Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 898
Toplam 15946790
En Fazla 25928
Ortalama 2682
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

eytann Telkini

VESVESE

Szlkte gizli ses, gizli sz anlamna gelen vesvese terim olarak, zihinde beliren ve kiiyi kt ya da faydasz bir dnce ve davrana srkleyen, fikir, phe ve kuruntu demektir. Bir kimseye byle bir dnceyi telkin etmeye vesvese vermek denir.
23/06/2015

Vesvesenin kayna; eytan/blis (Araf, 7/20; Taha 20/120.), eytanlaan insan ve cinler (Nas, 114/1-4.) ile kiinin kendi nefsidir. (Kaf, 50/16.)

1. eytann vesvesesi: “eytan” cin ve insanlarn, erir, azgn, kibirli, isyankâr, mürik, kâfir ve münafk olanlarna verilen bir cins isimdir. (Yazr, I, 239.) “eytan” deyince ilk akla gelen iblistir. blis, Âdem (a.s.) için secde etme emrine kar çkarak Allah’a isyan ettii, azd ve Allah’n lanetine urad için “eytan” ismini alm ve bu kelime, eytan için isim olmutur. blis, “çok ümitsiz ve hüzünlü” demektir. blis, cin asll bir varlktr. (Kehf, 18/50.)

Kur’an- Kerim’de iblisin, insan ve cin eytanlarnn insana vesvese verdii açkça bildirilmektedir. eytan, ilk vesvesesine Hz. Âdem ve ei Havva ile balamtr: “eytan, kendilerinden gizlenmi olan avret yerlerini açmak için onlara vesvese verdi.” (Araf, 7/20; Taha, 20/120.) eytan’n Hz. Âdem ile Havva’ya nasl vesvese verdii, onlara ne dedii ve onlar nasl kandrd ayetlerde bildirilmektedir. Cennete konulan Hz. Âdem ve Havva’nn bir aaca yaklamas yasaklanmt. blis, Hz. Âdem ile Havva’ya, ‘Rabbiniz size bu aac ancak, melek olmayasnz, ya da (cennette) ebedî kalacaklardan olmayasnz diye yasaklad. üphesiz ben size öüt verenlerdenim’ diye yemin etti.” (Araf, 7/20-21; bk. Taha, 20/120-121.) Ve bu ekilde kandrp yasa ileyerek nefislerine zulmetmelerine sebep oldu. Dolaysyla vesvesenin alan, dinî ve ahlaki kurallar, Allah ve peygamberine isyan ve kötülüklerdir. blis, ilahî huzurdan kovulunca kyamet kopuncaya kadar Allah’tan yaama izni alm (Sad, 38/81.) ve “(Ey Rabbim!) Senin erefine ant olsun ki, içlerinden ihlasl kullarn hariç, mutlaka onlarn hepsini azdracam” (Sad, 38/82.) demitir. Nas suresinde cin ve insanlardan olup, insanlarn kalplerine  esvese veren sinsi eytandan söz edilmektedir. “Kann bedende dolat gibi eytan da insana hulûl eder.” (Buhari, Ahkâm, 21.) buyuran Peygamberimiz (s.a.s.); “eytann ve melein Âdemoluna tesiri, etkisi ve basks vardr. eytann basks, insan er ile korkutup tehdit etmek ve hakk yalanlamaktr. Melein etkisi ise hayr vaat etmek ve hakk dorulamaktr. Kim melein etkisini kalbinde bulursa bilsin ki bu Allah’tandr. Allah’a hamt etsin. Kim de eytann basksn kalbinde bulursa, kovulmu eytandan Allah’a snsn buyurmu ve “eytan fakirlikle korkutur ve kötülükleri emreder” ayetini okumutur. (Tirmizi, Tefsir, 2 V, 219–220.) Bu hadis-i erife göre insann kalbine gelen düünceler, iyi ve kötü olmak üzere iki çeittir. yilerine ilham, kötülerine vesvese denir. lham ilahî, vesvese ise nefsani ve eytanidir. Kalbe gelen düüncenin iyi mi, kötü mü olduunu anlamada ölçü, kalbe gelen düüncenin ilahî emir ve yasaklara uygun olup olmamasdr. slam’n beendii eyler iyidir ve melek tarafndan ilham edilmitir. slam’n beenmedii ve yasaklad eyler, kötüdür, eytan veya nefis tarafndan kalbe vesvese verilmitir. slam’ iyi örenen bir Müslüman, kalbine gelen düüncelerin ilham m vesvese mi olduunu anlar. nsann eytandan kurtulmas mümkün deildir. Peygamberimiz (s.a.s.); “Her insann kendine ait bir cini (eytan) vardr.” (Darimi, Rikak, 25.) “Doan hiç bir çocuk yoktur ki kalbi üzerinde sinsi bir eytan bulunmu olmasn. nsan, Allah’ zikrederse geri çekilir, zikirden gaflet ederse vesvese verir. Bu, Allah’n “elvesvâs el-hannâs” sözüdür, (bn Ebi eybe, el-Musannef, No: 34774; Taberi, Nas, 114/4.) buyurmutur. Abdullah ibn Abbas, “el-vesvâs el-hannâs” ile ilgili olarak öyle demitir: “eytan Âdemolunun kalbi üzerine oturur. nsan Allah’n zikrini unutup gafil olursa vesvese verir. Allah’ zikrederse geri çekilip siner.” “manm var m yok mu? Abdestim, namazm oldu mu olmad m? Yeterince temizlik yaptm m yapmadm m? unu yaparsam ne olur? Yapaym m yapmayaym m?” gibi sürekli üphe ve tereddüt içerisinde olmak da vesvesenin bir çeidi olup eytann telkini sonucudur. Bu tür vesvese bir hastalktr. Tedavisi, iman ve salam bilgidir. nsan elinden geleni, kuralna uygun olarak yapmal, Allah’a güvenmeli ve bu tür üpheden uzak durmaldr.

2. eytanlaan insanlarn vesvesesi: Ahlaken kötü insanlarn kötülük ve haram telkini, söz gelimi, bir insann bir bakasn zulüm, içki ve kumar, zina ve fuhu, sigara ve uyuturucu, yalan ve iftira, hrszlk ve gasp, terör ve cinayet gibi kötülük ve haramlar ilemeye tevik etmesi vesvesedir.

3. Nefsin vesvesesi: Kaf suresinin 16’nc ayetinde insann nefsinin kendisine vesvese verdii bildirilmektedir. Nefsin vesvesesi; insann içinden kendine söyledii, gönlünden geçirdii gizli duygular, vehimler, kuruntular, kötü düünceler, kötü kararlar ve benzeri bütün iç duygulardr. Zihne ve gönle gelen kötü düünceler hayata geçirilmezse bu vesvesenin sorumluluu olmaz. Peygamberimiz (s.a.s.), öyle buyurmutur: “Allah, uygulamadklar ve bakalarna anlatmadklar takdirde ümmetimi, göüslerinin vesvese verdii eyler ile zorla yaptrld eylerden dolay cezalandrmayacaktr.” (bn Mace, Talak, 16.)

Kötülüü emreden nefse uyan, nefsinin her arzusunu yerine getiren insan, onu tanr edinmi olur. “Nefsini tanr edineni gördün mü” (Furkan, 25/43.) ayeti bu gerçei ifade etmektedir. “Nefsini (irk, küfür, nifak, isyan ve kötülüklerden) temizleyen (insan) kurtulua ermi, onu (bu kötülüklerle) kirleten de ziyana uramtr.” (ems, 91/9–10.) nsann en büyük düman nefsidir. (Acluni, Kefü’l-Hafa, I,160, No: 412.)

Vesveseden kurtulma yöntemleri

Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), bize vesveseden kurtulmann yöntemlerini bildirmitir. Bu yöntemleri öyle özetleyebiliriz.

1. Allah’a snmak. blis ve cin eytanlarnn vesvesesinden Allah’a snmak gerekir. Yüce Allah, “Eer eytandan bir kkrtma seni dürterse, hemen Allah’a sn” (Araf, 7/200.) “(Ey Peygamberim!) De ki: Rabbim! eytanlarn vesveselerinden sana snrm ve onlarn yanmda bulunmalarndan sana srm.” (Müminun, 23/97–98.) buyurmaktadr. Nas suresinde de sinsi vesveseci eytandan Allah’a snlmas emredilmektedir. Dolaysyla akla, zihne, gönle bir kötü düünce gelince hemen euzü okuyarak bundan Allah’a snmak gerekir. Peygamberimiz (s.a.s.), “Kovulmu eytann kötülük dürtüsü, fsldamas ve telkininden, bilen ve duyan Allah’a snrm.” (Tirmizi, Salat, 179.) diye dua etmitir.

2. Allah’ hatrlamak. “Allah’a kar gelmekten saknanlar, kendilerine eytandan bir vesvese dokunduu zaman iyice düünür (ve hemen Allah’ hatrlarlar) sonra hemen gözlerini açarlar.” (Araf, 7/201.) Zihnine bir kötülük yapma düüncesi gelen insan, hemen bunun eytann bir telkini olduunu bilmeli, Allah’n bundan raz olmayacan düünmeli ve bu kötü düünceyi eyleme dönütürmemelidir.

3. Allah’a dua etmek: Peygamberimiz (s.a.s.); “Allah’m! Kabir azabndan ve gönlün vesvesesinden sana snrm.” (Tirmizi, Deavat, 93, No: 3586.) “Allah’m! Beni bir an nefsime brakma” (bn Hibban, II, 250 bk. Suyuti, I, 173, No: 1493.) diye dua etmitir. Çünkü “Nefis daima kötülüü emreder.” (Yusuf, 12/53.)

4. nsanlara güzel söz söylemek: “(Ey Peygamberim!) Kullarma söyle: En güzel söz söylesinler. Çünkü eytan onlarn aralarna girer. (onlar tartmaya ve kötülüe sürükler.) Çünkü eytan insann apaçk dümandr.” (sra, 17/53.) Ayetten insanlarn yüzüne veya gyabnda kötü söz söylenmesinde eytann telkinin etkili olduu ve bunun fitneye sebep olaca anlalmaktadr. Dolaysyla kötü sözlerden daima saknmak gerekir.

d) lahî emirlere uymak, yasaklardan kaçnmak, eytana uymamak ve onu düman bilmek. eytan ancak kendisini dost edinenlere (Nisa, 4/119.), kâfirlere (Meryem, 19/83.) müriklere (Nahl, 16/100.), münafklara (Hac, 22/53.), Allah’n zikrinden uzak kalanlara (Zuhruf, 43/36.) ve günahkârlara (uara, 26/221–222.) etki edebilir. Dolaysyla insan ne kadar Allah’n emir ve yasaklarna riayet ederse o kadar eytann, eytanlaan insanlarn ve nefsinin vesvesesinden uzaklar. eytann vesvesesinden ve errinden korunmann yolu daima Allah’a zikretmektir. (Tirmizi, Emsal, 3, No: 3023.) (Hâkim, el-Müstedrek, No: 3991; Taberi, Câmiu’l-beyan, Nas, 114/4.) Dolaysyla insann eytan ile daima mücadele etmesi gerekir. Çünkü eytan; insanlara amellerini süslü gösterir. (Nahl, 16/63; Enam, 6/43, 137; Enfal, 8/48; 27/24; Ankebut, 29/38.) nsanlara önlerinden, arkalarndan, salarndan ve sollarndan yaklar (Araf, 7/17.) ve onlar azdrr. (Sad, 38/82.) çki ve kumar vastasyla insanlar arasnda dümanlk ve kin sokmak, namazdan ve Allah’ anmaktan alkoymak ister. (Maide, 5/91.) nsanlar fakirlikle korkutur ve kötülükleri tevik eder. (Bakara, 2/268.) nsanlara kötü düünceler telkin eder. (Enfal, 8/11.) Her türlü çirkin söz, fiil ve davranlar (Bakara, 2/268; Nur, 24/21.), kötülükleri, haramlar ve küfrü emreder. (Nur, 24/21; Hair, 59/16.) Söz verir, ümitlendirir ve aldatr. (Nisa, 4/120.) nsanlarn yapt kötülükleri, kötü sözleri, kötü fiil ve davranlar süslü, iyi, güzel ve cazip gösterir ve ümitlendirir. (Enam, 6/43; Enfal, 8/48; Nahl, 16/163; Neml, 27/24; Ankebut, 29/38; Muhammed, 47/25.) Allah’n zikrini ve gerçekleri unutturur. (Mücadele, 58/19; Enam, 6/68.) Hak yoldan saptrr (Nisa, 4/60; Araf, 7/30; Hac, 22/4; Neml, 27/24.), fitneye düürür, azdrr, kii ile kardei arasna fitne sokar. (Araf, 7/27, 175, 202; Yusuf, 12/100.) Doru yoldan uzaklatrr, alevli atee, cehenneme çarr ve böylece hüsrana sürükler. (Nisa, 4/60; Yusuf, 12/105; sra, 17/53; Lokman, 31/21; Fatr, 35/6.)

 

 Diyanet Aylk Dergi Mays / Doç. Dr. smail KARAGÖZ 

 

Bu yaz 3967 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

18 Muharrem 1446 |  25.07.2024

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

Bu Kur'an, Allah'tan bakas tarafndan yalan olarak uydurulmu deildir. Ancak bu, nndekileri dorulayan ve kitab ayrntl olarak aklayandr. Bunda hi phe yoktur, alemlerin Rabbindendir.

( Yunus Suresi - 37)

Bir Hadis

Ubde bnu's-Smit (ra) anlatyor:

Reslullah (sav) buyurdular ki:

"Yeryznde, msiyet (isyan etmek) veya sla-i rahmi koparc olmamak kaydyla Allah'tan bir talepte bulunan bir Mslman yoktur ki Allah ona dilediini vermek veya ondan onun mislince bir gnah affetmek suretiyle ona icabet etmemi olsun."Tirmiz, Da'avt 126, (3568)

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbimiz! Bizi, inkr edenler iin bir fitne konusu yapma. Bizi bala ey
Rabbimiz! nk kudret ve hikmet sahibi olan sensin.

Mmtehine Suresi-5

Hikmetli Sz

Kibir bele balanan ta gibidir. onunla ne yzlr nede uulur.

(Hac Bayram Veli)

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com