl düünürler daha da ileri gitmiler, hadislerin çounluunun uydurma olduunu ileri sürerek sünnetin slam’n kayna olma konusunda insanlarn kafasna üphe sokmaya çalmlardr. Bu düünce Hindistan ve Msr’da yank bulmu, sünneti reddeden bir akm türemitir. Bu düünce sahipleri kendilerine “ehli Kur’an” adn vermilerdir. Bunlar; Kur’an ile yetinmek ve hadislerin Hz. Peygambere nispeti üpheli olduu gerekçesi ile sünneti delil saymamlar, “Sünnetsiz slam” ve “slam, Kur’an’dan ibarettir.” savunmas yapmlardr. Ayn düünceyi ülkemizde de benimseyenler ve savunanlar olmutur. Hâlbuki slam, sadece Kur’an’da zikredilen hükümlerden ibaret deildir. Dinî her konu, Kur’an’da tafsilat ile anlatlmam,  birçok konunun açklamas, detay ve nasl uygulanaca Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafndan yaplmtr.

Sünneti Kur’an’dan ayrmak isteyen, böylece slam’ zayflatmak, içini boaltmak ve yaanmaz hâle getirmek isteyen zihniyet, daha da ileri gitmi, “Sünnetsiz slam” söylemini, “Peygambersiz slam”, “mansz Cennet” ve “Ilml slam” söylemine dönütürmü ve bunu sinsice zihinlere yerletirmeye çalmtr. Bunun en bariz tezahürü, sadece “lâ ilâhe illallah” (Allah’tan baka hiçbir ilah yoktur) diyen kimsenin, “Muhammedü’r-Rasulüllah” (Muhammed Allah’n peygamberidir) demese de cennete girebilecei söylemidir. Bu söylem, gerçekten slam ve Müslümanlar için tehlikeli, Kur’an ve sünnete uymayan bir söylemdir. Kim böyle söylüyor? diyebilir siniz. Ben Fethullah Gülen’in Youtube’da kendi anlatmndan duydum. Diyor ki: “Lâ ilâhe illallah diyen kimse, “Muhammedü’rRasûlüllah” demese de cennete girer!” Baka bir konumasnda ise “Lâ ilâhe illallah” diyeni bama koyarm.” Ayn söylem, Reit Haylamaz adl kii, kaleme ald ve malum örgütün, “Herkes Onu Okuyor” diye reklamn yapt “Gönül Tahtmzn Esiz Sultan Efendimiz” adl eserinde de savunmakta ve öyle demektedir: “Ancak onun hedefi, öncelikle bütün insanlar rahmet ve efkatle kucaklayp, ümmeti arasnda da kelimei tevhidin ikinci yarsn söylemekten kaçnarak kendisini kabul etmese bile lâ ilâhe illallah diyen herkesi buraya getirmekti. Çünkü O, ‘Kim la ilahe illallah derse cennete girer’ buyuracakt.” (s. 252) Acaba Kur’an ve sünnet ile ters düen bu söylem, Müslüman halk nezdinde kabul gördü mü derseniz, maalesef evet. Diyanet leri Bakanl’nn yaptrd  “Dindarlk Anketi”nde, “Bir kimse “Lâ ilâhe illallah” deyip “Muhammedü’r-Rasulüllah” demeden Müslüman olur ve cennete girer mi sorusuna %17 evet demitir. Bu, cidden vahim bir durumdur. Bu söylemi dile getirenler; “Kim lâ ilâhe illallah (Allah’tan baka ilah yoktur) derse cennete girer.” (Tirmizi, man, 17, No: 2775.) ve benzeri hadisler (Müslim, man, 43.) ile Âli mran suresinin 64’üncü ayetine dayandrmaktadrlar. Zikredilen hadis, muhaddis bn ihab ez-Zühri’ye sorulmu ve “Bu husus, slam’n balangç yllarnda, farzlar, emir ve yasaklar inmeden önce idi.” demitir. (Tirmizi, man, 17, No: 2775.) Âli mran suresinin 64’üncü ayetinin, “Ey Peygamberim! Deki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranzda âdil ve insafl bir söze gelin.” cümlesindeki “kelimei sevâ”y lâ ilâhe illallah olarak alp Kur’an’n baka ayetlerini görmezlikten gelmek, saptrma, tahrif ve aldatmadr. Kur’an Kerim, konularna göre tertip edilmi bir kitap deildir. Bir konuda hüküm ortaya koyabilmek için Kur’an’n bütününe ve konu ile ilgili bütün hadislere bakmak gerekir. Peygamberimiz (s.a.s.)’in ilk muhatab olan Mekke halk Allah’n varln kabul ediyor, birliini kabul etmiyor, putlar Allah’a ortak kouyorlard. Hz. Muhammed (s.a.s.), peygamberlikle görevlendirildiinde Arap mürikler, dört konuda Peygamberimize kar çkmlard: a) Tek Allah inancna (Sâd, 38/3.), Hz. Muhammed’in peygamber oluuna (Kâf, 50/3.), ahiret inancna (Câsiye, 45/24; Kâf, 50/3.) ve Kur’an’n Allah sözü olduuna (Enfal, 8/3132.) kar çktlar. Peygamberimiz (s.a.s.), ilk önce insanlar kelimei tevhide, yani tek Allah inancna, lâ ilâhe illallah demeye daveti etti. Bu davete icabet edenler; hem Allah’n birliini, hem Hz. Muhammed’in peygamberliini, hem Kur’an’n Allah sözü olduunu, hem de ahiret inancn kabul etmi oluyorlard. “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan baka ilah yoktur) diyen kimse cennete girer.” sözünü esas alp sözün sahibini ve Kur’an’ tebli edeni, peygamber olarak kabul etmemek akl tutulmas, mantkszlk ve çarptmadan baka bir ey deildir.

slam’n ana referanslarna göre bir insann cennete girebilmesi için mutlaka mümin ve Müslüman olmas (Bakara, 2/82; Tevbe, 9/72; Zuhruf, 43/6870.), mümin ve Müslüman olabilmesi için de Kur’an’n her bir ayetine iman etmesi gerekir. Çünkü cennet, müminler için hazrlanmtr. (Hadîd, 57/21.) Peygamberimizin beyan ile “Cennete ancak mümin ve Müslüman olanlar girecektir.” (Buhari, Meâzi 36; Fedailü’sSahabe, 178.)

Kur’an’n her bir ayeti iman konusudur. Allah’n ayetlerine iman etmeyenler, mümin ve Müslüman olamazlar. Allah’n ayetlerine iman etmeyenlerin gideceiyer cennet deil cehennemdir. Bu hususu ifade eden yüzlerce ayet vardr. (Mesela bk. En’am, 6/21, 124; Yunus, 10/17; Neml 27/82; Nahl, 16/104105.) Kur’an’da peygambere iman edilmesi kesin bir üslup ile emredilmektedir. (Teâbün, 64/8; Nisa, 4/136; Bakara, 2/177.) Kur’an’da Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Allah’n rasulü olduu bildirilmektedir. (Feth, 48/29.) Dolaysyla Hz. Muhammed’in peygamberliini kabul etmeyen, lâ ilâhe illallah deyip Muhammedü’r-Rasulüllah demeyen kimse, Kur’an’a iman etmemi, iman esaslar arasnda ayrm yapm olur. (Nisa, 4/150.) Kur’an’n bir ayetine bile iman etmeyen kimse, mümin olamaz. (Maide, 5/5.) Dolaysyla Muhammedü’r-Rasulüllah demese de sadece lâ ilâhe illallah diyen cennete girer demek, bütünüyle yanltr, slam’ çarptmaktr, halk kandrmaktr. Muhammedü’r-Rasûlüllah demeyen kimse, kesinlikle sapktr, kâfirdir. (Nisa, 4/136.) Kâfirler ise asla cennete giremez. Kâfirlerin gidecei yer, içlerinde ebedî kalmak üzere cehennemdir. (Bakara, 2/24, 39; Enfal, 8/14; Âl/i mran, 3/10, 116, 131, 151; A’râf, 7/36; Bakara, 2/217.)

Sonuç olarak kelimei ahadetin “Lâ ilâhe illallah” bölümü, Allah’n varln ve birliini “Muhammedü’r-Rasûlüllah” bölümü ise Hz. Muhammed (s.a.s.)’in peygamberliini ifade eder. Kelimei ahadetin bu iki ksm, ayrlmaz bir bütündür. “Lâ ilâhe illallah” deyip “Muhammedü’rRasûlüllah” demeyen kimse mümin ve Müslüman deil tam bir kâfirdir. Kâfirler ise cennete deil cehenneme girecektir.

 

Doç. Dr. smail KARAGÖZ / Diyanet Dergi

 

Bu yaz 2792 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

Ancak: "Allah dilerse" (inallah yapacam de). Unuttuun zaman Rabbini zikret ve de ki: "Umulur ki, Rabbim beni bundan daha yakn bir baarya yneltip-iletir."

( Kehf suresi - 24)

Bir Hadis

Reslullah (s.a.v.) buyurdular ki:

brahim aleyhisselmn atee atld zaman en son sz Hasbiyellh ve nime'l-vekl olmutu. ki Allah bana yetiir, o ne gzel vekildir. demektir.

(Sahh-i Buhr)

Bir Dua

"Allahm! Gnahlarm kar ve dolu suyu ile yka ve beyaz elbiseyi kirden temizler gibi kalbimi hatalardan arndr.


(Buhr, Deavt, 39)

Hikmetli Sz

Seven o kimsedir ki, sevgilisinden ne kadar dmanlk
grse yine dostluunu artrr. Sevgilisinden bana binlerce sitem
ta gelse, onlardan ancak ak binasn salamlatrr.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com