Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 784
Toplam 15946676
En Fazla 25928
Ortalama 2682
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

mr sermayesini israf etmemek ve hayat Yaratann rzasna uygun olarak yaayabilmek iin bir yandan salih amelleri arttrp haram olan sz ve eylemlerden saknmak; dier yandan da geride kalan mrn muhasebesini yapmak gerekir
23/04/2020

Yüce Allah hayat da ölümü de kullarn imtihan için yaratmtr: “O (Allah), hanginizin daha güzel amel yapacan snamak için ölümü ve hayat yaratandr. O, mutlak güç sahibidir. Çok balayandr.” (Mülk, 67/2.)

Snav yeri dünya, sonuçlarn deerlendirilecei ve karlnn verilecei yer ise ahirettir. Ahiret süreci ölümle balar. Doum gibi ölüm de yüce Allah’n deimez kanunudur. “Her canl ölümü tadacaktr.” (Âl-i mran, 3/185; Enbiya, 21/35.) Ölümden kaçmak ve kurtulmak mümkün deildir. Ölüm asla bir son deil, geçici olan dünya hayatnn bitmesi, ebedî olan ahiret hayatnn balamasdr.

Snav kazanmann yolu ise Rabbimizin emaneti olan hayat onun rzasna uygun ekilde yaamaktan geçer. Allah’n (c.c.) kullarna bahettii en deerli nimetlerden biri olan hayat nimetinin kymetini bilmeyen ve ömür sermayelerini meru alanlarda kullanmayanlar ilahi snav kaybederler.

Yüce Allah Asr suresinde, asra/ zamana yemin ederek onun insan hayatndaki yerine ve önemine dikkat çekmekte; ömür sermayelerini, inkâr ve günahlarla tüketen ve vakitlerini faydasz ilerle israf edenlerin sonlarnn hüsran olacan, inanp salih amel ileyen, birbirlerine hakk ve sabr tavsiye edenlerin ise hüsranda olmayacaklarn haber vermektedir: “Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller ileyenler, birbirlerine hakk tavsiye edenler, birbirlerine sabr tavsiye edenler baka (onlar ziyanda deillerdir).” (Asr, 103/1-3.)

Fahreddin Razi bu surenin tefsirinde öyle diyor: “Vakti/ömrü deerlendirme açsndan insan mutlaka zarardadr, kendisini bu zarardan kurtaramaz. Zira zarar, sermayenin kaybdr. nsann sermayesi ise ömrüdür. Onun, ömrünü zayi etmedii anlar çok nadirdir. Çünkü her saniye, ömrünü alp götürmektedir. Eer insan, vaktini günahlarla geçiriyorsa büyük bir zarar içerisindedir. Hatta daha iyi, daha verimli, daha deerli ileri yapabilmesi mümkünken; bunlar yapmayp yalnzca mübahlarla yetiniyorsa yine zarardadr.” (F. Razi; Tefsirü’l-Kebir, Matbaa-i Âmire, st, 1324, VIII/477.)

Seleften biri de “Asr suresinin manasn pazarda buz satan birinden örendim.” diyor. O ahs sabahleyin pazara çkar ve öyle seslenirdi: ‘Sermayesi eriyen bu adama acyn! Sermayesi eriyen bu adama acyn!’ Onun bu sözünü iitince: ‘te insann hüsranda/zarar ve ziyan içerisinde olmasnn anlam budur.’ dedim. Çünkü insana verilen ömür de buz gibi her saniye erimektedir. Eer insan, ömrünü ziyan eder, maddi ve manevi herhangi bir ey kazanmaz veya ömrünü/zamann yanl yerlerde tüketir ve böylece vakit israfnda bulunursa, bu durum insann hüsranna neden olur.” (F. Razi; a.g.e, VIII/476.)

Hz. Peygamber (s.a.s.) de hadis-i eriflerinde insanlar Allah’n verdii maddi ve manevi nimetlerin kadrini bilmeye çarrken; bunlar arasnda, vakte, ömre, hayata ve hayatn devam için büyük önem arz eden sala özellikle dikkat çeker: “ki nimet vardr ki insanlarn birçou bunlarn kymeti hakknda aldanmtr: Shhat ve bo vakit.” (Buhari, Rikak, 1; Tirmizi, Zühd, 1.) “Be ey gelmeden önce be eyin kymetini bilin; ölüm gelmeden önce hayatn, hastalk gelmeden önce saln, meguliyet gelmeden önce bo vaktin, ihtiyarlk gelmeden önce gençliin ve fakirlik gelmeden önce zenginliin.” (Buhari, Rikak, 3; Tirmizi, Zühd, 25; Mkât, 2/651.)

“Ahirette insan u be eyden sorguya çekilmedikçe Allah’n huzurundan ayrlamaz; ömrünü nerede tükettiinden, gençliini ne ekilde yprattndan, maln (servetini) nereden kazandrdan, onu nerelere harcadndan ve bildikleriyle amel edip etmediinden.” (Tirmizi, Kyamet, 1.) Bu bakmdan ömür sermayesini israf etmemek ve hayat Yaratann rzasna uygun olarak yaayabilmek için bir yandan salih amelleri arttrp haram olan söz ve eylemlerden saknmak; dier yandan da geride kalan ömrün muhasebesini yapmak gerekir. te ramazan ay bizlere bu açdan çok önemli frsatlar sunmaktadr. Zira bu ay, hayat ve ölümün muhasebesini yapp ebedî âleme hazrlanabileceimiz model zamanlardan biridir. Ramazan, bize vaktin farkna vararak Müslümanca yaamay öretir. Orucun farz klndn bildiren ayetlerde ramazan ayna ve dolaysyla bu ayn ebedî âlemi kazanmaya vesile klacak ekilde deerlendirilmesine özellikle dikkat çekilmektedir. (Bakara, 2/183-185.)

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) ramazan öncesinde yapt sohbetlerle, ashabnn zihinlerini ve gönüllerini bu mübarek aya hazrlar ve öyle buyururdu: “Mübarek ramazan ay size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmay farz kld. Bu ayda cennet kaplar açlr, cehennem kaplar kapanr ve eytanlarn azgnlar balanr.” (Nesâî, Siyam, 5.); “Ramazan ay size bereketiyle geldi, Allah o ayda sizi zengin klar, bundan dolay size rahmet indirir, hatalar yok eder, o ayda dualar kabul eder. Allah Teâlâ sizin (ramazan ayndaki ibadet ve hayr konusunda) birbirinizle yar etmenize bakar ve meleklerine kar sizinle övünür. O hâlde iyilik ve hayrdan yana Allah Teâlâ’ya kendinizi gösterin. Ramazan aynda Allah’n rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.” (Heysemî, Mecmeu’z-zevâid, III, 344.); “Kim faziletine inanarak ve karln Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa geçmi günahlar balanr.” (Buhari, man, 28; Müslim, Salâtü’l-Müsafirîn, 13.)

Bununla birlikte unu özellikle ifade edelim ki her ne kadar ramazan ay, Allah tarafndan mübarek klnmsa da onun bereketinden yararlanmak Müslüman’n iradesine braklmtr. Ramazan ayn bu bilinçle deerlendirmeyenler onun rahmet ikliminden yararlanamazlar. Hayatlarnn muhasebesini yapp ebedî âleme hazrlk yapanlar için ise ramazan ay bulunmaz bir hasat mevsimi, maddi ve manevi arnma iklimidir.

Bu nedenle ebedî âlemde “keke” dememek ve piman olmamak için ramazan ayn da vesile klarak hayatn ve ölümün muhasebesini burada yapmamz gerekir. nsan bazen geçmite yapt hatalara bakar ve “Keke yapmasaydm!” der, yapmas gerektii hâlde yapmad iyi eyler için de “Keke yapsaydm!” diyerek pimanln dile getirir. Kimisi hatasna yanar, kimisi akln kullanmadna, kimisi akll yatrm yapmadna piman olur. Önemli olan can bedende iken, elde muhasebe ve tövbe frsat varken yaplan yanllklarn veya ilenen günahlarn farkna varp onlardan tövbe ederek arnmak ve temiz sayfalar açarak hayata devam edebilmektir.

Ahirette ise bu tür pimanlklarn hiçbir faydas olmayacaktr. Orada insan, hayatta iken yapt her eyin hesabn verecektir. Oras tövbe ve pimanlk yeri deil, hesap verme yeridir. Kiiye ilahi bir ikram olarak salih amellerinin ödülü fazlasyla verilecek, günahlarnn ve hakszlklarnn karl da misliyle ödettirilecektir. te o gün sonucun olumsuz olduunu gören inkârclar “keke” diyerek pimanlklarn öyle dile getirecekler: “…Ah, keke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak…” (Enam, 6/27.), “Keke (dünyaya) bir dönüümüz olsa da inananlardan olsak.” (uara, 26/102.), “…Keke Allah’a ve Resul’e itaat etseydik.” (Ahzab, 33/66.), “…Rabbimiz! (Gerçei) gördük ve iittik. Artk imdi bizi (dünyaya) döndür ki salih amel ileyelim. Biz artk kesin olarak inanmaktayz…” (Secde, 32/12.), “‘Ey Rabbimiz! Bizi buradan çkar ki dünyada iken ilemekte olduumuzdan baka ameller, salih ameller ileyelim.’ diye barrlar. (Onlara öyle denilir:) ‘Sizi, düünüp öüt alacak kimsenin düünüp öüt alabilecei kadar yaatmadk m? Size uyarc da gelmiti. Öyle ise tadn azab. Çünkü zalimler için hiçbir yardmc yoktur.’” (Fatr, 35/37.)

Böylece dünyada iken iyi i yaptklarn sandklar hâlde bütün çabalar boa çkan (Kehf, 18/103-104.) inkârclar ve zalimler: “Eer kulak vermi veya aklmz kullanm olsaydk, u alevli atetekilerden olmazdk.” (Mülk, 67/10.); “…Keke toprak olsaydm…” (Nebe, 78/40.) diyerek suçlarn itiraf edecekler ancak bunun kendilerine hiçbir faydas olmayacak.

unu da bilelim ki ahirette yalnzca inkârclar deil, inand gibi yaamayan kimi müminler de “Keke bu hayatm için önceden bir ey yapsaydm!” (Fecr, 89/24.), “Keke ibadetlerimi düzenli olarak eda etseydim, keke rahmet ve Kur’an ay olan ramazan ayn daha iyi deerlendirseydim, keke günahlardan saknsaydm, keke zekâtm hakkyla verseydim, keke daha çok hayr yapsaydm, keke helal ile yetinip haramlara uzanmasaydm, keke gybetten, dedikodudan, iftiradan, yalandan saknsaydm, keke kul ve kamu haklarn ihlal etmeseydim...” eklinde pimanlklarn dile getireceklerdir. Ancak üzülerek ifade edelim ki tövbe kapsnn açk olduu, Rabbimizin af ve mafiret çarsnn devam ettii dünya hayatnda iken bunlar yaplmad takdirde ahiretteki bu tür pimanlklarn hiçbir faydas olmayacaktr.

Özetle söyleyecek olursak, hayatmz bütün yönleriyle snav alandr. Sonunda her birimiz yüce Mevla’nn huzuruna varp hesap gerçeiyle karlaacaz. Bu nedenle hesabn verebileceimiz bir hayat yaamak yegâne hedefimiz olmaldr. Dünyann geçiciliine, ehvet, öhret ve servetine aldanarak ebedî hayatmz tehlikeye atmamal, ahiret hayatnn en önemli basama olan ölüm gerçei ile anszn karlaacamz asla unutmamalyz. Rabbimizin; “nsanlarn hesaba çekilmeleri yaklat. Hâlbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler.” (Enbiya, 21/1.) buyurduu gaflet ehlinden olmamak için af ve mafiret ay olan ramazan ayn iyi deerlendirmeli; “Cennet kaplarnn açld, cehennem kaplarnn kapand ve eytanlarn zincire vurulduu” (Buhari, Savm 5; Müslim, Syâm 1- 5.) bu ayda nefsimizi terbiye, ruhumuzu tezkiye ve eytanlar hayatmzdan tasfiye etmeliyiz.

Unutmamalyz ki attmz her admla, alp verdiimiz her bir nefesle ölüme hzla yaklayoruz. Bu dünyada yapp ettiklerimizin karln ebedî âlemde göreceiz. Zira “Artk kim zerre arlnca bir hayr ilerse onun mükâfatn görecektir. Kim de zerre arlnca bir kötülük ilerse onun cezasn görecektir.” (Zilzal, 99/7-8.) Bu bakmdan bizlere verilen ömür sermayesini ahiret hayatnda kazançl çkacak ekilde deerlendirmeye, “Lezzetleri yok eden ölümü” (Tirmizi, Zühd, 4.) ve hesab skça tefekkür ederek hayatmzn her alannda Müslümanca yaamaya gayret etmeliyiz.

 

Dr. Muhlis AKAR / DYANET AYLIK DERG

 

Bu yaz 1810 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

18 Muharrem 1446 |  25.07.2024

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

Ey iman edenler! Size bir fask bir haber getirirse, bilmeyerek bir toplulua zarar verip yaptnza piman olmamak iin o haberin doruluunu aratrn.( Hucurat Suresi - 6)

Bir Hadis

ie radyallahu anh yle dedi:

lde yaayan bedevlerden bir grup Hz. Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem in huzuruna geldiler ve:
- Siz ocuklarnz pyor musunuz? diye sordular. Peygamberimiz:
Evet buyurdu. Onlar:
- Fakat biz, Allaha yemin ederiz ki, onlar pmyoruz, dediler. Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem:
Allah sizin kalblerinizden merhamet duygusunu karp almsa, ben ne yapabilirim ki! buyurdu.


(Buhr, Edeb 18; Mslim, Fezil 164)

Bir Dua

Hz. Peygamberimiz (s.a.s.) yle buyurdularki

Allahm! Gnahlarmn kn byn, ncesini sonunu, an ve gizlisini, hepsini bala.

(Mslim, Salt, 216)

Hikmetli Sz

Ey ademolu! Bilmi ol ki; ruhunu almakla vazifeli olan melek seni brakmaz ecelin geldiinde seni brakpta bakasna gitmez. Sanki brakpta sana gelecekmi gibi lme hazr ol. Gafil olma nk sen unutulmu deilsin.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com