Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1746
Toplam 15387659
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

ZOR ZAMANDA

Müslüman Olmak

Bize den btn bu yaananlar karsnda hibir tavr almadan eli kolu balym gibi beklemek midir? Yoksa iinde bulunduumuz artlar erevesinde yaplabilecekleri yapmak mdr?
19/01/2016

nsan, ruh ve bedenden meydana gelen mükemmel bir varlktr. Nefes almak, yemek- içmek gibi hasletler insann bedenî yönünü; inanmak, sevinmek, mutlu olmak gibi hasletler ise insann ruhi yönünü tekil etmektedir. nsan, maddi yönüyle dier canllarla benzer özelliklere sahip olsa da onu dier canllardan ayran en belirgin özellii, bir ruha sahip olmasdr. Bu sebepledir ki insan, hep bir varla inanma ihtiyac içinde olmutur. Bu temel ihtiyaçtan hareketle yeryüzünde inanma ihtiyac içinde olmayan hiçbir topluluk yoktur. (Diyanet, Kur’an Yolu Tefsiri, Hicr, 15/28-29-30; Doç. Dr. Ali Rza Aydn, nanma htiyac ve Dinî Ritüellerin Psikolojik Deeri, Dinbilimleri Akademik Aratrma Dergisi, IX (2009) Say, 3, s, 88; DA, ‘man’ md. c, 22, s. 214-216.) sözü, din-toplum aratrmalarnn ana eksenini oluturmutur. u hâlde toplumu oluturan bireylerin, her ne kadar farkllklar arz etse de mutlak bir inanma ihtiyac içinde olduklar söylenebilir. Bu inanlar, ayn varla inanmak eklinde olabilecei gibi farkl varlklara inanmak eklinde de olabilir. ster ayn inanç grubuna mensup olsun, isterse farkl inanç grubuna mensup olsun toplumu oluturan tüm bireyler, ayn ortamda birlikte yaamak zorundadrlar. te bu birlikte yaama esnasnda çeitli inanç ve menfaat çatmalar meydana gelebilmektedir. Bu çatmalar zamanla ileri boyutlara uzanarak maddi anlamazlklar geçip manevi, dinî çatmalara kadar varabilmektedir. Nitekim geçmite de günümüzde de dinî farkllklar sebebiyle nice çatmalarn ve savalarn yaand bilinmektedir. (DA, ‘Haçllar’ maddesi, c, 14, s, 525-546.) Günümüz insannn geçmite yaanan bu tür çatmalardan ibret almas gerekirken ne yazk ki günümüzde de ayn tür inanç çatmalarna sklkla rastlanmaktadr. Birbirleriyle her konuda ayn düünen, ayn inanç ve dünya görüünü paylaan bir toplum vücuda getirmek mümkün olmadna/ olamayacana göre geriye, farkl inançlara sahip bireylerin birbirlerinin temel haklarna sayg göstererek yaamalar kalmaktadr. Ancak düünülen, istenen ve ideal olan bu olsa da gerçek hayatta bunun örneklerini görebilmek pek olas deildir. Bütün bunlara ramen yine de yaplmas gereken, asgari mütereklerde buluarak birlikte yaama arzusunu ortaya koymaktr. Böyle bir toplumda her ne kadar baz olumsuzluklar çksa da ortak ilkeler çerçevesinde sorunlar ksa sürede halledilebilir.

Günümüzde müahede ettiimiz insanlk d olaylarn daha çok inanç eksenli olarak cereyan ettii ve bunlarn pek çounda da Müslümanlarn bedel ödemek zorunda kaldklar görülmektedir. Kimi yerde açktan Müslümanlar hedefteyken kimi yerde de dolayl olarak yine Müslümanlar zulmün odak noktasnda yer almaktadr. Ksaca sonuç hiçbir zaman deimemekte ve ne yazk ki Müslümanlar hep zarar gören taraf olmaktadr.

Zor zamanda Müslüman olduunu söylemenin nelere mâl olduunu önce Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden daha sonra da günümüzden, özellikle de Arakanl Müslümanlar balamnda ele alp hatrlatmalarda bulunacaz. Bu hatrlatmaya slam’n ilk yllarnda Hz. Peygamber ve arkadalarnn sadece Müslüman olduunu söylemeleri sebebiyle maruz kaldklar baz skntlar hatrlatarak balamak istiyoruz.

Domadan önce babasn, alt yanda da annesini kaybeden Hz. Peygamber’e (s.a.s.) dedesi Abdülmuttalip kol kanat germi, daha sonra da Ebu Talip’in himayesinde çocukluk, gençlik dönemini geçirmiti. lk Müslümanlar müriklerin, slam’ kabul edenlere yapacaklar zulümleri çok iyi bildikleri için ibadetlerini gizlice yapyorlard. (Hz. Muhammed ve Hayat, Ali Himmet Berki, Osman Keskiolu, 69-70, DB. Yay. Ankara 2013.)

Üç sene kadar devam eden gizli davet döneminin sonunda Allah’n (c.c.); ‘(Önce) en yakn akraban uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarn indir. Eer sana kar gelirlerse, “üphesiz ben sizin yaptnz eylerden uzam.” de.’ (uara, 26/214-216.) ve ‘Ey Muhammed! imdi sen, sana emrolunan açkça ortaya koy ve Allah’a ortak koanlara aldr etme.’ (Hicr, 15/94.) emirleriyle açktan davetle emrolundu. te tam da bu safhadan sonra hem Hz. Peygamber’e hem de O’na inanan müminlere akla hayale gelmez tecrit ve ikenceler balam oldu. Bu ikencelerin tek sebebi, Müslümanlarn, Allah (c.c.) birdir ve Hz. Muhammed O’nun Rasulü’dür demeleriydi.

Kabileciliin zirvede olduu bu dönemde Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali gibi köklü ailelere mensup olan Müslümanlar, dierlerine göre nispeten daha az zulme maruz kalsalar da Bilal-i Habei, Ammar b. Yasir, Süheybi Rumi ve Habbab b. el Eret (brahim Sarçam, age. 91-92.) gibi kendilerine sahip çkacak köklü bir ailesi bulunmayan ‘kimsesiz’ ilk Müslümanlarsa en çok zulme urayanlard. Bunlar aç, susuz braklarak ve kzgn kumlara yatrlarak ikence yaplmak dâhil her türlü zulme tabi tutuluyorlard. Akl almaz bu zulüm ve ikencelere maruz kalmalarnn tek sebebi ise, Allah’a (c.c.) birdir ve Hz. Muhammed (s.a.s.) O’nun peygamberidir demeleriydi. Bu yüce ahsiyetler bütün ikence ve tecride kar var güçleriyle direniyorlar ve asla inandklar davalarndan vaz geçmiyorlard. nananlara kar Cahiliye Dönemindeki bu tahammülsüzlük öyle boyutlara ulamt ki sonunda Haim ve Muttalipoullarna sosyal ve ekonomik boykot uygulanmaya balad. Öyle ki mürikler, bu boykotta bu kabilelerle kz alp vermemek, alveri yapmamak ve konumamak üzere anlatlar. Düünebiliyor musunuz bu boykotla adeta Hz. Peygamber ve ona sahip çkanlar ‘açlktan’ öldürülmeye ve sosyal hayattan tamamen tecrit edilmeye çallyordu. Bütün bu olumsuzluklara ramen Hz. Peygamber (s.a.s.), hem peygamberlikten önce hem de peygamberlii srasnda haktan adaletten asla ayrlmamtr. Tüm insanla da Peygamberimiz’in (s.a.s.) bu esiz davranlar hep örnek olmutur.

Hz. Peygamber henüz peygamberlik gelmeden önce zulme urayanlar korumak ve onlarn haklarn vermek üzere oluan ‘Hlfu’l-Fudul’ cemiyetine itirak etmi ve peygamberlikten sonra da bu antlamadan bahsederken ‘Bugün de böyle bir sözlemeye davet olunsam onu hiç tereddüt etmeden kabul ederim’ diyerek zulme kar olduunu açkça ortaya koymutur. (Ali Himmet Berki, Osman Keskiolu, Hz.Muhammed ve Hayat, 47, DB. Yay. Ankara 2013.) Medine’de ise baka bir dine inananlar yurtlarndan çkarmak ve onlara husumet beslemek gibi bir yola asla bavurmad ve onlarla antlama yapma yoluna girdi. Ve sonuçta ‘Hz. Peygamber, Müslümanlarn yan sra Medine toplumunu oluturan Yahudileri ve dier gruplar bir ehir devleti hâlinde tekilatlanmaya ikna etti. Durumu müzakere etmek üzere Enes b. Malik’in evinde bir toplant yapt. Bu toplantya katlanlar Medine toplumunu yeniden düzenleyen bir sistem oluturmaya karar verdiler; birbirleriyle ve yabanclarla ilikilerini, idari ve adli yaplarn, fertlerin sahip olduklar din ve vicdan hürriyetini, haklarn ve sorumluluklarn belirli esaslara balayan bir metin hazrladlar. Bir sosyal mukavele olarak da kabul edilebilecek bu metin, ekil açsndan bugünkü anayasalarla hayli farkl olsa da bir anayasa niteliindedir. Bu metin, ana kaynaklarmzda bütün hâlinde bize intikal etmi bulunmaktadr. “Kitap”, “Sahife” ve “Müvadea”, yani sulh antlamas adn tayan bu vesika zamanmzda Medine Sözlemesi olarak anlmaktadr.’ (Prof. Dr. brahim Sarçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj, s. 142, DB. Yay. Ankara 2005.) te Hz. Peygamber farkl inanç gruplarna kar dümanlk beslememi ve onlar yurtlarndan çkarma yoluna gitmemitir. Tam aksine bir arada yaamak için sözleme yapmak suretiyle herkese haklarn eksiksiz olarak tevdi etmitir. Bütün bu gayretlere ramen mürikler Hz. Peygamber’i doduu topraklardan çkartmlar ve Hz.Peygamber (s.a.s.) bu durum karsnda öyle demitir: ‘Ey Mekke! Vallahi sen yeryüzünün en hayrl ve Allah’a en sevimli olan ülkesisin senden çkarlm olmasaydm çkmazdm.’ (Tirmizi, Menakb, 69/39253926; bn Mace, Menasik, 279.) ‘Senin evlatlarn beni senin duvarlarn (hudutlarn) arasnda huzur içinde brakmyorlar!…’ (brahim Sarçam, age. 189.) diyerek Mekke’den zorla çkartldna vurgu yapmaktadr.

Günümüze gelecek olursak inanc sebebiyle zulme maruz kalan Müslümanlarn Cahiliye Dönemindeki zulümlerden çok da farkl bir muameleye tabi tutulduklar söylenemez. Dünyann çeitli bölgelerindeki zulümlerden daha ön plana çkan biri var ki bu, insanlk adna utanç verici bir durum arz etmektedir. Bu balamda yazl ve görsel medyada yer almaya balayan Arakan Müslümanlar da sadece inançlar, Müslüman olmalar sebebiyle çeitli zulümlere maruz braklmlardr. Güneydou Asya’daki, eski ad Burma olan Myanmar’n Arakan bölgesinde yaayan ve saylar iki milyondan fazla Rohingya (Arakan) Müslümanlar, senelerdir öz vatanlarnda toplumsal ve siyasal bask altndayd.Bu bask sonucu 3 milyona yakn Arakanl Müslüman ise deiik ülkelere göç etmek zorunda kald. Yaplan zulümler gizlenemez hâle gelince dünya bu olaydan haberdar oldu. Ölümden kaçp komu ülkelere snmak için yollara dütüler, ama o ülkeler de Arakanl Müslümanlar ülkelerine almadlar. Böylece açlk ve sefaletle ba baa kaldlar. (www.sabah.com. tr/pazar/.../olume-mahkum-bir-halk-arakan-muslumanla.) Bask ve zulümden kaçmak zorunda kalan Arakan Müslümanlar gittikleri yerlerde de en zor artlarda yaamak zorunda kalmaktadrlar. Komu ülkelere snan Arakanllarn kaldklar yerler ve yaadklar skntlarla ilgili insan haklar örgütleri ise, kamp koullarnn dehet verici olduunu belirtmektedirler.

u hâlde bize düen bütün bu yaananlar karsnda hiçbir tavr almadan eli kolu balym gibi beklemek midir? Yoksa içinde bulunduumuz artlar çerçevesinde yaplabilecekleri yapmak mdr? Elbette Müslümanlar olarak bize düen, fiili olarak elimizden geleni yapmak ve daha sonra da kurtulular için dua etmektir. Ksaca en son safhada tüm dünya genelinde yaanan bu tür olumsuzluklara özellikle de Arakan’da yaanan bu insanlk d uygulamalara rza göstermediimizi ifade etmemiz gerekmektedir. Bu konuda da Hz. Peygamber’in; ‘Her kim kötü bilinen bir eyi görürse ona el atp onu düzeltsin, buna gücü yetmez ise dili ile o kötülüü düzeltmeye çalsn buna da gücü yetmeyen ise kalbiyle bu iin kötü olduunu bilsin ki bu durum imann en zayf eklidir.’ (Müslim, man, 20; Tirmizi, Fiten 11.) hadisi bize rehber olmaldr.

 

Medet COKUN / DYANET AYLIK DERG

 

Bu yaz 2986 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Vaka (kesin bir gerek olan kyamet) vuku bulduu zaman, (1)

Onun vukuuna (gereklemesine artk) yalan diyecek yoktur. (2)


( Vaka Suresi - 1)

Bir Hadis

Peygamberimiz (s.a.s.) yle buyurmutur:

Kyamet gn mminin mizannda gzel ahlaktan daha ar bir ey olmayacanbelirten

(Tirmiz, Birr ve sla, 62)

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

"Ey Rabbimiz! Tvbemizi kabul et. nk sen tvbeleri ok kabul eden, ok merhamet edensin."

Bakara Suresi - 128

Hikmetli Sz

Dili korumak, altn ve gm korumaktan daha zordur.

Muhammed ibn-i Vasi

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com