Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1749
Toplam 15387662
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

SLAM’IN ASL
KAYNAKLARINI DORU
ANLAMANIN YÖNTEM
ÜZERNE

slam bilginleri, dinleri hak ve batl olarak ikiye ayrdktan sonra hak dini akl sahibi insanlar kendi tercihleriyle bizzat hayrl olan ve peygamber tarafndan tebli edilen eylere sevk eden ilahi kurallar btn olarak tanmlamaktadrlar.
08/08/2022

slam’n asli kaynaklar

slam bilginleri, dinleri hak ve batl olarak ikiye ayrdktan sonra hak dini “akl sahibi insanlar kendi tercihleriyle bizzat hayrl olan ve peygamber tarafndan tebli edilen eylere sevk eden ilahi kurallar bütünü” olarak tanmlamaktadrlar. (Bekir Topalolu & lyas Çelebi, Kelam Terimleri Sözlüü, s. 79.) Bu duruma göre batl dinler de ilahi kaynaa ve peygamberlerin tebliine dayanmayp baz kii veya toplumlarn uydurarak din kisvesi ile ortaya att inanç ve ritüellerden olumaktadr. Hak dinin tanmnda öne çkan hususlardan biri, onun ilahi kaynakl oluu yani vahiy yoluyla bir peygambere gönderilmi ve bu peygamber tarafndan da insanlara tebli edilmi olmasdr. Dolaysyla hak din ile batl dinleri birbirinden ayran önemli faktörlerden biri kaynak meselesidir.

Türkçede kaynak “suyun çkt yer (menba), pnar, kaynarca; aratrmalarda fikrin ilk çk yeri, yararlanlan belge” anlamlarna gelmektedir. Dinin kayna denildiinde ise söz konusu dinin çk yeri, menei, dayana kastedilir ve onun hak dinlerde olduu gibi ilahi kaynaa m yoksa batl dinlerdeki gibi beerî kaynaklara m dayand ifade edilmek istenir. Söz konusu din slam olunca, onun kaynann ilahi olduu ve Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafndan tebli edildii, izah gereksiz olan açk bir husustur.

Yazmzn balnda geçen “asli” ifadesine gelince bu, olmazsa olmaz kabul edilen ana kaynaklar ifade eder. slam dininin asli kaynaklar ilahi olan yani Allah tarafndan gönderilmi bulunan kaynaklardr. Bilindii üzere ilahi buyruklarn Allah tarafndan peygamberlere ulatrlma yöntemine vahiy denilmek tedir. Vahiy Allah Teâlâ’nn buyruklarn Cebrail (a.s.) yoluyla veya peygamberin kalbine manay dorudan ilham etmek suretiyle ulatrmas demektir. Bu yolla ya Kur’an- Kerim’de olduu gibi vahyin hem lafz hem de manas ilahi olur ya da hadislerde olduu gibi manas ilahi, lafz ise beerî yani Hz. Peygamber’e (s.a.s.) ait olur. Bütün peygamberler gibi Hz. Muhammed (s.a.s.) de ismet sfatna sahip olduu için sübutu kat’î olan hadislerin kaynak olduunda üphe yoktur. Bu iki kaynak arasnda genel anlamda bir görev paylam yaplacak olursa; Kur’an’n daha çok ilke ve esas koyucu, sünnetin ise örneklendirici olduu söylenebilir. Allah buyruklarn Cebrail (a.s.) vastasyla peygamberine gönderir, o da bu buyruklarn nasl anlalaca ve nasl uygulanacan tayin eder, eklini belirleyip tatbikatn yapar.

Sonuçta dinin ana kaynaklarnda ortaya konan kural ve örnekler sayl ve snrldr. Hâlbuki hayat deikendir ve toplumsal gelimelerde çözüm gerektiren yeni yeni olaylar ve örnekler ortaya çkmaktadr. te burada Kur’an ve sünnet üzerine bina edilen kaynaklar devreye girmekte ve söz konusu yeni örneklerle ilgili kural ve hükümler bu kaynaklar yoluyla oluturulmaktadr. Dinin tanmnda yer alan “akl ve irade” vurgusu, bu kaynaklarn zeminini oluturmaktadr. Usûl-i fkh kitaplarnda bu kaynaklar icma ve kyas olarak ifade edilmitir.

Bu duruma göre slam âlimlerinin dinî bir meselenin hükmü üzerinde fikir birlii etmelerini ve bütün Müslümanlarn ortaklaa benimsedikleri dinî hükümleri ifade eden icma, Kur’an ve sünnetten sonra slam fkhnn üçüncü kaynadr. (brahim Kafi Dönmez, çtihat, DA, XXI, 417, stanbul 2000.) Hakknda açk hüküm bulunmayan bir meselenin hükmünü, aralarndaki ortak benzerlie dayanarak hükmü açkça belirtilen meseleye göre belirlemek demek olan kyas ise slam fkhnn dördüncü kaynadr. (Ali Bardakolu, Kyas, DA, XXV, 529, Ankara 2002.) Kur’an ve sünnette yer alan hükümler kyasn bir yönünü, hakknda açk hüküm bulunmayan meseleler ise dier yönünü tekil eder. kisi arasndaki ortak illet ve benzerlik ise kyasa gitmenin gerekçesini oluturur. Birinci yön vahye, ikinci yön ise akla dayanmakta olup din, bu yollarla kendini yenilemekte, evrensellik ve süreklilik kazanmaktadr.

Asli kaynaklar doru anlamann yöntemi

slam dininin asli kaynaklarn naklî ve akli olarak ikiye ayrdk. Vahye dayanan naklî kaynaklar bize Arapça ibareler eklinde gelmitir. Dolaysyla onlarn doru anlalmas ibarelerin lügat, dil kurallar (sarf ve nahiv), muhkem ve müteabih olular, cümle içindeki balam ve maksada uygunluk gibi kriterlere göre anlalmasna baldr. Akli ilimlerde mantk, iirde vezin, musikide nota gibi nesirde de bu kurallar ibarenin doru anlalmas için gereklidir. imdi bu unsurlar biraz açalm: Dilde her kelimenin örfte konulmu bir veya birden fazla manas vardr. Baz kelimelerin tek, baz kelimelerin ise birden fazla anlam olabilir. Hatta baz kelimeler ibarede hakiki anlam dnda kullanlabilir. Burada ibareyi okuyup anlamak isteyen kiinin okuduu ibarede hangi anlamn kastedildiini tercih etmek için önce söz konusu ibarede geçen kelimelerin lügatteki birincil, ikincil, üçüncül… anlamlarn bilmesi gerekir. Tercihte birinci mana önceliklidir. Bir mâni olduu takdirde ikinci, üçüncü… manalara gidilir. ayet ibarenin balam kelimeye birinci manay vermeye mâni tekil etmiyorsa bu mana ile yetinilir, eer balam bu manaya müsaade etmiyorsa ikinci, üçüncü manalara geçilir. Böylece ibarenin anlalmasnda mütekellimin kast ve metindeki balam önemli bir ileve sahip olmu olmaktadr. Bu sözlerimizi öyle bir örnekle açklayabiliriz: Kur’an- Kerim’de, “Kyamet günü yeryüzü Allah’n kabzasnda olur, gökler de O’nun sa eliyle dürülür.” (Zümer, 39/67.) buyrulmaktadr. Burada geçen “el-kabza” kelimesi fiil olarak “almak, avcunda tutmak, sahip olmak, daraltmak”; isim olarak ise “elin baparmak dndaki dört parman genilii” anlamlarna gelmektedir. Allah’n, eli diye bir uzvu olmadna göre O’nun yeryüzünü avcunda tutmas diye bir anlam uygun deildir. Dolaysyla burada mecaza gitme zorunluluu söz konusudur. “Gökler O’nun sa eliyle dürülür.” ifadesinde de ayn kural geçerlidir.

barenin anlalmasnda önemli bir etken de kelimelerin yaps, kalb, kipi, tekil veya çoul oluu; cümle içindeki konumu örnein özne, nesne, tekid, hal, atf, mübteda, haber gibi konumlardan hangisinde kullanlddr. Bunlarn yannda mütekellimin cümleyi düzenleme maksadna uygun olarak nasl anlalmas gerektii önemlidir. Bu konuda bize k tutacak olan hususlarn banda sebeb-i nüzul ve vürud-i hadis gelmektedir. Bu tür rivayetlerin sahih olmas durumu, metnin anlalmasna önemli katklar salar. Bu söylediklerimizi öyle örneklendirebiliriz:

“Allah Teâlâ buyuruyor ki: ‘Ben, kulumun hakkmdaki zann gibiyim. O, beni andkça ben onunla beraberim. O, beni içinden anarsa ben de onu içimden anarm. O, beni bir cemaat içinde anarsa ben de onu daha hayrl bir cemaat içinde anarm. O, ayet bana bir kar yaklaacak olursa ben ona bir zirâ yaklarm. Eer o, bana bir zirâ yaklarsa ben ona bir kulaç yaklarm. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koarak giderim. Kim bana irk komakszn bir arz dolusu günahla gelse ben de onu bir o kadar mafiretle karlarm.’” (Buhari, Tevhid, 16, 35; Müslim, Zikr, 2.)

Bu hadiste “bir zirâ, bir kulaç” gibi mesafe birimleri ve “yürümek, komak” gibi hâdis varlklara ait olan fiiller Allah’a nispet edilmitir. Allah Teâlâ mekândan münezzeh olduu ve herhangi bir surete bürünmedii için bu ifadeleri hakiki manalar ile O’na nispet etmek caiz deildir. Ancak metnin bütününe bakld zaman Allah Teâlâ’nn kuluna yaknl, lütuf ve kereminin çokluunun anlatlmak istendii görülür. Buna uygun olarak da söz konusu ifadelere mecaz anlam vermek icap eder.

Akla dayanan dinî kaynaklarn doru anlalmasna gelince; bu konuda normal artlarda akl tek bana bir kaynak olmasa da vahyin anlalmasnda ve ondan yeni hükümler çkarlmasnda önemli bir ileve sahiptir ve bu ilevini icma ve kyas yoluyla icra etmektedir. Ortak akl ve konsensüsü temsil eden icma, ibarenin anlalmasnda delil olabilecei gibi güncel meseleler ile ibare arasnda irtibat kurma noktasnda da delil olabilir.

Akli kaynaklarn kullanlmasnda akl ilkelerine ve mantk kurallarna riayet etmek gerekir. Örnein kyasa bavurduumuzda birinci önermemiz nasla belirlenmi hükümdür. Bu hükmün muhkem olmas gerekir. ayet bu önerme sahih olmazsa ona dayanarak kurulacak önermeler ve çkarlacak sonuçlar hatal olacaktr. Bilindii üzere kyasta nasla belirlenen hükmün, hükmü belirsiz meseleye tanmasn salayan ortak payda illettir. Kyasn sahih ve neticenin doru olabilmesi için illetin ortaklnda tereddüt olmamas gerekir. Bu söylediklerimizi öyle örneklendirebiliriz: Kur’an- Kerim’de hamrn (arabn) günah ve haram olduu beyan edilmektedir. (Bakara, 2/219; Maide, 5/90-91.) Buna karn dier içki türleri zikredilmemekte, onlar hakknda herhangi bir beyan yer almamaktadr. Burada hükmü belli olan hamr ve hükmü belirlenmemi bulunan dier içki türleri söz konusudur. Yaplan kyasta hamrn haram klnmasnn nedeninin “sarho edici olmas” tespit edilerek ayn gerekçe ile dier içkilerin de haram olduu hükmüne ulalmtr.

Atalarmz “usulsüz vusul olmaz” demilerdir. Dolaysyla hem naklî delillerin hem de akli delillerin doru anlalmas için bilgi edinme yöntemine uymak, usul kitaplarnda açklanan kural ve esaslara riayet etmek gerekir. Bu kurallar ibareyi kiilerin öznel ve keyfî yorumundan kurtarmaktadr. Kelimelerin lügatte sahip olduklar hakiki ve belagatte onlarla balantl olan mecazi manalardan sarfnazar ederek anlam vermeye bâtnilik denilmektedir. Mecaz, istiare ve kinaye gibi anlamlarla bâtnilii kartrmamak gerekir. Çünkü birinci grupta kurallar geçerli iken ikincisinde keyfîlik söz konusudur.

Sonuç olarak slam’n asli kaynaklar, onun esaslarnn tespitinde ve çerçevesinin oluturulmasnda önemli ilev görmektedir. Bunlarla bir taraftan süreklilik arz eden esaslar ortaya konulurken bir taraftan da yeni meseleler hakknda güncel hükümler oluturmak için esnek davranlmtr. Bu nedenle Kur’an- Kerim’de hükümleri belli muhkem ayetler yannda yoruma açk müteabih naslarda yer alm, akla muhkem ile müteabih arasnda ahengi kurma, ibareyi yorumlama, istidlal ve istinbatta bulunma konularnda inisiyatif tannmtr. Burada düzenli düünen eitilmi akl öne çkmaktadr. Biz buna aklselim iyoruz. Akl hata yapmaktan koruyan onun düzenli ve eitilmi olmas yani mantk kurallarna göre çaltrlmasdr.

Konumuzun balna dönecek olursak slam’n asli kaynaklarn doru yöntemlerle anlamaya çaltmz takdirde bunlarn, düne söyledii gibi bugüne de söyleyecek ve günümüz insannn düünce dünyasn olumlu olarak ekillendirecek çok eyi vardr. Bu noktada naslarn yeni yorumu kadar icma ve kyas da önemli ilevler görecektir. Bunun tek art modern insann kendini buna hazrlamas ve bunun için gerekli olan donanm ve yetkinlii kazanmasdr. nanç konularnda birçok frkann (73 frka) ortaya çkmasn salam bulunan slam düünce gelenei, bu hususta zengin bir geçmie sahiptir. Her ne kadar ortaya çkan frkalarn çokluu düünce hürriyeti adna övgü vesilesi ve sevindirici ise de esas olan doru düünme, doru düünce üzere olma ve istikametten sapmamaktr. Bunun için de usul gerekli ve önemlidir.

Prof. Dr. lyas ÇELEB
Diyanet Aylk Dergi

 

 

Bu yaz 1953 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Ey Nebi, Allah'tan kork (ekin), kafirlere ve mnafklara itaat etme.
phesiz ki Allah, limdir, hkimdir.


( Ahzab Suresi - 1)

Bir Hadis

( اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنيِ وَ أَنَا عَبْدُكَ، وَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلََىَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبيِ فَاغْفِرْ ليِ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ )

(Allahmme ente rabb l ilahe ill ente halakten ve ene abdke ve ene al ahdike ve va'dike mes-teda't, ezbike min erri m-sana't, ebu leke bini'metike aleyye ve ebu bizenb fafirl feinnehu lyafiruzznbe il ente.)

(Allahm! Sen benim Rabbimsin. Senden baka hakkyla ibdete lyk hibir ilah yoktur.Beni sen yarattn ve ben senin kulunum.Gcm yettiince sana verdiim sz zereyim. Yaptklarmn errinden sana snrm.zerimdeki nimetini ve gnahlarm kabul ediyorum.Beni bala.phesiz gnahlar ancak sen balarsn.)

Kim bunu akamlad vakit itenlikle inanarak syler de o gece lrse cennete girer. Sabahlad vakit yaparsa da byledir.

[Buhr, 7/150]

Bir Dua

Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurmutur:

Allahm! Gnahm, bilgisizliimi(n sonucu olarak yaptklarm), haddimi aarak ilediklerimi ve benden daha iyi bildiin btn kusurlarm bala!


(Mslim, Zikir, 70)

Hikmetli Sz

Ana baba h
alma. Ana baba
hnn zehirini ien
kurtulamaz.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com