Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 10504
Toplam 15600200
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

Takva, savm ve imsak szckleri arasnda mana olarak bir birliktelikten sz edebiliriz. Takvann temel anlam, korunmaktr. Oru manasna gelen savm ise, bir eyden uzak durmak ve bir eye kar kendini tutmak demektir.
23/04/2020
slamiyet’te ramazan orucu, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Mekke’den Medine’ye hicretinin ikinci ylnda farz klnmtr. Kur’an- Kerim’de, ramazan orucunun farz klnmasyla ilgili bir ayette öyle buyrulur: “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz klnd gibi, Allah’a kar gelmekten saknasnz diye size de farz klnd.” (Bakara, 2/183.) Bu ayette geçen “Sizden öncekilere...” ifadesinden maksat birinci derecede Yahudiler ve Hristiyanlardr. Bütün bu bilgiler bize, oruç tutmann sadece ümmet-i Muhammed’e has olmadn, bizden önceki ümmetlere de farz klnm olduunu göstermektedir. Bu ayete göre orucun farz oluunun hikmeti, takva bilincini kazanmaktr. Sözlükte saknma, kaçnma, korunma anlamna gelen takva, terim olarak; iman edip emir ve yasaklarna uyarak, Allah’a kar gelmekten saknmak, dünya veya ahirette insana zarar verecek, ilâhî azaba sebep olabilecek söz ve davranlardan ve her türlü günahtan uzak durmak manalarna gelir. (Râgb el-sfehânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an, stanbul, 1986, s. 732.) Takva kavramnn kapsamna iman, ihsan, ihlâs, ibadet, itaat, salih amel, iyilik ve adalet gibi dinî ve ahlakî kavramlar girmektedir. te takva, bu kavramlarn ifade ettii bütün anlamlar içermektedir.

Din dilinde; takva, savm ve imsak sözcükleri arasnda mana olarak bir birliktelikten söz edebiliriz. Takvann temel anlam, korunmaktr. Oruç manasna gelen “savm” ise, “bir eyden uzak durmak ve bir eye kar kendini tutmak” demektir. (sfehânî, el-Müfredat, s. 428.) msak da, “tutmak, zapt etmek, zaptu rapt altna almak” anlamlarna gelir. te, slam’da bir ibadet disiplininin ad olan oruç, insan kötü, sevimsiz iler yapmaktan alkoyan, insan hayatn düzenleyen, derleyen, danklklar yok eden bir özellie sahiptir. Bundan dolay Hz. Peygamber (s.a.s.): “Oruç, ateten koruyan bir kalkandr.” (Buhari, Savm, 2.) buyurmulardr. Nasl ki bir savaçya okun isabet etmesini kalkan engelliyorsa, her birisi Allah’a isyan anlamna gelen günah ilemeye de tuttuumuz oruçlar engel olmaktadr. Yine bir baka rivayette Muhammed Mustafa (s.a.s.): “Size biri oruçlu iken satarsa ben oruçluyum desin.” buyurmulardr. (Buhari, Savm, 9.) Bu sebeple orucu, bizi günah fiilleri ilemekten tutsun diye tutarz. Günlük dilde kullandmz “kendini tutmak” tabiri belli bir irade eitimi sonucunda gerçekletirilen bir davran türüdür. Yoksa insann olaylar karsnda kendini tutmas ve kontrol etmesi çok zordur. Bu bir sabr iidir. nsann bana gelen sevimsiz hadiselerin çou, iradesine hâkim olamamaktan ve kendisini tutamamaktan gelir. Bu manada oruç, insana irade ve öfkesini iyi yönde yönetme ve kontrol etme alkanl kazandrr.

slam’da ibadetlerin nihai amac, güzel ahlak sahibi bir Müslüman yetitirmektir. Ramazan aynda bizler sadece “oruç” ibadetini yerine getirmiyoruz. Ayn zamanda Kur’an’n doum ay olan bu kutlu ayda, Kur’an- Kerimi okuma ve anlama çabas içerisine giriyoruz. Ayrca, mümkün olduu kadar be vakit namazla birlikte teravih namazlarn camide cemaatle klma konusunda duyarllk gösteriyoruz. tikâf, zikir, zekât, sadaka, infak gibi ibadetleri de büyük bir cokuyla yerine getiriyoruz. Bütün bu ibadetlerin çkts, bize, paylama, hasbîlik ve dierkâmlk gibi ahlaki erdemler eklinde geri dönüyor.  Elbette yerine getirilen bütün bu ibadetler bir Müslümann ferdî hayatyla snrl kalmyor, aksine, sosyal sorumluluk bilincimizi daha da artryor. Çünkü bizim sadece kendimize deil, bata Yüce Allah olmak üzere, ailemize, akrabalarmza, yakn ve uzak komularmza, içinde yaadmz topluma, evrende bulunan canl ve cansz tüm varlklara ve bütün bir insanla kar yerine getirmemiz gereken sorumluluklarmz vardr. Bu yönüyle ramazan ay, toplu ibadet ay olmann yan sra sosyal boyutlar olan bir aydr. Dünyann neresinde olursa olsun bütün Müslümanlar, belirlenmi zaman diliminde oruç tutarlar, iftar ederler. Ayrca, varlkl olan Müslümanlar, genellikle zekât, sadaka gibi ve her türlü yardm faaliyetlerini bu ayda yerine getirirler. Bu toplu ibadet iklimi Müslüman gönüllerde merhamet ahlakn ve kardelik duygusunu gelitirir ve pekitirir. Oruç tutmak, empati yapmamz, açlk ve susuzluun ne anlama geldiini bizzat yaayarak örenmemizi salar. Bamza gelebilecek sava hali, yoksulluk, deprem, kitlesel hastalklar gibi nice mahrumiyetler karsnda nasl sabr gösterileceini öretir. Bu açdan oruç, güzel bir muallimdir, eiticidir.

Ramazan aynda yaplan ibadetler, insann günahlardan arnmasna ve manevi kanallarnn açlmasna vesile olur. Nitekim bir rivayette öyle buyrulur: “Kim bu ayda gönülden inanarak ve srf sevabn da Allah’tan bekleyerek oruç tutar ve namaz klarsa, annesinden doduu gündeki gibi günahlarndan kurtulmu olur.” (Buhari, Savm, 2, 4, 8, 9; Nesâî, Syâm, 39.) badetlerde ekil boyutu kadar mana boyutu da çok önemlidir. Bunlardan birisi eksikse, ibadetlerden pozitif yönde beklenen ahlaki ve ruhsal deiim ve geliim gerçekleemez. badetlerin mana boyutundan kast, ihlas ve samimiyetle birlikte ekil cephesinin sembolik anlamn kavramak oluturur. Bundan dolay Müslümanlarn ibadetle âdeti birbirinden ayrmas gerekir. Bu da ancak sahih niyet ve samimiyetle olur. Çünkü ibadetlerin ruhunu tekil eden niyet ve ihlas, bütün ibadetlerin ilii mesabesindedir. Bu konuda Kur’an- Kerim’de öyle buyrulur: “Onlarn etleri ve kanlar asla Allah’a ulamaz. Fakat ona sizin takvanz (Allah’a kar gelmekten saknmanz) ular.” (Hac, 22/37.) Hz. Peygamber (s.a.s.)’dan gelen bir rivayette de ekilde kalp mana boyutu kavranamayan ibadetler hakknda: “Nice oruç tutanlar vardr ki onlarn oruçtan paylar sadece aç ve susuz kalmalardr.” (bn Mâce, Syam, 21.) buyrulmutur. Öyleyse, oruç tutan bir Müslüman dilini, yalan sözden, yalan yere ahitlik etmekten, gybet ve dedikodu yapmaktan korumaldr. Eer bu koruma olmazsa ibadetlerden sevap ve ecir alamayz. Bu konuda Resul-i Ekrem’in u uyarlar göz ard edilmemelidir: “Kim ki yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi brakmazsa Cenab- Hak o kimsenin yemesini, içmesini, brakmasna hiç kymet vermez, iltifat etmez.” (Buhari, Savm, 902.) slam’da esas olan kiinin tutum ve davranlarnda ahlaki olgunlua erimesidir. Ahlaki erdemleri kuanan, iyiyi eylem hâline getiren ve her türlü kötü davrantan kaçnan bir Müslüman çevresine güven verir ve sorumluluk bilinciyle hareket eder.

Acaba mübarek ramazan aynn bize kazandrd sorumluluk bilinci nedir?

Terim olarak oruç, tan yerinin aarmasndan günein batmasna kadar er‘an belirlenmi ibadeti yerine getirmek niyetiyle yeme, içme ve cinsel temastan uzak durmay ifade eder. Bu manada ramazan ay evvela bize vaktin deer ve önemini bilme sorumluluu kazandrr. Ramazan ay bir ay boyunca bir kimsenin yirmi dört saatini megul eder. Örnein, vaktin doruluu hesaplanacak, sahur vaktinde kalklacak, sahur yemei yenilecek belli bir saatten sonra iftar vaktine kadar yeme içme bitirilecektir. Gündüz evde geçirdiimiz zamanlar faydal hale getirebiliriz. badet, dua, tesbih ve Kur’an tilavetinin yan sra kitap okuyarak vaktimizi bereketlendirebiliriz. Zekat ve ftr sadakalarmz hesaplanp datlacak, icabnda toplumun ihtiyaç sahiplerinin dier maddi slam’da manevi ihtiyaçlar karlanacak, böylece gün içinde birçok insan sevindirilmi olacaktr. Bunun neticesinde varlkl Müslümanlarla yoksul Müslümanlar arasnda uzla, kardelik ve dostluk köprüleri kurulacak, bundan da güçlü toplum ortaya çkacaktr. Akam vakti, tam vaktinde iftar edilecektir. Yemek yenecek, istirahat edilecek, sonra teravih namaz klnacaktr. Belki de bu yl salgn nedeniyle teravih namazlarn evimizde aile fertleriyle klacaz. Her sene, bütün senenin bu bir ay zarfnda muntazam programl bir ekilde Müslümanlar kendilerini eiteceklerdir. Hiç üphesiz, ilerin ramazan ayna göre planlanp programland disiplinli hayat, Müslümana vaktin son derece deerli olduu uurunu kazandrr.

 

 

 

Gerçek anlamda yerine getirilen ibadetler, bizde farkndalk bilinci oluturur. Eer kldmz namazlar, bizi yetim, öksüz ve yoksullara sahip çkma duyarlln ve onlarla paylama ahlakn ilham etmiyorsa, bu bizim kldmz namazlardan gafil olduumuzu gösterir. (Maun, 107/17.) Yine eer tuttuumuz oruçlar bizi, yalan söylemekten, dedikodu yapmaktan, yalan yere yemin etmekten alkoymuyorsa, oruçtan elde edeceimiz kâr, sadece sabahtan akama kadar aç ve susuz kalmaktr. Eer okuduumuz mukabeleler, hançereden aaya inmiyor ve hayatmza yön vermiyorsa, biz hala Kur’an’n indirili amacn kavramamz demektir. Nasl ki mikrop virüsleri beden salmz bozuyorsa cehalet virüsleri de ibadetlerimizi boa çkarr. Bu sebeple ibadetlerimizin kabulünde; bilgi, bilinç ve Allah rzasnn önemli olduu unutulmamaldr.

Öte yandan, insanda ruh ve beden sal çok önemlidir. Oruç da namaz gibi bedenî bir ibadettir. Oruç bir ay müddetle bütün iç organlarmz özellikle midemizi ve karacierimizi dinlendirir. Bedenin hareketini düzenler. Bedene güzellik ve zindelik verir. nsanlarn manevi hayatnda ulvi ve yüce duygular uyandrr. Allah sevgisi ve O’na olan ballmz güçlendirir.

slam’da kardelik snr tanmaz. Müminlerin iyilik eli, snr ötesi ihtiyaç sahiplerine uzanr. Çünkü Müslümanlk, sadece din kardelerini deil bütün insanl Âdem’in çocuklar olarak görür: “Komusu aç iken tok yatan bizden deildir” (EsSuyûtî, Abdurrahman b. Ebî Bekr, el-Câmiu’s-Saîr, Kahire, ts. II, 228) nebevî kavli bunu teyit eder. Biz bunun açk örneini slam’n “komuluk” anlaynda görebiliriz. Kur’an’da geçen u ayette komuluk kavram, yakn ve uzak komu diye ikiye ayrlmaktadr: “Onun için Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir eyi ortak komayn. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakn komuya, uzak komuya, yannzdaki arkadaa, yolcuya, elinizin altndakilere iyilik edin. üphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. (Nisa, 4/36.) Bu sebeple yakn ve uzak komu, hangi inanca ve hangi etnik kimlie sahip olursa olsun bunlara baklmaz, sadece insan oluundan hareketle ihtiyaç sahiplerine yardm eli uzatlr.

Bugün Afrika’da elli milyon insan deiik nedenlerle kronik açlk, susuzluk çekmekte, insanca barnma imkânlarndan yoksun yaamakta ve bulac hastalklarla mücadele etmektedir. Binlerce insan yaamn yitirmektedir. Bütün bu yaanan ac hayatlar ekranlar araclyla sabah akam evlerimize tanmaktadr. te bu yoksul insanlara uzatlacak her yardm eli, ayn zamanda istikrar ve huzur arayan dünyaya sosyal bar olarak geri dönecektir. Korona virüsü sebebiyle i yerlerini kapatmak zorunda kalan, çalamayan, iini kaybeden ve skntl günler geçiren insanlara yardm etmek Müslümanlmzn gereidir. Tüm dünyada olduu gibi ülkemiz için de skntl olan bu süreçte yardmlama ve dayanma içinde olmalyz. Böylece el birlii ile bu skntlar geride brakabiliriz.

Sonuç olarak, ramazan ay bir arnma aydr. Eer insan, gönül ve zihin dünyas bata olmak üzere bütün organlarna oruç tutturursa beden ülkesini yöneten bir varlk haline gelir. Bu da insanda bakalarn düünme ve onlara kar sorumluluklarn kuanma ahlakn gelitirir. “Ben Müslümanm” diyen herkes, iyiliin yeniden bu corafyada ve bütün dünyada hayat bulmas için seferber olur. Rabbine, kendisine, ülkesine ve bütün insanla kar sorumluluklarn yerine getirir. Bu sorumluluk bilinciyle hareket eden her iyilik öncüsü, dünyay iyiliklerin deitireceine inanr ve ona göre var gücüyle çalr.

 

Prof. Dr. Ramazan ALTINTA / DYANET AYLIK DERG

 

 

Bu yaz 1648 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Sizin iin yerde olanlarn tmn yaratan O'dur. Sonra ge ynelip (istiva edip) de onlar yedi gk olarak dzenleyen O'dur. Ve O, hereyi bilendir.

( Bakara sresi - 29)

Bir Hadis

Eb Hreyre radyallahu anhden rivayet edildiine gre,
Hz. Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem yle buyurdu:

Hayat artlar sizinkinden daha aa olanlara baknz; sizden daha iyi olanlara bakmaynz. Bu, Allahn zerinizdeki nimetini hor grmemenize daha uygun bir davrantr.Mslim, Zhd 9

Bir Dua

Allahm! Beni bala, bana hidayet nasip eyle, bana rzk ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et.

(Mslim, Zikir ve Dua, 35)

Hikmetli Sz

Bilesin ki, atn iyisine doru, yiidin iyisine deli derler.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com