Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 9814
Toplam 15599510
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

Kurani bir kavram olan tvbe, ilenen gnah derhl terk etmek suretiyle ondan piman olmak, bir daha o gnaha dnmemeye kesin karar vermektir. Tvbe, Allaha isyan ve muhalefetten itaate dn sembolize etmektedir.
17/12/2018

Dünyaya denenmek ve kendi kiiliini olgunlatrmak üzere gönderilen birey, niçin dünyaya geldiinin hikmetini aratrmaktan uzaklanca geleceini karartmaya balar. te bu noktada Yüce Allah, insanlara tövbe ile bir kurtulu imkân daha vermi olmaktadr. Bu, Allah’n yaratt insanlar sevmekte ve onlar korumakta olduunun açk bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. nsanlara düen ise ikinci defa kendisine verilen bu imkân iyi bir ekilde kullanmasdr. Bu imkân gerei gibi deerlendirenlerin, içerisine dütükleri karanlk ve günah girdabndan temizlenerek çkacaklarnda herhangi bir üphe yoktur.

Tövbe, Allah-insan ilikisini sürekli aktif bir durumda tutan mekanizmann ismidir. Kur’an, söz konusu bu ilikinin sürekliliini istemekte ve bunda da srar etmektedir. nanan insana düen sorumluluk ise Kur’an’n bu temel isteine uyarak tövbe faaliyetine katlmaktr. Tövbe, günahlardan kurtulma ve arnma vastas olarak algland için onun affettiremeyecei hiçbir günah bulunmamaktadr. Kur’an, Allah’n balayclnn üstüne çkabilecek herhangi bir günah tahayyül etmemitir. Bu durum, Kur’an’da belirgin bir tarzda ortaya konulmutur: “De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aan kullarm! Allah’n rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, bütün günahlar balar. üphesiz ki O, çok balayan, çok esirgeyendir.” (Zümer, 39/53.)

Birey açsndan tövbe, Allah’n rahmetine snma ve ona güvenme duygusudur. Tövbe, türlü seçenekler içerisinden bireyin Allah’ tercih etmesi, bireyin Allah’la diyaloa geçmesi, aracsz olarak durumunu O’na arz etmesi ve hatalarn itiraf etmesidir. Bireyin tövbe etmesi, Allah’n her eyden yüce ve üstün olduunu kabul ve itiraf etmesidir. Allah’n yüceliini ve rahmetinin bolluunu iliklerinde hisseden bireyin bu yakar da Allah’n katnda cevap bulacak, lütfuna mazhar olacaktr. 

Tövbe, insann itikat ve moral salnn korunmas ve gelitirilmesi için çok kuvvetli dinî bir uygulama olarak görülmekte ve deerlendirilmektedir. Tövbe, tövbe eden bireyin gelimekte ve olgunlamakta olduunu gösteren en önemli belirtidir. Çünkü birey tövbe araclyla büyük bir arnma, temize çkma ve uuru/ bilinci tazeleme imkânna kavumu olmaktadr.

Bireyin tövbe etmesi, Allah’a yöneli, güven ve sevgisinin bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. Allah’n rahmet ve merhametine güvendii için tövbe etmekte, günahlarn terk etmektedir. Tövbe eden birey bu davranyla Allah’a olan balln pekitirmekte ve ballk uurunu tazelemektedir. Tövbe sayesinde birey, kaybettii kendisine güven duygusuna yeniden kavuarak hayatn anlamlandrmaktadr. O hâlde tövbede srarl ve devaml olmak inanan bireylerin yararna olacaktr.

Tövbeden beklenen ey, günaha dalm bireyi çeliki ve kargaadan kurtarp tutarlla, dürüstlüe sevk etmek, onun eref ve haysiyetini korumasna yardmc olmaktr. Neticede günah, insanla Allah arasndaki olumlu ilikinin bozulmas anlamna gelirken; tövbe, bozulan bu ilikinin onarlmas, yeniden eski hâline döndürülmesi olmaktadr.

Tövbe, arnma, temizlenme ve vicdan huzura çkarma yolu olarak Allah tarafndan insanln hizmetine sunulmu esiz bir imkân olarak durmaktadr. Bu imkân gerçee dönütürmek, hayata geçirebilmek günümüz akll insannn gücü ve iradesi dâhilindedir. (Özarslan, Kelâmda Tevbe, 120-122.)

Kusursuz insan yoktur ya da hiçbir insan günahtan uzak kalamamtr

nsanlk tarihi boyunca insanlar, bazen çok farkl sebeplerle hata ve kusurlu iler yapmaktan dolaysyla da günaha girmekten kendilerini alkoyamamlardr. Hata ve yanl yapmak, insann nefsî arzu ve isteklerine uyma zafiyetlerinden kaynaklanmaktadr. “Rabbimin mer- hamet ettii hariç nefis, ar derecede kötülüü emredicidir.” (Yusuf, 12/53.) ayeti bu gerçei ifade etmektedir. Bu da onunla Rabb’i arasndaki olumlu ilikiyi zedelemeye kadar götürebilir. (zutsu, Toshihiko, Kur’an’da Allah ve nsan, Çev. Süleyman Ate, Ankara, trs., 220.) Nitekim Kur’an insann bu durumuna iaret ediyor: “nsan Rabb’ine kar pek nankördür.” (Âdiyât, 100/6.) Nefsinin arzu ve isteklerine uymayarak daima iyi ve güzel eylemlerde bulunan insan neredeyse yok gibidir. Çünkü yanl ve kötü fiil yapmayarak günaha girmemek yalnzca meleklerin niteliklerinden olurken; yalnzca kötülük yapmak ve iledii kötülükte srar ederek ondan dönüp piman olma gayreti göstermemek de eytann nitelii olmaktadr. (bkz. Tunç, Cihat, Kelam (Sistematik), Kayseri 1997, 90.)

O hâlde Allah’n insan için belirledii snrlar aan yani Allah’n emir ve yasaklarna aykr davranta bulunan insanlarn yapmalar gereken ey, bu yaptklar davrann hata olduunu bilip ondan hemen dönmek, bir daha ona dönmeme karar ile Allah’a tövbe etmektir. Nitekim insanln atas olan Hz. Âdem ve ei Havva cennette bulunduklar srada kendilerine yasaklanan bir aacn meyvesini yedikten sonra yaptklar hatann farkna varp hemen piman olmular, Yüce Allah’a kendilerini balamas için niyazda bulunmular, Yüce Allah da onlarn bu tövbesini kabul ederek günahlarn balamtr. Kur’an- Kerim’de Hz. Âdem ve ei Havva’nn bu pimanl u ekilde anlatlmaktadr:

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eer bizi balamaz ve bize acmazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (A’râf, 7/23.) Örneimizde de görüldüü gibi insanln atas Hz. Âdem ve ei yaptklar eylemin Allah’n emrine aykr olduunu bilip farkna vardklar an, piman olmaya balamlar; günahlarn itiraf ederek Allah’a tövbe etmilerdi. Yüce Allah da onlarn bu halisane yaptklar tövbelerini kabul etmiti. Allah’n onlarn tövbesini kabul ettii Kur’an’n baka bir yerinde u ekilde ifade edilmektedir:

“Âdem Rabb’inden birtakm sözler (ilhamlar) alp (O’na yalvarmt da) Allah da onun tövbesini kabul etmiti. Çünkü Allah tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olandr.” (Bakara, 2/37.) Âdem’in Rabb’inden ald ilhamlarn nasl tövbe edeceini bildiren A’râf suresinin 23. ayeti olmas kuvvetle muhtemeldir. (Syed Mu’azzam Husain, Effect of Tauba (Repentance) On Penalty In Islam, Islamic Studies, (Journal Of The Islamic Research Institute,) Pakistan, March, 1969, Vol. VIII, No.1, 190.)

Tövbenin anlam

Tövbe, Kur’ani bir kavramdr. Tövbe ile ilgili öretiler, Kur’an’da yer ald gibi hadislerde ve özellikle de kelam ve tasavvuf tipi dinî literatürde bulunmaktadr.

Arapça bir kelime olan tevbe, tâbe, -yetûbû, tövben ve tevbeten- kökünden mastardr. Rücu’ etmek, geri dönmek, piman olmak, iledii günah terk ederek Allah’a dönü ve yöneli anlamlarna gelir. Tövbe kelimesi, hatadan, günahtan /masiyet Allah’a dönme anlam ile yaygn bir kullanm alanna sahiptir.

Dinde tövbeyi, kötülenen davran ve eylemlerden övülen ve beenilen ilere dönü olarak tanmlayabiliriz. (bkz. Cürcânî, Kitabü’t-Ta’rifât, 70;

Özarslan, Selim, Kelâmda Tevbe, Ankara 2003, s.53, 55.)

Genel olarak kelamclar özellikle de Adududdîn el-Îcî (ö.1355) tövbeyi, isyan olduu için günahtan piman olmakla birlikte gücü yettii hâlde o günaha dönmemeye karar vermek (cî, el-Mevâkf, 380; Taftazânî, erhu’l-Makâsd, V, 162.) olarak tanmlamlardr.

Bu balamda slam, inananlarnn da çeitli hata ve kötülükler yapabileceini kabul etmi ve ayn zamanda bunlarn günah ve cezasndan kurtulmalar için onlara tövbe yolunu ihdas etmitir. Tövbe arnma, temizlenme ve vicdan huzura çkarma yoludur. Tövbe uuruna eren herkesin tövbe etmesi kendisine bahedilmitir. Tövbe ile arnma isteyen bireyler her zaman ve her yerde Rablerine dönebileceklerdir. Rablerine dönmek için de Hristiyanlkta olduu gibi herhangi bir kuruma ya da ahsa ihtiyaç duymayacaklardr.

Bütün günahkârlar yaptklarnn hata olduunu bilerek piman olurlarsa aracsz olarak Allah’tan af dileyebileceklerdir. Çünkü slam, insan-Allah arasndaki ikili ilikilerde üçüncü bir ahsn müdahalesine izin vermemitir. Zira Allah katnda kendisinin yaratm olduu insan bizzat insan olduu için deerlidir. O eref-i mahlûkattr. Yaratlan varlklarn en deerlisidir. (bkz. srâ, 17/70; Tîn, 95/4.) Dolaysyla Allah nezdinde bu kadar itibara sahip olan insann O’ndan af dilerken bakalarn arac ve vesile etmesi uygun olmayacaktr.

Tövbe kaps her zaman açktr

Önemli olan bireyin kendi hata ve günahlarnn uurunda olmas, onlar yaptndan dolay pimanlk hissetmesidir. Bu ekildeki bir duygu ve anlayla Allah’a tövbe eden günahkâr birey, Allah’n sonsuz rahmet ve merhameti sayesinde affa urayp temizlenenlerden olacaktr. Bu hususta üpheye ve ümitsizlie dümenin hiçbir anlam yoktur. Kurtulu için tövbe kaps her zaman açk bulunmaktadr. Zira Yüce Allah, yarattklarna bu konuda öyle seslenmektedir: “Allah’n rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluundan bakas Allah’n rahmetinden ümit kesmez.” (Yusuf, 12/87.) “Ey müminler! stisnasz hepiniz ayr ayr Allah’a tövbe ediniz ki kurtulua eresiniz.” (Nûr, 24/31.)

Demek ki, günah girdabna dümü bütün günahkârlarn, Allah’n ilahlnn bir neticesi olarak bahettii tövbe imkânndan yararlanma haklar bulunmaktadr. Günahkâr insanlar, dünyada iken yapm olduklar günahlarndan tövbe etmek suretiyle ahirette karlaacaklar azaptan kurtulmu olacaklar, en önemlisi de Allah’n sevgisini kazanacaklardr. (Bakara, 2/222.) Tövbenin önemi de burada yatmaktadr diye düünüyoruz.

Tövbenin etkileri

Hiç üphe yok ki tövbe büyük bir arnma, temize çkma, bilinci tazeleme ve yenileme eylemidir. Yaamnn her annda kötülüklerle iç içe olabilen insan, bu nedenle büyük bir stres altnda bulunmaktadr. Bu stres ise hayat yaanmaz hâle sokmaktadr. te bu düüncedeki bireyin imdadna Allah'n bir lütfu olan tövbe mekanizmas yetimektedir. Bu tövbe sayesinde insan, bütün günahlarndan ve onun meydana getirdii stresten uzaklamakta,  âdeta temizlenip arnmaktadr. Yine tövbe etmek, insann bakalar ve toplum katmanlar yannda günahkâr ve suçlu olarak bilinmesini önlemekle kalmaz, eref ve onurunu da korur. Böylece dier insanlar nazarndaki haysiyet ve deerliliini de muhafaza etmi olur. Bunu yani tövbenin insann toplumsal statüsünü düzelteceini ve artracan Kur’an da belirtir. (Tevbe, 9/5,11.) Bu balamda tövbe, insann sosyal statüsü ve moral salnn korunmas ve gelitirilmesi için çok kuvvetli dinî bir uygulama olarak insanln önünde durmaktadr.

Kur'an, tövbenin bu fonksiyonunu u ekilde vurgulamaktadr: “…Eer üstünüzde Allah'n lütuf ve merhameti olmasayd, içinizden hiçbir kimse asla temize çkamazd. Fakat Allah dilediini arndrr…” (Nûr, 24/21.)

Amelde Hanefi mezhebine bal olan ünlü bilgin Zemaherî (ö.538/1143), Kur'an’n bu ifadesinin yorumunu yaparken tövbenin

Allah tarafndan verilmi temizleyici bir lütuf olduu hususunda hassasiyetle durur ve sözlerine öyle devam eder: “Eer Allah arndrc tövbe ile sizlere lütufta bulunmasayd, sizden hiçbir fert kendisini yalan konumak (ifk) günahndan ve pis olan dier kötülüklerden temizleyemezdi. Ancak Yüce Allah, tövbe edenlerin samimiyetle ve dosdoru olarak yaptklar tövbelerini kabul etmek suretiyle onlar arndryor.” (Zemaherî, Keaf,  III, 226.)

“Yine onlar ki, bir kötülük yaptklarnda ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ hatrlayp günahlarndan dolay hemen tövbe- istifar ederler. Zaten günahlar Allah’tan baka kim affedebilir ki! Bir de onlar, iledikleri kötülüklerde, bile bile srar etmezler.” (Âl-i mrân, 3/135.)

“Kim haksz davranndan sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse üphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah çok balayc ve esirgeyicidir.” (Maide, 5/39.)

Günahlara dalarak kendisini, çevresini ve Rabb’ini unutan birey, tövbe etmek suretiyle Yaradan’n yeniden hatrlam, O’na kar olan görevlerini yerine getirerek Rabb'ine ve kendisine olan güvenini tazelemi, bu sayede üzerine düen sorumluluklarn idrak eden bir birey düzeyine çkm olur. O hâlde tövbenin karakter olumasnda ve hayat deitirmesindeki önemi çok büyük ölçüdedir. Bu ekilde tövbe, günah zehrinin hem önleyici hem de yok edici en iyi panzehri olarak hizmet etmekte, pimanlk gözyalar da günahn ilk izlerini kolaylkla silebilmektedir.  

Sonuç olarak tövbe etmenin bireye kazandrd faydalar iki ana kategoride ele alabiliriz: lki, birey tövbe sayesinde geçmi günahlarndan kurtularak hiç günah ilememi gibi olmaktadr. Dieri de birey tövbe araclyla insanlk görevlerini yerine getirmede yüksek dereceler elde ederek Allah’n sevdii insanlar arasna katlmaktadr. (Gazzalî, hyau Ulumi'd-Din, XII, 11.) Bireyin nihai gayesi de bu deil midir?

 

Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN / DYANET AYLIK DERG ARALIK 2018

 

Bu yaz 4293 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

phesiz insana kendi emeinden bakas yoktur.

( Necm Suresi - 39)

Bir Hadis

Abdullah bni Abbas radyalluha anhmdan rivayet edildiine gre,

Hz. Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem yle sylemeyi itiyat edinmiti:

Allahm! Sana teslim oldum, ben sana inandm, sana dayandm.
Yzm gnlm sana evirdim, senin yardmnla dmanlara kar mcdele ettim.
Allahm! Beni saptrmandan yine sana, senin byklne snrm, -ki senden baka ilah yoktur-. lmeyecek diri yalnz sensin.
Cinler ve insanlar ise, hep lmldrler!Mslim, Zikir 67

Bir Dua

Allahm! Beni iyilik iledikleri zaman sevinen ve ktlk yaptklar zaman
balanma dileyen kullarndan eyle.

(bn Mce, Edeb, 57)

Hikmetli Sz

Asln gizleyemez
insan, giydii
kaftanlarla.
Bilmez ama kendini
kandrr, syledii
yalanlarla!

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com