Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1696
Toplam 15387609
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

siyerinebi hz.muhammed peygamberimiz ramazanVakit Bilinci ve badetlerin Younlat Zamanlar
08/04/2016
u ksack ömrümüzü neler uruna tükettiimizin, zamanmz nasl hoyratça harcadmzn, imkân ve enerjimizi neler için seferber ettiimizin, gündemimizi kimlerin ve nelerin igal etmesine izin verdiimizin hesabnn tek tek görülecei bir Gün mutlaka gelecek. Kendisinden hesaba çekileceimiz nimetlerin banda dazaman nimeti gelir kukusuz. u kadr u kymetini bilemediimiz, nasl geçtiini fark edemediimiz, tükettiimiz, “öldürdüümüz” zaman…
 
te pervaszca harcadmz vakitlerin deerini bizlere hatrlatan mübarek bir mevsim yine geldi:
 
Üç Aylar!
 
Receb, âban ve içinde “bin aydan hayrl olan Kadir Gecesi”nin bulunduu Ramazan ay…
 
1. Receb Ay: Haram/Hürmetli Ay
 
Hz. Peygamber (sas) dier aylardan daha çok Receb ayna, Receb’den daha çok âban ayna, ondan daha çok da Ramazan ayna önem verir, daha bir özen gösterir, ibadet ve âhiret havasna girerdi.
 
“Allah’m, Receb ve âban ayn bize mübarek kl ve bizi Ramazan ayna eritir.” (1) diye dua ederdi.
 
Receb ay, Kur’ân’n hürmete layk gördüü (haram) dört aydan biridir. Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem’dir. Üçü pe pee gelirken, Receb ay tek bana hürmetli ay olarak kalr. Receb aynda oruç tutmann, dua, tevbe ve istifar çoaltmann, hayr-hasenatta bulunmann faziletine dair hadis kitaplarnda çeitli rivayetler yer alr.
 
 
 
Regaip Gecesi
 
Receb aynn ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir. Elbette her Cuma gecesi kymetlidir, ancak iki kymetli gece bir araya gelince, daha bir kymet kazanr.
 
Reâib; ihsanlar, ikramlar demektir. Allah Teâlâ bu gecede, müminlere, raîbetler (ihsanlar, ikramlar) yapar. Dolaysyla bu geceye özel bir hürmet gösterip, bu ihsanlardan yararlanmak gerekir.
 
 
 
Mîrac Gecesi
 
“Kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kldmz Mescid-i Aksa’ya bir ksm ayetlerimizi gösterelim diye götüren o Allah’n an yücedir. üphesiz O, iitendir, görendir.” (sra 17/1)
 
 Risaletin 11. yl Receb aynn 27. gecesi, srâ ve Mîrac mucizesi gerçeklemitir. srâ, gece yolculuu/yürüyüü; Mîrac ise, yüksee çkmak ve yükselme âleti demektir. srâ mucizesi ayetlerle sabit iken[2], Mîrac (yükselme) olay Kur’an’da anlmaz, ama çok saydaki hadiste ayrntl biçimde anlatlr:
 
 Rasûlullah (sas) bir gece Kâbe’nin ‘Hatîm’ denilen ksmnda iken Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya getirilip burada namaz kld, oradan semaya yükseltilip baz peygamberlerle görütü, sonra da Sidretü’l-Müntehâ’ya yükseltildi. Yannda bulunan Cebrâil (as) buradan öteye geçemedi; “Benim için buras snrdr, parmak ucu kadar daha ilerlersem, yanarm…” dedi. Mîrac’da Cenab- Hakk, kulu ve rasûlü Muhammed’e (sas) nice âlemler gösterdi. Kuluna vahyedeceini vastasz vahyetti.
 
 Rivayetlerdeki baz ayrntlar da öyledir: Göün en yüksek tabakasna Refref ile ulat ve Allah’n huzuruna çkt. Baka önemli emirlerin yan sra be vakit namaz da ite burada emredildi. Birçok hadise göre bu yolculuk srasnda ona (sas) cennet ve cehennem de gösterildi. Daha sonra Hz. Peygamber (sas) Mescid-i Haram’a geldi. Ertesi gün bu olay anlattnda Mekkeli mürikler onunla alay ettiler ve müminlerden bazlar da bunda üpheye dütüler. Hz. Ebû Bekir (ra), bu durum karsnda, “O söylüyorsa dorudur.” diyerek sadakatini ispatlad ve “Sddîk” unvann ald. 
 
 Mîrac hakkndaki farkl görüleri zikreden Mevdûdî, kanaatini öyle özetler: Bazlar bunun rüyada meydana geldii, bazlar olay srasnda Hz. Peygamber’in (sas) tamamen uyank olduu ve bedeni ile birlikte yolculuk ettii, bazlar ise bunun sadece mistik bir görüntü olduu görüündedirler. Fakat bu ayetin balangç sözleri (“Kulunu… götüren o Allah yücedir.“), bunun Allah’n snrsz gücü ile meydana gelmi olan doa-üstü bir olay olduunu gösterir. Eer olay sadece mistik bir görüntüden ibaret olsayd ayet, bu olay meydana getiren varln her tür zayflk ve eksiklikten uzak olduunu gösteren “subhâne” ifadesi ile balamazd. Yine“Kulunu bir gece… götüren“ sözleri, bunun sadece bir görüntü veya rüya olmadn, bilakis Allah’n, Peygamberi’ne (sas) ayetlerini gösterdii fiziki ve bedeni bir yolculuk olduunu gösterir. O halde, miracn sadece ruhsal bir deneyim olmayp, Allah’n, Peygamber’i (sas) için hazrlad fiziki bir yolculuk ve bir gözlem olduu kabul edilmelidir.[3]
 
 Be vakit namazla özdeleen bu geceyi huû dolu namazlarla geçirmek ve namaz bir ömür boyu ikâme etme yani dosdoru klma konusunda bir vesile olarak deerlendirmek ve “Namaz müminin mîracdr.”[4]hadis-i nebevisi uyarnca her namaz bir “mîrac” yani Rab Teâlâ ile sohbet klmak gerekir.
 
2. âban Ay: Rasûlullah’n Ay’ 
 
 âban aynn “kendisine ait” olduunu belirten Hz. Peygamber (sas), bu ayda ibadete özel bir önem vermi, Receb ayndan daha fazla oruç tutmaya, sadaka vermeye gayret etmitir. öyle buyurmutur:
 
“Receb ay Allah’n ay, âban benim aym, Ramazan da ümmetimin aydr.”[5]
 
Bu hadis-i erif hakknda yaplan yorumlardan biri öyledir: Receb aynda yüce Rabbimizin güzel isim ve sfatlarn örenip düünerek Tevhid’in hakikatini kavramak, âban aynda Allah Rasûlü’nü (sas) sîreti ve sünneti ile birlikte tanyarak ona bol bol salât u selam etmek, Ramazan aynda ise Kur’ân- Kerim’i daha çok okuyup tefekkür ederek, anlayarak yaamak iaret buyrulmutur.
 
Peygamberimizin (sas) özellikle bu ayda oruç ibadetini artrdn biliyoruz. Hz. Aie annemiz, Rasûlullah ’n (sas) bu aydaki orucu hakknda öyle der:
 
“âban ayndaki kadar çok oruçlu olduu bir ay görmedim.”[6]
 
 
Berât Gecesi 
 
âban’n on beinci gecesi “Leyletü Nsf-i a’bân” (âban’n Yars Gecesi); bilinen ad ile Berât Gecesi’dir. “Berât” kelimesinin asl Arapça “berâet” olup “kurtulmak, iyilemek” demektir. Borçtan, suçtan, cezadan, hastalktan kurtulmak; iyilemek; uzaklamak; temizlenmek anlamlarna gelir. Ayrca, “yaz, belge” anlam da kazanmtr. Dinî anlamyla berâet, günahlardan, kötülüklerden arnmak, temize çkmak, ilâhî af ve rahmete nail olmak, erimektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli olmas sebebiyle Mübarek gece (leyle-i mübarek); günahlarn aff ve kullarn temize çkarlmas sebebiyle Berât gecesi (leyle-i berât/ferman) veSakk/belge gecesi, kullarn ihsana kavumalar nedeniyle de Rahmet gecesi (leyle-i rahmet) denmitir. Tevbe (Berâe) Suresi 1.ayette geçtii üzere ‘irke/müriklere ültimatom, son ihtar, kesin uyar’ anlamna da gelir. 
 
 Baz müfessirler, “Apaçk kitaba yemin olsun ki, biz Kur’ân‘ mübarek bir gecede indirdik.” (Duhân 44/2-5) âyetindeki “mübarek gece“nin Berât Gecesi; çou müfessir ise Kadir Gecesi olduu görüündedir. lk müfessirlerden krime ve bir grup âlim, Kur’ân Levh-i Mahfuz‘dan topluca dünya semasna bu gece indirildi;Kadir Gecesi de Cebrail vastasyla Peygamberimize parça parça indirilmeye baland, der.[7] Ksaca; Berât ve Kadir gecesi Kur’ân’n bize lütfedildii iki kutlu gecedir.
 
 Peygamberimiz (sas): “âban aynn yars gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçirin.”[8]buyurarak hem âban aynda hem de Berât gecesinde yaplmas gereken ibadetleri iaret etmitir.
 
 Ayrca öyle buyurmutur: “Yüce Allah, âban‘n on beinci gecesinde, Kelb kabilesinin koyunlarnn tüyleri saysndan daha çok insan cehennemden kurtarr. Ancak, kendisine irk koanlarn, Müslümanlara kar kin ve dümanlk besleyenlerin, akrabalaryla ban koparanlarn, kibirlilerin, ana-babasna isyankâr olanlarn ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.”[9]
 
 ”Kim âban’n 15.gecesini ibadetle ihya ederse, kalplerin öldüü günde o kiinin kalbi ölmez.”[10]
 
 Elbette, bir geceyi ibadetle geçirip sonra eski hayata geri dönmenin hiçbir anlam yoktur. Ancak bu gece tevbe, istifar ve af dilemek için bulunmaz bir frsattr: Bu geceler ve günler her türlü günah, hata ve isyandan vazgeçip yepyeni bir balangç yapmak isteyenler için bir dönüm noktas olabilir. Sadece harama batanlar deil herkes için frsat! Günah, hatas, ihmali olmayan var m?
 
Bu yüzden Rasûlullah (sas) bu kutlu zamanlarda u dualar tavsiye buyurur:
 
“Allahm, sen çok affedicisin, affetmeyi seversin; beni de affet.”[11]
 
Hz. Aie (r.anhâ): Rasûlullah’n, bu gece kld namazn secdesinde öyle dua ettiini nakleder:
 
“Allahm! Gazabndan rzana snyorum. Cezandan affna snyorum. Allahm! Senden, yine Sana iltica ediyorum. Sana yaptm senây (övgüyü), Senin kendine yaptn senâ ölçüsünde yapmaktan âciz olduumu itiraf ederim. Senin komuluun ve yaknln, azizliktir. Senin senâ ve övülmen yücedir. Senin ordun malup edilemez. Sen, vaat ettiin eyde, vaadinden dönmezsin. Senden baka tanr, Senden baka mabud yoktur.”[12]
 
Özetle Berât gecesi ve âban ay; müminlerin ve tüm insanln her türlü irkten, haramdan, günahtankurtuluu için bulunmaz bir frsattr.
 
 
 
Ramazan’a Doru…
 
Kutlu Peygamberimiz (sas) bir âban aynn son gününde ashabna öyle hitap eder:
 
“Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ay’n gölgesi üzerinize bast. O ayda bir gece vardr ki bin aydan daha hayrldr. …”
 
Ertesi gün balayacak kutlu Ramazan’ müjdeleyen Sevgili Peygamberimiz (sas) bin aya yani ortalama bir insan ömrüne denk Kadir Gecesi’ne dikkat çekerek hangi gecesi olduu kesin belirtilmeyip her gecesi Kadir olmas muhtemel bu ayn her gününü ve gecesini Allah’n raz olaca amellerle geçirmeyi, hiç bir ânn gafletle geçirmemeyi hatrlatr. Hadisin devamnda, farz olan orucun ve farz namazlarn dnda nafile namaz klmay, hayr ilemeyi, insanlara merhametli davranmay tavsiye ederek “O ayda bir hayr ileyen kimse dier aylarda bir farz ilemi gibi olur. O ayda bir farz ileyen ise dier aylarda yetmi farz ileyen gibidir.”[13] buyurur. (‘Yetmi’ çokluktan kinayedir.)
 
Evet, bir farza yetmi farz, hatta daha fazlas! Ve “bir gece”ye “bin ay”dan daha hayrls!
 
 
 
3. Ramazan Ay: Kur’an Ay’
 
Ramazan aynn fazileti elbette Allah için tutulan oruçtan gelir. Peygamberimiz (sas) öyle buyurur:
 
“Ramazan geldiinde cennet kaplar açlr, cehennem kaplar kapanr, eytanlar da balanr.”[14]
 
Ancak bu ay asl mübarek klan ise,  Kadir Gecesi’nde Kur’an’n nazil olmaya balamasdr.
 
“Ramazan ay ki o ayda Kur’an insanlara yol gösterici, doru yola iletici, eri ile doruyu birbirinden ayrt edici olarak indirildi.” (Bakara 2/185)
 
Ramazan ayna bu sebeple “Kur’an Ay’” dendi. Kur’an, her Ramazan’da kalbimize yeniden insin diye!..
 
 
 
Ve Kadir Gecesi…
 
“Biz onu (Kur’ân’) kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan hayrldr. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü i için iner. O gece, tanyerinin aarmasna kadar bir esenliktir.”(Kadr Suresi)
 
 
 
 Bu gece bin aydan daha hayrldr. Kur’an’da bu gibi yerlerde geçen say, olayn deerini saylarla snrlama amac tamaz. Bu sadece çokluu ifade etmek içindir. Bu gece insanlarn hayatnda binlerce aydan daha hayrldr. Nice binlerce ay ve binlerce sene geçip gitmitir de, insanlarn hayatlarnda bu mübarek ve mutlu gecenin yapt etkinin ve salad deiimlerin bir nebzesini bile brakamamtr.[15]
 
 
 
Vaktin Çocuu Olmak…
 
 Kadir gecesinde seküler zihinleri allak-bullak eden, maddi deer ölçülerini altüst eden bir nispetle kar karyayz. Allah’n lûtf u keremi ile “bir”in “bin”e hatta “bin”lere, “milyon”lara katlandna inanan bir kymet bilinci, bir zaman idraki, bir deer ölçüsü…
 
 Bunu ancak “mümin” ve “müslim” bir zihin kavrayabilir. Ve ite frsat: Receb, âban, Ramazan!
 
 Vaktin çocuu (ibnü’l-vakt) olarak yaad her ân/vakti kulluk idraki ve sorumluluu içinde geçirmesi gereken biz Müslümanlar, tam da bu espriyi özetleyen “Vakit nakittir.” atasözünün de içini boaltp “vakt”in deerini/bedelini “nakit”le eitleyiverdik. 
 
mdi, slâm Dini, bata namaz olmak üzere “vakitli”[16] ibadetler nizam ile insan hayatnn her ânn anlaml ve deerli kld. Müslüman’n her vakti programlanmtr; hayat ibadettir.
 
Vaktin çocuklar, kymetli vakitlerin en kymetlileri olan Üç Aylar’n kymetini bilenlerdir, vesselam!
 
 
 
[1] Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259.
 
[2] sra 17/1. ve Necm 53/1-18. Ayetler.
 
[3] Mevdudî, Tefhimu’l-Kur’an, 3/69-70.
 
[4] Elmall M.Hamdi Yazr, Hak Dini Kur’an Dili, Yûnus/10. âyetin tefsiri.
 
[5] Aclûnî, Kefu’l-Hafâ, 1/423.
 
[6] Zebidî, Tecrid-i Sarih Tercemesi, 6/295.
 
[7] Elmall M. Hamdi Yazr, Hak Dini Kur’ân Dili, 4294
 
[8] bn Mâce, kâmetü’s-Salât 191.
 
[9] Tirmizî, Savm 39.
 
[10] bn Mâce, 1782.
 
[11] Tirmizî, Daavât 84.
 
[12] Müslim, Salât 222.
 
[13] Terîb, 2/94-95.
 
[14] Müslim, Syâm 1.
 
[15] Seyyid Kutub, Fî Zlâli’l-Kur’ân, Kadir sûresi tefsiri.
 
[16] Nisa 4/103.
 
 
Abdullah YILDIZ
 

Bu yaz 2865 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

(Onlar iin) Dnyada geici bir meta (vardr). Sonra dnleri bizedir; sonra da inkra saplar dolaysyla onlara iddetli azab taddracaz.

( Yunus Suresi - 70)

Bir Hadis

Reslullah (aleyhissaltu vesselm) yle buyurur:

(Allahm) Bana verdiin nimetlere bereket ihsan et. Gereklemesine karar verdiin eylerin ktlnden beni koru. nk sen karar verirsin ve senin kararn zerine kimse sz syleyemez...

(Drim, Salt, 214)

Bir Dua

"Rabbim, beni kutlu bir konakta indir, sen konuklayanlarn en hayrlssn." (M\'minun Suresi 29)

Hz. Nuh'un ve yapmas istenen dua

Hikmetli Sz

yi bir dilekle selamlanrsan, daha iyisiyle karlk ver. Bir el sana ihsanda bulunursa, ona daha fazlasn ver. Bununla birlikte fazilet ilk balayanndr.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com