Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 10355
Toplam 15600051
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

Hz. Peygamberin genlerle iletiimi, her eyden nce muhkem bir paradigmadan hareket ettii iin doru bir zemin zerinden ina edilmeye balanmtr.
24/10/2014

Gençlik insan hayatnda özel bir dönemdir. Çocukluktan yetikinlie geçi dönemi. Ara dönem deil. Neredeyse otuz yana kadar devam eden yetime süreci. Sosyal bir kategori olarak tarihin skalama kaygsn hep yüreinde tad yaammzdan bir kesit. nsann hayata dair imtihan bayran açt bir eik. Önemli bir insan kayna. Toplumlar, devletleri, fikirleri ayakta tutan ve ömrünü etkileyen bir kaynak. nsann kimlik ve kiiliini ina süreci. Bugünümüz ve yarnmza ilikin umutlarmza neve...

Genç insanlarla iletiim ve onlarn gelecee hazrlanmas hem ailenin hem toplumun hem de devletin bugün için temel bir kaygsdr. Hz. Peygamber’in hayatndan bu alana ilikin örnekler bulmak mümkündür. Bizlere güzel örnek (Ahzab, 33/21.) (üsve-i hasene) olarak gönderilen Hz. Peygamber’in etrafnda gençlerden oluan bir kitlenin varln biliyoruz. lk müminlerin çounluu gençlerden olumaktayd.Ali b. Ebi Talip 10, bn Ömer 13, Zeyd b. Harise 15, Abdullah b. Mesut 16, Zübeyr b. Avvam 16, Talha b. Ubeydullah 17, Abdurrahman b. Avf 17, Erkam b. Ebi’l-Erkam 17, Sad b. Ebi Vakkas 17, Musab b. Umeyr 18-20, Cafer b. Ebi Talip 22, Ebu Bekr’in kzlar Aie ve Esma, genç yalarda olan ilk Müslümanlardan bazlardr. Zengin, fakir, köle gibi toplumun farkl kesimlerinden gençlerdir bunlar. Hz. Peygamber’in refakatinde yetikinlik dönemine geçmilerdir.

Gençlik dönemini Hz. Peygamber’in yannda ve terbiyesinde tamamlayan bu gençler, onun tevhit mücadelesinde önemli roller üstlenmilerdir. Hz. Peygamber onlara sahip çkm onlar da Hz. Peygamber’i, en zor zamanlarda bile terketmemilerdir. Bu iletiim ve ballkta hem Hz. Peygamber’in hem de genç sahabilerin rolünün olduu muhakkaktr. Geleneimizde “sevgi büyükten gelir” sözünün de iaret ettii gibi slam Medeniyetinin tohumlarnn ekildii bu dönemin asl mimarnn Hz. Peygamber olduu göz ard edilemez bir hakikattir.

Hz. Peygamber’in gençlerle iletiimi, her eyden önce muhkem bir paradigmadan hareket ettii için doru bir zemin üzerinden ina edilmeye balanmtr. Buras son derece önemlidir. Temeli salam ve doru olmayan balarn nitelii ne olursa olsun kalc olmas düünülemez. te burada Hz. Peygamber’in kiilii ve iletiim metedolojisi gündeme gelmektedir. üphesiz her insan önderlik ve rehberlik vasflarna haiz deildir. Allah’n seçerek vazifelendirdii Hz. Peygamber’in kiilik olarak efkati, merhameti, zerafeti iyi bir iletiim için anahtar mesabesindedir. imdi ana hatlaryla onun meteodolojisine ilikin birkaç bal ksa pasajlar hâlinde paylaalm.

Sevgi

Sevgi Allah’n insanlara bahettii ayetlerinden (Rum, 30/21.) kymetli bir hazinedir. mann ve güzel davrann meyvesidir. (Meryem, 19/96.) Allah’n isimlerinden bir isim ve bata peygamberler olmak üzere kullar üzerinde görmek istedii bir vasftr. Bu deerleri tebli ile mükellef olan peygamberimizin sözlerinde ve davranlarnda bunun yansmalar görülmütür. O imann gerei olarak sevgiyi olmazsa olmaz bir deer hâline getirmitir. (Buhari, man 5; Müslim, man 82.) Ashabndan da temel beklentisi yine ilahî bir kaytla ifade edildii üzere sevgidir. (ura, 42/23.) üphesiz gençler de bu sevgiden nasibini almtr. Henüz genç bir delikanl iken gördüü Zeyd b. Harise’yi sahiplenmi ve kölelikten azat etmitir. Zeyd’in, ailesi talep etmesine ramen Hz. Peygamber’i tercih etmesi karsnda, daha güzel bir mukabele ile onu evlad olarak ilan etmitir. Zeyd b. Muhammed adyla anlr olmutur. Zeyd’i Hz. Peygamber’in yannda kalmaya hevesli klan atmosferin sevgi ile olutuuna hiç üphe yoktur.

Sayg

nsann kendine ve d dünyasna kar ahlaki duruunu ifade eden sayg, Kur’an’n ve onun kutlu mübellii Hz. Peygamber’in önemli bir karakteridir. Allah, kullarn “dileyen iman etsin dileyen inkar etsin” fehvasyla irade sahibi klmtr. Kulunun inancna dünya hayatnda sayg duyan bir yaratcnn (Kehf, 18/29.) peygamberi de ashabnn fikirlerini her zaman saygn kabul etmitir. Zeyd’in uzun bir aradan sonra tekrar ailesine dönme hakknn varln bu balamda zikredebiliriz. Elçilere, ziyaretçilere ve misafirlere her zaman bir hürmet göstermitir. Gelen misafirlerin oturmas için gelenekteki bir sayg ifadesi olarak hrkasn veya abasn sermesi böyle deerlendirilebilir. Genç insanlarn fikirleri de bu anlamda saygn kabul edilmitir. Uhut’ta, meydan sava isteyen genç sahabilerin görüleri ile hareket etmeyi doru bulmutur.

lgi, iltifat ve görev verme

Hz. Peygamber, gençleri toplumun saygn üyeleri olarak her zaman gözönünde bulundurmutur. Kabileyetlerine göre yönlendirmeler yapmtr. Enerjilerini doru kullanabilmeleri için en güzele ve hayra davet etmitir. Hicrette kendi yatana Ali’yi yatrmtr. Hayber’de sanca Ali b. Ebi Talip’e vermitir. 18 yandaki Üsame’yi, Ömer gibi Ebu Bekir gibi ileri gelen cengaver sahabilerin önünde komutan olarak görevlendirmitir. Üsame’nin kabiliyetlerini farkeden Hz. Peygamber dier sahabilerin de aknlkla karlad bir ekilde onu ön plana çkarm ve “Üsame bu göreve layktr” sözleriyle iltifat etmitir. Musab b. Umeyr’i diplomatik ilikilerde görevlendirmi, Zeyd b. Sabit’i vahiy kâtibi olarak yannda bulundurmutur. Muaz b. Cebel’i genç yata Yemen’e davetçi olarak göndermitir. 16 yandaki Erkam b. Ebi’l-Erkam’n evinde davet için bir alan oluturmutur.

Eitim merkezli yaklam

Hz. Peygamber’in risalet mücadelesi aslnda insanl iyi ve güzele yönlendirme gayesi güden bir eitim yolculuudur. Eitimin en bereketli dönemini yaayan gençler de bu yolculuun önemli bir parçasdr. Zeyd b. Sabit’e, bu alana katk salamak üzere branice örenmesini tavsiye etmitir. Kur’an örenmek ve öretmek noktasnda çok istekli ve merakl olan Abdullah b. Mesut’u bu alanda tevik etmi ve ona görevler vermitir.

Hz. Peygamber’in gençlerle olan iletiiminde, onlar tefekkür ve tezekküre tamak amac belirgin bir ekilde gözlemlenebilmektedir. Zina etmek için Hz. Peygamber’den izin isteyen bir gence, etraftaki insanlar hayret ve öfke ile tepki göstermeye hazrlanrken, Hz. Peygamber onu yanna oturtup sorular sorarak yapmak istedii eyin yanllnn farkna vardrmtr. (Ahmed b. Hanbel, V, 256-7.)

Genç yataki Ebu Mahzure, okunan ezann sözlerini bir grup içinde tekrarlayarak alay ediyordu. Bunu iiten Hz. Peygamber onu yanna çarp “ne güzel bir sesin var” diyerek iltifat etmi, bir miktar da harçlk vermitir. Daha sonra gösünü okayp mübarek olsun demitir. Bu durumdan etkilenen Ebu Mahzure kendisine ezan okuma izni verilmesini talep etmi Hz. Peygamber de vermitir. (Nesai, Ezan, 5-6; bn Mace, Ezan 2; Ahmed b. Hanbel, III, 409.) te bir gencin Müslüman olma sürecinde öretmek ve eitmek merkezli yaklamn kazanmlar.

Gençlerin onur ve izzetini muhafaza, müsamaha

nsan için deerli olan soyut duygulardan biri de izzet ve onurdur. Gençlerde bu hissiyat daha da güçlüdür. Hz. Peygamber bu durumu göz önünde bulundurarak gençlerin izzet ve onurlarn muhafaza etmeye özen göstermitir. Bir Yahudi’ye olan borcunu ödeyemeyen ve çaresiz kalan Cabir’e yardmc olup bütün borçlarn ödemi ve onurunun incinmesine mani olmutur.

Hurma aaçlarn talayan Ebu Rafi b. Amr el-Gfari’ye bunu niye yaptn sormu, o da ackt için bunu yaptn söyleyince; efkatli bir nasihatle yere düenlerden yemesini tavsiye etmi ve “Allah’m bunun karnn doyur.” (Ebu Davud, Cihad, 85.) diye dua etmitir.

Zarafet ve letafet, müsamaha Hz. Peygamber’in insanlarla özelde gençlerle iletiiminde dikkat çeken bir baka özelliidir. Kur’an da buna ahitlik etmitir.(Âl-i mran, 3/159.)

Gençlik insan hayatnda en dinamik yaam kesitidir. slamn aziz peygamberi bu toplum kesimiyle salkl bir iletiim kurmay baararak gençler nezdinde hakl bir otorite kazanmtr. Bu otorite gençler ile Hz. Peygamber arasnda açk kanal oluturan bir özellie sahiptir. Gençlerin enejisini boa çkarmayan bir otoritedir.

Bugün gençlerimizle iletiimde her eyden önce onlarn hukukuna sayg ve sevgi temelli bir yaklam gelitirmek toplum olarak hepimizin sorumluudur. Gençlerin izzet ve erefini her zaman muhafaza etmeliyiz. Gençlerin yanllar karsnda fevri ve kaba davranlardan uzak durmalyz. Onlar tefekkür ve tezekküre tayacak yakn bir iletiim ve efkat göstermeliyiz. Bu hepimizin iyilii içindir.

Suyu akna brakmak suyu zayi etmektir. Gençlii kendi hâline brakmak gelecei zayi etmektir.

 

Bu yaz 3919 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Bir de yle bir fitneden saknn ki o iinizden yalnz zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize amil olur. Biliniz ki Allah'n cezalandrmas iddetlidir.

( Enfal Suresi - 25)

Bir Hadis

Ebu Hureyre (r.a.)'den rivayetle

Peygamberimiz (s.a.v.) yle buyurmutur:

"Biriniz kardeiyle karlanca ona selam versin.

Aralarna bir aa, duvar ya da bir ta girer sonra yine yan yana gelirlerse tekrar selam versin."

Ebu Davud (5178); El-Edebl-Mfred (1010)

Bir Dua

Peygamberimiz (s.a.s.) yle buyurmutur

Allahm! Ciddi ve aka yollu yaptklarm, yanllkla ve bilerek ilediim gnahlarm
affeyle! Btn bu kusurlarn bende bulunduunu itiraf ederim.

(Mslim, Zikir, 70)

Hikmetli Sz

Ey demolu! Sen bil ki; kendinden gafil olur hazrlanmazsan bakas senin yerine hazrlanmaz. Mutlaka Allahn huzuruna kacaksn; kendini hazrla, kendi ilerini bakasna havale etme.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com