Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 9910
Toplam 15599606
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Sabr-Sâbir

Szlk anlam

"Sabr" szlkte; hapsetmek, tutmak, birini bir eyden alkoymak, dayanmak, kefil olmak, cret ve ecaat anlamlarna gelir. Sabrl kimseye sbir, ok sabrl olan insana ise "sabbr" denir.
27/10/2014

Din dilindeki anlam

Din dilinde sabr; acya katlanmak, zorluklara, musibetlere ve skntlara göüs germek, ibadetleri yerine getirmenin ve ehvani duygu ve haramlardan uzak durmann zorluklarna kar tahammül göstermek, nefse ve eytana deil Allah’a ve peygamberine uymak, iman edip Salih ameller ilemeye devam etmektir. mam Gazali sabr; rahmani ve eytani duygularn karlamas annda rahmani duygularn galip gelmesi; ehvete zorlayan kuvvet karsnda, dinin gereklerini yerine getirmekte gösterilen sebat ve nefsin arzularn ve tembellii terk ederek dininin gereklerini yerine getirmek eklinde tanmlamtr. (Gazâlî, IV, 120–125.)

Kur’an'daki anlam

Sabr kelimesi ve türevleri Kur’an'da 103 defa geçmi, sabredenler övülmü (Bakara, 2/155; Âl-i mran, 3/17.) ve Allah’n övdüü müminlerin nitelikleri arasnda sabr da saylmtr. (Ahzab, 33/35.) Kur’an’da en güzel sabr anlamnda “sabr- cemil” (Yusuf, 12/18; Me’aric, 70/5.); ibadetlerin meak-katlerine tahammül göstermek, ibadetlere aralksz devam etmek anlamnda “stabr” (Meryem, 19/65.) kavramlar da kullanlmtr.25 ayette geçen “sabredin” emri (Âl-i m-ran, 3/200; Nahl, 16/28.) Müslüman’n; namaz, oruç, hac, dua, zikir, kraat, çalmak, salih ameller ilemek, haramlardan saknmak ve musibetlere tahammül göstermek konularnda sabrl olmaya yönelik iken; bir ayette geçen “sâbirû” (Âl-i mran, 3/200.) em-ri; düman ve nefisle mücadeleye aralksz devam etmeye; sosyal ilikiler, karlkl görevler, temel haklara riayet, slayrahim, amir-memur, içi-iveren, asker-komutan, örenci-öretmen, kar-koca, çocuklar-anne ve baba ilikilerinde karlkl sabr ve tahammül göstermeye yöneliktir.

Yüce Allah'n esmay hüsnasndan biri de çok sabrl anlamnda "sabûr” ismidir. (Tirmizi, De’avat, 83.) Allah; irk, küfür, nifak ve isyanlar sebebiyle insanlar hemen cezalandrmaz, sabreder, tövbe edip hâllerini düzeltmeleri için onlara mühlet ve frsat verir ve asla aceleci deildir.

Sabredilmesi gereken eyler:

1. Allah'tan gelen musibetlere kar sabr.(Bakara, 2/155-157.) Musibetlere sabr; ilk isabet ettii anda tahammül göstermek (Buhari, Cenaiz, 21.), feryat etmemek ve Allah'tan gelene raz olup isyan etmemektir. Bu konudaki sabr; musibetini kaldrvermesi için Allah'a dua etmeye, kiinin iini, hâlini ve davranlarn düzeltip musibetlerden kurtulmaya çalmasna mani deildir. Yüce Allah, "Gerçekten biz onu sabreden (bir kul) bulmutuk." (Sad, 38/44.) ayeti ile Eyüp peygamberi övmütür.

2. nsanlarn kötülüklerine kar sabr:(Nahl, 16/126; ura, 42/40; Fusslet, 41/34–35.): Bu anlamda sabr; kötülüe kötülük ile karlk vermemek, kötülük yapandan intikam almamak, kötülük yapan balamak, kötülük yerine iyilik yapmak ve kötülük yapan kimse ile barmaktr. Yakup (a.s.), olu Yusuf’un kardeleri tarafndan kuyuya atlmasna kar, "yapacam (i), en güzel sabrdr" demitir. (Yusuf, 12/83.)

3. E ve çocuklara kar sabr:Aile fertlerinin yeme, içme, giyinme, barnma, eitim ve öretim gibi her türlü gereksinimlerini karlamak erkein görevidir. (Bakara, 2/233; Nisa, 4/34.) Kadn da eine ve çocuklarna kar sorumludur. (Müslim, maret, 5; Tirmizi, Cihad, 27.) Bütün bu görevleri yerine getirebilmek için sabr gerekir. Elerin birbirlerine kar sabr; iyi geçinmek, birbirlerinin kusurlarn affetmektir. Çocuklara kar sabr; onlarn yetimesi için gerekli olan maddi ve manevi fedakârla katlanmaktr.

4. Hastalklara kar sabr:Bu, hastal sebebiyle Allah’a isyan etmemektir. Çünkü öyle hastalklar vardr ki, ifasn bulmak zor, hatta imkânszdr. te asl bu noktada sabredilmesi gerekir. “Ben kulumu iki sevgilisiyle imtihan ettiimde (görme engelli olduu zaman) sabrederse, iki göze bedel olarak ona cenneti veririm.” (Buhari, Merda, 7.) anlamndaki hadis, hastalk konusunda sabrn önemini ve gerekliliini ifade etmektedir. Hastalklara kar sabr; hastal tedavi etmek için her türlü çareye bavurmaya mani deildir. Hastaln geçmesi için hiçbir ey yapmadan beklemek sabr deil, görevi terk etmektir.

5. Öfkeye kar sabr:Bu, öfkelendii zaman öfkesine sahip çkmak ve krc olmamaktr. Kur'an'da, "kzdklar zaman affetmek" müminlerin özellii olarak zikredilmi (ura, 42/37.) ve cennetin kendileri için hazrland muttakiler, öfkelerine hâkim olanlar ve insanlar balayanlar olarak tantlmtr. (Âl-i mran, 3/134.) Hogörülü ve kusurlar balayc olmak, Allah ve peygamberin övgüsüne mazhar olan davranlardr. Bu davranlar, ancak sabrla mümkün olur.

6. Kâfirlerin eza, cefa ve alaylarna kar sabr:Tarih boyunca kâfirler, müminlere eza ve cefa et-miler (Bürûc, 85/4-8) ve onlar alaya almlardr. (Müminun, 23/110.) Yüce Allah, kâfirlerin bu ezala-rna kar sabredilmesini istemektedir. (Âl-i mran, 3/120, 186.) Kâfirlerin eza ve cefalarna kar sabr; onlara kar hiç bir ey yapmamak deil yerine ve zamanna göre tepki göstermek, onlarla ylmadan mücadele etmeye devam etmektir.

7. Sava, cihat ve kötülüklerle mücadele karsnda Sabr:(Enfal, 8/66.): Gerektiinde savamak, toplumda kötülüklerle mücadele etmek, slam’n bilinmesi, tannmas ve yaanmas için çalmak her Müslümann görevidir. Bu görevi yapabilmek için sabr gerekir. Savata sabredip sebat etmek, Allah'n sevgisi-ne mazhar olmaktr. (En’am, 61/4.)

8. Nimetlerin ükrüne kar sabr:Bu, nimeti verenin Allah olduunu bilmek, serveti meru yollar-da harcamak, fakirin hakkn vermek, nimeti ile övünüp kibirlenmeyi ve marp azgnlk etmeyi terk etmektir. (sra, 17/16.)

9. Allah'a ibadet ve itaate kar sabr: (Enfal, 8/46.): Bu; ibadet ve itaatte tembellik etmemek, ibade-tin zorluklarna katlanmak, ilahî emir ve yasaklara riayet etmek ve bu konuda ylgnlk ve bkknlk göstermemektir. (Meryem, l9/65; Taha, 20/132.) buyurmutur.

10. Haram ve yasaklara kar sabr:Dinin emirlerini yapmaya devam etmek sabr gerektirdii gibi içki, kumar, faiz, rüvet, zina, yalan, gybet, iftira, zulüm, ihanet, hile ve çekime gibi haramlardan korunabilmek için de sabr gerekir. Sabrederek dinî yasaklara riayet eden insan, Allah ve peygamberi-ne itaat etmi ve sevap kazanm olur.

11. Baarl olabilmek için sabr:nsann; iinde, mesleinde, sanatnda, ticaretinde, tahsilinde ve her türlü çalmasnda baarl olabilmesi için azimli ve sabrl olmas arttr. Çünkü insan, baarya ancak bu ekilde ular. Baar; çalma, azim, sabr ve Allah'n yardm ile mümkün olur. (Âl-i mran, 3/159–160.)

Sonuç olarak; insan hayr veya er, nimet veya musibet ile imtihan edilir. Bu imtihanda baarl olabilmenin ilk art sabrdr. nsann baarl veya baarsz, huzurlu veya huzursuz oluu sabredip etmemesi ile dorudan ilgilidir. Allah'tan gelen musibetlere, kâfirlerin eza ve cefalarna, insanlarn kötülüklerine, elerin birbirlerine ve çocuklarna, hastalklara, öfkelenmeye, sava, cihat ve kötülük-lerle mücadeleye, nimetlerin ükrüne, Allah'a ibadet ve itaate, haram ve yasaklara kar sabr gerekir.

 

Bu yaz 3374 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Gzel bir sz ve bir balama, kendisini bir incitme takib eden sadakadan daha hayrldr. Hlbuki Allah, Gan (ihtiyc olmayan)dr,


( Bakara Suresi - 263)

Bir Hadis

Hz. mer (r.a.)tan rivayet edildiine gre
Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurdu:
Kim bir mescidde ilk rekatini dahi karmadan krk gece cemaatle yats namazn klarsa, Allah ona bundan dolay cehennemden bir kurtulu yazar.bn Mce, I, 261

Bir Dua

(Allahm) Zenginlikle imtihan edilmenin ktlnden sana snrm. Fakirlikle
imtihan edilmenin ktlnden de sana snrm.

(Buhr, Deavt, 39)

Hikmetli Sz

Akl m'min dostu, ilim veziri, sabr askerlerinin komutan ve amel ise silahdr.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com