Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1020
Toplam 15225596
En Fazla 20355
Ortalama 2606
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 
PARALEL DNLER KMLER SEVER
phesiz Allah katnda din slmdr. Kitap verilmi olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra srf, aralarndaki ihtiras ve arlk yznden ayrla dtler. (l-i mran,3/19)
17/02/2017
nhirafya da Parelel Din
 
Hangi sebepten olursa olsun, tarihten beri hak dinden olan sapmalara, asl özden kopulara, inhiraf diyoruz. Bu inhiraflar neticesinde ortaya çkan, inanç sistemlerine uydurma din, imdilerde paralel din deniyor.
 
nhiraf’n asl “ha-re-fe”dir. Bunun masdar harf (çoulu; huruf, ahruf); bir nesnenin ucu kenar demektir. Gramerde (nahiv’de) kelimeleri birbirine balayan uç, bildiimiz harf demektir. 
 
Ayn kökten gelen tahrif; bir nesneyi bir tarafa emek manasndadr. Tahrifu’l-kelâm; bir sözün manasn, ihtimalin bir ucuna koymak, hamletmek demektir.1(bkz: Nisâ 4/46. Mâide 5/41. Bakara 2/75)
 
nhiraf; bir eyden sapma, baka bir tarafa meyletme (münharif olma), dönme, doru yoldan çkma, deime, bozulma, krklk anlamlarna gelir.2
 
Biz bununla burada Vahyin ilk nuzûlünden itibaren ana gövdeden, Tevhid inanc ve anlayndan, Kur’an’dan ve sahih Sünnet’ten sapmalar kasdediyoruz. Siz buna “kopu” da diyebilirsiniz.
 
lk Dinden Sapmalar (nhiraf)
 
slâm inancna göre dini vahiy yoluyla bildiren Allah'tr; bütün gerçek dinler Allah'tan gelmi ve safiyetlerini koruduklar sürece yürürlükte kalmtr. lk insan ayn zamanda ilk peygamberdir ve kendisine bildirilen din de tevhid dinidir. Bundan dolay Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin getirdii hak dinlerin ortak ad slâm'dr.
 
Kur’an öyle buyuruyor:
 
“nsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarclar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanlarn anlamazla dütükleri eyler konusunda, aralarnda hüküm vermek üzere kitaplar hak olarak indirdi.” (Bakara, 2/213)
 
Sosyolojik aratrmalar insanln ilk dîninin tevhid dîni olduunu isbatlar mahiyettedir.3Müslümanlarn hazrlad dinler tarihi ilminin amaçlarndan bir tanesi de insanln ilk inancnn Tevhid olduunu isbat etmektir. lk insanlardan beri ortaya çkan saysz dinin, ya da dine benzeyen hayat anlaylarnn asl Âdem’e  ve daha sonraki peygamberlere indirilen slâm idi.
 
Peygamberlerin örettii hak dini unutanlar veya beenmeyenler kendileri din uydurdular, ya da uydurulmu dinlerden birine tabi oldular.Bu olgu bugün de deimemitir. Nitekim Hz. Nuh (a.s.) peygamber olarak gönderilmesinden anlyoruz ki âdemoullar babalarnn örettii Tevhid dininden uzaklamlar, baka inançlar, baka ibadetler uydurmular, âlemlerin Rabbi yerine uydurma ilahlara tapar hâle gelmiler.
 
Kur’an’a göre Allah (c.c.) insanla peygamberler araclyla tek bir din göndermitir. Bunu muhtelif âyetlerde haber veriyor. (bkz: Âl-i mran, 3/19. ûrâ 42/13)
 
Ancak birileri kendilerine “lim”, yani vahiy gelmesine ramen, dini anlama konusunda tefrikaya dütüler. Sonra herkes kendi anladn din zannetti. (Bakara, 2/213)
 
“üphesiz Allah katnda din slâm’dr. Kitap verilmi olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra srf, aralarndaki ihtiras ve arlk yüzünden ayrla dütüler.” (Âl-i mran,3/19. Ayrca bkz: Câsiye 45/17. Beyyine 98/4-5. ûrâ 42/14)
 
Kendilerine gelen vahye ve ilâhi kitaba, önlerinde örnek bir elçiler olmasna ramen “kitap ehli”, bu ilâhi dinden inhiraf ettiler. Ona ekleme ve çkarma yaptlar. Hem dinin inanç esaslarn, hem de ibadet ekillerini deitirdiler. Yeni iman esaslar ve ibadetler uydurdular. Bir müddet sonra da -her nekadar baz izler tasa da- peygamberlerin örettii slâm yerine insan yaps yahudilik ve hrstiyanlk ortaya çkt.
 
slâm tarihinde, özellikle ilk dönemdeki siyasi çekimelerden sonra ortaya pek çok hizip, grup, mezhep (frka) çkt. Bunlarn bir ksm slâm/Kur’an’ veya Peygamber’in mesajn anlama, yorumlama, farkl uygulama veya siyasi faaliyet olarak kalsa da, bir ksm Din’i kendi hevâlarna göre anladlar. nanç ilkesi hâline getirdikleri yorumlar, dini alglama biçimleri, ne Kur’an’a uygundu, ne de Peygamberin mesajna. Öyle ki slâm’n bütün inanç ve ibadet ilkelerini kendilerine göre, Kur’an’a taban tabana zd bir ekilde anladlar. üphesiz ki bu, slâm’dan, vahiyden bir sapma idi.
 
Bunlar her ne kadar mezhep, cemaat, hizip ad ile anlsa da, slâm’a nisbetle her biri bir uydurma din gibidirler. Nitekim müslümanlarn arasndan çkt halde, smailiyye, batnîler (pek çok grub), Dürzîler, Yezidîler, Bahâîler, Kadyânîler anlay ve yorumlar, inanç ve eylemleri ile dalâlet ehli olarak nitelendirildiler.
 
Parelel (uydurma) din anlay ve faaliyeti bunlarla snrl kalmad. Zira parelel din bir zihniyettir. Bir grup (frka), mezhep, tarikat, hizip veya cemaat mensubu, kendi grubunun Kur’an’a uymayan itikadî görülerini ve ritüelleri ibadet diye kabul eder ve yaparsa parelel din uydurmu demektir.
 
Parelel (uydurma) din anlaynn genel özellikleri öyledir.
 
Kendilerine Uygun Bir Din Anlayna Sahiptirler
 
Âyetleri ve hadisleri kendi balamndan uzak, Kur’an ve Sünnet kontekstinden uzak, Tevhidî anlaya zt, slâm açsnda irk ve küfür (inkâr) saylabilecek yorumlar din zannederler. Bunlar Dinin kabna uymalar gerekirken, dini kendi kalplarna uydururlar. Bundan dolay frka frka olurlar. Sonra da öyle derler: “Biz haktayz, bakalar bâtlda. Bir kurtulacaz, dierleri helâk olacak.”Kendilerini Nuh’un gemisi, dierlerini Nuh’un gemisine binmeyi akl edemeyen zavalllar olarak görürler. Böylece her grup kendi elindeki ile, içinde bulunduu yap ve anlayla övünüp durur.
 
Kur’an bu tehlikeye ve vahye zt bu tutuma “tefrika balamnda” iaret ediyor. Bu tutum Dini kenihevâsna, kendi mezhebine, kendi tarikatna göre anlayp onu hak, dier yorumlar, cemaatleri din d sayma saplantsdr. “Dinlerini parçalayan (ferrakû) ve bölük bölük (iyean) olanlardan (olmayn. Bunlardan) her frka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir.” (Rûm, 30/32. Bir benzeri: En’am, 6/159)
 
slâmî Kavramlar Deitirirler 
 
slâm’n kavramlarnn anlam, medlûlü ve maksad Kur’an ve Sünnet’e uygun anlalmas ve kullanlmas gerekir. Zira kavramlar isabetli anlamak onlarla ifade edilen mesajn da doru anlalmasn salar. Ancak üzülerek söyleyelim ki slâm’n kavramlar tarihten beri, -özellikle bu inhiraf eden gruplar tarafndan- balamndan  koparld, yanl anlald, içleri boaltlp kendi iddialar ile dolduruldu. Üstelik geçmite yanl anlalan kavramlar, bugün de yanl anlalmaya  devam ediyor.  Mesela; ehâdet/ehid, ûra, vel-evliyâ, kerâmet, seyyid, ulu’l-emr, sünnet, itaat, biat, kader, mezhep, tarikat, efaat, cihad, âlim, hizmet, himmet, diyalo (teâruf), sadaka, imam, uhuvvet, nur, mezhep, mehdi, ictihad, frka-i naciye gibi nice kavramlar bu hengâmede kurban gittiler. Yanl anlaldlar, yanl yerlerde kullanldlar, yanl kimselere yafta olarak yaptrldlar.
 
Kendilerine Kitap Verildiini ddia Ederler
 
Bunlarn ya liderleri kendilerine ötelerden kitap verildiini, pelerine gidenlere sunduklar metinlerin ve sözlerin kendilerine ait olmadn yukardan aldklarn ileri sürerler, ya da ballar pelerine gittikleri liderlerinin böyle olduuna, ilmi dokunulabilir nesnelerden deil, asl kaynandan aldklarna inanrlar. Öyle olunca bunlarn din adna söyledikleri, ya da Kur’an yorumu, olarak söyledikleri veya yazdklar, din diye anlattklar tartmasz kabul görür.
 
Bu gibi liderlerin, öncülerin ballar onlarn kitaplarna kutsallk verirler. HâlbukiKur’an böylelerini yalanlyor.(Bkz: Bakara, 2/79. En’am, 6/21, 93, 144, 156-157. A’raf 7/37 ve dierleri)
 
Bazlar üstatlarnn böyle olduuna inanmayanlar, ya da kar gelenleri kâfirlikle, zndklkla suçlarlar. Onu tenkit edenleri ya kitabn kendisinin, ya da liderlerinin çarpacana inanrlar. Tpk peygamberlerini ilâhlarnn çarpmasyla tehdit eden Hûd kavmi gibi. (Hûd 11/53-55)
 
Kur’an’n dediine göre böyleleri eytann evliyasdr. eytan da kendi dostlarna fsldayp (vahyedip) duruyor.(En’am, 6/121. uarâ 26/221-223. Bkz: bni Kesir, Muh. Tefsir, 1/613)
 
Lidere/mama Kaytsz artsz Teslimiyet Esastr
 
Bu gibi cemaatlerde ölmü veya yaayan imama, lidere, eyhe, bakana kaytsz artsz, “assaln elindeki cenaze gibi” teslim olurlar. Her emrine uymak üzere biat ederler. Kar gelmek, tenkit etmek, üphe etmek veya kar görü beyan etmek genellikle yasaktr ve dlanmay gerektirir. Liderlerine bu ekilde biat edenler için artk ölçü Hak ve hakikat, Kur’an ve Sünnet, akl ve kevnî ayetler deil; liderlerinin dedikleri ve yazdklardr.
 
Kurtarc Bekleme Anlay Vardr
 
Kur’an insanlarn nasl kurtulabileceklerini, dünya ve âhiret mutluluunun nasl kazanacaklarn göstermesine, Peygamber (s.a.s.) bunu yaayp ümmetine öretmesine ramen uydurulan dinin mensuplar, kurtuluu baka yerde ararlar. Balandklar liderin kendilerini dünyada, bir ksm da âhirette kurtaracana inanrlar. Onlarn olaanüstü güçleri olduuna, ya da Allah’a yakn olduklarn zannederler. Bu yüzden kendilerine yardmc olmalar için onlara balanmay, itaat etmeyi, onlarn uruna fedakârlkta bulunmay, onlara hizmet etmeyi, öretilerini yaymay inançlar açsndan gerekli görürler. Bir ksm yaayan, bir ksm da ölen liderlerini mehdi olarak görürler ki bir gün gelip kendilerini kurtaracana, dümanlarn yok edeceklerini beklerler.
 
Atalar Dinine Baldrlar
 
Uydurulan din mensuplarnn büyük bir ksm önceki atalarndan gördüklerine tabi olurlar. Onlardan kendilerine tevarüs eden ne varsa, inanç, âdet, anlay, ahlâk, töre, duygu, düünce, dost, düman ve hedef. Sorgusuz sualsiz kabul ederler. Onlar sorgulamay düünmezler. Zira doruluklarndan üpheleri yoktur. Neden? Çünkü atalarndan, yani önceki liderlerinden, efendilerinden, büyüklerinden gelmektedir. Onlara göre her eyde ölçü Allah’tan gelen vahiy deil, atalardan intikal eden eylerdir.
 
HâlbukiKur’an atalardan tevarüs eden eyleri din edinenleri knyor. (Bakara, 2/170. Mâide, 5/104. Enbiyâ, 21/51-54. Zuhruf, 43/22-24)
 
slâm dünyasnda tarihi süreçte ortaya çkan nice batnî (sübjektif) yorumlar, dinin kendisi zannedildi. Bu yorumlar hem yanlmaz zannedilen önderlerin görüleri, hem uydurma hadis ve haberlerle desteklendi. Böylece ortaya din adna uydurulan bir çokbid’atler atld, yeni ritüeller, ibadetler icat edildi. Zamanla bunlar asl ibadetlerin yerini ald. Bu cemaatlere balananlar bunlar o kadar benimsediler ki, din adna bunlardan bakasn bilmez oldular.
 
Hedef çin Her eyi Meru Görürler
 
Bu yaplarn ballar belirledikleri hedefe varmak için her eyi mübah bilirler. Takyyenin en ahânesini kullanrlar, yalann her çeidine ba vururlar. Hile, adam kandrma, uyutma, hayalperestlik, uçuk vaadler, dünyalk ve âhiretlik cennetler, siyasi ikbal, manevi makamlar vaadleri ve benzeri her ey. Hedefe varmak için ihanet de edebilirler, gerekirse cinayet bile ileyebilirler.
 
Emperyalistler ve Diktatörler Parelel Dini Çok Severler
 
Evet, tarihte siyasîveya ferdî hakimiyet kurmak, etrafna adam toplamak, bakalarnn srtndan geçinmek isteyenler parelel dinleri çok severler. Zira bu din anlay kullanlmaya uygun, onlarn hedeflerinde araç olabilecek özelliktedir.
 
Öteden beri emperyalistler; yani baka ülkeler ve kesimler üzerinde hesab olanlar da parelel dinleri severler.
 
Onlar bugün kendilerinin Ortadou dedikleri corafyadan ellerini çekmezler, yakasn brakmazlar. Bugüne kadar olduu gibi bundan sonra da oraya karacaklar, kartracaklar, kontrolden çkmamas için ellerinden geleni yapacaklar.
 
Bunun dört tane önemli sebebi vardr:
 
1-slâm tehlikesi
 
2-Petrol
 
3-Su yollar, stratejik corafya olmas
 
4-srail’in güvenlii
 
Bu sebeple onlar ya kendi hakimiyetlerine, faaliyetlerine, çkarlarna zarar vermeyecek parelel din oluumlarndan razdr, ya da slâm’n kendilerine çkarlarna zarar vermeyecek ekilde anlalmasn isterler. slâm toptan yok edemeyeceklerine göre kontrol edilebilir bir dindarlk tercih edilir. Bunu da en fazla liderlere, eyhlere, aalara skskya bal, biat etmi cemaatler üzerinden yaparlar. Zira bir ülkeyi veya halk igal etmektense onlarn liderlerini teslim almak, ya da onlara kullanlabilir bir lider tayin etmek daha kestirme bir yoldur.
 
Bu yüzden -“paralel din, uydurulan din, bid’at ve hurâfelerle igal edilmi din” ne derseniz deyin-, yani Kur’an ve Sünnet’ten koparlm din anlaylar, uyuuk dindarlar onlarn çok iine yarad, yaryor. Onlar bu ekilde olan cemaatleri, yaplar desteklerler. Öyle yaplarn ortaya çkmas için çok çaba gösterirler. Avrupada belki ikiyüz seneden beri gelien oryantalizm çalmalarnn bir hedefi de budur.
 
Dindarlar kontrol altnda tutmak, zararlarn, azaltmak, hesaplarnn önünde ayak ba olmalarn önlemenin bir yolu da budur. Bir ülkede etkin olmak, ya da o ülkeyi igal etmek isteyen emperyalistler, o ülkenin kraln, efini, askeriyesini veya bürokrasisini, aydnlarn, ya da cemaatlerini ele almay denerler. Bu salandktan sonra oraya asker çkarmaya, fiili igale ihtiyaç kalmaz. assaln elindeki meyyit gibi liderine, bakanna, eyhine, imamna balanm (biat etmi), akl ve iradesi devre d kalm, narkozlanm, uyuturulmu, köle ruhlu sürüyü gütmek daha kolaydr.
 
Öteden beri bir çok siyasetçi, diktatör ve emperyalistler bu baar ans yüksek metodu denediler ve denemeye de devam ediyorlar.
 
Tasavvurunu, zihnini ve hayat felsefesini, dünya görüünü ve kiiliini Vahy’e göre kuran kiiler; köle, uydu, uak, hain, dönek, rezil kullanmlara alet olmazlar. Onlarn kiiliklerini Kur’an ina eder, hükümleri yön verir. Kendilerini teslim almak, ülkelerini, deerlerini, zenginliklerini, hatralarn yamalamak isteyenlere teslim olmazlar. Görünen ve görünmeyen, kültürel, ekonomik, askeri, moral saldrlara direnirler. Kimliklerine her artta ve ortamda sahip olurlar. Empeyalistlerin ve diktatörlerin oyunlarn ite bu gibi müslümanlar bozarlar. Onlarn tekerleklerine çomak sokarlar. Onlar bâtl, sapk, uyuturan, köleletiren, aalatan anlaylara pirim vermezler. Topraklarnn ve mukaddesatlarnn ylmaz savunuculardr. Üzerlerinde oynanan oyunlar, yaplan hesaplar, iletilen hile ve fitneleri  ferasetleri anlar ve ona göre tedbir alrlar
 
Zira kiilii ve dünya görüü vahiyle ina edilmi bir müslüman, asla ihanetin, yamann, zulmün, teslimiyetçiliin, taklitçiliin, korkakln, psrkln aleti olmaz, Allah’tan baka bir gücün önünde eilmez. Ölüm korkusuyla veya dünyalk çkar kaygsyla yanllklara eleman, eytana asker olmaz. O her açdan yiit ve mücahidtir.
 
Emperyalistler ve zalimler, hainler ve sömürücüler, eytana papucunu ters giydiren üçkatçlar, eytanî ileri sevenler, vahyin öngördüü gibi olmaya çalan müslüman tipinden holanmazlar.
 
Buna karn ölçüsü hak ve hakikat olmayanlar, akln ve iradesini birilerine teslim edenleri, o birileri rahatlkla güderler. Bunlar kendilerine empoze edilen din anlayn tereddütsüz kabul ettikleri için, aalar bunlar, slâm’n izin vermedii, ama slâm boyas sürülmü yanl hedeflere kolaylkla sürülebilirler.
 
Böyle yaplanm bir kitlenin, cemaatin bandaki elde edilirse o kitle ele geçirilmi olmaz m?Liderleri tarafndan uyuturulmu bir kitlenin bandaki teslim alnrsa, o kitle dorudan teslim alnm olmaz m? slâm âleminde bu gibi yaplanmalarn arttn, çounluun böyle cemaatlere biat ettiini, gruplara bölündüünü düünelim, emperyalistlerin ii daha kolay olmaz m?
 
Bunlarn zihinleri liderleri tarafndan, liderlerinin zihni de o ülke üzerinde hesab olanlarn igaline urarsa; hesap, igal, kullanma ve ihânet tamam demektir.
 
u örnek konu açsndan dikkat çekici:Ali eriâti’nin “Sosyoloji” adl kitabnda okumutum. Aklmda kaldna göre öyle anlatyordu.“Pariste doktora yaparken Renault Fabrikasnn sosyolo aradn duydum (veya ilann gördüm). lgimi uyandrd ve merak ettim, bir otomobil fabrikasnn sosyolo ile ne ii olabilirdi? Hani teknik eleman, mühendis, pazarlamac neyse; otomobil fabrikas ve sosyolo? Müracaat ettim. görümesi yaparken yetkiliye sordum. Niçin sosyolo? Cevap: Biz arabamz satacak pazar aryoyuz, deil mi? Diyelim bir ülkeye araba satmak itiyoruz, mesela bir Afrika ülkesine. Önce sosyoloji uzmanmz gider o ülkedeki toplumsal yapy inceler. Airet varsa onu, durumlarn, inançlarn, tutumlarn, geleneklerini, zevklerini vs. inceler ve bize rapor eder. Deerlendirmeden sonra biz de anlarz ki falanca kabile müterimiz olabilir. O zaman pazarlama elemanlarmz gönderir, önce kabile reisine arabamz hediye ederiz. Tabi yannda arabay kullanmay öretmeyi, yol yapmay, bozulunca tamir etmeyi, eskiyince yenisini vermeyi de taahhüt ederek. Bir müddet sonra o kabile veya Afrika ülkesi pazarmz olur.” Yani kabile reisini ya da o ülkeyi yöneten diktatörü kafaya ald m, ya da kendilerine balad m gerisi çorap söküü gibi gelir.
 
Emperyalistlerin uydurulan dinlere, slâma uymayan tarikat, hizip  anlaylarna, Vahyin uzandaki yaplanmalara, sk cemaatlere ve özellikle onlarn liderlerine neden yatrm yaptklar daha iyi anlalyor.
 
man Edene Düen
 
Din’i, Allah’n vahiy yoluyla gönderdii Kur’an’dan ve onun sevgili Peygamberi’nin (s.a.s.) örettii gibi örenmek, onun uygulad gibi uygulamaktr. Bu hakikate smsk yapmak ve Hak dinin ilke ve ölçülerine mümkün olduu kadar uymaktr. Zira Din koyma yetkisi O’naait olduu gibi, hayat da, ölüm de, Cennet de, Cehennem de O’na aittir.
 
Kur’an iman edenlere öyle sesleniyor:
 
“Gönülden katksz ballar’ olarak, O’na yönelin ve O’ndan korkup-saknn, dosdoru namaz kln ve müriklerden olmayn.” (Rûm, 30/30)
 
“üphesiz bu, benim dosdoru yolumdur. Buna uyun. (Baka) yollara uymayn. Zira o yollar sizi Allah'n yolundan ayrr (teferraka). te saknmanz için Allah size bunlar emretti.” (En’am, 6/153)
 
“Kendilerine apaçk deliller geldikten sonra parçalanp ayrla düenler gibi olmayn. te bunlar için büyük bir azap vardr.” (Âl-i mran, 3/105)
 
Biz insanlarn doru olmama ihtimali olan görülerine deil, Allah’n dini slâma (vahye) tabi olmakla mükellefiz.
 
 
Dipnot
 
1- el-Isfehânî, R. el-Müfredât, s: 163)Kur’an’da bir kaç yerde geçiyor.
 
2- Develliolu, F. Osmanlca Sözlük, s: 438
 
3- Tümer, G. TDV slâm Ansiklopedisi, 9/317
 
Hüseyin Kerim ECE / Vuslat Dergisi
 

Bu yaz 2689 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

4 Sevvl 1445 |  13.04.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

De ki: "Size vekil klnan lm melei, hayatnza son verecek, sonra Rabbinize dndrlm olacaksnz."

( Secde sresi - 11)

Bir Hadis

Eb Hreyre (r.a)den rivayet edildiine gre Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurmutur

Davud aleyhisselm ancak elinin emeiyle kazandn yerdi.Buhr, By 15

Bir Dua

"Rabbim, hak ile hkmet. Bizim Rabbimiz, sizin her trl nitelendirmelerinize kar yardmna snlan Rahman (olan Allah)dr." (Enbiya Suresi 89)

Peygamberimizin yapmas istenen dua

Hikmetli Sz

Hakiki dost skntl zamanlarda, senin gurur ve izzet-i nefsini krmadan, sana yardm edendir.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com