Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1688
Toplam 15387601
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

“HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

Hz. Peygamber (s.a.s.)le ilgili sz, fiil ve takrir eklinde gelen veya vasf bildiren btn rivyetlere Hadis denir. (1)
17/02/2017

Konu, gerek mâhiyetî itibariyle gerekse ilimler tarihi açsndan son derece geni ve tarihî derinlii olan bir konudur. Biz burada konuyu, balkta geçen “Hadis” “lim” ve “ slâmî limler” tâbirlerinin ihtivâ ettii teknik anlamlara ve bu konuda yaplan bilimsel tartmalara girmeden, aylk bir dergide gözetilen format çerçevesinde, çok genel hatlaryla “efrâdn câmî ayârn mânî” bir üslûp içinde ele almaya çalacaz.

“Hz. Peygamber (s.a.s.)’le ilgili söz, fiil ve takrir eklinde gelen veya vasf bildiren bütün rivâyetlere Hadis denir.” (1) Sünnet kavram üzerinde slâmî ilimlerden her bir disiplin kendi bak açsna göre bir sünnet tarifinde bulunmu (2) ise de Sünnet, ksaca Hz. Peygamber’in yaay tarzdr.  Baz slâm âlimleri hadisi Sünnet’le e mânâl olarak görürler. Onlara göre Hadis ve Sünnet birdir. (3) Yâni birbirinin yerine kullanlmaktadr. Yaygn anlay da bu yöndedir. Kavramlar arsndaki teknik ayrntlara girmeden Hadis denilince, Sünnet; Sünnet denilince, Hadis anlalmaktadr.

Kur’an- Kerim’de otuzu akn âyette Hz. Peygamber (s.a.s.)'e itaat etmenin emredilmesi (4) ve özellikle, "Rasûl size neyi getirmise aln, neyi yasaklamsa onda da saknn" (5) meâlindeki âyette, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in tebliâtna uymann kesin bir ekilde emredilmesi, Kur'an'n hüküm beyân etmedii (=meskûtun anh) konularda Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hüküm koymas ve bu hükümlere uymann zorunlu olduu ifâde edilmektedir.

Allah ile Peygamber'in verdii hükümlere Müslümanlarn aykr davranma muhayyerliinin bulunmadn (6), aralarnda çkan anlamazlklarda Peygamber'i hakem tayin edip onun verdii hükme gönül honutluu ile boyun emedikce iman etmi saylmayacaklarn (7) Allah'a ve âhiret gününe kavumay umanlarla Allah' çok zikredenler için Rasulullah'n güzel bir örnek olduunu"(8) belirten âyetler, Hz. Peygamber'in söz ve fiillerinin müslümanlar için vazgeçilmez bir önem tadn ortaya koymaktadr. "Allah sana kitab ve hikmeti indirdi, sana bilmediin eyleri öretti" (9) ve "Evlerinizde okunan Allah'n âyetleriyle hikmeti hatrlayp üzerinde düünün" (10) meâlindeki âyetler de Kur'an ile birlikte anlan “hikmet”in, özellikle Kur'an ile yan yana zikredildii zaman Rasulullah (s.a.s.)'in kavlî ve fiilî sünnetini belirttii (11) kabul edilmektedir (12)

lim, genel anlamda, kendine özgü  hedefleri, temel önermeleri, aratrma alan ve yöntemleri olan ve bir disiplini oluturan düzenli  bilgi eklinde tanmlanr. (13)

slâmî limler tâbîrini ise,“Müslümanlarn anlaml varolularnn gerei olarak, konusu, amac ve yöntemi, dorudan slam’ anlamaya ve yaamaya yönelik  bizzat Müslümanlar tarafndan gerçekletirilen ilmi faaliyetlerin veya ilmi disiplinlerin  tamam” eklinde tanmlayabiliriz. (14) Çünkü bu bilimlerin konusunun dorudan slâm’dr ve en belirgin sfatdr.

slâmî ilimlerin müstakil ilim dallar halinde teekkül ettii dönemlerde, günümüzde anlald ekliyle bir ihtisaslama yoktu. Bir ilim adam, hemen bütün slâmî ilimler hakknda az çok bilgi sahibiydi. Hicrî ilk üç asrda, ilimlerin tedivin edildii, müstakil ilim dallar haline geldii zamana kadar, “ilim” denilince, akla gelen genellikle Hadisidi. Tâbiîn’in büyüklerinden bn Sîrîn (ö.110/728)’nin, hadislerin isnâdyla zikredilmesi konusunda “üphe yoktur ki bu ilim, dindir. Öyleyse ilmi kimden aldnza dikkat edin” (15) eklindeki sözü, baz kaynaklarda “Bu hadis, dindir; öyleyse ilmi kimden aldnza dikkat edin” (16) eklinde geçmektedir. “mam Mâlik (ö.179/795)'in örencisi bn Vehb (ö.197/812) geni hadis bilgisi sebebiyle "ilmin divân" diye anlmas. (17) bu anlay yanstmas bakmndan önemlidir.

“lim”  denilince “hadis”in anlalmas, daha sonraki dönemlerde hicrî III./IX Yüzyldan îtibâren oluacak olan müstakil ilim dallarna (Tefsir, Fkh, Kelâm, vb.)  gerek metod gerekse malzeme ve kaynak olarak yapt tesirin ifâdesidir.

Yukarda ifâde edildii üzere hadis/sünnet “din” ise, dinin (slâm’n) temel kaynaklar da Kur’an ve Hadis/Sünnettir. Dolaysyla slâmî ilimlere âit her bir ilim dal, mutlaka hadise/sünnete temel kaynak olarak bavurmaktadr. “Hadis’in /Sünnet’in dorudan ya da dolayl etkilemedii hiçbir slâmî bilim dal yoktur. Hatta bunu öyle ifâde etmek belki de daha isâbetli olacaktr: Müslümanlarn ortaya koyduu her türlü bilginin, Hadis’e/Sünnet’e bavurmadan üretilmi olmas düünülemez. Çünkü Kur’an, Hz. Peygamber (s.a.s)’e Allah tarafndan vahy edilmitir. “Hz. Peygamber (s.a.s.)’i de onu teblie (18), tebyîne (19), ittibâya (20) ve bu konuda kullarn inzar etmeye (uyarmaya) (21) memur etmitir.” (22)

O (s.a.s.), Kur’an’, Allah’n kendisine verdii görev istikâmetinde tebli etmi, açklam ve bizzat yaamtr. O’nu ahlâkndan sorulduu zaman Hz. Âie (r.a.): “O’nun ahlâk Kur’an’d”(23) buyurarak, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Kur’an’ hayatnda nasl yaadn çok açk bir ekilde anlatmtr. te Hz. Peygamber (s.a.s.)’in sözleri, fiilleri ve takrirleri demek olan “hadis/sünnet” kavram, Allah’n dinini anlama ve hayata tatbik etmede teorik ve pratik olarak Hz. Peygamber (s.a.s.)’in getirmi olduu nebevî metoddur.(24) slâmî ilimler arasndaki yeri ise, Kur’an’n hemen yan bandadr. Kur’an’n doru anlalp yorumlanmas ancak hadis/sünnet ile beraber mümkün olur.

“Ksaca din yani slâmiyet, “Kur’an ve Sünnet bütünlüü” içinde vaz’ edilmitir. Kur’an’, sünnetten ayr düünmek, Kur’an’ anlamamaktr. Bu, Peygambersiz bir din hayal etmek demek olur ki, o da muhaldir. Kur’an’da bizzat Hz. Peygamber’e uyulmas istenmi, Kur’an ve Sünnet bütünlüü tekrar tekrar vurgulanmtr.” (25)

Kur’an ve Sünnet bütünlüünü ifâde etme konusunda Ebu’l-Âlâ Mevdûdî’nin u tesbitini, önemine binâen aynen aktaryoruz:

“Bu iki unsur (=Kur’an ve Hz. Peygamber) et-trnak gibi birbirine öylesine baldr ki, bunlar birbirinden ayrrsak, ne dinin gerçek anlamn kavrayabilir, ne de doru yolu bulabiliriz. Kur’an’, Allah’n Rasûlü’nden ayrdnz m, bir yere varamazsnz. Kitap, Nebî olmadktan sonra, kürekçisi olmayan bir kayk gibidir. Bu kaykla acemi yolcular, hayat denizinde ne kadar urarlarsa urasnlar, gitmek istedikleri yere varamazlar. Kitapsz bir Peygamber ise, olmayan bir klavuz gibidir. Bu gibi durumlarda insanlar, Allah’a varmak isterken, kendilerine yol gösteren klavuza “ilah” diyerek tapmaya balarlar. Bunun birçok örneini geçmi kavimlerde gördük. Örnein, Hindu’lar kendi peygamberlerinin hayatlarn unutup sadece kitaplarn kaptlar. Ama bu kitaplar onlar için, içlerinden çklmaz bir hale geldi. Ve nihayet kitaplarn da kaybettiler. Hristiyanlar ise, kitaplarn unutup, Peygamberlerinin peine takldlar. O’nun kiilii çevresinde dönmeye baladlar. Sonuç olarak, Allah’n Peygamber’ini Allah’n ve hatta Allah’n olu yapmaktan kendilerini kurtaramadlar.

Eski çalarda olduu gibi çamzda da insan, slâm nimetine ezelden beri süregelen yine u iki kaynaktan ulaabilir: Birincisi, Allah’n Kelâm’ (Kur’an- Kerim), ikincisi, Sîret-i Nebevî ki, artk sadece Hz. Muhammed (s.a.s.)’in hayat ve hadislerinde sakl bulunmaktadr. Her zaman olduu gibi, bugün de insan slâm’n idrâkine ancak Kur’an- Kerim’i Hz. Muhammed ve Hz. Muhammed’i de Kur’an- Kerim vastasyla kavrayarak varabilir. Her ikisini birbirinin yardmyla anlaya bilen kimse, slâm’ da anlayabilmi demektir. Aksi takdirde ne din anlalabilir ne de doru yol bulunabilir.” (26)

“slâm düüncesini modern çan ihtiyaçlarna ve anlayna göre yeniden kurmakta yine Kur’an ve bilhassa hadise dayanmakla mümkün olabilecektir. Çan ihtiyaçlarna verilecek slâmî cevap, hadisin (daha geni ifâdesi ile sünnetin) yeniden yorumlanmasna dayanan ilmî branlarn gelitirilmesiyle kâbildir. Aksi halde Kur’an ve Hadis asllarna dayandrlmayan teebbüsler,akîm kalmaya, teebbüs sahipleri de bo yorgunlua ve baarszla mahkûmdurlar. Her çada yeni, her zaman taze, her yerde dinamik olan slâm, ancak Kur’an ve Hadise dayandrlm çada gayret ve yorumlarla geçmite olduu gibi, ilim alannda üstünlük ve egemenlik salayabilecektir.” (27)

Bütün bu bilgilerden anlalan udur ki, Hadis/Sünnet ilimleri, slâmî ilimlerde kaynak deeri olmas îtibariyle Kur’an’n hemen yan banda olup merkezdedir. Dier bütün ilim dallar ister dorudan olsun isterse dolayl olarak Hadis’e/Sünnet’e ihtiyaç duymaktadrlar. Hz. Peygamber’i bütün incelikleriyle yakndan tanmaya, O’nu ve O’nun tebligatn daha iyi anlamaya yönelik olan bütün çalmalar, sonuçta, dorudan Hz. Peygamber (s.a.s.) ‘in ilâhî vahyi nasl yaanr bir hayata dönütürdüünü gösteren belgelerdir. Öyleyse slâmî hayatn gerçeklemesinde Hadis/Sünnet, Kur’an- Kerim’in tefsîri ve beyân olarak belirleyici özelliiyle dâima dikkate alnmak durumundadr.

(Vallahua’lemubi’s-sevâb)

E - slami limler ve Hadis lmi

Hadis ilminin belli bal baz özelliklerine ayrdmz bu bölüme balamadan önce, onun öteki slami ilimler arasndaki yerine deinmek istiyoruz. Zira hadis ilmi geçekten slam dünyasnda doup gelien ilim dallarna gerek metod gerekse malzeme ve kaynak olarak büyük ölçüde tesir etmitir

1. Hukuk ve Hadis lmi: Peygamberimizin hayat nutuk ve konumalar hareketleri takrirleri ve hatta pasif davran Kur’an’n yan banda genç slam imparatorluu için ikinci ve önemli hukuk kayna tekil etmekteydi. Bu nokta göz önüne alnacak olursa “Hadis olmasayd, hiç kukusuz fkh bir ilim olmazd” sözü gerçein bir ifadesi olmutur.

2. Tefsir lmi ve Hadis: Kur’an’n ayetlerinin anlalmasn hedef alan tefsir ilmi balangç itibariyle sadece hadise dayanmaktayd. Bu gerçein devam niteliinde olmak üzere ve zorunlu olarak müfessirler ve Kur’an’n tefsir ve tevilinde sünnete bavurmulardr. Tefsir müstakil bir ilim dal haline gelinceye kadar, hadisin bir parças olarak yaamtr.

Tarih, corafya ve eski Arap edebiyat dallarnn esas kayna, Kur’an ve hadis olmutur.

Unutulmamaldr ki hadis Fkhtan lügate kadar uzanan ilmi ve edebi branlara sadece malzeme olarak deil her eyden önce inkar edilemez biçimde USUL bakmndan tesir ve öncülük etmitir. Çünkü hemen her ilim isnad sistemini kullanmay hadisten ve hadisin kriterlerine göre alm ve kullanmtr. Bu yüzden hadisin belli bir tesirinin bulunmad hiçbir slami ilim yoktur.

Öte yandan slam düüncesini modern çan ihtiyaçlarna ve anlayna göre yeniden kurmakta yine Kur’an ve bilhassa hadise dayanmakla mümkün olabilecektir. Çan ihtiyaçlarna verilecek slami cevap, hadisin (daha geni ifadesi ile sünnetin) yeniden yorumlanmasna dayanan ilmi branlarn gelitirilmesiyle kabildir. Aksi halde Kur’an ve hadis asllarna dayandrlmayan teebbüsler akim kalmaya, teebbüs sahipleri de bo yorgunlua ve baarszla mahkûmdurlar. Her çada yeni, her zaman taze her yerde dinamik olan slam, ancak Kur’an ve hadise dayandrlm çada gayret ve yorumlarla geçmite olduu gibi- ilim alannda üstünlük ve egemenlik salayabilecektir. (Anahatlaryla Hadis)

 

Dipnot

* Eskiehir lâhiyât Fakültesi Öretim Üyesi.

(1). Uur,Müctebâ.,Hadis terimleri Sözlüü,Ankara,1992,s.110

(2). Mesela, Fkhçlar: Sünnet’i “Farz ve vâciplerin dnda Hz.Peygamber’den gelen hükümler” diye açklarken; Kelâmclar, Sünnet’i“bid’atn kart” olarak anlamlardr.(bkz. AbdülanîAbdülhâlk, Hucciyyetü’s-Sünne, s.50 vd.;Muhammed Acac el-Hatib,  es-SünntüKable’t-Tedvîn(kahire,1971) s.15

(3). Uur,M.,a.g.e., göst.yer.

(4). M. F. Abdulbâkî, el-Mu’cemü’l-Müfehres, il-Elfâzi’l-Kur’an’l-Kerim”

(5). Har,7

(6). Ahzab ,36

(7). Nisa,65

(8). Ahzab,21

(9). Nisa,113

(10). Ahzab ,34

(11. afii, er-Risale(thk. Ahmed âkir)( âmile), s. 77-78

(12). Kandemir, DA,XV,s.28-29

(13). Kutlu,S.,slam Bilimlerinin Tanm Ve Tasnifi,(http://www.sonmezkutlu.net)

(14). Kutlu,S.A.g.m.

(15). Bu ifâdeninHasen el-Basrî gibi, o dönemin dier âlileri tarafndan da zikredildiini , bnReceb el-Hanbelî  “erhuleli’t-Tirmizî (thk.SeyyidSubhiCâsim  el Humeyd), Badad,thrz. s.90‘da nakletmektedir.

(16). El-Hatib el-Badâdî,Ebû Bekir Ahmed bin Ali, el-Câmî li-Ahlâki’r-Râvî ve Âdâbi’s-Sâmî (thk.Mahmud et-Tahhan, Mektebetü’l-Maârif, Riyad,h.1403,I,1994-196,210

(17). Kutluer,.,DA,XXII,111, “ilim” mad.

(18). Mâide , 67; ûrâ, 48.

(19). Nahl, 44.

(20). En’am , 106; Yunus , 109.

(21). uarâ , 214; Müddesir, 1-3.

(22). Çelik,Ali.,Sünnet’in Aktüel Deeri,s.25

(23). Müslim, Müsâfirîn, 139.

(24). Kardâvî, Sünneti Anlamada Yöntem (Trc. Bünyamin Erul), s.23.

(25). Çelik,Ali.,a.g.e.,s.26

(26). Ebu’l-Âlâ Mevdûdî, Tarih Boyunca TevhidMücâdelesi ve Hz.Peygamber’in Hayat, (Trc. AhmedAsrar), Üçüncü bask, stanbul,1992, I,19-20

(27). Çakan,.L.,Anahatlaryla Hadis,(ist., 1983), s.85

 

Prof. Dr. Ali Çelik / Vuslat dergisi 

 

Bu yaz 3524 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Siz, insanlar iin karlm hayrl bir mmetsiniz; maruf (iyi ve slam'a uygun) olan emreder, mnker olandan sakndrr ve Allah'a iman edersiniz. Kitap Ehli de inanm olsayd, elbette kendileri iin hayrl olurdu. lerinden iman edenler vardr, fakat ounluu fska sapanlardr.

( l-i mrn sresi - 110)

Bir Hadis

Hz. Aie (r.a.) anlatyor:

Reslullah (s.a.v.) buyurdular ki:

Hi bir kul, kurban gn,
Allah indinde kan aktmaktan daha sevimli bir i yapamaz.
Zra, kesilen hayvan, kyamet gn boynuzlaryla, kllaryla, snnaklaryla gelecektir.

Hayvann kan yere dmezden nce Allah indinde yce bir mevkiye ular. yle ise, onu gnl holuu ile if edin.

Tirmiz, Edh 1, (1493); bnu Mce, Edh 3, (3126) Ktb-i Sitte, C. 5, s. 289

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbimiz! Ancak sana dayandk, sana yneldik. Dn de ancak sanadr.

(Mmtehine, Suresi - 4)

Hikmetli Sz

Ey demolu! Bilmi
ol ki, ruhunu almakla
vazifeli olan melek
ecelin geldiinde seni
brakp da bakasna
gitmez. Sanki her
an sana gelecekmi
gibi lme hazr ol.
Gafil olma, nk sen
unutulmu deilsin.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com