Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 879
Toplam 15946771
En Fazla 25928
Ortalama 2682
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

nsann Temel Bir Zaaf

Dediler ki: Sakn ilahlarnz brakmayn; hele Vedden, Suvadan, Yeustan, Yeuktan ve Nesrden asla vazgemeyin. (Nuh, 71/23.)
12/06/2015

Peygamberler, beer olmakla beraber, Allah Teala katnda özel makamlar olan ve O’ndan vahiy alan seçkin kimselerdir. Onlarn beerî ve ilahî konumlar bizzat vahiy tarafndan net bir ekilde belirlenmitir.

Mesela Kur’an, bir beer olarak tpk dier insanlar gibi olduunu muhataplarna bildir mesini Hz. Peygambere tekrarlar. (Kehf, 18/110; Fusslet, 41/6.)

Ayrca Kur’an, kendi elinde Allah’n nimet hazinleri bulunmadn, geçmi ve gelecei bilmediini ve bir melek olmadn insanlara tebli etmesini Peygamberden ister. (Enam, 6/50.)

Bu ayette bahsedilen kutsal niteliklere sahip olmad peygambere söyletilmektedir? Çünkü Cahiliye Araplar normal bir beer olmay peygambere yaktramyorlard. (Furkan, 25/7.) Mutlaka onda olaanüstü, harika özellikler görmek istiyorlard.

Aslnda dinler tarihine bakldnda, halk muhayyilesinin daima dinî önderlere çeitli olaanüstü özellikler izafe ettii görülür. nsann bu noktada ölçüyü kaçrd ve ilahî birtakm sfatlar onlara yaktrd görülür. te bu durum, irkin ortaya çkmasnn önemli nedenlerinden biridir.

Bu olgunun, peygamberler tarihi açsndan en dikkat çekici örnei Hz. sa’dr. O, büyük peygamberlerden biriydi ve tabii ki insanlara öncelikle tevhidi tebli etmek için gönderilmiti.

Ne var ki vefatndan sonra gelien hadiseler sebebiyle o, Tanr’nn kendisine hulul ettiine inanlan kutsal bir varla dönümütür. Hatta bu dine inananlar Hz. sa’nn Allah olduunu iddia edecek kadar ileri gitmilerdir.

Bu sapma, sadece peygamberlerle ilgili deildir. Onlarn dnda aziz, ermi, yatr, gavs, kutup, mürit vb. din büyükleri için de söz konusudur. Kimi daha yaarken kimi de vefatndan sonra beer üstü niteliklere haiz kimseler olarak görülmü, kendilerine snlp himmet, keramet ve efaatleri niyaz edilmitir.

Tarih boyunca tevhit çizgisine bal, muttaki ve veli insanlar ve bunlar izleyen topluluklar daima var olmutur. Ne var ki ballar tarafndan kendilerine insanüstü nitelikler yak trlan ve böylece kutsallatrlan kimseler de eksik olmamtr.

Kur’an, Vedd, Suva’, Yaûs, Yeûk ve Nesr putlarndan bahseder. (Nuh, 71/23.) Tefsir kitaplarnda bu ayetle ilgili yaplan açklamalar, Salih insanlarn zamanla nasl putlatrldklarn göstermek açsndan dikkat çekicidir.

Ayette bahsedilen put isimleri, daha önceleri yaayan salih insanlarn isimleriydi. Bu kimseler vefat edince, hatralarna sayg göstermek ve efaatlerine nail olmak amacyla heykelleri yaplmtr. Ne var ki zamanla bunlarn asl yapl amaçlar unutulmu ve kutsal tannan bu heykellere tanr gözüyle baklr olmutur.

Yine Kur’an bizlere, Yahudi ve Hristiyanlarn kendi din adamlarn tanrlatrdklarn söyler. Bu, aslnda ciddi bir sapmaya iaret etmektedir. Bununla, sadece bir tespit yaplmam; aksine tevhidin son temsilcileri olarak bize de önemli bir uyarda bulunulmutur.

nsanlara ar hürmet göstermek, onlar tazim etmek irk çeitlerinden biridir. Nitekim Allah Rasulü kendi ahsna dahi ar sayg gösterilmesine raz olmam ve bu konuda insanlar öyle uyarmtr:

“Hristiyanlarn Meryem olu sa’y ar bir ekilde övdüü gibi siz de beni övmeyin. Ben sadece Allah’n kuluyum. Bu sebeple ‘Allah’n kulu ve elçisi deyin.” (Buhari, Enbiya, 48.)

Hz. Peygamberin bu davran bizlere u ölçüyü vermektedir: Hiçbir insan peygamber seviyesinde deildir. Peygambere insanüstü bir konum verilemeyeceine göre, dier insanlar kutsallatrc davranlardan zaten saknmak gerekir. Dolaysyla Allah Teala’ya gösterilecek hürmet ve tazim hiçbir insana gösterilemez.

Biz bu konularda duygu, düünce ve davranlarmz daima kontrol ederiz. Hayatta olanlara kar ölçülü davrandmz gibi yatrlara kar da bu duyarllmz devam ettiririz. Onlarn türbelerini, yaadklar hayattan ibret almak, örnek ahsiyetlerinden istifade etmek için ziyaret ederiz. Yoksa bir beklenti içerisine girerek onlara yalvarp yakarmayz. Onlardan efaat etmelerini dilenmeyiz. Çünkü biz sadece Rabbimize kulluk eder ve sadece O’ndan yardm dileriz.

Yine belirtmek gerekir ki ‘Filan mürit insanlarn davranlarndan haberdardr’ anlamna gelecek düünceler de tevhit inancyla badamaz. Bu tür yanl itikatlarla, bilerek veya bilmeyerek gayb Allah’n dndakilerin de bilebilecei kabul edilmektedir. Ne yazk ki bu tür anlaylar, günümüzde baz çevrelerde normal kabul edilmektedir. Oysa bu ciddi bir sapmadr. Çünkü gayb sadece Allah bilir. O’nun bilmesi, görmesi, iitmesi snrszdr. Dolaysyla müminler sadece O’nun murakabesi altnda olduklarn düünürler. Çünkü O, ‘Nerede olursanz olun ben sizinle beraberim’ diyor. (Mücadele, 58/7.)

Yine Müslümanlar, günahtan korunmu olanlarn sadece peygamberler olduuna inanrlar. Dolaysyla bir insan takva sahibi ve erdemli bir ahsiyet olabilir. nsanlar onun üstün ahlakndan, örnek kiiliinden istifade edebilirler. Fakat bütün bu meziyetleri, onun hatalardan, günahlardan korunmu olduu anlamna gelmez.

Mümin, böyle bir ahs yüceltmede ar bir tutum içerisine girmez. Onun düüncelerini, hâl ve hareketlerini hatadan korunmu olarak görmez. Salih bir insan olsa dahi yanl bir tercih ve içtihatta bulunabilecei ve günah ileye bileceini göz ard etmez.

Mümin, böyle bir ahsn düünce ve davranlarnn arkasnda her daim bir hikmet aramaz. Yine bu kimse ‘la yüsel’; itiraz edilmez, düünce ve davranlar sorgulanamaz biri olarak görülmez. Çünkü aksi bir durum, insann kendini inkâr etmesi anlamna gelir. Dier taraftan, ashaptan cennetle müjdelenenler hariç, hiç kimseye ebedi kurtulu garantisi verilmemitir. Üstelik kullarn gerçek manada bilen sadece Allah Teala deil midir? u hâlde mümin bu konuda kesin bir yargda bulunmaz. Sadece faziletine inand ahsn, Allah’n sevgili bir kulu olduunu düünür. Onun gidiatyla ilgili olumlu kanaat besler, örnek hayatndan istifade etmeye çalr.

Mümin bir kimse, salih bir insan olarak kabul ettii bir ahsta Allah’n tecelli edip göründüü tarznda ileri sürülen batl itikatlara onay vermez.

Yine mümin, nerede olursa olsun, darda kalm bir kimsenin ‘ya avs” çarsna cevap veren ve onu bu durumdan kurtardna inanlan özel yetkili kimselerin bulunduu eklindeki inancn batl olduunu düünür. Çünkü namazn her rekâtnda ‘yalnz sana kulluk eder, yalnz senden yardm dileriz’ cümleleriyle tekrarlad tevhit ilkesinin bununla badamadna inanr.

 

Prof. Dr. brahim Hilmi KARSLI

 

 

Bu yaz 3221 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

18 Muharrem 1446 |  25.07.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Onlar (eskiler) bir mmetti, gelip geti.
Onlarn kazandklar kendilerinin, sizin kazandklarnz sizindir.
Siz, onlarn yaptklarndan sorumlu deilsiniz (sorulmayacaksnz).


( Bakara sresi - 134)

Bir Hadis

Sehl bni Sa'd radyallahu anh'den rivayet edildiine gre

Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem yle buyurdu:

"Oru amakta acele ettikleri srece Mslmanlar hayr zere yaarlar."


Buhr, Savm 45; Mslim, Sym 48

Bir Dua

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki:

(Allahm) Zenginlikle imtihan edilmenin ktlnden sana snrm. Fakirlikle imtihan edilmenin ktlndende sana snrm.

(Buhr, Deavt, 39)

Hikmetli Sz

Davamz hayata uymak deil, hayatmz Hakka uydurmaktr.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com