Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 873
Toplam 15946765
En Fazla 25928
Ortalama 2682
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

nanc kuanan gençler

...Hakikaten onlar, Rablerine inanm genlerdi... (Kehf, 18/13.)
19/11/2018
Vaktiyle bir grup genç, mensubu olduklar toplumun dini olan putperestlii terk etmi, tevhit inancn benimsemiti. Bata gizli tuttuklar bu inanç zaman içinde aça çknca onlar da inançlarn korkusuzca ilan edip atalarnn dinine kar çktklarn ifade ettiler. Ancak kendilerine edilecek zulümden korunmak için de bir maaraya snmak zorunda kaldlar. Bu maarada köpekleriyle birlikte daldklar uykudan muhtemelen 309 yl sonra uyandlar. Bir gün veya daha ksa süre uyuduklarn zannederek içlerinden birini yiyecek almak için ehre gönderdiklerinde, iin hakikati ortaya çkt. Kur’an’da, “Ashab- Kehf” olarak adlandrlan Maara Arkada gençler öyle tasvir edilmitir:
 
“Biz sana onlarn bandan geçenleri gerçek olarak anlatyoruz. Hakikaten onlar, Rablerine inanm gençlerdi. Biz de onlarn hidayetini arttrdk. Kalkp da, 'Rabb'imiz, göklerin ve yerin Rabb'idir. Ondan bakasna asla ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemi oluruz.' dediklerinde onlarn kalplerine kuvvet vermitik.” (Kehf, 18/13-14.)
 
Gençlik döneminde gerçekleen dinî yöneli, Allah katnda büyük önem tamaktadr. Aklen ve bedenen geliimin yaand bu dönem; hakk arama, ona balanp onun urunda çaba gösterme noktasnda hayatn en elverili dönemidir. Bu dönem, arzu, hayal, azim, irade, hareket, kuvvet, macera tutkusu gibi özelliklerin younluu ile hayatn dier dönemlerinden daha çok öne çkmaktadr. Nitekim Hz Peygamber’in davetine yallardan çok gençler icabet etmi; Kurey ulularnn, az bir ksm dnda geneli, atalarnn dini üzere kalmakta srar etmilerdi. “Hakikaten onlar, Rablerine inanm gençlerdi.” cümlesindeki vurgu ile de ifadenin önemini belirtmek amaçlanmtr. (Tahir b. Aur, et-Tahrir, XV, 271.) Gençlik dönemindeki bu yönelii baltalamaya çalan tuzaklar da bu tuzaklar amaya azmetmi gencin yöneliini önemli klan dier bir husustur. Allah Rasulü, Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genci, Allah’n kyamet günü himaye edecei kullar arasnda saymtr. (Buhari, Ezan, 36.)
 
Maara Arkada gençler Allah’n varlk âlemine yönelik fiili tecellilerine ahit olmu; ftratlarnn çarsna (Rum, 30/30.) icabet edip Rablerine, yani efkat ve merhamet sahibi, gelitiren ve yaatan Allah’a iman etmilerdir. O’nun inayetinin uurlu-uursuz bütün varlklar kuatm olmas, herhangi bir varln ortaklna mahal brakmamaktadr. Gençlerin, kraln huzurunda söyledikleri “Rabb'imiz, göklerin ve yerin Rabb'idir.” sözü uluhiyette tevhidi, “Ondan bakasna asla ilah demeyiz.” sözü rububiyette tevhidi ifade etmektedir. Uluhiyette tevhit, Allah’n zatnda, sfatlarnda ve fiillerinde bir, tek ve benzersiz olduunu kabul etmek; rububiyette tevhit ise Allah’tan bakasna tapmamak demektir. Onlar imann zihnî ve teorik yönü ile kalbî ve amelî yönünü bir araya getirmilerdir. Hayatlarndaki anlam arayna en sahici cevab bulduklarnda ve anlamszln karanl anlamn aydnl ile yer deitirdiinde artk gerçek huzura ermilerdir. nsanolu maddi arzularn ne kadar tatmin ederse etsin, inanç açlna kar ruhunu doyuramad takdirde, elde ettii ey, sahte ve geçici bir huzurdan öteye geçmeyecektir.
 
Maara Arkada gençler, imanlar urunda fedakârlk gösterebilecek bir yüce gönüllülüe ulamlardr. Çünkü Yüce Allah, onlarn imanlarna mukabil hidayetlerini artrmtr. Hidayetlerini artrmas, imanlarn, basiretlerini, yakinlerini, ihlas ve sebatlarn artrmas anlamna gelmektedir. Bu sayede onlar, içinde yaadklar konfor ve rahat bütünüyle terk ederek en temel ihtiyaçlarnn bile bulunmad bir maaraya snmlar, nefislerinin deil Allah’n tarafn tercih etmilerdir. nançlar uruna evlerinden ayrlmaya, sevdiklerinden ayrlmaya göüs germiler, Allah ile ba baa kalmay yelemilerdir. Böylece Allah’n, gerçekten inanp inanc ile amel eden kiinin imann artrdnn örnei olmulardr.
 
Maara Arkada gençler imanlarna ballkta cesaret ve ecaat destan yazmlardr. Zira Yüce Allah, bu güçlü imanlarna mukabil onlarn kalplerine kuvvet vermitir. Kral, putlara ibadeti terk ettiklerinden dolay toplumun önünde onlar azarladnda Allah’n kalplerine verdii bu kuvvetle hiç aldr etmeden, herhangi bir tereddüt ve endieye kaplmadan ayaa kalkmlar; yaratan, rzk veren, terbiye eden, bütün gökleri ve yeri tek bana yaratann Allah olduunu haykrmlardr. Bu haykrlar ile krala, kendisinin tehditlerine önem vermediklerini ifade etmiler; kavimlerine de inançlarn duyurma frsat bulmulardr. Gençlerin yazdklar bu cesaret ve ecaat destannn benzeri, Musa peygamberin mucizesine ahit olunca derhâl iman edip secdeye kapanan sihirbazlar da görülmektedir. Firavun büyük bir öfke ile acmasz bir ekilde onlar öldürmekle tehdit ettiinde, “Zarar yok, nasl olsa biz Rabbi'mize dönüyoruz. lk iman edenler olduumuz için Rabbi'mizin hatalarmz balayacan umuyoruz.” (uara, 26/46-49.) diye karlk vermilerdi. Maara Arkada gençler de bu tavrlar ile Yüce Allah’n gerçekten inanp inanc ile amel edenin kalbini kuvvetlendirip cesaret ve ecaatini artrmasnn örnei olmulardr.
 
Maara Arkada gençlerin bu inanç tecrübesi, duygusal bir etkilenme sonucu gelip-geçici bir tutum deiiklii deildir. Zira iman, sadece duygularn deil duygularn aklla karlkl etkileiminden doan tereddütsüz bir inançtr. (Fusslet, 41/53.) Onlar akllarn devre d brakp kör bir taklidin esiri olmamlardr. Kalp ve akllarndaki uyum, ayn zamanda onlar çeitli arlklardan uzak durmaya, itidale sevk etmektedir. Bu yüzden gençlerin bir sonraki cümlesi, bu tercihlerinde delilin yerini ifade eden u cümle olmutur:
 
“u bizim kavmimiz Allah'tan baka tanrlar edindiler. Bari bu tanrlar konusunda açk bir delil getirseler. (Ne mümkün!) Öyle ise Allah hakknda yalan uydurandan daha zalimi var m?” (Kehf, 18/15.)
 
Baz müfessirlere göre bu söz, gençlerin kendi aralarnda konuurken söyledikleri bir sözdür. Bazlarna göre de gençler bu sözü, öncesindeki cümle gibi kraln huzurunda, toplumun içinde söylemilerdir. Bu söz ile kraln dinini eletirerek onun kibrini krmak istemektedirler. Cümlede hayret, knama, azarlama, çirkin bulma, onlar düüncelerinde aciz brakma anlamlar söz konusudur. Ayrca sözün böyle bir ortamda söylenmesi, toplumu putlara ibadetten uzaklatrmak için çok etkili bir yöntemdir. Müfessirler bu ayetten, dinî bir konunun ancak delille sabit olabilecei, delili olmayan bir konunun kabul edilemeyecei anlamn çkarmlardr. (Beydavi, Envaru’t-Tenzil, III, 275.)
 
Ashab- Kehf kssasndaki gençlerin hikâyesinden, gençlik dönemindeki dinî yöneliin Allah katnda çok deerli olduu, bu dönemdeki doru bir yöneliin pek çok manevi kazanm salad anlalmaktadr. Kssada sözü edilen gençler, iman ile hayatlarn anlamlandrm, hazzn ve rahatln girdabndan kurtulup imann verdii huzura kavumutur. Bu, onlar sorumluluk duygusuna yönelten, vurdumduymazlktan ve nemelazmclktan uzaklatran bir imandr. Nihayet bu iman, kalp ile akl, madde ile mana, dünya ile ahiret arasnda dengeyi salayacak salkl düünme melekesine onlar yönlendirmektedir.
 
Günümüz gençliini sahih slam inancnn salayabilecei manevi kazanmlardan mahrum brakan baz yaklamlar söz konusudur. Mesela toplumun dinî hayatnda görülen baz çelikilere gösterilen tepkisel tavr, dinî hassasiyetlerin zayflamas ve nihayet dine kar duyarszlkla sonuçlanabilmektedir. Gerçekliin küçük bir parçasndan hareketle, din konusunda olumsuz bir genelleme söz konusudur. Allah’a inand hâlde O’nun âleme müdahalesini reddeden slam’n temel esaslar ile taban tabana zt bir anlay, ileride Allah’ da inkârla neticelenecek bir yola girilmi olunduunun habercisidir. Ne yazk ki yolun sonunda ruhi açln doyurmaya yarayacak mutlak varlklar icat edilecek, yüce deerlerden kopuun sonucu olan yalnzlk ve tükenmilik duygusu en yaln hâliyle yaanacaktr. Oysa insan bütün benlii ile yalnzlk duygusunun karanlnda bir aydnlk,  tükenmilik duygusunun ürpertisinde kendisine uzanacak bir el aramaz m? Öyleyse Allah’tr inananlarn dostu ve onlar karanlktan aydnla çkaran! (Bakara, 2/257.)
 
Dr. Abdülkadir ERKUT | Diyanet Aylk Dergi
 

Bu yaz 4776 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

18 Muharrem 1446 |  25.07.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Ve phesiz ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. yleyse (sdece) O'na kulluk edin. te budur, srt- mstakim olan dosdoru yol.

( Meryem sresi - 36)

Bir Hadis

Allah Rasul (s.a.v.) yle buyurmutur:

Nezir, (adak) ademoluna, Allahn kendisine taktir etmedii hibireyi temin etmez. Adak ancak, kadere uygun olarak gerekleir. Ayrca adak sayesinde, cimrinin kendi arzusu ile karmak istemedii, cimriden karlr.

Buha ri, Kader, 6; Eyman, 26

Bir Dua

Allahm! Benim yaratlm gzel kldn gibi ahlakm
da gzelletir..

(bn Hanbel, I, 403)

Hikmetli Sz

Bir kimse btn
ilimleri kendinde
toplasa, Allah Telnn
rzasna uygun hareket
etmedike kurtulamaz.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com