Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 907
Toplam 15946799
En Fazla 25928
Ortalama 2682
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

TERAVH NAMAZI

"Teravih" kelimesi Arapa, "Terviha"nn ouludur ve "oturmak, istirahat etmek'"
06/07/2015
Ramazan aynda yats namazndan sonra klnan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nn çouludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamna gelmektedir. Teravih namaz her dört rekatn sonunda oturulup biraz dinlenildii için, bu ad almtr (el-Meydan, el-Lubab, stanbul, (t.y) I, 123).
 
Teravih namaz, kadn erkek her müslüman için sünnet-i müekkededir. Teravih, orucun sünneti deil, vaktin sünnetidir. Bir mazereti dolaysyla oruç tutamayanlar da teravih namaz klarlar.
 
Ramazan gecelerini ihya etmek için klnan Teravih namaz, Kur'an'da zikredilmemektedir. Fakat hakknda çok sayda hadis rivâyet edilmitir (evkânî, Neylü'l-Evtâr, Msr, (t.y) III, 53). Ebû Hureyre'nin naklettii bir hadise göre Resulullah (s.a.s), Ramazan gecelerini ihya etmeyi tevik etmi, fakat bunu kesin olarak emretmemitir. Bu konuda; "Her kim inanarak ve karln Allah'tan bekleyerek Ramazan' ihya ederse, geçmi günahlar balanr" (Buharî, man, 25, 27; Müslim, Musafi'in, 173, 176; bn Mace, kametu's-Salâ, 173; Tirmizî, Savm, 83) diye buyurmutur. Hadis alimlerinden en-Nevevî, Hz. Muhammed (s.a.s)'in ashabna Ramazan ihya etmeyi vacip klmadn, fakat mendup olarak emredip tevik ettiini, slâm alimlerinin de bunun mendup olduunda ittifak ettiklerini kaydetmektedir. En-Nevevî, "Ramazan ihya etmenin, teravih namazn klmakla hasl olduunu" da zikretmektedir. Bu açdan Hz. Muhammed (s.a.s)'in, "her kim Ramazan' ihva ederse" sözü, "her kim geceleri namaz klarak Ramazan' ihya ederse" eklinde anlalmaldr (en-Nevevî, el-Minhâc, 1924, VI, 39, vd.) Nitekim Abdurrahman b. Avf'n naklettii bir hadiste Hz. Muhammed (s.a.s): üphesiz Allah Ramazan orucunu farz kld. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kldm. Her kim inanarak ve sevabn Allah'tan bekleyerek Ramazan' oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, anasndan doduu gün gibi günahlarndan temizlenmi olur" buyurmaktadr. (bn Mâce, kametu's-Salâ, 173; bn Hanbel, I, 191, 195).
 
"Resulullah (s.a.s) Ramazanda mescitte gece bir namaz kld. Sahabenin çou da onunla birlikte o namaz kld. kinci gece yine ayn namaz kld. Bu kez O'na tabi olarak ayn namaz klan cemaat daha fazla oldu. Üçüncü gece Hz. Muhammed (s.a.s) mescit'e gitmedi. Oray dolduran cemaat onu bekledi. Resulullah (s.a.s) ancak sabah olunca mescide çkt ve cemaata öyle buyurdu:
 
"Sizin cemaatla teravih namazn klmaya ne kadar arzulu olduunuzu görüyorum. Benim çkp, size namaz kldrmama engel olan bir husus da yoktu. Ancak ben size, teravih namaznn farz olmasndan korktuum için çkmadm" (Buharî, Teheccud, 57).
 
Ebû Zer (r.a)'dan nakledildiine göre, Resulullah (s.a.s) Ramazan aynn sonuna doru baz gecelerde ahsabna, gecenin üçte birini geçinceye kadar teravih namazn kldrmtr (bn Mâce, kametu's-Salâ, 173).
 
Ebû Hureyre (r.a)'nn naklettii bir baka hadiste de Rasûlüllah (s.a.s)'in Ramazan aynda, ashabtan bir grubu, Ubey b. Kab (r.a)'n arkasnda cemaatle namaz klarken gördü ve "Doru yapyorlar, yaptklar ey ne güzeldir" diyerek tasvip ettikleri haber verilmitir (Ebû Dâvud, kâmetu's-Salâ, 190).
 
Yine Hz. Âie validemiz (r.a) Hz. Peygamber (s.a.s)'in kld teravih namaz hakknda u bilgileri vermitir:
 
"Allah'n elçisi ne Ramazanda, ne de dier zamanlarda on bir rekattan fazla namaz klmazd. Dört rekat namaz klard ki, güzellii ve uzunluunu anlatamam! Nihayet üç rekat daha klard. Bir defasnda, Ey Allah'n Resulu! Vitir namazn klmadan uyuyor musun? diye sorduumda "Ey Âie! Benim gözlerim uyur, fakat kalbim uyumaz" buyurdu" (Buharî, Teheccüd, 1 25).
 
Hanefilere göre, teravih namaznn rekât says Hz. Ömer (r.a)'n uygulamasna dayanr. Hz. Ömer Mescid-i Nebevî'de halifeliinin son zamanlarnda teravih namazn yirmi rekât olarak kldrd. Dört halife devrinden sonra da kimse teravihin yirmi rekat olarak cemaatla klnmasna kar çkmad. Alimler bu hususta Hz. Muhammed (s.a.v)'in u hadisine göre hareket etmilerdir: "Benden sonra benim sünnetimden ve rait halifelerin sünnetinden ayrlmayn" (Tirmizî, lim, 16; bn Hanbel, IV, 126). Dier yandan Abdullah b. Abbas (r.a)'n Ramazan aynda teravih namazn yirmi rekat olarak kld ve arkasndan da üç rekat vitir namazn kld rivâyet edilmitir. mam Ebû Hanife'ye Hz. Ömer (r.a)'n bu hususta yapt uygulama sorulunca, öyle demitir: Teravih namaz hiç üphesiz müekked bir sünnettir. Hz. Ömer, bu namazn cemaatle ve yirmi rekat klnmasn ahsi bir ictihad ile yapmad gibi, bir bid'at olarak da emretmemitir. O, kendisinin bildii er'î bir esasa ve Hz. Muhammed (s.a.v)'in bir vasiyetine dayanarak böyle yapmtr (et-Tahtavî, Haiye, 334).
 
Yukarda iaret edildii gibi, teravih namaz erkek ve kadnlar için sünnet-i müekkede olarak kabul edilmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadiste: "Allah size Ramazan orucunu farz klmtr, ben de size gece namazn (teravihi) sünnet kldm" (bn Mâce, kametü's, Salâ, 173; bn Hanbel, I,191 vd.) diyerek buna iaret buyurmutur .
 
Nakledilen bütün bu rivâyetlere göre teravih namaznn sekiz rekatnn müekked sünnet olduunda üphe yoktur. bnu'l-Humam gibi baz alimler, sekiz rekattan fazlasnn müstahap olduunu söylemilerdir. Bu durum, yats namazndan sonra dört rekat nafile namaz klmann müstahap oluuna benzer ki, bunun ilk iki rekat müekked sünnet olur (bnu'l-Humâm, Fethü'l-Kadîr, Msr, 1315, I, 333 vd.).
 
Teravih namaz, Ramazan ayna mahsustur; vakti, tercih edilen görüe göre, yats namazndan sonradr, sabah namaznn vaktine kadar devam eder. Vitir namaz teravih namazndan sonra klnr. Ancak teravih namazndan önce klnmasnda da herhangi bir saknca yoktur. Ancak teravih namaz yats namazndan önce klnmaz. Klnd takdirde, iâdesi gerekir. Bu namazn gece yarsndan veya gecenin üçte birinden sonraya tehir edilmesi müstehaptr. En salam görüe göre, teravihte cemaat olmak sünnet-i kifâyedir. Yani bir mescitte hiç kimse teravihi cemaatle klmazsa, hepsi günahkâr olur. Teravih namaz tek bana klnabilir. Fakat cemaatle klnmas daha faziletlidir. Teravih namazna, yarsnda yetien kimse, önce yats namaznn farzn klar ve daha sonra teravih namazn klmak için imama uyar. Eksik kalan teravih rekatlarn, daha sonra kendisi tamamlar. Hatim ile teravih namazn klmak sünnettir.
 
Teravih namaznn kazas yoktur. Bilindii gibi farz ve vacip namazlar kaza edilirler.
 
Teravih namazn, her iki rekatta bir selâm vererek on selâm ile bitirmek daha faziletlidir. Dört rekatta bir selam vermek de caizdir. Fakat bu ekilde klmak mekruhtur.
 
Teravih namazn klarken, iki rekatta bir selâm verilse, normal olarak akam namaznn iki rekat sünneti gibi ve dört rekatta bir selâm verilse, yats namaznn dört rekat sünneti gibi klnr. Balarken ve her iki rekatn banda "Sübhâneke", "Ezûzübesmele" ve her oturuta "et-Tahiyyat" ile "Salli-barik" dualar okunur. Cemaatle klnnca, cemaat hem teravihe, hem de imama uymaya niyet eder. mam teravih namazn sesli olarak kldrr (el-Kasânî, Bedai'us-Sanâyi', Beyrut, 1974, I, 288; Tahtavî, Haiye, 335 vd).
 
Teravih namaz, dier namazlara nispetle biraz seri klnr. Ama bu, harflerin mahreci anlalmayacak ekilde bozuk bir telaffuzla klnabilir anlamna gelmez. Bu bakmdan teravih namaznn normalin dndaki bir ekilde acele klnmas mekruhtur. Namazn rükünlerini yerine getirirken de acele edilmez. Kelimeleri tane tane okumak, mahreçlere dikkat etmek ve rükünleri gerektii gibi yerine getirmek gerekir.
 
Teravih namaz hatimle klnmayan camilerde, herhangi bir yanlla meydan vermemek ve cemaatn da ksa sureleri iyice ezberlemelerini salamak için, "Fil sûresi"nden sonraki sureleri okumakta yarar vardr. Bu durumda imam, rekat saylarnda da tereddüde dümekten korunmu olur. (bn Abidîn, Reddu'l-Muhtar, II, 44; vd., Vekbe ez-Zuhaylî, el-Fkhu'l-slâmî, Dimak, 1989, II, 72).
 
Nureddin TURGAY / SLAM ANSKLOPEDS
 

Bu yaz 3473 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

18 Muharrem 1446 |  25.07.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Ey iman edenler, Allah'tan korkup saknrsanz (muttaki) olursanz, size doruyu yanltan ayran bir nur ve anlay (furkan) verir, ktlklerinizi rter ve sizi balar.

Allah byk fazl sahibidir.( Enfal suresi - 29)

Bir Hadis

Yeeni Urvenin rivayet ettiine gre
ie radyallahu anh yle demiti:

Ey kz kardeimin olu! Allaha yemin ederim ki, biz bir hilli, sonra dierini, sonra bir bakasn, yani iki ayda hilli grrdk de, Reslullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde hi ate yaklmazd. Ben:

Teyzeciim! O halde geiminiz ne idi? dedim. Teyzem:
ki siyah, yani hurma ve su. Ancak u var ki, Reslullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan samal hayvanlar bulunan komular vard. Onlar Reslullah sallallahu aleyhi ve selleme bu hayvanlarn stlerinden gnderirlerdi; o da bize iirirdi. dedi.Buhr, Hibe 1; Rikak 17; Mslim, Zhd 28

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

"Ey Rabbimiz! Tvbemizi kabul et. nk sen tvbeleri ok kabul eden, ok merhamet edensin."

Bakara Suresi - 128

Hikmetli Sz

Mecliste arif ol,
kelam dinle
El iki sylerse sen de
bir syle
Elinden geldike
iyilik eyle
Hatra dokunup
ykc olma


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com