Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 944
Toplam 15225520
En Fazla 20355
Ortalama 2606
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

Kuran- Kerimde Hz. Peygambere kitab tebli etmek ve retmek grevi verildii gibi, onun eliliinin yalnz kendi dnemi iin deil gelecek kuaklar iin de balayc olduunun alt izilmitir. (Cuma, 62/2-3.)
02/10/2017

slam dininin getirdii hükümlerin be temel esas korumaya yönelik olduu, hatta bu be esas korumay hedeflemeyen herhangi bir inanç ya da hukuk sisteminin bulunmad, usul literatüründe sürekli vurgulanan temel esaslardandr. (Örnek olarak bk. Gazâlî, el-Mustasfâ, Kahire 2011, I, 538; Abdurrahman Tâc, es-Siyasetü’-eriyye ve’l-fkhü’l-slâmî, Kâhire 2014, s. 91.) Bu esaslar dinin, cann, akln, neslin ve maln korunmasdr. Dinin güvenlik altna alnmasyla ilgili en önemli husus, dinî metinlerin salkl anlalmas ve yorumlanmasdr. Bu konuda temel kriter ise yaplan yorum ve deerlendirmelerin, ümmetin Hz. Peygamber’den itibaren bir miras olarak teslim ald ana çerçeveye uygunluudur. Nitekim slam kamu hukukuna dair eserlerde kamu otoritesinin birinci vazifesi olarak, dinin Hz. Peygamber’den itibaren ümmetin ittifakla kabul ettii çizgiye uygun bir ekilde muhafaza edilmesi, bu temel çizgiyi zorlayan yaklamlarn hatal taraflarnn ortaya konmas, bu surette din güvenliinin salanmas zikredilmitir. (Mâverdî, Kitâbü’l-Âhkâmi’s-sultâniyye, Kuveyt 1989, s. 22.)

Bu balamda dinî metinlerin hatal yorumlanmas neticesinde yanl sonuçlara varlmas, sahabe döneminde de üzerinde hassasiyetle durulan bir problem olmutur. Hz. Ömer’in halifelii zamannda içki içen ve bu tavrlarn “man edip salih ameller ileyenlere, tatm olduklar eylerden dolay bir günah yoktur…” (Maide, 5/93.) ayetiyle temellendirmek isteyenlere kar bn Abbas bu ayetin, içkinin haram klnmasndan önce ölenlerin yasaklama öncesi dönemde alkol aldklar için günaha girmediklerini ifade etmek amacyla nazil olduunu söyleyerek yaptklar yorumun yanlln ortaya koymutur. Hz. Ömer de içki içen ve bu tavrn ayeti yorumlayarak temellendirmek isteyen bir kiiyi, Hz. Ali’nin önerisi dorultusunda seksen kamç cezasna çarptrmtr. Bu olay öncesi dönemde, sarho olanlara krk kamç cezas uygulanyordu. (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, Beyrut 2003, VIII, s. 556; Kurtubî, el-Câmiu li ahkâmi’l-Kur’ân, Beyrut 1988, VI, 192-193.) Ele aldmz örnek sahabe neslinin dinî metinlerin yanl yorumlanp hatal sonuçlar çkarlmasna kar gösterdikleri hassasiyeti, din güvenliini salamak için sarf ettikleri çabay göz önüne sermektedir.

Kur’an- Kerim’de Hz. Peygamber’e kitab tebli etmek ve öretmek görevi verildii gibi, onun elçiliinin yalnz kendi dönemi için deil gelecek kuaklar için de balayc olduunun alt çizilmitir. (Cuma, 62/2-3.) Hz. Peygamber’in salnda Müslümanlar dinî hükümleri bizzat ondan öreniyorlard. Vahiy ve vahyin anlalma ve uygulanmasn gösteren Hz. Peygamber’in sünneti, dinin temel kaynan oluturmaktayd. Hz. Peygamber’in vefat sonrasnda ise sahabenin Kur’an ve sünneti anlayp yorumlayarak sorunlarn çözmek için içtihat yapmann dnda bir seçenekleri kalmamt. Böylece sahabe nesli, sonraki kuaklara da k tutacak ekilde naslara dayal içtihat ve akl yürütmenin ilk örneklerini ortaya koydu. Sonraki kuaklar da sahabe uygulamalarna dayanarak dini anlamada bavurulacak kaynaklar ve kullanlacak yöntemlerle ilgili salkl bir çerçeve çizmeye çaltlar. Bu balamda Hanefi usulcülerce gelitirilen snflama oldukça dikkat çekicidir. Dinî referanslarn merkezine Kur’an ve maruf (mütevatir-mehur) sünnet yerletirilmi, rivayet külliyatnda yer alan malzemeler ise bu iki kaynaa aykr olmad ölçüde kabul görmütür.

Nakli delilin bulunmad meselelerde ise akl yürütme ve kyas devreye girmitir. (Debûsî, Takvîmü’l-edille, Beyrut 2001, s. 196-197; Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, Beyrut 2005, s. 283-284.) Klasik usulün dinin temel kayna olarak Kur’an ve sünneti kabul etmesi, buradaki temel esaslar icma çerçevesinde korumaya almas dinî hükümlerin teekkül ve intikal süreciyle de uyum içerisindedir. cma klasik usulümüzde günümüzde yaygn olarak tasavvur edildiinin aksine- ileriye dönük ve ilkten problem çözücü bir ilev üstlenmemitir. Aksine Kur’an ve sünnetteki temel verileri tespit edici, koruyucu bir kalkan mesabesinde olmutur. Bu bakmdan ilevi ileriye dönük deildir. Literatürde geçen Kur’an-sünnet-icma sralamas bir erefiye sralamas olup, kimi usulcülerin dikkat çektii üzere (Karâfî, erhu Tenkîhi’l-fusûl, Beyrut 2004, s. 264; Tûfî, erhu Muhatasari’r-Ravda, Beyrut 1987, III, 25, 29-30.) bu deliller içerisinde en kuvvetlisi icmadr. Zira bir konuda icma olduunu söylemek, konuyla alakal Kur’an ve sünnetteki bütün veriler deerlendirildikten sonra bir sonuca varldn söylemektir. En temel referans kaynamz olan elimizdeki Kur’an metinlerinin, Cebrail’in Hz. Muhammed’e tebli ettii ayetleri muhtevi olduunu bize tekeffül eden de icmadr. (Snakî, el-Kâfî erhu’l-Pezdevî, Mektebetü’r-rüd, Riyad 2001, IV, 1630-1631; Abdülaziz el-Buhari, Kefü’l-esrar, stanbul 1308, III, 266.) Yani bugün elimizde bulunan, Mushaflarda yazl olan, Fatiha suresinden balayp Nas suresinde sona eren metnin, Hz. Peygamber’e inzal edilen Kur’an olduunu, ümmetin bu metni nazil olduu ekilde hafza ve yazyla tespit edip kuaktan kuaa tevatür yoluyla aktardn bize söyleyen delil icmadr. Nitekim Kur’an- Kerim’in yan sra namaz ve zekât gibi temel ibadetlerin çerçevesi ve uygulan biçiminin, Müslümanlarn bunlarn tespit ve naklinde icmay gerçekletirmesi dolaysyla bize kadar ulamtr. (Abdülaziz el-Buhari, Kefü’l-esrar, III, 266; Bâbertî, et-Takrîr, Kuveyt 2005, V, 408-409.) Bu tespitlerden de anlalaca üzere icma, günümüzde tahakkuku mümkün olan ve ayn zamanda olmas gereken bir durum da deildir. Zira icmaa konu olan meseleler, tabiat itibaryla “cümelü’l-feraiz" dediimiz temel esaslarla snrldr. cma iddialaryla bu sayy artrmak isabetli görünmemektedir. Aksine sahih usul içerisinde üretilmi görüler, ihtilafn rahmet yönünü tecelli ettirecek birer alternatif olarak deerlendirilmelidir. (Bu hususlar için bk. H. Yunus Apaydn, slam Hukuk Usulü, Kayseri 2016, s. 73-75.) Kur’an-maruf sünnet-icmadan müteekkil bu ana eksen etrafnda üretilen görü ve yorumlar ise her zaman tartlmaya, ihtiyaç ve artlara göre deitirilmeye müsaittir.

Burada u husus özellikle vurgulanmaldr: Sahabe döneminden itibaren bütün Müslüman ulemann ortak kanaatine göre dinimizin temel referans kayna Allah’n Kitab ve bu kitab insanlara tebli eden Hz. Peygamber’in sünnetidir. Bunlarn dnda Allah’n baz insanlarla özel iletiimi olduu, bu özel kiilerin ilham ve rüyalarnn da balayc bir hüküm kayna nitelii tad iddiasn ileri sürmek, her eyden önce Yüce Allah’n dinin tamamlandna ilikin beyanna (Maide, 5/3.) aykrdr. Hz. Peygamber’in vefatyla vahiy sona ermi, artk içtihat devri balamtr. Nitekim Hz. Ali ehlibeytin elinde Rasulüllah’n dier insanlara açklamad özel bilgiler olup olmad sorusuna, “Hayr! Bizde Allah’n Kur’an’ anlamak için insana verdii anlay kabiliyetinden baka özel bir ey yoktur.” cevabn ermitir. (Ebu Davud, “Diyât”, 11; Ahmed b. Hanbel, I, 79.) Müçtehitlerin içtihat neticesinde elde ettikleri bilgiler ise hatal olma ihtimalinden uzak deildir. Ancak bir müçtehit gerekli çabay gösterip bir sonuca ulatnda, üzerine düeni yapmtr. Onun içtihadna uyanlar da dinen sorumluluklarn yerine getirmilerdir. Fakat keif ve ilham gibi subjektif hususlar, bireysel bir tecrübe olarak kabul edilebilirse de, hüküm koyma balamnda dinde kaynak olamazlar. Bu bakmdan keif sahibi olduklarn düündükleri bir kiinin, hatal kanaatlerine uyanlarn dinen mazur saylamayacaklar, bizzat tasavvuf yolunun önde gelen büyükleri tarafndan açkça belirtilmitir. (mam- Rabbânî, Mektûbât, stanbul ts., çev. Müstakîm-zâde, I, 47 (31. Mektup).) Zira Molla Gürani’nin de vurgulad gibi, ilham aldn iddia eden kiilerin direktiflerini dinde kaynak kabul etmek büyük bir bidat ortaya atmak ve Hz. Peygamber’den sonra yeni bir din kurmaya yeltenmek anlamna gelmektedir. Dolaysyla bu tür anlaylara kar çkmak her Müslümann vazifesi olmaldr. (Molla Gürânî, ed-Dürerü’l-levâmî, Beyrut 2007, s. 565.) Ülkemizde 15 Temmuz sürecinde yaananlar da slam âlimlerinin bu tespitinin ne kadar yerinde olduunu bir kez daha gözler önüne sermitir.

Ehlisünnetin ana omurgas çerçevesinde keif, ilham ve keramet birer olgu olarak kabul edilmi, deruni dinî tecrübenin bir yansmas olarak deerlendirilmitir. Ancak bu tecrübenin bireysel olduu, bakalar için kaynak ve referans tekil etmeyecei, hatta olabildiince gizli tutulmas gerektii ifade edilmitir. Tasavvuf literatürünün ana kabulü de bu merkezdedir. (Bu hususlarla ilgili olarak bk. Süleyman Uluda, Tasavvuf Literatüründe Keif ve Keramet, stanbul 2017, s. 36-38, 105.) Mamafih kimi sufî çevrelerce keif yoluyla hadislerin shhatinin tespit edilebilecei öne sürülmüse de bu yaklam kabule ayan görülmemitir. (Aclûnî, Kefü’l-hafâ, Kahire 1351, I, 10; Muhammed Ahmed Uley, Fethu’l-aliyyi’l-mâlik, Beyrut ts., I, 54; Cemalüddin el-Kâsmî, Kavâidü’t-tahdîs, Beyrut 1987, s. 191-193.) Aksine dinî hükümleri örenmek ve mükellefiyet bakmndan, velî olduu kabul edilen kiilerin de dier Müslümanlarla ayn statüde olduunu mam- Rabbânî u cümlelerle ifade etmektedir: “Pes mukarrer oldu ki ahkâm- eriyyenin isbatnda muteber olan Kitab ve Sünnettir. Ve kyâs- müctehidân ve icmâ-i ümmet dahi müsbit-i ahkâmdr. Bu edille-i eriyye-i erbeadan sonra hiçbir delil müsbit-i ahkâm- eriyye olamaz. lham, müsbit-i hllü hürmet olmaz. Ve erbâb- bâtnn kefi isbât- farz ve sünnet eylemez. Taklîd-i müctehidânda velâyet-i hâssa erbab, âmme-i Müminânla beraberlerdir. Kef ve ilham onlara meziyyet-bah olmaz ve ribka-i taklîdden azâd eylemez. Zünnûn ve Bestâmi ve Cüneyd ve iblî, avâm- Müminân olan Amr ve Bekir ve Halid ile taklîd-i müctehidânda ve ahkâm- ictihâdiyyede müsavidirler.” (mam- Rabbânî, Mektûbât, II, 66 (55. Mektup).) Tasavvuf dünyasnn önder isimlerinden olan mam Rabbani’nin bu ifadeleri, tarihin belirli dönemlerinde baz sufi çevrelerde dile getirilen, mevcut usul çerçevesinde ortaya konan bilgilerin zâhir ilmi olduu, Kitap ve sünnet haricinde dorudan Hz. Peygamber’e  ve Cenab- Hakk’a müracaatla bâtn ilmi çerçevesinde helal ve haramn tespit edilebilecei, halvet süreci ve eyhin himmetiyle Allah’a ulalp dinî bilginin elde edilebilecei, dolaysyla kitaplardan bilgi edinme ve tahsil sürecinin gereksiz olduu gibi iddialarn (mam Birgivî, et-Tarîkatü’l-Muhammediyye, Dmak 2011, s. 55-56.) hem temelsiz hem de tehlikeli olduunu ortaya koymaktadr. Vurgulanmas gereken bir dier nokta da udur: Keif ve ilhamn hüküm kayna olarak görülmesindeki probleme dikkati çekmenin, tasavvuf ve irfan geleneine cephe almak eklinde gösterilmeye çallmas fevkalade yanl ve yanltcdr. Aksine bu tavr, ehlisünnetin ana çizgisinin ve bu çizgideki tasavvuf geleneinin konuyla ilgili temel yaklamna dikkat çekmekten ibarettir. Hele hele bu tutumun dinin irfani boyutunu dlayc, selefi bir tavr olarak nitelendirilmesi tamamen, üzüm yeme deil bacy dövme amacna matuftur. Zira tarihî tecrübe, iktidar ele geçirmek için birçok dinî kavramn yannda tasavvufi kavramlarn da istismar edildiini, “eyhimiz huruc eder biz dahi beyler oluruz” anlayyla hareket edenlerin saysnn hiç de az olmadn göstermitir. Osmanl müverrihlerinin ifadesiyle “Ahbap ve meredenin kesreti ve meayihin bu makûle ifrat üzere cem‘iyyeti, hubb-i riyasete bâdî ve giderek saltanat davasna müeddî olagelmitir.” tespiti yaplm ve zararl oluumlara kar o dönemde gerekli tedbirler alnmtr. (lgili hususlar için bk. Âk Paa-zâde, Âk Paa-zâde Tarihi, nr. Âlî Bey, stanbul 1332, s. 92; Naîmâ, Târîh-i Naîmâ, Matbaa-i Âmire 1283, III, 335-336, 390.) u anda içinde bulunduumuz süreci douran hadiseler, bahsettiimiz olgunun yalnz tarihin tozlu sayfalarnda kalmadn göstermitir. Günümüzde de benzer olumsuzluklarn yaanmamas için, dinin anlalmas konusunda kökenleri sahabe dönemine kadar uzanan ana çizginin çerçevesini belirleyen “usule” bal kalnmaldr. Cibril hadisindeki “man” ve “slam” kavramlarnn izdüümü olan “kelam” ve “fkh/ fkh usulü” disiplinleri bu usulün temelini oluturmutur. “hsan” kavramnn izdüümü olarak da, bu iki disiplinin çizdii çerçeveyle uyum içerisinde faaliyet icra eden tasavvuf disiplini yerini almtr.

Sonuç olarak; dinin salkl ve doru anlalp yorumlanabilmesi için, Müslümanlarn Hz. Peygamber ve sahabe neslinin uygulamalar nda gelitirdikleri “usulü’d-din” ve “usulü’l-fkh” disiplinlerine dayal metodolojiye bal kalnmas olmazsa olmaz bir sabitedir. Bu çizgiden sapmak ya keif ve ilham iddialaryla yeni dinî hüküm ihdasn öngören subjektif yönelimlere veya dinin tek kaynann Kur’an metni olduunu iddia edip, bu metni de çeitli dünya görüleri nda tevil edilebilen esnek bir zemin hâline getirme potansiyeline sahip dier keyfi yaklamlara yol verecektir. Bu ar uçlara dümemek, yaz boyunca vurguland üzere, “ana yola” ve onu ayakta tutan “usule” bal kalmakla mümkündür.

 

Prof. Dr. Kaif Hamdi OKUR / / Diyanet Aylk Dergi

 

Bu yaz 2612 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

4 Sevvl 1445 |  13.04.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Ey Peygamber, gerekten biz seni bir ahid, bir mjde verici ve bir uyarc olarak gnderdik.

( Ahzab Suresi - 45)

Bir Hadis

Hz. Ebu Hureyre (radyallahu anh) anlatyor:

"Resulullah (aleyhissaltu vesselm),

evlenen bir kimseyi yle tebrik ederdi:

"Allah sana (evlilii) mbarek klsn, zerine bereket indirsin, ikinizin arasn hayrda birletirsin."

Ebu Davud, Nikah 37; Tirmiz, Nikah 7

Bir Dua

Ey kalpleri evirip eviren (Allahm)! Benim kalbimi senin
dinin zere sabit kl.

(Tirmiz, Deavt, 89)

Hikmetli Sz

Skntdan kurtulmak istiyorsan dnyaya meyletmeyi brak, zr dilemekten kurtulmak istiyorsan diline hakim ol.

Mansur bin Ammar


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com