Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1719
Toplam 15387632
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

"man edenlerin Allah' zikretmekten ve inen haktan dolay kalplerinin sayg ile rpermesinin zaman gelmedi mi?" (Hadid, 57/16.)
29/08/2019

Müslümanlar hicret ile Mekke’de yaadklar zulümden kurtulup selamete ermiler ve Medine’de, hayatlarn özgürce sürdürme, inançlarn rahatça yaama imkânna kavumulard. Zaman içinde bu ehre uyum salayarak görece bir refah hâli yaamaya baladlar. Baz rivayetlerde belirtildiine göre bu dönemde Müslümanlarn bazsnda bir bkknlk hâli ba göstermiti. (bn Atyye, el-Muharraru’l-Veciz, V, 264.) Kur’an, baz konularda mümine yarar bir duyarllk içinde davranmama durumuna kar ashabn ahsnda bütün müminlere öyle bir çarda bulunmaktadr: “man edenlerin Allah' zikretmekten ve inen haktan dolay kalplerinin sayg ile ürpermesinin zaman gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katlaanlar gibi olmasnlar. Onlardan birçou fask kimselerdir.” (Hadid, 57/16.)

Mümin, dinî hayatnda tecrübe ettii duygusal younluun azalmasyla, rehavet ve bkknlk gibi duygularla ba baa kalabilir. Ayet, bu türden zafiyetlere kar kalbî tutumlarn gözden geçirme konusunda müminleri uyarmaktadr. Çünkü ömür sermayesi hzla tükenmekte, hayat yolculuu kaçnlmaz bir sona doru süratle ilerlemektedir. Bu yolculuun telafisi imkânsz sonuçlar söz konusudur. Söz konusu gerçei idrak etmenin kalpte uyandrd ürperti, “zikir” ve “inen hak” sayesinde gerçekleecektir. “Allah' zikir” ve “inen hak” ifadelerinin her ikisi ile de Kur’an kastedilmi olabilir. Çünkü Kur’an, her iki özellii de cemetmektedir. Yaplan atf, onu ereflendirmekte, Allah tarafndan indiriliinin, hak oluunun faydasn bildirmekte ve bu iki özelliin farkllna iaret etmektedir. Baz âlimler buradan hareketle, Kur’an’ çok okumaya önem vermekten ziyade, kalpte etki uyandracak, hayatta iz brakacak ekilde özenle okumaya önem vermek gerektiini vurgulamlardr. Dier bir yaklama göre “Allah’ zikir” ile mutlak anlamda Allah’ zikretmek, “inen hak” ile de Kur’an kastedilmitir. Ayette “zikir”, “inen hakk”a takdim edilmitir; çünkü kalplerin sayg ile ürpermesi ancak Allah’ zikirle gerçekleir. Kur’an sayesinde de kalpler ürperir; ancak bu, Kur’an’n Allah’n zikrini içermesinden dolaydr. (Razi, Mefatihu’l-ayb, XXIX, 461.)

Kur’an’n, kalbî tutumlar gözden geçirmeye yönelik bu uyars, mümini bir sorgulama yapmaya sevk etmektedir. Ayet, bu özellii ile Müslümanlarn manevi hayatn derinden etkilemi bir ayettir. Bir defasnda Halife Hz. Ebubekir’in huzurunda bu ayet okunmu ve orada bulunan Yemâme ehlinden bir heyet ayeti dinleyince hüngür hüngür alamaya balamt. Abdullah b. Ömer, bu ayeti okuduunda alar ve “Evet ya Rabbi, evet ya Rabbi” diye mukabele ederdi. Rivayet edilir ki; geçmi zamanda bir çete ba, kötülük ilemek için ehirde yürürken yolun yanndaki evden yükselen bu ayeti iitir. Ayetten o kadar etkilenir ki azndan “Geldi ya Rabbi, geldi ya Rabbi” sözleri dökülüverir. Hemen yapaca iten vazgeçip oray terk eder. Allah’a tövbe eder ve sonraki hayatn, ilim ve ibadetle megul olarak geçirir. Bu zat, sözleri ve yaama tarz ile Müslüman nesiller üzerinde derin etkiler brakan ilk dönemin büyük mutasavvflarndan Fudayl b. Iyad’dr. (ö. 187/803) (Kurtubi, el-Cami li Ahkami’l-Kur’an, XVII, 251.)

Müminler, kitap ehlinden ibret alarak kalp katlna sevk edecek bir hayat tarznn müptelas olmaktan saknmaldr. Zira Allah kelam, ilk balarda onlar ehvetlerinin esiri olmaktan koruyordu. Onu dinlediklerinde kalplerinde bir ürperti hissederler, Allah’a olan itaatleri artard. Zaman bakmndan peygamberden uzaklatkça vahyin aydnlndan da uzaklamaya baladlar. Ömürleri uzun olunca emelleri de çoald.

Dünyann geçici menfaatlerine var güçleriyle sarldlar. Allah’n emir ve yasaklarn terk edip sonra da; “Allah bizi affedecek” diye kendilerini avuttular. (A’raf, 7/169.) Yaadklar hayat tarzna yava yava alp âdeta onun bamls hâline geldiler. Allah’n Kitab'nn etkisi de kalplerinde yok olmaya balad. Artk ilahi kelamdan duyduklar ürpertiyi duymaz hâle gelmilerdi. te bu uzun süren gafletin ardndan, kalpleri katlat. Çünkü erlerin ba olarak görülen kalp katl, Allah’a kar uzun süren gafletin sonunda ortaya çkmaktadr. (Alusi, Ruhu’l-Meani, XIV, 181.) Kitap ehli, kalpleri katlatnda arzularn gerçekletirebilmek için Allah’n kitabn keyfî olarak yorumlamaya, onu tahrif etmeye baladlar. Kalp katlnn onlar kitab tahrife sevk ettii Kur’an’da öyle ifade edilir: “Sözlerini bozmalar sebebiyle onlar lânetledik ve kalplerini katlatrdk. Onlar kelimelerin yerlerini deitirirler (kitaplarn tahrif ederler). Kendilerine öretilen ahkâmn (Tevrat'n) önemli bir bölümünü de unuttular…” (Maide, 5/13.) Sonraki aamada kitaba ihtiyaç hissetmemeleri, onlar, kitabn içindeki hakikatleri reddetmeye kadar götürdü. Kitab arkalarna atp terk ettiklerinde kalplerindeki katlk, artk onlar öüt kabul etmez hâle getirmiti. Ne bir tehdit, ne bir vaat! Hiçbir ey onlarn kalplerini yumuatmaya yetmiyordu. Bu arada, onlar bir arada tutacak kitab da tahrif edince her biri kendi heva ve hevesinin peinden gitti. Yollar ayrld, birlikleri dald, aralarnda kin ve dümanlk tohumlar yeerdi. Bu kin ve dümanlk, onlar uzun süren iddetli savalara sürükledi. (Maide, 5/64.)

Mümin, kendisini Allah’tan uzaklatran kalp katlna saplanm bir hayat tarzndan kurtulup O’nu zikretmeye yöneldiinde, kalbini slah etme yoluna da girmi olur. Nefse ar gelen bu yürüyüte ümitsizlie dümek her zaman mümkündür. Bu yüzden, sonrasnda gelen; “Bilin ki Allah, ölümünden sonra yeryüzünü canlandryor…” (Hadid, 57/17.) ayeti, bu ümitsizlik duygusunu ortadan kaldrmaktadr. Yani Allah, ölümünden sonra bahar mevsiminde yeryüzünü diriltmeye muktedir olduu gibi, katlatktan sonra kalpleri yumuatmaya da muktedirdir. Ölü ve kurak topraklar yamurla diriliyorsa, kasvetinden dolay âdeta ölüme mahkûm olmu kalpler de zikir ve Kur’an ile dirilir. Yeter ki kul O’na yönelsin. O takdirde zikir, kalpleri dirilten bir iksir olur. 

 

Dr. Abdülkadir ERKUT DYANET AYLIK DERG

 

Bu yaz 2206 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

O, gkten sizin iin su indirendir. ilecek su ondandr. Hayvanlarnz otlattnz bitkiler de onunla meydana gelir. Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma aalar, zmler ve her trl meyvelerden bitirir. Elbette bunda dnen bir kavim iin bir ayet (ibret) vardr.

(Nahl suresi, 10-11)

( Nahl Suresi - 10)

Bir Hadis

bni mer (ra) yle dedi:

Hz. Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tutarak yle buyurdu:

Dnyada tpk bir garip hatta bir yolcu gibi davran!
bni mer radyallahu anhm yle derdi:
Akam ettiinde, sabah bekleme!
Sabaha ktnda, akam bekleme!
Salkl gnlerinde, hastalanacan vakit iin; hayatn boyunca da lecein zaman iin tedbir al!

Buhr, Rikak 3

Bir Dua

"Rabbimiz, phesiz Sen, Firavun'a ve nde gelen evresine dnya hayatnda bir ekicilik (g, ihtiam) ve mallar verdin. Rabbimiz, Senin yolundan saptrmalar iin (mi?) Rabbimiz, mallarn yerin dibine geir ve onlarn kalblerinin zerini iddetle bala; onlar ac azab grecekleri zamana kadar iman etmeyecekler."

Hz Musann duas (Yunus Suresi 88)

Hikmetli Sz

Gemiten adam hisse
kaparm Ne masal
ey!
Be bin senelik kssa
yarm hisse mi verdi?
Tarihi tekerrr diye
tarif ediyorlar;
Hi ibret alnsayd,
tekerrr m ederdi.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com