Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1747
Toplam 15387660
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

EMANET AHLAKI

Sz emaneti, hayat yolculuunun balangcn temsil ediyor. Szn balaycl ve kesinlii ruhlar leminde gerekleen sahne ile sizi balyor. Bu anlamda sze sadakat, aslnda ze sadakattir. Kii, sznn, szne gereke olan varlnn zne sadakatini tamak durumundadr.
13/06/2017

Sözle balayan, özümüze deen emanet

 
Önce söz vard. “Ben sizin Rabbiniz deil miyim?” hitabna/sözüne, bir cevapla/sözle cevap verildi: “Bela/evet (Sen bizim Rabbimizsin).” Söz dile dümeden önce kalbe dütü sonra dile geldi ve sözü bir emanet olarak insan ald. 
 
Söz emaneti, hayat yolculuunun balangcn temsil ediyor. Sözün balaycl ve kesinlii ruhlar âleminde gerçekleen sahne ile sizi balyor. Bu anlamda söze sadakat, aslnda öze sadakattir. Kii, sözünün, sözüne gerekçe olan varlnn özüne sadakatini tamak durumundadr. O yüzden söz emaneti, özümüzün emanetidir. Verdiiniz sözü, yüce bir emanet bilip hayat boyu tamaya ahdettiiniz sürece, onu tama ahlakn da kuanmanz gerekmektedir. Çünkü sözün de, özün de emanetini bugünlere tayacak salam, salkl liman ahlaktr. 
 
Dalarn yüklenmekten imtina ettii büyük emanet
 
Hayatn kysnda, ortasnda yaayabilirsiniz ancak hayatn dnda kalarak alnmza çatlan bu emaneti yok sayp, yürüyüünüzü sürdüremezsiniz. yiyi kötüyü, doruyu yanl hayatn içinde kalarak yaar ve çözersiniz. Varoluumuzun gerekçesi, varl anlamlandran bu emanet sizin için tanmlanm, hatta emanete bile isteye talip olmusunuzdur. Kerim Kitabmzda dalarn dahi yüklenmekten imtina ettikleri emaneti insan bile isteye alm ve kabul ettii veciz bir ekilde anlatlr.
 
Nitekim Elmall Hamdi Yazr merhum da, Ahzap suresinin 72. ayetine u meali verir: “Evet biz o emaneti göklere, yere ve dalara arz ettik, onlar onu yüklenmeye yanamadlar, ondan korktular da onu insan yüklendi, o cidden çok zalim ve çok cahil bulunuyor.” Vazifenin büyüklüü ve cesameti açktr. Hatta air Necip Fazl Ksakürek “Sen bir devsin, yükü ardr devin/ Kalk ayaa, dimdik dorul ve sevin” derken insanolunun zayflna, aceleciliine, eksik ve noksanlna ramen yükü tamaya layk ve tek namzet varlk olduunu büyük coku ve vecd hâlinde anlatr.
 
Emanet ifa edilmediinde hyanet ve garamettir
 
Elmall merhum bahsi geçen ayeti u ekilde tefsir eder: “(…) Allah’n gerek kendi hukukuna ve gerek halkn hukukuna müteallik emr ü nehyinin, ahkâmnn icrasna Allah’n emini, inanç memuru olmak demek olan emanetini, ya’ni Allahn dier eyada olduu gibi ztrar ile cebren deil, rza ve ihtiyar ile yaptrmak istedii ef’ali ihtiyariyyede emrine itaatle hilafeti demek olan vazife ve mükellefiyyeti o Göklere ve Yere ve Dalara: yukarda ve aada o ar ve büyük ecram ve ecsamn hepsine arzeyledik de onlar onu yüklenmekten ibâ ve imtina ettiler. (…) emanet böyle Semavat ve Arz ve Cibrilin dayanamyacaklar derecede ar, edas zor, mes’uliyetli, büyük ve korkunç bir yüktür. Burada arz ve ibay hakikati üzerine mülahaza eden müfessirler varsa da çoklar emanetin azametini meyan için istiharei temsiliyye suretinde bir tasvir olduuna sahib olmulardr. Emanet iyfa edildii takdirde netice çok büyük bir keramet olduu gibi iyfa edilmedii takdirde de hyanet ve garametle büyük bir rüsvaylktr. nsan ise onu yüklendi “bela” dedi, teklif ve hilafeti kabul etti. O insan cidden zalûm cehul bulunuyor. Her ferdi deil, insan cinsi.” (Hak Dini Kur’an Dili, C.5, stanbul 1936, s. 3932-3935.) 
 
Burada dikkat çekici bir durum udur ki “emanet böyle semavat ve arz ve Cibril’in dayanamayacaklar derecede ar, edas zor, mesuliyetli, büyük ve korkunç bir yüktür.” Derken Elmall Hamdi Yazr, ayette geçen arzla meseleyi snrlandrmam, buna semavat ve Cibril-i Emin’i de dâhil etmitir. Böylesine büyük ve dehetengiz bir durumla kar karyayz. O yüzden de emanetin ifas gözle görülür aikâr bir keramet iken, emanete riayetsizlik ise hyanetle ve garametle (borçlanmak) niteleniyor. Bu durumda emanete talip olup, ona riayetsizlik ise sadece zalum ve cehul olan insann harc oluyor. 
 
Emanet mülk deildir, sorumluluktur
 
Hayat yolculuunda türlü vazifelerle donanm olan insanolunun gözden rak tutmamas gereken emanet, bir mülk deil, sorumluluktur. Emaneti mülke tahvil etmek demek, sorumluluu yok saymak yahut sorumluluktan kaçmak demektir.  
 
Bu emanet, “Kenar- Dicle'de bir kurt arsa koyunu, Gelir de adl-i ilahî sorar Ömer'den onu” uurunda idareciyi; “içiye aln teri kurumadan emeinin karln veriniz” kutlu nebinin sözüne amade ivereni; “kadnlar size Allah’n emanetidir” düsturunu hayata, evine nakeden erkei; “Allah’n birer emaneti olarak yetimi gözetmek, cennete açlan kapdr” hadisiyle sadece yetime deil, öksüze, yolda kalma, yurdundan ayrlma kol kanat geren, kimsesizlere kimse olanlar; nihayet “Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler.” (Müminun, 23/8.) ayetinin uurunda olan müminleri sarp sarmalamaktadr. 
 
Emanet ahlak, vakti gelince emanete halel getirmeden teslim edebilmektir 
 
Emanet, geri dönüp baktmz zaman sisli bir pimanlk vadisine uramadan gösümüz inirah duya duya yol almaktr. Emanet ahlak ise emaneti kuanacak, tayacak bilince sahip olmak ve emanete halel gelmeden sahibine teslim etmektir. Bir baka deyile emanet ahlak “emanet zayi edildii zaman kyameti bekle” kutlu sözüne sadakati gerektirir. Herkes elindeki -can, canan, çalan, iveren, kamu mal vs.- emanetin sahibine sadakatle, sddkiyetle kul olmal, yolculuu bizim istediimiz gibi heva ve heves yolunda deil, onun çizdii emanet çizgisinin yörüngesinde bitirmeye gayret etmeli. 
 
Hz. Ebubekir’i sddkiyet mertebesine ulatran ey, hiç kukusuz can, mal emanetini hiç çekinmeden Hak yolunda gözden ve dahi gönülden çkarabilme iradesini göstermesidir. Her bir sahabeyi bir yldz mesabesinde tasvir eden, içinde yaadklar asr da asr- saadet yapan, ite o emanet bilinci ve emanet ahlakdr. 
 
Emanet/Mesuliyet davasnn dier ad nsan Davas’dr
 
Nurettin Topçu bu büyük mesuliyeti ve davay öyle anlatr: “slam’ XX. asrda yükseltecek olanlar, bu mukaddes davann her eyden önce insan davas olduunu bilmelidirler. Allah’n emaneti hakknda nasl davranmak lazmsa her insan karsnda öylece davranmann gerektiini ancak anlayanlar bu davann saflarnda yer alabileceklerdir.” (slam ve nsan, Mevlana ve Tasavvuf, Dergâh yay. 2001, s. 25.) nsann da asl gayesinin Hakk’a gitmek olduunu dile getiren Topçu, bu imtiyazl durumun da vastasn ak olarak ifade eder: “Onun gayesi Allah’a gitmektir. Bu, dalarn kabul etmedii emaneti yüklenen insana sunulmu ilahî imtiyazdr. Bu imtiyaz elde etmenin, bu sefaletler maherindeki müthi imtihanda baar kazanmann art aka ulaabilmektir. Çünkü ak içinde bu çelimelerin hepsi birden ortadan kalkyor. Bu maher yeri bir cennet oluyor. Bütün insanlar ak içinde birleiyorlar ve kendilerindeki hayvani unsurlardan syrlyorlar. Ak içinde dinin yoludur ve bütün fani gözüken eylerin akndan fani olan varlk vücut, çehre, emeller ve ekiller silinip de yalnz ak ortada kalnca ite o Allah’n akdr, varln mutlak sevgisidir. (s. 34)
 
Emaneti sahiplenin zayf olduu demler
 
Batakla gömülmü, ibresini arm insana yol gösterme, elinden tutup bulunduu bataklktan çekip çkarma ve en nihayet ad insan olan bir dava, emanet meselesinde mevzuyu kaybettiimiz noktadr. Hâlbuki bu maheri, bu cehennemi tersine çevirecek Allah ak ve O’nun mutlak sevgisi vardr. 
 
uras da bir hakikattir ki içinde yaadmz zamanlar emaneti sahiplenenlerin zayf olduu demlerdir. Herkes bu ilahî emaneti insanolunun yüklendii konusunda hem fikir iken, sorumluluk almaya gelindiinde -hele ki hiçbir karlk ve menfaat beklemeksizin tamamen hasbilik söz konusu olduunda- kimsenin bu sofrada yerinin olmadn görüyor ve gözlemliyoruz. Emanet öze dokunan sözde olmal ve emanete liyakatle birlikte onu tayacak ahlakn emareleri de üzerimizde olmal. Yoksa gelecek yüzyllarn en büyük sanclarndan birisinin de “emanet sancs” olaca muhakkaktr. Dün olduu gibi bugün de âlimiyle, müridiyle, hocasyla, idarecisi ile ksacas sorumluluk makamndaki herkes bu vebalin bir tarafndan sorumlu olacaklardr.

Kâmil Büyüker / Diyanet Aylk Dergi

 

Bu yaz 2518 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Biz insana, anne ve babasna (kar) gzellii (ilke edinmesini) tavsiye ettik. Eer onlar, hakknda bilgin olmayan eyle bana ortak koman iin sana kar aba harcayacak olurlarsa, bu durumda, onlara itaat etme. Dnnz banadr. Artk yaptklarnz size haber vereceim.

( Ankebt sresi - 8)

Bir Hadis

Eb Sad el-Hudr radyallahu anhden rivayet edildiine gre,
Hz. Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hzeyl kabilesinin Lihynoullar zerine ordu sevketmek istedi. Bu sebeple yle buyurdu:

ki kiiden biri cihada gitsin. Kazanlacak sevap ikisi arasnda ortaktr.Mslim, mre 137

Bir Dua

(Allahm!) Beni gzel ahlaka eritir. Senden baka gzel ahlaka eritirecek yoktur. Kt ahlak benden uzaklatr. Senden baka kt ahlak benden uzaklatracak yoktur!

(Mslim, Msafirin, 201)

Hikmetli Sz

Ufak bir yanl hareketinle zlecek, darlacak kimseye
ok gvenme .

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com