Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1726
Toplam 15387639
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

RAMAZAN

Kameri aylardan dokuzuncusunun ismi. Mslmanlarn oru tutmakla mkellef olduklar, dinimizce yce ve kutsal kabul edilen ay.
19/06/2015
Ramazan, arapça bir kelimedir. Bu mübarek ay'a Ramazan isminin verilmesindeki hikmet öyle belirtilmitir:
 
1- Yaz sonunda, güz mevsiminin evvelinde yap yeryüzünü tozdan temizleyen yamur manasna "ramdâ" kelimesinden alnmtr. Bu yamurun yeryüzünü temizledii gibi, Ramazan ay' da müminleri günah kirlerinden temizler. Nitekim bir hadis-i erifte Peygamber Efendimiz (s.a.s); Kim inanarak ve alaca sevab Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmi günahlar balanr" (Buhârî, Savm, VI) buyurmutur.
 
2- Günein iddetli hararetinden talarn yanp kzmas anlamna olan "ramad" kelimesinden alnmtr. Böyle kzgn yerde yürüyenin ayaklar yanar, zahmet ve meakkat çeker. Bunun gibi oruç tutan kimse de açlk ve susuzluun hararetine katlanr, meakkat çeker, içi yanar. Kzgn yer orada yürüyenlerin ayaklarn yakt gibi, Ramazan da müminlerin günahlarn yakar, yok eder.
 
3- Klcn namlusunu veya ok demirini inceltip keskinletirmek için yalabk iki tan arasna koyup dömek anlamna olan "ramd" dan alnmtr. Bu ay'a Ramazan isminin verilmesi de Araplarn bu ayda silahlarn bileyip hazrladklarndan dolaydr (bk. M. Hamdi Yazr, Hak Dini Kur'an Dili, (t.y), I, 643-4).
 
Ramazan ay'na "on bir ayn sultan" denilmitir. Bu ayn özelliklerini öyle sralayabiliriz:
 
1- Kur'an- Kerim'de ismi açk olarak geçen tek ay Ramazan aydr.
 
2- Kur'an- Kerim bu ay içerisinde indirilmitir. Yüce Rabbimiz; Ramazan ay' öyle bir aydr ki, insanlara doru yolu gösteren, hidayeti ve hakk batldan ayrmay açklayan Kur'an, bu ayda indirildi" (el-Bakara, 2/185) buyurmutur.
 
3- Kur'an- Kerim'de, "bin aydan daha hayrl" olduu belirtilen Kadir gecesi bu ay içerisindedir.
 
4- Dinimizin be temelinden biri olan oruç ibadeti bu ayda üzerimize farz klnmtr. Kur'an- Kerim'de; "Sizden kim bu aya yetirirse oruç tutsun" (el-Bakara, 2/185) buyurulur. Ramazan ay' girince artlarn tayan kimselere oruç farz olur (bk. Oruç). Ramazar aynn girmesi iki durumdan biriyle sabit olur:
 
a- Ramazan hilalinin görülmesiyle (bk. Ru'yet-i Hilal),
 
b- Hilal her hangi bir sebepten dolay görülemezse, aban ay' otuza tamamlanarak Ramazan orucuna balanr. Hz. Peygamber (s.a.s) bu konuda öyle buyurmutur: "Ramazan aynn hilalini görünce oruç tutunuz (evval aynn) hilalini görünce iftar ediniz, oruç tutmay braknz. ayet gök yüzü kapalysa aban aynn günlerini otuza tamamlaynz" (Buhari, Savm, 5,11).
 
5- Ftr sadakas vermek bu aya mahsus bir ibadettir (bk. Ftr Sadakas).
 
6- Teravih namaz da bu ay'a mahsus ibadetlerimizdendir. Ebû Hüreyre (r.a)'dan öyle rivayet edilmitir:
 
"Resulullah (s.a.s)'in Ramazan hakknda öyle buyurduunu iittim: Kim inanarak ve sevabn umarak Allah rzas için teravih namaz klarsa geçmi günahlar balanr" (Buhârî, Teravih,I; ayrca bk. Teravih).
 
7- tikafa girmek: Ramazan ay'nn son on gününde itikafa girmek sünnettir. Hz. Peygamber (s.a.s) Ramazan'n son on gününde daha çok ibadet ve taatta bulunurdu. Hz. Âie validemizden öyle rivayet edilmitir:
 
"Resulullah (s.a.s) Ramazan aynn son on günü girince elini eteini toplar, geceyi ihya eder ve ev halkn uyandrrd" (Buhari, Kadr, V). Yine Hz. Âie (r.a.) dan öyle rivayet edilmitir: "Hz. Peygamber (s.a.s) Ramazan'n son on gününde vefatna kadar itikafa girdi. rtihalinden sonra da zevceleri itikafa devam ettiler" (Buhari, tikaf I).
 
8- Ramazan aynda Kur'an- Kerim'i okumak, hayr ve hasenatta bulunmak: bn Abbas (r.a.) dan öyle rivayet edilmitir: "Resulullah (s.a.s) insanlarn en cömerdi idi. Onun bu cömertlii Ramazan ay' girip de kendisiyle Cebrail (a.s.) karlat zaman daha da artard. Cebrail (a.s.) Ramazan ay' çkncaya kadar her gece Resulullah (s.a.s) ile buluup, Resulullah (s.a.s) Kur'an' arzeder (okur) du. Resulullah (s.a.s) Cebrail (a.s) ile bulutuunda insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert, daha faydal olurdu" (Buhari, Savm, 7).
 
Hadis-i eriften Ramazan aynda Kur'an- Kerim'i hatmetmenin sünnet olduu anlald gibi, gücü yetenlerin çokça sadaka vermeleri, hayr ve hasenatta bulunmalarnn da sevap olduu anlalmaktadr. Enes (r.a)'dan rivayet edildiine göre Hz. Peygamber (s.a.s)'e; "Hangi sadaka daha faziletlidir?" diye sorulunca, "Ramazan aynda verilen sadaka" buyurmutur (Tirmizi, Zekat, 28).
 
Ramazan ay' dinimizce en faziletli ve mukaddes bir aydr. Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.s)'den bir takm hadis-i erifler rivayet edilmitir:
 
Ebû Hureyre (r.a)'dan Resulullah (s.a.s)'in öyle buyurduu rivayet edilmitir: "Ramazan ay' girince göklerin kaps (baka bir rivayette Cennetin kaplar) açlr, Cehennemin kaplar kapanr, eytanlar zincire vurulur" (Buhari, Savm, V).
 
Cabir b. Abdullah Resulullah (s.a.s)'in öyle buyurduunu rivayet etmitir:
 
"Ümmetime Ramazan aynda be ey verilmitir ki bunlar benden önceki hiç bir peygambere verilmemitir":
 
1- Ramazan aynn ilk gecesi olunca Allah Teala ümmetime (rahmet bakyla) bakar. Allah her kime (rahmet bakyla) bakarsa ona ebedi olarak azab etmez.
 
2- Akamladklarnda azlarnn kokusu Allah katnda misk kokusundan daha güzeldir.
 
3- Melekler her gün ve gece onlara istifar ederler,'Allah'tan balanmalarn dilerler.
 
4- Allah Teala Cennetine emredip; "Kullarm için hazrlanp süslen. Onlarn dünya meakkatlerinden kurtulup, benim yurduma ve ihsanma istirahat için gelmeleri yaklat" buyurur.
 
5- Gecenin sonu olunca, Allah hepsini balar. Orada bulunanlardan biri; "O gece Kadir gecesi midir?" deyince: "Hayr, çalanlar görmüyor musun? Onlar çalp ilerini bitirince kendilerine ücretleri tam olarak ödenir" buyurdu (Beyhaki'den naklen et-Tergîb, II, 92).
 
Ubade b. es-Samit (r.a)'dan: Resulullah (s.a.s) Ramazan ay'nn yeni girdii bir gün öyle buyurdu:
 
"Size bereket ay Ramazan geldi. Bu ayda Allah sizi kuatp rahmetini indirir. Günahlar balayp, dualar kabul eder. Allah bu ayda sizin hayr hususunda yarmanza bakar ve sizinle meleklerine kar iftihar eder. Allah'a hayr ameller takdim ediniz. aki, günahkar, bu ayda Allahn rahmetinden mahrum olan kimsedir" (Taberani'den naklen et-Tergîb, II, 99).
 
bn Hüzeyme'nin naklettiine göre Selman (r.a) öyle anlatmtr; Resulullah (s.a.s) bir aban aynn son gününde bize öyle hitab etti:
 
"Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ay'n gölgesi üzerinize bast. O ayda bir gece vardr ki bin aydan daha hayrldr. Allah o ayda oruç tutmay farz kld. Geceleyin ibadet yapmay (teravih) klmay nafile kld. O ayda bir hayr ileyen kimse dier aylarda bir farz ilemi gibi olur. O ayda bir farz ileyen ise dier aylarda yetmi farz ileyen gibidir. O, sabr ay'dr, sabrn karl ise Cennettir. O, yardmlama ay'dr. O ayda müminin rzk bollatrlr. O ayda kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu, günahlarnn balanmasna ve Cehennemden kurtulmasna sebep olur. Ayn zamanda oruçlunun sevab kadar sevap verilir. Oruçlunun sevabndan da birey noksanlamaz. " Ashab; "Ya Resulullah! Hepimiz oruçluyu iftar ettirecek bir ey bulamyoruz" deyince Resulullah (s.a.s):
 
Allah bu sevab oruçluyu kuru bir hurma ile veya bir yudum su ile ya da bir yudum süt kar ile iftar ettirene de verir. O öyle bir aydr ki; evveli rahmet, ortas mafiret ve sonu da Cehennem ateinden kurtulutur. O ayda köle ve hizmetçilerinin yükünü hafifleten kimseyi Allah balar ve Cehennem ateinden kurtarr" (et-Tergîb, II, 94-95).
 
SLAM ANSKLOPEDS / Durak PUSMAZ
 

Bu yaz 3162 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Ve onlar Allah'n ulatrlmasn emrettii eyi ulatrrlar. Rablerinden ileri sayg ile titrer, kt hesaptan korkarlar.

( Ra`d sresi - 21)

Bir Hadis

Hz. Peygamber (s.a.s.), bu konuda Mslmanlarn gzel grd ey Allah katnda da gzeldir.

(Ahmed b. Hanbel, I, 379)

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ey rabbimiz! Ben zrriyetimden bir ksmn, senin kutsal evinin (Kbe) yannda tarma elverili olmayan bir vadiye yerletirdim. Bunu yaptm ki Rabbim, namaz klsnlar! nsanlarn gnllerini onlara meylettir ve eitli rnlerden onlara rzk ver ki kretsinler!

brhm Suresi-37

Hikmetli Sz

Ey akl sahibi, ilim yksek bir makamdr. Ona nail olduun zaman dier btn
makamlar yok olur.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com