Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 1755
Toplam 15387668
En Fazla 20355
Ortalama 2618
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

badet samimiyetin gstergesidir
30/03/2018

Din samimiyettir. Bu samimiyetin birinci öncelii Allah’a kar samimi olmaktr. Allah’a kar samimi olmak, kiinin Allah’a ve O'nun koyduu kâinat düzenine herhangi bir zorunluluk icab deil, kendinden bir yönelile uymas demektir. Sözgelimi kii, k geldiinde üümemek için kaln elbise, yazn da bunalmamak için ince elbise giyer. Buna kendisini k ve yaz artlar zorlar. Böyle davranmamak, kiiyi birtakm hastalklarla yüz yüze getirebilir. Ayn davran kii, Allah rzas için de yapabilir. Örnein öyle düünebilir:  “Bu beden Allah’n bana bir emanetidir. Emaneti salam ve salkl bir ekilde korumam gerekir. Bedeni salkl tutmann yolu da, Allah’n dünyaya koyduu artlara uymakla olur. Öyleyse tabiatta var olan artlara uymam, aslnda Allah’n rzasna göre hareket etmem demektir.”

Buna Allah’n kâinata koyduu kanunlara uygun yaamak denir.

Öte yandan Allah Teala, koyduu düzenin ve verdii nimetlerin kymetinin bilinip bilinmediini snamak ister. Bunun için de kâinata koyduu kanunlar dnda insana ibadet türünden birtakm ödevler yükler. Bu ödevler, sadece kulun kulluunu ölçmek içindir. Dier bir ifade ile kulun Allah’a kar samimiyetinin testten geçirilmesidir.

Nitekim Allah Teala kullarna öyle seslenir: “Muhakkak ki, ben Allah’m. Benden baka tanr yoktur. Bana ibadet et ve beni hatrlamak için namaz kl.” (Tâhâ, 20/14.) Sonraki ayette ise Allah’n kyamet günü insanlara inançlarndaki samimiyeti gösterecei ve kimin imtihan kazanp kimin kazanmadn ilan edecei bildirilir. Ayetin devamnda da, Allah’n ölüm vakti ile kyamet saatini gizledii haber verilir. (bk. Tâhâ, 20/15-16.) Öyleyse insanlar samimi bir ekilde, dini sadece Allah’a has klarak inanr ve güzel iler yaparsa imtihan baar ile atlatm olurlar. (bk. Zümer, 39/11,14.) Allah’n insanlardan istedii de budur. Yüce Allah bu isteini gönderdii peygamberler vastasyla kullarna bildirmi ve bu dorultuda yaayan kullarna mükâfat vaat etmitir. Bu yüzden peygamber göndermesi Allah’n kullarna rahmeti ve efkatinin tezahürüdür. Nitekim son peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.) için Kur’an’da “Seni ancak âlemlere rahmet olasn diye gönderdik.” (Enbiyâ, 21/107.) buyurulmas bunun en açk delilidir.

Samimiyet eksiklii  ibadetsizlie götürür

Gerçekte inandklar ve bunu sözlü olarak dile getirdikleri hâlde bir ksm insan hayatlarna inançlarn yanstamazlar. Bunun birçok nedeni olabilir: hmal, boverme, görmezden gelme… Bunlar insanlarn tembellik ve kaytszlndan ileri gelir. nanc yeterince kalbinde yer etmemi olan insan, erteleme yoluna gider. hmal dediimiz ite bu inancn gereinin yerine getirilmesinin ertelenmesidir. Bu hâl insanda yerleince umursamazla dönüür. Dönüp yerine getirme iradesini ortaya koyamadndan boverme yoluna gider. Sonunda inancn görmezden gelme, hatrlatacak kiilerden ve yerlerden uzak durma psikolojisi insan kaplar. Bütün bunlar insann Allah’a kar samimiyetindeki eksiklikten ileri gelmektedir. Bu samimiyet eksiklii zaman içinde inançlarda anmaya yol açar. Bu aslnda adm adm insann inanç noktasnda bir bolua doru kaymasdr. Fakat bu kastl bir tercih olmadndan dolay mazur görülebilir. En azndan böylesi bir hâl içinde olan kiiye inançsz denemez. Kur’an’da inanc ifade eden “iman” kelimesi ile dinin pratik tarafn ifade eden “amel” kavramnn ayr ayr zikredildii bir gerçektir. Ancak vahyin bütünlüü çerçevesinden bakldnda iman ile amelin ayrlmaz bir bütünü ifade ettii de bir gerçektir. Çünkü amel imann tezahürü, iman da amelin dayanadr. Bunu, bir bakmdan insann ruh-beden bütünlüü gibi deerlendirmek de mümkündür. Nasl ki, ruh-beden bütünlüünün bozulmas, insann ölümü yani hayatnn sona ermesi anlamna geliyorsa, Kur’an’daki iman-amel ilikisi de böylesi bir bütünlüü ifade etmektedir. Amelsiz bir iman düünmek, inançszlk deilse de inanca kar açk bir kaytszla doru kaymaktr.

Eskiler “Gözden rak olan gönülden de rak olur.” demilerdir. badetten uzak duran insan gözden kaybolmu veya Allah ile irtibatn zayflatm demektir. Yüce Allah Kur’an’da “Beni hatrlayn ki, ben de sizi hatrlayaym…” (Bakara, 2/152.) buyurmaktadr. Bu hatrlama ise Yüce Allah’n Hz. Peygamber (s.a.s.) vastasyla bildirdii ibadetlerle gerçekleir. Çünkü insann Rabbi ile irtibatnn en güçlü olduu anlar ibadetle geçen zamanlardr. Yüce Allah rahmeti ve efkati gerei insann bütün zamann ibadete hasretmesini istemiyor ancak belli zaman dilimlerinde hatrlanmasn da gerekli görüyor. Bunu yapmayan insan, gözden raklaarak gönülden de çkma rampasna girmi demektir. Bu raklamann bilinçli bir tercihe dönümesi ise kronik inançszln balangc anlamna gelir.

Bilinçli ibadetsizlik  deizmin balangcdr

Tarihten günümüze baz insanlarn, inand hâlde inanmam gibi yaamay arzuladklar bir gerçektir. Modern zamanlar bu durumun en çok görüldüü ve yaand bir dönemin addr. Bu arzu, yukarda olduu gibi tembellik ve kaytszln deil, bilinçli bir tercihin ürünüdür. Bir baka deyile bu, aslnda taammüden inancn gereini yapmama hâlidir. Eskiden bir ksm Batnî/ Hahaî, dinin namaz, oruç ve zekât gibi vecibelerini kendilerince yorumlayarak bu ibadetleri yapma sorumluluundan kurtulduklarn düünürdü. Bugünün insan ise özellikle ibadetlerin modern hayat içinde yerine getirilmesinin zorluunu dile getirmektedir. Hatta açkça “ibadetsiz bir din olmas” arzusunu da vurmaktadr. Çünkü onlara göre ibadetler hayat kstlamakta, gündüz çalmay ve gece elenceyi bölmektedir. Dolaysyla onlara göre ibadet, özgürlük için bir tehlike ve tehdit unsuru olmaktadr. Öyleyse dinin pratikleri olan ibadetler, insann hayatn minimum düzeyde igal etmeli, hatta mümkünse bütünüyle hayattan çekilmelidir. Bu yüzden reform hareketleri ile Hristiyanlk modern hayatn gereklerine göre yeniden dizayn edilmitir. Bu hareket sonuçta deizm denilen Tanr’nn dünya ile alakasn kesmek suretiyle ilahi müdahaleye kapal bir dünya kurmak düüncesine götürmütür.

XIX. yüzyldan beri slam ile ilgili de benzer talepler bulunmaktadr. Nitekim Abdullah Cevdet gibi baz modern zaman aydnlar, içtihad bir reform arac gibi kullanmaya kalkmlar ve bu yolla slam’da reform denemelerinde bulunmulardr. Çünkü dinin vecibeleri ve ahlaki ilkelerinin, günah ve sevap karlna balanmas, bu ekilde düünen kiileri rahatsz etmektedir. Bu kiiler her ne kadar Allah’a ve dine inandklarn sözlü olarak dile getirseler de ibadetleri yerine getirmek söz konusu olduunda tercihlerini aksi yönde kullanmaktadrlar. Namaz klmay, i kayb veya i akn aksatc bulurken oruç tutmann, verimlilii azalttn düünürler. Zekât ise baz insanlara haksz ve emeksiz kazanç salama yolu olarak görürler.

Özellikle ibadetleri ilerine geldii ekilde yorumlayp kendilerine göre birtakm önerilerde bulunurlar. Onlara göre namaz klmak, bo vakitleri deerlendirmektir. Çünkü eskiden insanlar günümüzdeki kadar youn çalmyorlard. Bu yüzden namaz klmaya, oruç tutmaya vakit bulabiliyorlard. Youn bir çalma uras içerisinde bulunan bugünün insannn ibadete ayracak vakti yoktur. Zamann deimesi dinin deimesini beraberinde getirir. Modern hayat yenilik demektir. Eskiler ve eski alkanlklar geride braklmal ve terk edilmelidir.

Bu düünce biçimi, bilinçli ve kastl bir tercih olmas dolaysyla inançszla doru bir kayn göstergesidir. Çünkü din bölünme ve parçalanma kabul etmez. Böylesi iddia ile ortaya çkanlar Kur’an’da öyle tasvir edilir: “imdi siz ey müminler bunlarn size inanacaklarn m bekliyorsunuz? Onlardan bir ksm var ki, Allah’n kelamn dinlerler, gerçekte ne olduunu kavradktan sonra dönüp onu bile bile deitirirler.” (Bakara, 2/75.)

Hak olsun batl olsun dünya tarihinde ibadet yönü bulunmayan bir din bulmak mümkün deildir. Her dinin mutlaka ibadetleri vardr. Zaten Bat’da gelien ve insan tabiatna uygun din diye ortaya atlan ‘doal din’ fikri yürümemitir. ‘nsanlk dini’ ismi verilen pozitivist dinin de yaama ans olmamtr. Kâinata ve insana karmayan bir tanr inancn öneren ‘deist’ din anlaynn ksa zevklere cevap vermesinin ötesinde uzun ömürlü olmas beklenmez. Zaten vahiysiz, peygambersiz ve kitapsz bir dini insanlarn kabul etmesi ve sürdürmesi söz konusu olmaz. Bu tür bir anlay belki ksa vadeli arzularnn yerine gelmesine veya gündelik zevklerin sarholuuna vesile olabilir ama uzun vadede bu tür modern saldr ve reform önerilerine direnen dinin hayatta kalaca ve yaayaca açktr.

Deizmin son dura ateizmdir

badetin terkinin zaman içinde ibadetsiz bir din anlayna götürmesi, insann inancna kar da umursamaz bir tavr almasna yol açmas kaçnlmazdr. Her ne kadar bir tanrya inandn söylese bile bu tanrnn slam’n veya müesses dinlerin Tanr’s olmad açktr. Bu anlayta hiçbir ie karmayan, köesine çekilmi, modern zamanlarn deyimi ile “emekliye ayrlm bir tanr” söz konusudur. Bu tanrnn insan bakmndan bir deeri ve saygnl da söz konusu deildir veya varsa bile bunun zaman içinde yok olup gitmesi kaçnlmazdr. Nietzsche’nin çkp “tanr öldü” demesi ite böylesi bir tanrnn ölüm fermannn verilmesidir. Bu tanry kendileri zihinlerinde yarattlar sonra da ölüm fermann yazdlar. Çünkü Nietzsche’nin “öldü” dedii tanr, slam’n veya müesses dinlerin Tanr’s deil, modern zaman insannn zihninde oluturduu muhayyel bir tanrdr.

“Peygamberleri onlara dediler ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakknda bir üphe mi var? Günahlarnz balamak için sizi çaryor ve size ecel vaktinize kadar mühlet veriyor.” (brahim, 14/10.) “Deki ey Peygamber: Gökleri ve yeri yaratan Allah’tan baka tanr m edineyim? O Allah, herkese yiyeceini veren ama kendisi yiyecee ihtiyac olmayandr. Yine onlara de ki: Müslüman olanlarn ilki olmam ve Allah’a ortak koanlardan olmamam bana emredildi.” (En’âm, 6/14.)

Prof. Dr. Cafer KARADA / DYANET AYLIK DERG MART 2018

 

Bu yaz 10805 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

11 Zilka'de 1445 |  19.05.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

"Sizden birinize lm gelip de: "Rabbim, beni yakn bir sreye (ecele) kadar geciktirsen ben de bylece sadaka versem ve salihlerden olsam" demezden nce, size rzk olarak verdiklerimizden infak edin."( Mnfikn sresi - 10)

Bir Hadis

Ad bni Htim (r.a) den rivayet edildiine gre Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurdu:

Yarm hurma ile de olsa cehennemden korunun!

Buhr, Zekt 9, 10, Menkb 25, Rikak 49, 51, Edeb 34, Tevhd 36; Mslim, Zekt 66-68. Ayrca bk. Tirmiz, Kymet 1, Zhd 37; Nes, Zekt 63, 64; bni Mce, Mukaddime 13; Zekt 28


Bir Dua

"Rabbim, beni ve kardeimi bala, bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametli olansn."

Hz Musann duas (Araf Suresi 151)

Hikmetli Sz

Alan Sensin veren Sensin klan Sensin / Ne verdinse odur dahi nemiz var / Hakikat zre anlayp bilen Sen / Ne verdinse odur dahi nemiz var?

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com