Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 9429
Toplam 15599125
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

Kuranda Mnafikun diye zel bir sure bulunmasna ve muhtelif vesilelerle mnafklara iaret edilip dikkat ekilmesine baklrsa mnafklar ve nifakn slam toplumunun her devirde problemli bir ba belas olduu anlalmaktadr.
13/02/2017

Kur’an- Kerim, insanlar inanç bakmndan mümin, kâfir ve münafk olmak üzere üçlü bir tasnife tabi tutmaktadr. Bakara suresinin ilk ayetlerinde önce müminlerin özellikleri özetlenmekte (Bakara, 2/1-5.), ardndan sadece iki ayetle kâfirler; yani kalpleri imana mühürlü inançszlar anlatlmaktadr. (Bakara, 2/6-7.) Ardndan kalplerinde maraz olan münafklarn özellikleri haber verilmektedir. (Bakara, 2/10-20.)

Kur’an’da “Münafikun” diye özel bir sure bulunmasna ve muhtelif vesilelerle münafklara iaret edilip dikkat çekilmesine baklrsa “münafklar” ve “nifak”n slam toplumunun her devirde problemli bir ba belas olduu anlalmaktadr.

Genelde nifak iki derecede yorumlamak esas olmutur. Nifak “büyük ve küçük” olarak adlandranlar varsa da, aslnda “itikadi” ve “amelî” nifak diye ikiye ayrmak daha isabetli olabilir:

1- tikadi konulardaki nifak, diplomatik iman da diyebiliriz. Dünyevi çkar hesabyla insann kalbinde hiç olmayan bir iman var göstermesi demektir. nanmad hâlde Müslüman olduunu iddia etmesidir ki Kur’an’n, ehlini cehennemin en alt tabakasnda gördüü nifak bu olsa gerektir. (Nisa, 4/145.)

2- Ameldeki nifak, insann amel ve davranlarnda sdk ve ihlasa dikkat etmemesi sonucu kalbinin kaymasdr. Bir baka ifadeyle inand gibi yaamayanlarn zamanla yaad gibi inanmaya balamasdr. mam Ali der ki: “man kalpte beyaz bir ktr. man arttkça kalbin beyazl artar. man kemale erince kalp bembeyaz olur. Nifak ise siyah bir ktr. Nifak arttkça kalbin siyahl da artar. Nifak kemal bulunca kalp kapkara olur.”  (Serrâc, el-Lüma’/slam Tasavvufu, s. 149.)

Ameldeki nifak kiinin farknda olmadan içini saracak bir hastalktr. Münafklk insanlara gizli kalan bir durumdur. Hatta çou zaman kii kendisinin bile münafk olduunun farkna varmayabilir. Kii fesatç olduu hâlde kendisinin salih olduunu sanr. Nitekim Kur’an: “Fesatçlk yapmayn” denilen münafklarn kendilerinin “fesatç deil, slahç” olduklarn söylediini haber vermektedir. (bkz. Bakara, 2/11.)

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in münafklk alameti sayd yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete hyanet etmek gibi davranlar amelî nifakn özellikleridir. (Buhari, man, 24.)

Allah insanlar sadk ve münafk olarak ikiye ayrm ve sadk müminleri sadakatleri sebebiyle mükâfatlandracan, münafklar ise azaplandracan ya da tövbe etmelerine frsat verip balayacan belirtmitir. (bkz. Ahzab, 33/24.)

mann temeli sdk, münafkln temeli yalandr. Yalanla iman bir arada olmaz; bir araya gelir gelmez muharebeye tutuur. nanan bir insanda ortaya çkabilecek nifak çizgisi bu noktada görülür.

Allah münafklar yaptklarndan dolay ba aa etmitir. (Nisa, 4/88.) Kur’an’da Allah’n kullarndan ald ahde vefa göstermeyip onu bozmann kalp katlna sebep olduu bildirilmektedir. (bkz. Maide, 6/13.)

Maraz, bedenin salam hâldeki alkanlklarndan sapmasna yol açan ve görevini istenilen ekilde yapmasna engel olan arzadr. Maddi olan olduu gibi onlarn kalplerinde maraz vardr (Bakara, 2/10.) ayetindeki gibi kalbî ve manevi olanlar da vardr. nsan beden ve kalbi için aslolan shhattir. Kii bedeninin sal kadar, kalbinin salndan da sorumludur.

Demek ki her türlü ahlakszln ba, idrak ve iradenin afeti bir hastalk var ortada. te bu hastalk ek ve üphe kaynakl nifak hastaldr. Böyle bir üphe marazna yakalanan her eyden üphe eder, Allah’tan, peygamberden üphe eder; hak tanmaz. Onun gözünde hak namna sadece kendisi, menfaatleri ve hayat vardr. Her eyin kendisini aldatt vehmiyle kafas kark, zihni allak bullak, kalbi darmadanktr.

Nifak öyle bir atetir ki kimin iman levhasna isabet ederse paramparça eder. Fitne kvlcmlarndan isabet alan kalp, yakc bir azaba düçar olur. Münafklarn yeryüzündeki fesat ve bozgunculuklar pek çoktur. Ama bununla birlikte hep kendilerini slah edici sanrlar (Bakara, 2/11-12.) veya öyle olduunu söylerler. Münafkln ayrt nokta da burasdr. Münafklar, itikadi olarak inanmadklar hâlde kuru bir iddiada bulunurlar. Kalplerindeki maraza malup, kendilerini sdk ve ihlas ilac ile tedavi etmeyen samimiyetsiz Müslümanlar da bir süre sonra bu onulmaz derdin müptelas olabilirler.

Münafklar üphe gemisine binerek karanlk denizlerde ticaret yapmaya kalkan zavalllardr. üphe gemileri onlar hayal dalgalarndan kurtaramaz ve inkâr frtnas arttkça üphe gemisiyle topyekûn batmaa mahkûm olurlar. Çünkü onlar dalalete karlk hidayeti vermilerdir. Fakat ticaretleri kazanç getirmemi doru yolu da bulamamlardr.

Kur’an ayetleri ve ilgili hadisler deerlendirildiinde münafklarn belli bal birtakm özellikleri öne çkmaktadr. Bunlardan balcalarn öyle sralamak mümkündür:

1- Riyakârdrlar; ikiyüzlülük münafk tarifindeki temel özelliktir: “Gördün mü din gününü yalanlayan, yetimi itip kakan ite odur. Yoksulu doyurmaya tevik etmeyen de odur. Yazklar olsun namazlarndan gâfil olan ve onu gösteri ile klanlara, zekât engelleyenlere.” (Maun, 107/1-7.)

2- Allah’n emirlerine kar isteksiz ve tembeldirler: “Namaza kalktklar zaman üenerek kalkarlar, insanlara gösteri yaparlar ve Allah’ pek az anarlar.” (Nisa, 4/142.)

3- Kararszdrlar, iki sürü arasn da kalm koyun gibi iman ile küfür arasnda gidip gelirler: “Onlar imanla küfür arasnda bocalayan tabanszlardr. Ne onlara, ne bunlara bir türlü karar veremezler.” (Nisa, 4/143.)

4- Birbirinin destekçisidirler. Kötülüü iler ve tavsiye ederler, iyilii yapmadklar gibi insanlar ondan vazgeçirmeye çalrlar: “Münafk erkekler ve kadnlar sizden deil, birbirindendir. Onlar kötülüü emreder. yilikten alkoyarlar, elleri skdrlar, Allah için harcamak hususunda cimrilik gösterirler. Onlar Allah’ unuttu. Allah da onlar unuttu. Çünkü münafklar fasklarn ta kendisidir.” (Tevbe, 9/67.)

5- Kur’an’n hükmüne ve rasulün sünnetine tabi olmaktan uzaklarlar: “Onlara Allah’n indirdiine ve peygamberine gelin, onlara bavuralm, denildii zaman münafklarn senden iyice uzaklatklarn görürsün.” (Nisa, 4/61.)

6- Yalan söylerler ve kolayca yalan yere yemin ederler: “Yeminlerini kalkan yapp insanlar Allah’n yolundan saptrrlar. Onlarn yaptklar ne kötüdür.” (Münafikun, 63/2.)

7- Kalplar güzel ve salkl olsa da kalpleri bozukturlar: “Onlar gördüün zaman kalplar houna gider, konutuklarnda sözlerini dinlersin. Onlar sanki elbise giydirilmi kütüklerdir. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanrlar. Onlar dümandr, onlardan sakn, Allah onlar kahretsin. Nasl olup da dönüyorlar.” (Münafikun, 63/4.)

Pek çok ayette münafklarn sfatlar anlatlarak insanlar bundan sakndrlmaktadr. Nifak ile malul kalp eer mühürlü deilse, tövbe ile imana dönü ans her zaman vardr. Dolaysyla tövbe kaps zorlanmal ve açlmas için niyazdan uzak durulmamaldr.

Münafn günah ihlasn zdd olan riya olduundan tövbesi ihlasla olmaldr. Nitekim münafklar hakknda Kur’an’da buyrulur: “üphesiz münafklar cehennemin en aa tabakasnda olacaklardr. Onlara asla bir yardmc bulamazsn. Ancak tövbe edip hâllerini düzeltenler ve Allah’a sarlp dinlerini Allah için hâlis klanlar müstesna, bunlar müminlerle beraberdir.” (Nisa, 4/145-146.)

Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ | stanbul l Müftüsü

 

Bu yaz 2818 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

"nk biz, ask suratl, zorlu bir gn nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz."

( nsan sresi - 10)

Bir Hadis

Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurmutur:

Doru olunuz. nk doruluk iyilie gtrr, iyilik de cennete gtrr.

(Sahh-i Mslim)

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbimiz! Bizi, inkr edenler iin bir snama konusu yapma. Bizi bala ey Rabbimiz!
nk kudret ve hikmet sahibi olan sensin.

Mntehine Suresi- 5

Hikmetli Sz

Rzk ve dnyalk hususunda kanaat sahibi ol. nk kanaat tkenmez bir hazinedir.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com