Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 9598
Toplam 15599294
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

EHTLER ÖLMEZ!

Allah yolunda ldrlenlere ller demeyin. Hayr, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. (Bakara, 2/154.)
06/10/2020

Yüce Allah müminleri kendi yolunda mücadele etmeye, bu yolda ilerlerken sabr ve namaz ile yardm istemeye davet etmektedir. Bu mücadele srasnda onlarn canlarndan bile olmalar mümkündür; fakat o takdirde bu onlarn zayi olduklar anlamna gelmez. Nitekim Bedir Sava’nda müminlerden 14 kii hayatn kaybetmiti. nsanlar aralarnda “Falan öldü, filan öldü.” diye konuurlarken Kur’an böyle bir nitelemede bulunmaktan sakndrm, onlarn diri olduklarn ifade etmiti. (Razi, Mefatihu’l-ayb, IV, 125.) Söz konusu ayet öyledir: “Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin. Hayr, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.” (Bakara, 2/154.)

ehitlerin kabirdeki hayat ile ilgili ana hatlaryla dört görü bulunmaktadr. Bunlardan birincisine göre ehitler hem bedenen hem ruhen diridirler. Zira Allah Teâlâ mükâfatlarn kendilerine ulatrmak için onlar diriltir. Diriliten önce daha kabir hayatnda onlar cennet yiyecekleriyle rzklandrr. Onlara ruhen olduu gibi bedenen de nimetler lütfeder. Dier insanlarn cennete girdiklerinde istifade edecekleri nimetlerden, ehitler kabir hayatnda istifade ederler. Allah diriliten önce berzahta onlardan baka hiç kimseye bu nimetleri ikram etmemektedir; bu, ehitlere has kld bir özelliktir. Ancak bizler onlarn hayatn duyularmzla idrak edememekteyiz. Çünkü onlarn hâli, kimsenin muttali olmad, bilmek için vahiyden baka bir bilgi yolunun bulunmad bir hâldir. Hayatlar sadece ruhi bir hayat olarak kabul edildiinde, onlarn dier müminlere kar bir imtiyaz söz konusu olamaz. Ancak onlara nispet edilen beden farkl ekillerde yorumlanabilmektedir. Allah, hayat alameti kalmam dünyevi bedenlerinde his ve idrak sebebi olacak bir hayat meydana getirebilir. Ya da dünyevi bedenden farkl, mahiyetini bilemeyeceimiz bir beden yaratabilir.

kinci görüe göre onlar bedenen deil ruhen diridirler. Çünkü edenlerinin bozulduunu ve yok olduunu görüyoruz. O yüzden ehitler Rableri katnda canldr, rzklar ruhlarna arz edilir, onlara hayat ve sevinç ular. Nitekim Firavun ailesine sabah akam ate arz edilmekte, onlara da elem ve ac ulamaktadr. (Mümin, 40/46.) ehitleri, ehit olmayan müminlerden ayran ey, Allah’a yaknla ve bu yaknln verdii sevinç ve itibara ziyadesiyle nail olmalar, dier müminlerden daha üst seviyede cennet nimetleri ile ruhen rzklandrlmalardr.

Üçüncü görüe göre ayette kastedilen onlarn diriltilmeyeceklerini iddia etmekten sakndrmaktr. Onlar dirilile canlanacaklar, ehitliklerinin sevab ile mükâfatlandrlacaklardr. Ayet, Müslümanlarn bir hiç uruna hayatlarn kaybettii, faydasz bir ekilde ömürlerini zayi ettiklerini söyleyen müriklere cevap sadedinde gelmitir.

Dördüncü görüü savunanlar ise ayeti mecazi manada yorumlam ve ölüm ile hayattan muradn, dalalet ve hidayet olduunu iddia etmilerdir. Onlar dalaletle ölmü deil, hidayetle diridirler. Kur’an dalaleti ölüm, hidayeti hayat anlamnda kullanmtr. (Enam, 6/122.)

Zikredilen bu görüler içinde son iki görüün oldukça zayf olduu anlalmaktadr. Zira ayette kastedilen, ehitlerin kyamet gününde diriltilecekleri veya onlarn dalalette deil hidayet üzere olduklarn bildirmek olsayd, ayetin sonunda “Ancak siz bunu bilemezsiniz.” denmezdi. Çünkü ayetin muhatab müminlerdir. Müminler onlarn diriltileceklerini de hidayet üzere olduklarn da bilmektedirler. Bu görüler içinde mehur olan ise birinci görü, yani ehitlerin hem bedenen hem de ruhen diri olduklar görüüdür. Selef âlimlerinden çou bu kanaate sahip olmutur. Bu görü bata sahabe ve tabiun müfessirleri olmak üzere birçok müfessire nispet edilmitir. (Razi, a.g.e. IV, 125; Alusi, Ruhu’l-Meani, I, 418.)

ehitlerin kabirde diri olarak hayatlarn sürdürdüklerini ifade eden ayet ve bu konuda zikredilen hadislerden bazlar öyledir: “Allah yolunda öldürülenleri sakn ölüler sanma.

Bilakis onlar diridirler, Rableri katnda Allah’n, lütfundan kendilerine verdii nimetlerin sevincini yaayarak rzklandrlmaktadrlar. Arkalarndan kendilerine ulaamayan (henüz ehit olmam) kimselere de hiçbir korku olmayacana ve onlarn üzülmeyeceklerine sevinirler.” (Âl-i mran, 3/169-170.),

“ehitlerin ruhlar yeil kularn içindedir. Bu kularn ara asl kandilleri vardr. Onlar cennette istedikleri yerde dolar sonra ara asl kandillere inerler. Allah onlara öyle seslenir: ‘Herhangi bir ey arzu ediyor musunuz?’ Onlar da ‘Cennette dilediimiz gibi dolaabilirken baka ne arzu edebiliriz ki?’ Yüce Allah onlara bunu üç defa sorar. Onlar Rablerinden bir ey dilemedikçe braklmayacaklarn anlaynca öyle derler: ‘Ya Rab! Ruhlarmz bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda bir defa daha ehit olmay diliyoruz.” (Müslim, mare, 121.), “ehitlerin ruhlar yeil kularn içindedirler. Cennet meyvelerinden veya aaçlarndan yerler.” (Tirmizi, Fedailü’l-Cihad, 13.), “ehitler cennet kapsndaki bir nehrin üzerinde yeil bir kubbe içindedirler. Onlara rzklar sabah akam cennetten çkar.” (Ahmed, el-Müsned, I, 266.)

ehit, din ve dinin bekas için gerekli olan deerler uruna savarken hayatn kaybeden mümine denir. Üzerinde ezan- Muhammedinin yankland vatan topran korumak için can verenler de ehittir. Yukardaki ayet-i kerime, ehitlerin diri olduklarn bildirmekte, onlarn ölü olduuna inanmaktan müminleri sakndrmaktadr. (bn Aur, et-Tahrir ve’t-Tenvir, II, 53.) Anlalan o ki ehitler; berzahta mahiyetini idrak edemeyeceimiz bir hayat yaamaktadrlar. Her ehadet olay ile bizler bu Kur’ani hakikati bir kez daha idrak ederiz. Cihat meydannda kahpe bir kurunla vurulan cengâverin, yere düünce hayat sona erer. Sona erer ama bu srada Kur’an’n müjdesi kulaklarmza çarpar. Gayb âlemine dair bu haberi âlemlerin Rabbinden baka kim verebilir? Yaadmz tarifsiz strabn acsn baka hangi haber hafifletebilir? Kur’an’n bu müjdesiyle, istikbale dair ümidimiz canlanr; ehide minnetimiz, vatana sadakatimiz, Allah’a imanmz daha da artar. Bu Kur’ani müjde ile teselli bulur, ehidi omuzlayp onu esiz yeni hayatna uurlamaya koyuluruz. Gönüllerimizde yer etmi bu hakikat dillerimizle dalga dalga yaylr, her yer bu hakikati haykran seslerle dolar, yerler ve gökler bu hakikatle yanklanr: “ehitler ölmez! ehitler ölmez!”

 

Dr. Abdülkadir ERKUT / DYANET AYLIK DERG

 

Bu yaz 1429 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Gerek, Rabbinden (gelen)dir. yleyse kukuya kaplanlardan olma.

( Al-i mran Suresi - 60)

Bir Hadis

Said el-Hudri (r.a.) anlatyor:

"Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki:

"ki haslet vardr ki bir m'minde asla beraber bulunmazlar:

Cimrilik ve kt ahlak."

Tirmizi, Birr 41

Bir Dua

Peygamberimiz (s.a.s.) yle buyurmutur

Allahm! Yolculuun yorgunluk ve skntlarndan, yoldan kt bir ekilde dnmekten, iyi hallerden kt hallere dmekten, mazlumun bedduasndan, mala ve aileye gelecek ktlklerden sana snrm.

(Mslim, Hac, 426)

Hikmetli Sz

nsanlarn en cahili, ahiretini bakasnn dnyas iin satandr.

Hz. mer (r.a)


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com