Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 10144
Toplam 15599840
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Bir Mektep Olarak

CAM

Bugn, Mescidn Nebi ad ile anlan Medinedeki ilk camide, birbirinden ayr blm bulunuyordu. Bunlar, namazn klnmas iin byk bir salon, mektep vazifesi grmek zere bir Suffa ve Hz. Peygamberin aile efrad iin birka ayr kk oda.
18/10/2016

Tarihî seyir ve tekâmülü içinde, dinin kuvvet merkezi olduu eitim ve öretim, slam kültür ve medeniyetinin geliip yaylmasnda büyük bir rol oynamtr. Bilindii gibi eitim, yetikinlerin bir plan çerçevesinde ve belli bir gayeye göre yetimekte olan nesillerin gelimesini salamak için yapt çalmalardr. Bu bakmdan eitim ve öretim faaliyetleri, yeni kuaklarn yetimesi için bir plan dahilinde yaplan bütün faaliyetleri içine almaktadr. Bunun içindir ki eitim ve öretim sadece bir kültürün nesilden nesile intikalini deil, ayn zamanda bunun sonucu olarak toplumun devamlln (bekasn) da salayan bir vâsta olmaktadr. Buna göre slami eitimin gayesi iyi ve dengeli insan (insan- kâmil) yetitirmektir. Bu anlay, snr, zaman, mekân ve corafî bölge ile kaytlanm deildir. Zira bu dinin kitab olan Kur’an, ilk ayeti ile okumay, baka bir ifade ile örenmeyi emretmektedir. Kitabn kendisine gönderildii peygamber de buna uygun emirler veriyordu.

Eitim ve öretim açsndan deerlendirildii zaman slam dünyasnda camiler, uzun süre birçok fonksiyonu yerine getiren mekân olma özelliini koruyorlard. Buna bal olarak eitim ve öretim faaliyetleri bakmndan da birçok alanda vazife görüyorlard. Nitekim camilerde, kuruluundan itibaren, tedrici bir gelime ile hemen hemen bilinen bütün ilimlerin tedris edildii anlalmaktadr. Kur’an ilimleri, dil (bütün ksmlar ve dallar ile Arapça), hadis, fkh ve usulü, kelam ve buna bal olarak cedel ile mezhepler bilgisi gibi dinî ilimler daha ilk hicri asrdan itibaren camilerde okunmaya balanm, iki ve üçüncü asrlarda da olgunluk derecesine ulamlard. Yine bu asrlarda tercüme faaliyetleri ve dolaysyla eskilerin kültür miras diyebileceimiz felsefe, matematik, tp, tarih, astronomi, aruz ve kimya gibi ilimlerin tedris edildii yerler de camilerdi. Bu bakmdan gerek dinî, gerekse tabii ilimlerin gelimesinde camilerin büyük bir rolü olduu anlalmaktadr.

Medrese öncesi ve hatta sonrasnda bile camilerde dönemin bilinen bütün ilimleri tedris edilirdi. Böylece cami bir mektep, bir akademi ve hatta bir üniversite özelliini tayordu. Nitekim Süyuti, Kahire’deki Tulunolu Camii’nde bilinen bütün ilimlerin okutulduunu, Abdullatif el-Badadi de el-Ezher Camii’nde her gün öle üzeri tp dersinin okutulduunu anlatr. (Bu konuda daha geni bilgi ve kaynaklar için bk. Ziya Kazc, slâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, stanbul 2016, s. 338 – 343.)

Peygamber Mescidi ve Suffa mektebi

slam kültür ve medeniyetinin yaylp gelimesinde fevkalade rolü bulunan camilerin, eitim ve öretim tarihi ile de yakndan ilgisi bulunmaktadr. Bu bakmdan slam eitim tarihinden bahsederken camilerden de söz etmek gerekir. Esasen slam’n ilk devirlerinden itibaren mescitlerde ders halkalar teekkül etmeye balamt. Bu durum günümüzde dahi baz slam ülkelerinde devam etmektedir. Gerçekten meseleye eitim açsndan bakld zaman slam’da ilk eitim ve öretim müessesesinin cami olduunu rahatlkla söyleyebiliriz. Zira böyle bir eitim daha Hz. Peygamber zamannda ve Medine’de ina edilen ilk cami (Mescidü’n-Nebi)’de verilmeye baland. Bu anlamda slam dünyasndaki ilk mektep (okul, akademi, üniversite) camidir diyebiliriz. Aslnda camilerin bu görevleri –pek farknda olmasak bile- günümüzde de devam ede gelmektedir. Bu arada unu da belirtelim ki, Müslümanlar tarafndan daha sonra feth edilen yerlerde ina edilen camiler, gerek ibadet merkezi olarak, gerekse slam’n öretilmesi ve buna bal olarak bir eitim kurumu olarak büyük bir hizmet ifa ediyorlard.

Hz. Peygamber döneminde cami, en önemli eitim ve öretim merkezi idi. Medine (Yesrib)’ye hicretten sonra Hz. Peygamber, burada bir mescidin yaplmasna karar verir. Bunda, hem günlük namazlar eda edilecek, hem de dinin öretilmesi salanacakt. Bu sebeple bir arazi satn alnd. Bu arazi üzerinde tuladan mamul bir bina ina edildi. Böylece caminin ilk ekli Araplarda ortaya çkm oldu. Dier Müslüman milletler o ekli memleketlerindeki yerli mimarinin tesiri ve iklimin icaplarna göre az çok deitirdiler.

Müslümanlar, daha Medine döneminden itibaren ”Mescidin Vazifesi” anlayn çok geni tuttular. Binaenaleyh cami, ibadet yeri, eitim mahalli, kaza dairesi, ordu karargâh, yabanc elçilerin kabul yeri, meveret mahalli vs. gibi hizmetler ifa ediyordu. Bu hizmetleri ile cami, slam müesseseleri arasnda önemli bir yer igal eder oldu.

Bugün, Mescidü’n-Nebi ad ile anlan Medine’deki ilk camide, birbirinden ayr üç bölüm bulunuyordu. Bunlar, namazn klnmas için büyük bir salon, mektep vazifesi görmek üzere bir Suffa ve Hz. Peygamber’in aile efrad için birkaç ayr küçük oda. Medine’deki Hz. Peygamber Camii’nde bulunan Suffa, gerçek anlamda slam’n ilk üniversitesi olmutur. Burada bizzat Hz. Peygamber dersler veriyordu. Fakat okuma-yazma sanatn öretmek,  Kur’an vs. tedris etmek üzere dier öretmenlerin de kendisine yardmc olduklarn biliyoruz. Nitekim Ubade b. Samit, Mus’ab b. Umeyr, Ebban b. Said b. As ve Ebu Ubeyde b. Cerrah Kur’an öretiyorlard. Ayrca Said b. As hattat idi. Hz. Peygamber tarafndan “hikmet muallimi” olarak tayin edilmiti. Bundan ksa bir müddet sonra Suffa kifayet etmemeye balad. Bunun üzerine Hz. Peygamber izdiham önlemek için Medine’nin muhtelif mahalle ve semtlerinde ilk yahut hazrlk okullar diyebileceimiz birçok mektep kurdu. Daha hicretin ikinci ylnda Medine’de Mehremetü bn Nevfel’in evinde tesis edilen ve “Dâru’l-Kurra” adn tayan bir Kur’an mektebinden bahsedilmektedir. Keza Medine’nin güneyinde ve yakn bir yerde bulunan Kuba Camii’nden bahsedilir ki, Hz. Peygamber buraya sk sk gelip eitim ve öretim ilerine nezaret ederdi. Belazuri, Medine’de Mescid-i Nebevi’den baka Hz. Peygamber’in salnda daha dokuz camiin mevcudiyetinden bahs eder. Sahabenin, kendilerine komu ve yakn olan bu camileri ayn zamanda mektep olarak kullandklarn da açklar. (Daha geni bilgi ve kaynaklar için bk. Muhammed Hamidullah, slâm Peygamberi, trc. M. Said Kutlu – Salih Tu, stanbul 1969, II, 75 77.)

Gerek Hz. Peygamber, gerekse ashap, camide oturup etraflarna toplanan halk bilgi bakmndan aydnlatmaya çalrlard. Hz. Peygamber’i dinleyenler, iittikleri hadisleri üç defa tekrarlayarak ezberlerdi. Bu toplantlarda ilmin önemi üzerinde de durulurdu. Nitekim Abdullah b. Amr’n naklettiine göre Hz. Peygamber bir gün mescide girer. Burada iki ayr grubun mevcudiyetini görür. Bunlardan bir ksm ibadet, dier ksm da ilimle meguldü. Bunun üzerine o u hususa dikkati çekti: “Her ikisi de iyi yapyor, u kadar var ki, Allah’tan (ibadetleriyle) bir ey niyaz eden kimsenin talep ve niyazlarn yerine getirmek tamamen Allah’a ait bir itir. Hâlbuki dierleri, ilim sahibi olurlar ve cehaleti kovarlar. Bana gelince ben, Allah tarafndan bir muallim olarak gönderildim” diyerek ilimle megul olan grubun arasna girip oturur. (bn Mace, Sünen, Mukaddime, 17, 229.)

Osmanl döneminde camiler

Yap olarak dinî mimari grubunun banda gelen cami, özellikle Osmanllarda mahallenin idare merkezi ve imamlarn karargâh idi. Kendisine verilen Arapça  isimden de anlalaca gibi cami, halk toplayan veya halkn topland yer manalarna gelmektedir. Bu yüzden sosyal kurumlarmzn banda gelen camiler, hem ibadet yeri, hem hutbe ve vaazlarla halk eitip irat eden bir okul (mektep), hem de cemaatin toplu bulunmas sebebiyle memleket, muhit ve mahalleye ait ilerin görüülüp karara baland yerlerdi. Bu durum ona, sosyal bir yap olma özelliini kazandryordu. Bunun içindir ki Osmanllarda cami, bir mahallenin odak noktasn tekil ediyordu. Camilerin etrafnda bazen geometrik bir düzen içinde, bazen da yerin özelliine göre çok defa belli bir estetik dikkate alnarak evler serpitiriliyordu. Bu evlerden baka en önemli bina medrese idi. Medreseler özel mimari tarz olan açk bir avlu etrafnda ve kare eklinde dizilen küçük kubbeli odalardan oluan zarif ve arbal eserlerdir. Bu binalardan birkaç bir cami etrafnda sralannca bunlara kütüphane gibi yardmc tesisler de ekleniyordu. Bu da mahallede bir lise, bir yüksekokul ve hatta üniversite kampüsüne benzer bir ortamn meydana gelmesine sebep oluyordu.

u bir gerçek ki, Osmanl döne minde bir ehir, ister fethedilmi olsun, ister yeni kurulmu olsun, ona Türk ve Müslüman damgasn vuran en önemli yap cami idi. Camilerin, tarih boyunca üstlendikleri bu rolü, her yerde görmek mümkündür. Nitekim Bosna Sanca’ndaki vakf hizmetlerden bahsedilirken bu konuya temasla öyle denilmektedir: “XVI. yüzyln sonlarnda, en sk ve iyi ina edilen binalar cami ve mescitlerdir. Dua, manevi eitim ve halk yakndan ilgilendiren konularn ilan bu binalarda yaplrd. Bu yaplar, Yakn Dou ve slâmî kentlemenin giri noktalardr. Cami ve mescitler, bu döneme ait sosyal yaamn tüm temel bileenlerini sarmalamakta idi.” (Hatdza Car-Drinda, “XVII. Yüzyl Bosna Sancanda Vakf Müesseseleri” Osmanl, Ankara 1999, V, 94.)

Hz. Peygamber zamanndan itibaren bir mektep vazifesi gören camide elbette bu mektepte vazife görecek öretmenlere (hocalar) ihtiyaç olacaktr. Bu görevi yerine getirecek olanlara da genellikle “mam” ad verilmektedir. Önemli bir vazife olduu ve bütün toplumu ilgilendirdii için bunlarn çok iyi seçilmeleri ve görevlerini hakkyla yerine getirebilecek özelliklere sahip olmalar gerekir. Günümüz slam dünyasnn birçok ülkesinde camilerde hem namaz kldrmak, hem de yaygn eitim diyebileceimiz hutbe ve vaazlarla Müslümanlar eiten kimselere imam denilmektedir. Özellikle günümüz Türkiye’sinde vazifesi mihrap ile minber arasna skm gibi görünen imamn yetki ve salahiyetleri balangçta bu kadar kstl deildi. O, sosyal hayatn en önemli unsurlarndan biri olduu için daha geni yetkilere sahipti. Gerçekten cami görevlileri arasnda en büyük sorumluluk, imam ad verilen görevliye aittir. mam, sosyal hayatn en önemli unsurlarndan biri idi. O, Osmanl dönemi ehrinin toplum hayatnda çok önemli bir yere sahiptir. Mahallenin her eyi ondan sorulur. (Bu konuda daha geni bilgi ve kaynaklar için bk. Ziya Kazc, Osmanl Vakf Medeniyeti, stanbul 2014, s. 142-154.) Zira Osmanl cemiyetinde mahalle imam ayn zamanda kadnn vazife ve temsilciliini yapard. Mekâna göre bir görev taksimi yapldnda kad – naip – imam hiyerarisi görülmektedir. Memleketimizde 1245 (1829) senesinde muhtarlk tekilât kurulana kadar mahallelerin mülkî ve beledî âmiri yani yöneticisi olan imamlar, ayn zamanda kadnn bir nevi temsilciliini de yapyorlard. (lber Ortayl, Tanzimattan Sonra Mahallî dareler, Ankara 1974, s. 109.) mamlarn bu durumu, yabanclarn da gözünden kaçmam olacak ki, XVII. asrn ortalarnda Osmanl ülkesinde bulunan Jean Thevenot da imamlarn toplum nezdinde sahip olduklar deeri anlattktan sonra öyle der: “Ayrca yal, dürüst, Kur’an’ iyi bilen, dünya ilerinin bilirkiisi hocalar vardr. Bizim hukukçular gibidirler. Önemli iler için çou zaman bu hocalara bavurulurdu. Onlar, kendilerine sayg gösteren halk arasnda büyük nüfuza sahiptirler.” (Jean Thevenot, L’Empire du Grand Turc, Paris 1965, s. 149.)

mam, devletle toplum arasnda köprüydü

Gazete, radyo, televizyon gibi iletiim araçlarnn bulunmad bir dönemde devlet, her türlü emir ve yasaklarn imam ve cami vastasyla halka ulatryordu. Bu sayede devlet, memleketin her yerine ayn zamanda (yats namaz vakti) istedii emri ulatrabiliyordu. Çünkü devlet, mahallede ergenlik çana gelmi olan bütün erkeklerin yats namaz vaktinde camide toplanacaklarn bilirdi. Bildirilmesi istenen bir emrin mevcudiyeti halinde imam, günün son ibadeti olan yats namazn müteakip “Ey cemaat, dalmaynz, devletin emri vardr, imdi söyleyeceim.” Der ve kendisine verilen emri ilan ederdi. (Osman Nuri Ergin, Türkiye’de ehirciliin Tarihî nkiaf, stanbul 1936, s. 108.)

Böylece camide imamlk yapan kimse devletin emri veya yasa gibi konularda da toplumu bilgilendiriyordu. mamlk, Osmanllarda, önemli bir memuriyet olduundan vazifeye tayin edilecek imamlar, bizzat padiah berat ile göreve getirilirlerdi. Bu konudaki tayinlerle ilgili pek çok ariv belgesi bulunmaktadr. Bu belgelere göre imamlkla görevlendirilen kimselerin en geç alt ay içinde beratlarn almalar gerekiyordu. (Örnek olmas bakmndan bk. Babakanlk Osmanl Arivi (BOA.) Mühimme Defteri, No. 6, s. 320.) Mahalle yöneticisi (buna öretmenlik de dâhildir) olan imamlar âdeta mahallenin gören gözü ve iiten kula idiler. Onlar kahvede vaaz eder, camide çocuklara ders verir, cemaate yol gösterir, hasta ve fakirlerle ilgilenirlerdi. Bununla beraber onlar yalnz dinî bir klavuz, örencilere ders okutan birer öretmen, kahve ve minberlerde cemaate yol gösteren birer akl hocalar deillerdi. Onlar mahallelerinin düzeninden, halk arasndaki ahenk ve bartan sorumlu birer yönetici idiler. Bu sebeple resmen tayin edilmemi olanlarla köy veya mahalle halk tarafndan gayri resmî olarak bu vazifeye getirilenlere imam ismi bile verilmemektedir. Vesikalarda bu ekilde görev yapanlara imam deil, “namazc” ad verilmektedir. (BOA. Ali Emirî, (Kanunî) Numara 6; Belgenin tam metni için bk. Kazc, slâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, s. 279.)

Görüldüü gibi slam dünyasnda Hz. Peygamber döneminden itibaren günümüze kadar camiler, birer mektep, imam ve dier görevliler de bu mekteplerin öretmenleri olarak görev ifa ediyorlard. Gerçekten de sadece Türkiye’de deil, bütün bir slam âlemine baktmzda imam veya caminin dier görevlileri bu mektepte hem yaygn (hutbe, vaaz ve çeitli sohbetler), hem de örgün (imdilik yaz Kur’an kurslar) eitimi veren önemli ahsiyetler olarak karmza çkmaktadrlar.

 

Prof. Dr. Ziya KAZICI

 

Bu yaz 2645 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

O mihrapta namaz klarken, melekler ona seslendi: "Allah, sana Yahya'y mjdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (sa'y) dorulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir."( Ali-imran Suresi - 39)

Bir Hadis

Ebu Saidi'l-Hudr (radyallahuanh) anlatyor:

Resulullah (aleyhissaltu vesselm) buyurdular ki:

"nsanlara merhametli olmayana Allah Teala merhamet etmez."


Tirmiz, Birr 16

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbimiz! Ancak sana dayandk, sana yneldik. Dn de ancak sanadr.


Mmtehine Suresi-4

Hikmetli Sz

nsann dostu vardr: 1. ahsi dostu, 2. Dostunun dostu, 3. Dmannn dman. Hz. Ali (r.a)

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com